Hodnotové desatero TOP 09

O co usilujeme, jaká bude naše politika.

  1. TOP 09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury. Strana ctí morální hodnoty obsažené v jejím duchovním odkazu a v jejích tradicích, stejně jako individuální lidskou svobodu. Je stranou respektující a prosazující vlastenecké ideály svobody, humanismu a právního státu.
  2. Politiku chápeme jako službu svobodnému jedinci, sebevědomému občanovi demokratického státu. Konkurence politických stran pro nás není pouhým usilováním o moc, nýbrž co nejefektivnější metodou správy státu směřující k maximálnímu společenskému prospěchu. Co možná nejširší veřejnou debatu o řešení společenských problémů chceme vést bez ideologických předsudků. Jedině věcný spor argumentů může přinést společný prospěch.
  3. Jazyk naší politické argumentace, jakož i realizace naší politiky vychází z předpokladu, že politický konkurent není náš nepřítel (kterého je třeba ničit), ale partner, který jedná se stejnou společenskou odpovědností jako my. Hrubost, s níž se v dnešní tuzemské politice setkáváme, odrazuje veřejnost od důvěry v účelnost politikova jednání. Prosazování politických cílů hrubostí a zlovolným osočováním odmítáme.
  4. Jsme přesvědčeni, že politici mají povinnost pravdivě pojmenovávat i zneklidňující společenské situace a zároveň nabízet věcnou cestu k jejich řešení. Cíle takové politiky nemusí být vždy veřejností přijímány s plným pochopením. Neusilujeme o popularitu za každou cenu a už vůbec ne za cenu nereálných volebních slibů.
  5. Usilujeme o obnovu co nejširšího vědomí právní podstaty státu. Odpovědnost za naše činy je však dána nejen respektem k zákonům, ale zejména respektem k tradičnímu pojetí mravnosti. Mravnost chápeme jako respekt vůči nepsané, avšak vědomé hranici mezi tím, co se sluší, a tím, co se nepatří.
  6. Cítíme politickou i osobní odpovědnost za správu naší země; nechceme, aby nás budoucí generace měly v opovržení za její zanedbání. Proto budeme snižovat deficity veřejných rozpočtů, abychom nezatížili budoucnost neúnosnými úroky. Budeme dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje, včetně péče o životní prostředí.
  7. Sociální solidarita jako vztah založený na vzájemné občanské odpovědnosti za důstojný život všech občanů je jednou z našich politických priorit. Nástrojem vedoucím k prosperitě, která sociální solidaritu umožňuje, je svobodný trh vymezený jasnými a přehlednými pravidly, na které dohlíží efektivně fungující instituce. Čím svobodnější je trh, tím přísnější musí mít pravidla. Dodržování práva a etického jednání je podmínkou k dosažení dlouhodobě udržitelného prospěchu všech.
  8. Jako je rodina základním kamenem společnosti, je obec pevným pilířem státu. Hlas komunálních politiků musí mít v celostátní politice větší význam než přeceňované aktuální výsledky výzkumů veřejného mínění. Rozvoj svobodné občanské společnosti se neobejde bez toho, že politici budou naslouchat nevládním organizacím, a že je účinně zapojí do debat o cílech politiky a metodách jejich prosazování.
  9. Nutnou podmínkou důstojného života v prosperující a svobodné společnosti je pocit bezpečí. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu všech občanů České republiky, aby EU měla v globálním světě dostatečně silný a jednotný hlas. Podporujeme proto procesy a dohody, které k tomu vedou. Bezpečnost země nesmí být narušena zpochybňováním našich spojeneckých závazků v euroatlantickém prostoru, případně naší aktivní účasti v jeho obranné složce Severoatlantické alianci. Česká společnost je nositelkou trpké zkušenosti středoevropské. Ve vzájemném porozumění s těmi, kdo tyto zkušenosti sdílejí, budeme jednat tak, abychom nedopustili jakékoliv její opakování. Respekt k ostatním zemím, včetně respektu k jejich odlišnostem, nám nesmí bránit v odmítání případných jejich snah ovlivňovat nás a naši spojeneckou politiku proti naší vůli.
  10. Chceme a budeme prosazovat naše hodnoty a programové principy převzetím odpovídajícího dílu vládní odpovědnosti určeného výsledkem voleb, a to ve spolupráci s demokratickými stranami, s nimiž si budeme hodnotově a programově blízcí. Nebudeme tudíž dávat občanům nepřiměřené sliby jejichž nesplnění je podstatným zdrojem zklamání z politiky. Slíbit ale můžeme, že budeme pracovat usilovně a čestně k prospěchu společnosti svobodných a sebevědomých občanů našeho státu.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme