Jak se stát členem

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně vítejte v sekci Jak se stát členem. Najdete zde všechny potřebné informace k tomu, abyste se v případě svého zájmu mohli stát členy TOP 09.

Pokud jsou Vám sympatické naše politika a postoje, dovolte, abych Vás přizval ke spolupráci.

Klesající účast u voleb a roztříštěnost malých stran považuji za vážný a varující symptom české politiky. Chceme oslovit ty, kteří jsou ochotni na sebe převzít odpovědnost za sebe a za své blízké. Kteří si přejí žít ve spořádané společnosti, kde platí vláda práva. Společnosti, která ctí dědictví předešlých generací a cítí odpovědnost za generace budoucí. Společnosti, kde žádný občan nebude vydírán korupcí vyplývající z nesčetných, nepřehledných a zatěžujících předpisů přebujelé byrokracie. Společnosti, která nebude diskriminační vůči žádnému jedinci a bude svorně hájit lidská práva.

To se může podařit jen s Vaší aktivní účastí. Dovolte, abych Vás pozval k práci. To možná není příliš atraktivní pozvání, ale věřím že to bude práce radostná a smysluplná.

Váš Karel Schwarzenberg
čestný předseda TOP 09

Jak se stát členem TOP 09?

Členem TOP 09 může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky do TOP 09 a čestného prohlášení, že nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb.

Seznamte se se stanovami TOP 09. Vyplňte přihlášku, vytiskněte a podepište ji a poté ji pošlete na adresu příslušné krajské kanceláře, nebo ji naskenujte a pošlete e-mailem. Případně můžete elektronicky vyplněnou přihlášku opatřit elektronickým podpisem a poslat e-mailem nebo i bez podpisu zaslat datovou schránkou (ID: 86ttzqc).

Seznam organizací TOP 09, do kterých se lze přihlásit

Níže naleznete seznam organizací, do kterých se mohou zájemci o členství hlásit. Dle stanov se lze přihlásit do jedné konkrétní místní organizace, nebo regionální organizace bez místních organizací. Vyberte si organizaci nejbližší Vašemu působišti a název organizace uveďte do pole "Hlásím se do organizace TOP 09" na přihlášce.

Postup přijímání členů

Zájemci o členství zasílají originál řádně vyplněné přihlášky výhradně na kancelář krajské organizace, v níž působí místní organizace či regionální organizace bez místních organizací, do které se hlásí.

Pod pojmem „originál řádně vyplněné přihlášky“ se rozumí:

  • přihláška v listinné podobě: formulář řádně vyplněný, vytištěný a vlastnoručně podepsaný zájemcem o členství;
  • přihláška v elektronické podobě: formulář řádně vyplněný a opatřený platným elektronickým podpisem zájemce o členství;
  • přihláška v elektronické podobě (sken): formulář řádně vyplněný, vytištěný a vlastnoručně podepsaný zájemcem o členství a poté naskenovaný;
  • přihláška v elektronické podobě (datová schránka): řádně vyplněný formulář odeslaný z datové schránky zájemce o členství do datové schránky TOP 09 (ID: 86ttzqc).

Pracovník krajské kanceláře vyrozumí ihned po zaregistrování přihlášky zájemce o členství o postupu jejího dalšího zpracování.

Pokud byla přihláška konečným rozhodnutím schválena, pracovník krajské kanceláře vyzve zájemce o členství k zaplacení prvního členského příspěvku (400 Kč, důchodci a studenti 100 Kč). Ten je třeba uhradit do dvou měsíců od odeslání výzvy. Dnem zaplacení členského příspěvku vzniká zájemci členství v TOP 09. Pokud do dvou měsíců zájemce příspěvek nezaplatí, má se jeho přihláška za staženou.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme