Programová východiska a principy

I. Tradice

 1. Jsme stranou konzervativní, která v politickém životě vychází z evropských tradic křesťansko-židovské kultury. Dbáme na morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a tradicích.
 2. Jsme stranou demokratickou na základě ideálů svobody a humanismu, které v naší zemi přežily i období totality.
 3. Pro další generace chceme zachovat a rozvíjet českou kulturu ve všech oblastech s vědomím, že otevřenost novým myšlenkám kulturní dědictví oživí a naši kulturu dovede na vyšší úroveň.

II. Odpovědnost

 1. Nechceme být populární za každou cenu a už vůbec ne za cenu nereálných volebních slibů. Jsme připraveni otevřeně pojmenovávat i nepříjemné problémy a nabízet jejich řešení. Nepřiměřené sliby způsobují vážné problémy do budoucna a ve svém důsledku jsou i zdrojem nespokojenosti občanů s  politikou.
 2. Neodvratným úkolem je udržet stabilitu veřejných rozpočtů, kterých se týká stárnutí populace. Lidský věk se prodlužuje a spolu s růstem poznání a životní úrovně prudce rostou nároky na penzijní a zdravotní systém. Má-li být kvalitní zdravotní péče dostupná všem a lidský život důstojný až do posledních dnů, musí být oba systémy reformovány a zbaveny dogmatických předsudků. Otevřeně říkáme, že se přitom nelze vyhnout vyšší osobní spoluúčasti. Čím dříve k tomu přistoupíme, tím větší bude prostor pro sociální citlivost přijatých opatření.
 3. Cítíme odpovědnost správců, kteří si uvědomují svou smrtelnost a nechtějí být opovrhováni budoucími generacemi. Proto jsme povinni:
  1. nezvyšovat veřejný dluh a nezatížit budoucnost z toho vyplývajícími neúnosnými úroky,
  2. dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje, pečovat o zlepšování životního prostředí a být aktivní v úsilí zabraňujícím nebezpečným klimatickým změnám, klást důraz na úspory energie ve všech oblastech lidské činnosti. Zvyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů.
 4. Neseme svůj díl odpovědnosti za svobodu a bezpečí všech lidí na světě. Spojenecké závazky nevnímáme jen jako závazek vůči našim spojencům při řešení mezinárodních konfliktů, ale též jako příspěvek vůči naší vlastní bezpečnosti.

III. Prosperita

 1. Jediným nástrojem vedoucím k prosperitě a blahobytu je svobodný trh vymezený jasnými a přehlednými pravidly, na která musí dohlížet efektivně fungující instituce odpovědné těm, kteří je zřizují. Čím svobodnější budeme mít trh, tím přísnější musíme mít pravidla.
 2. Zisk nesmí mít přednost před právem a morálkou. Dodržování práva a etického jednání musí být podmínkou k dosažení zisku.
 3. Usilujeme o sociální soudržnost. A to jak o mezigenerační solidaritu, tak o  solidaritu se slabými, nemocnými a handicapovanými. Sociální systém však nesmí představovat alternativu k pracovitosti a demotivovat tak celou společnost. Odmítáme všechny formy diskriminace.
 4. Základní podmínkou důstojného života v prosperující společnosti je bezpečí, mezinárodní stabilita a mír. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu občanů ČR, aby EU měla v globálním světě dostatečně silný a jednotný hlas. Podporujeme proto procesy a dohody, které k tomu vedou. Za stejně důležité považujeme udržování a rozvíjení euroatlantických vztahů jako zásadní podmínku bezpečnosti Evropy i celého světa.
 5. Prosperita a konkurenceschopnost není myslitelná bez vysoké úrovně vědy, výzkumu a vzdělání. Investice do nich musí být prvořadou společenskou i rozpočtovou prioritou. Ke zlepšení úrovně vysokoškolského vzdělání přispěje osobní motivace studentů, která nebude mít diskriminační charakter, ale posílí odpovědný přístup ke vzdělání. Spolu s ní musí být zaveden systém stipendií a půjček na veškeré náklady na vzdělání. Tato kombinace zajistí, že žádný talent neztratíme ze sociálních důvodů.
 6. Důsledně bojujeme proti korupci. Hájíme zájmy daňových poplatníků proti organizovaným skupinám se specifickými zájmy (tzv. lobby). Činnost těchto skupin omezuje prostředí rovných příležitostí a zvyšuje náklady veřejných rozpočtů. Jejich působení musí podléhat přísným pravidlům srovnatelným se situací v jiných vyspělých právních státech. K tomu je nutné snížit počet předpisů a jasně stanovit odpovědnost za každé rozhodnutí.
 7. Daně a odvody nesmí trestat svojí progresí větší pracovitost, vzdělání, získávání nových dovedností a odrazovat tak od nich. Daňový systém zjednodušíme a vytvoříme jedno inkasní místo a jednu kontrolní instituci.
 8. Náklady na administrativu musí být sníženy. Procesy rozhodování státní správy je nezbytné zjednodušit a urychlit.
 9. Úsměvů není nikdy dost. Neusmát se za celý den na nikoho je zločin.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme