Česká republika má všechny předpoklady pro skvělou budoucnost. V srdci Evropy sídlí stovky firem se světovým renomé. Obchodují od Indie po USA. Vzniká tu řada inovací. Máme jednu z nejnižších nezaměstnaností. A přesto nestíháme.

Naše ekonomika nezrychluje tak, jak by mohla a jak se to děje v jiných evropských západních zemích. A přitom právě rychlejší hospodářský růst je správnou cestou ke snižování zadlužení i lepší životní úrovni.

Musíme zkrátka zrychlit!

Tady je náš plán v devíti bodech. Jak jinak.

Česko musí zrychlit Otevřít celý dokument

1. Rychleji se rozhodovat

Růst znamená přestat váhat. Chceme rychlejší povolování výstavby dálnic, vysokorychlostních tratí a další infrastruktury díky posílení pravomocí Dopravního a energetického stavebního úřadu. Jednodušší legislativu. Odstranění překážek pro zahájení podnikání. Méně úředníků a razítek na všech úrovních.

2. Dostat energetiku do vyšších obrátek

Nová státní energetická koncepce je velkou příležitostí. Jednodušší a transparentnější pravidla podpory obnovitelných zdrojů energie. A propojení německé a české přenosové soustavy, aby naše firmy nebyly znevýhodněny vyšší cenou energií. Jádro je cesta. Podporujeme výstavbu menších modulárních reaktorů.

3. Poslat peníze z EU správným směrem

Nejde o to jen “čerpat”, jde o ekonomický růst! Chceme systém, který bude posuzovat dotace podle toho, jestli přinesou Česku maximální hospodářský růst. Přísnější kontrolu financí z modernizačního fondu, který je někdy spíš než generátorem růstu berličkou pro velké průmyslové molochy.

4. Zrychlit inovace

Svaly se hýbou jen tak rychle, jak rychle je nervy spojí s mozkem. Proto chceme lepší propojení mezi vědou, byznysem a státní správou. Rychlejší zavádění inovací z výzkumu do praxe. Podpora vysokoškolských startupů. Chceme studenty se zahraniční zkušeností, takže jim připravíme systém výhodných půjček.

5. Rozběhnout pořádně digitalizaci

Digitální občankou to jen začíná. Využijeme aplikaci Tečka ke zdigitalizování zdravotnictví. Zdigitalizujeme i běžný výběr daní. Chceme efektivní plnění Národního plánu obnovy určeného právě na digitalizaci.

6. Odbrzdit investice

Kdo rychle dává, dvakrát dává. Chceme rychlejší schvalování investičních pobídek z jednoho místa díky jednodušším pravidlům a jasnému plánu. Zrychlené superodpisy u strategických investic. Společné projekty státu a soukromého sektoru.

7. Zrychlit a usnadnit výběr daní

Platit daně není příjemné, ale může to být alespoň jednoduché a automatizované. Chceme dokončit projekt jednotného inkasního místa, zavést elektronickou fakturaci a správu daní u menších firem kompletně zdigitalizovat a převést na stát.

8. Okysličit pracovní trh

Rodina a práce mohou být v rovnováze. Na daňové zvýhodnění kratších úvazků, které už funguje, navážeme dostupnější péčí o předškolní děti. Kratší období slevy na dani pro nepracující rodiče. A chceme kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí. Proto potřebujeme rychlejší vyřízení pracovních povolení a jednodušší uznání zahraničního vzdělání.

9. Poklusem k Euru

Přes překážky se hůř sprintuje. Absence eura hází českým firmám a rychlému růstu ekonomiky klacky pod nohy. A přínos by měl i pro fyzické osoby, třeba díky půjčkám a hypotékám s lepší sazbou. Proto chceme zrychlit jeho zavedení tak, aby tato konkurenční nevýhoda zmizela nejpozději v roce 2030.

Podrobný plán, jak zrychlit Česko

Naše země potřebuje rychlejší růst ekonomiky. Jen ten všem přinese vyšší životní úroveň, zajistí prosperitu firmám a pomůže zastavit rychlé zadlužování státu. Chceme se vyhnout pasti středních příjmů, ve které by naše země mohla uvíznout. TOP 09 má konkrétní návrhy, jak tohoto cíle dosáhnout. Cesta vede přes podporu investic a rozvoje firem, zlepšení situace na pracovním trhu a zefektivnění fungování státu, především digitalizací, a cílené využívání peněz z Evropské unie.

Česko musí zrychlit (podrobný) Otevřít celý dokument

Nastartujeme investice a rozvoj firem. Snížíme byrokracii

Věříme v konkurenční a dynamickou ekonomiku, kde stát není vlastníkem, který by měl diktovat ceny a výrobu. Místo toho vytváříme jasná pravidla a dohlížíme na jejich dodržování. Naše transparentní a efektivní kroky posílí ekonomiku a naplní stanovené cíle naší země.

Jaký je náš plán?

 • Zrychlíme rozhodovací procesy pro podporu investic a doženeme v tomto směru ostatní evropské země.
 • Aktivně se zapojíme do nové vlny investic zaměřených na čisté a udržitelné technologie.
 • Podpoříme investice do čisté a udržitelné energetiky, abychom udrželi konkurenceschopnost našich firem.
 • Vytvoříme jedno místo pro investory se strategickými projekty, které bude mít potřebné pravomoci a zajistí dodržování lhůt.
 • Posílíme investice státu a využijeme veřejně-privátní partnerství.

Jaké jsou naše konkrétní kroky?

 • Přechod na euro, abychom odstranili konkurenční nevýhodu.
 • Podpora firem působících v oblasti čistých technologií pomocí grantů, dotací a daňových úlev.
 • Rozvoj nové energetiky a nízkouhlíkových technologií.
 • Propojení elektrických sítí s Německem pro vyváženou cenu elektřiny.
 • Hledání nových udržitelných zdrojů energie, včetně malých modulárních reaktorů.
 • Vytvoření českého "Silicon Valley" pro rozvoj polovodičového průmyslu.
 • Podpora perspektivních oblastí, jako jsou polovodiče, herní průmysl, design, biotechnologie a umělá inteligence.
 • Zavedení "superodpisů" pro strategické investice existujících firem.
 • Transformace českého autoprůmyslu na nové technologie.
 • Podpora bateriové gigafactory a těžby lithia s důrazem na životní prostředí.
 • Investice do vědy a výzkumu pro modernizaci ekonomiky.
 • Debyrokratizace a snížení překážek pro podnikání.
 • Modernizace investičních pobídek pro atraktivitu nových investic.
 • Dokončení dálniční sítě a výstavba vysokorychlostních tratí.

Zefektivníme čerpání peněz z EU

Zvýšení efektivity využití peněz z Evropské unie představuje jednu z nejsnazších cest, jak můžeme rychle podpořit růst české ekonomiky. Unijní fondy musí český stát využívat primárně na projekty, které dlouhodobě zvýší růstový potenciál země. V rámci unijní solidarity máme jedinečnou příležitost využít stovky miliard korun na zásadní modernizaci země směrem k udržitelnému růstu, splnění cílů v oblasti snižování emisí, které jsme přijali, ale také k překonání důsledků pandemie a energetické krize.

Jaký je náš plán?

 • Požadujeme, aby vznikl transparentní systém, který bude zajišťovat, že unijní peníze budou využívány s ohledem na co nejvyšší efektivitu a přínos pro rozvoj naší ekonomiky. Cílem politiky není „jen“ peníze vyčerpat, ale získat z nich maximální přínos pro růst ekonomiky.
 • Musíme ukončit přetrvávající resortismus, jednotlivá ministerstva a relevantní úřady spolu musí lépe komunikovat, aby dokázala smysluplně využívat prostředky z fondů EU, laťka vysoké efektivity musí platit bez ohledu na to, kdo je správcem prostředků.

Jaké jsou naše konkrétní kroky?

 • Zavedeme jasný a veřejný systém hodnocení navrhovaných programů, aby naplňovaly předem stanovené podmínky ekonomické efektivity vynaložených prostředků.
 • Tento systém zavedeme nejprve u Modernizačního fondu, protože disponuje nejvyšším objemem prostředků a ty musí být rychle a efektivně využity.
 • Toto hodnocení bude zahrnovat stanovení jasných cílů v souladu se závazky a cíli České republiky, posouzení alternativních podpůrných mechanismů a doložení efektivity nastavených parametrů. Program nebude spuštěn, pokud nebudou navržené parametry považovány za dostatečné.
 • V další fází bude postup rozšířen na výzvy v rámci kohezní politiky a postupně též na některé výdaje státního rozpočtu.
 • V případě prostředků z Národního programu obnovy, vzhledem k jeho specifickému mechanismu (schválené projekty, krátký časový rámec), požadujeme pravidelnou evaluaci rizik čerpáni a jejich identifikaci.

Dostaneme Česko do digitální éry

Digitalizace státní správy, zmenšení objemu byrokracie a jednodušší plnění povinností při podnikání představují jedny ze základních pilířů ekonomického růstu. Živnostníci a podnikatelé, zejména střední a menší, musí být silnějším motorem našeho hospodářství. Zatěžují je hlavně nadměrně zbytečné požadavky státu. Proto musíme vytvořit jasnější a jednodušší prostředí, ve kterém mohou své plány uskutečnit. Čeká nás dlouhá a náročná cesta, ale změna musí začít už dnes.

Jaký je náš plán?

 • Zefektivníme fungování státu a zavedeme digitalizaci primárně v oblastech, které mají významný potenciál snížit náklady pro občany a firmy a zlepšit fungování státu.
 • Budeme lépe využívat domácí ale hlavně unijní prostředky, které jsou k tomuto účelu dostupné.

Jaké jsou naše konkrétní kroky?

 • Zmodernizujeme a zdigitalizujeme daňový systém, aby byla jeho správa jednodušší než kdy dřív. Systém elektronické fakturace (e-invoicing) nahradí všechny ty zdlouhavé reportovací povinnosti ohledně obratu firem. Díky tomu se daňová přiznání automaticky předvyplní a sníží se tak administrativní zátěž a chyby.
 • Pro menší daňové subjekty, které pro to splňují podmínky, zavedeme možnost jednoduchého plnění daňových povinností prostřednictvím jednoho kontaktního místa na daňové správě. Stačí jen poskytnout potřebné údaje a nastavit platební údaje a hotovo.
 • Budeme požadovat, aby ministerstva konečně udělala konkrétní kroky k naplnění plánu z roku 2006. Chceme vytvořit jedno inkasní místo nebo alternativní řešení, které umožní firmám, podnikatelům a občanům snadný kontakt pro plnění daňových a odvodových povinností. Už je načase, aby se to stalo skutečností.
 • Postoupíme v digitalizaci zdravotnictví. Aplikaci „Tečka“, která v době pandemie covidu-19 sloužila jako průkaz o očkování, rozšíříme o další funkce. Chceme, aby každý občan měl ve svém chytrém telefonu svoji zdravotní kartu, která mu usnadní komunikaci s jeho lékaři.
 • Vzhledem k tomu, že podíl výdajů na digitalizaci představuje povinnou součást Národního plánu obnovy (využití peněz z unijního RRF), požadujeme revizi toho, zda jsou plánované projekty „na dobré cestě“ a zda dostatečně přispívají k uvedeným cílům.
 • Využijme příležitost v oblasti kryptoměn, abychom podpořili ekonomiku s přidanou hodnotou. Prostřednictvím krypto start-upů a transparentních pravidel můžeme přilákat zahraniční kapitál a čerpat výhody, které trh s kryptoměnami přináší.

Vytvoříme pracovní trh pro 21. století

Věříme, že české firmy by neměly utrpět kvůli nedostatku pracovní síly. Chceme, aby naše podniky mohly úspěšně konkurovat na domácích i zahraničních trzích. Proto potřebujeme radikálně zjednodušit proces získávání pracovních povolení a vytvořit motivaci pro odborníky ze zahraničí, aby u nás pracovali. Zároveň chceme zajistit, aby naši vysokoškoláci neodcházeli za prací do ciziny, ale měli důvody vrátit se domů po absolvování zahraničních studií. Chceme vytvořit pracovní podmínky, které odpovídají potřebám společnosti 21. století v digitální éře, – důstojné, spravedlivé a flexibilní.

Jaký je náš plán?

 • Zjednodušíme proces přijímání zahraničních pracovníků a zlepšíme podmínky pro podnikání. Budeme prosazovat transparentnost a standardizaci postupů.
 • Zvýšíme produktivitu práce prostřednictvím nových investic, které uvolní pracovní sílu, jež není efektivně využívána.
 • Snížíme přezaměstnanost ve veřejných institucích pomocí digitalizace a efektivnějšího využití lidských zdrojů. Tím zvýšíme kvalitu práce a usnadníme interakci občanů a firem se státem.

Jaké jsou naše konkrétní kroky?

 • Zjednodušíme přístup na pracovní trh pro kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí a odstraníme byrokratické překážky při uznávání zahraničního vzdělání.
 • Poskytneme výhodné půjčky českým studentům, kteří se rozhodnou studovat v zahraničí. Po ukončení studia budou moci půjčky splatit a budeme je motivovat k návratu do ČR.
 • Zajistíme dostupnou péči o předškolní děti, což umožní rodičům zkrátit dobu pobírání rodičovského příspěvku a vrátit se do zaměstnání. To také podpoří využívání kratších pracovních úvazků a posílí pracovní trh.
 • Posílíme daňové zvýhodnění pro lidi pracující na zkrácený úvazek, což usnadní zaměstnávání lidí, kteří mohou pracovat jen několik dnů v týdnu.
 • Systémově zrevidujeme fungování veřejných institucí s cílem zvýšit jejich kvalitu a efektivitu.
 • Podpoříme spolupráci mezi vědou, byznysem a státní správou, aby vědecké poznatky mohly být využívány v praxi.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme