Prosperující Česká republika

Jedním z hlavních cílů naší politiky je udržitelné zvyšování životní úrovně našich občanů. Základní cesta k tomu vede skrze aktivitu, schopnosti a nasazení našich občanů v roli podnikatelů či zaměstnanců soukromého i veřejného sektoru. Stát k tomu nastavuje a vymáhá adekvátní pravidla a intervencemi vstupuje do oblastí, kde soukromý sektor není nebo nemůže dostatečně plnit svoji úlohu v oblasti konkurence.

Naše pojetí vychází z principu svobodného trhu, který stojí na úsilí jednotlivce a je ohraničen srozumitelnými a jasnými pravidly. Vedle svobodného trhu cítí prosperující a moderní společnost také svou sociální odpovědnost. Jsme si vědomi zásadního rozdílu mezi pojmem sociální a socialistický. První z nich představuje jeden z pilířů soudržnosti naší společnosti, druhý obvykle vede k zavádění nefunkčních opatření, která ve svém důsledku většinu společnosti poškozují.

Bohatněme (odpovědně a věrohodně)

Kompetentní a odpovědná politika, kterou navrhujeme, povede k ekonomickému růstu průměrně o 3 % ročně. Lepší fungování trhu práce, omezení překážek pro podnikání a podpora ekonomiky nápadů zajistí, že podíl mezd na HDP se bude trvale zvyšovat. Naší zásadní prioritou bude snížení odvodů z práce, což spolu s růstem ekonomiky podpořeným zvyšováním mezd povede během následujících čtyř let ke zvýšení čisté mzdy o 30 %.

4.1 Fiskální politika

Co prosadíme

 • Budeme transparentně, odpovědně a kompetentně spravovat majetek státu a peníze, které stát od občanů vybírá.
 • Zvýšení příjmů lidem, kteří pracují.
 • V časech růstu budeme tvořit takové rezervy, aby v dobách horších lidem neklesla životní úroveň.
 • Zajistíme efektivní výběr daní, a to včetně velkých nadnárodních firem.
 • Stanovíme pevný termín vstupu ČR do eurozóny.
 • Budeme efektivně využívat evropské fondy tak, aby podpořily růst ekonomiky.
 • Snížíme přebujelé výdaje státu na jeho provoz a administrativu.

Co nepřipustíme

 • Projídání naší budoucnosti.
 • Zvyšování daňové zátěže občanů a firem.
 • Snižování nezbytných investic na úkor spotřeby a přerozdělování.
 • Využívání valorizace penzí k získání levných a neodpovědných politických bodů.

Budeme hospodařit odpovědně, tak aby v časech horších stát nemusel přistupovat k opatřením, která negativně zasahují do života lidí – škrtům výdajů či zvyšování daní. Při růstu ekonomiky nad 2 % HDP budeme vytvářet rezervy, při růstu 0–2 % HDP bude rozpočet vyrovnaný, v dobách recese neklesne deficit pod 3 % HDP. Strukturální deficit nikdy nepřekročí 1 % HDP.

Třemi hlavními prioritami naší rozpočtové politiky budou:

 • Výdaje na vzdělání, vědu a výzkum.
 • Výdaje na obranu ve výši 2 % HDP v souladu s naším závazkem členství v NATO.
 • Snížení odvodového zatížení práce.

Tyto priority jsou pevně spojené s naším přesvědčením, že výdaje na provoz státu a jeho administrativu musí podstatně klesat. Proto budeme tyto výdaje snižovat nejen relativně, ale i absolutně.

Snížení odvodového zatížení práce

Zásadně zjednodušíme a snížíme odvodové zatížení práce. Během volebního období snížíme postupně odvody na sociální pojištění celkem o 8 %, přičemž větší část této úlevy se bude týkat odvodů zaměstnance. Daň z příjmu právnických a fyzických osob bude stanovena na 19 % (u fyzických osob z hrubé mzdy), přičemž zároveň odstraníme nesystémové daňové výjimky. Tato daňová změna u daně z příjmu fyzických osob byla již uzákoněna v roce 2012 a současnou vládou byla zrušena před nabytím účinnosti.

Efektivní výběr daní – dvě sazby DPH

U DPH prosadíme dvě sazby – 20% základní, 10% sníženou. Zajistíme efektivní výběr daní, přičemž budeme důsledně dbát na rovnoprávnost mezi státem a daňovým subjektem. Stanovíme spravedlivé zásady pro včasnou výplatu vratek z DPH, zakážeme zneužívání zajišťovacích příkazů a podobných postupů, jejichž dnešní používání může vyústit až v likvidaci poctivě podnikajících firem. Budeme důsledně sledovat náklady správy daně pro občana i pro stát. Protože efektivní výběr daní není vždy jen národní kompetencí, plně se zapojíme do globálních a evropských iniciativ v této oblasti.

Oproti současné hlavní metodě sestavování rozpočtu, kdy je většina výdajových kapitol každoročně automaticky navyšována (indexace), prosadíme, aby si resorty všude tam, kde je to možné, stanovily měřitelné cíle, které jsou spojeny se zvýšením kvality, efektivity nebo dostupnosti veřejných služeb pro občany.

Důsledné upřednostnění výdajů, které mají největší příznivé dopady na naši společnost, a kontrola a omezení provozních výdajů státu umožní, aby daně a odvody, zejména ty, které nejvíce poškozují vývoj ekonomiky, byly nižší. To povede k větší konkurenceschopnosti, prosperitě a bohatství našich občanů.

Spravedlivé a bezpečné penze pro všechny dnes, zítra i pozítří

Třetina všech výdajů státního rozpočtu jsou penze. Stabilita a bezpečnost penzijního systému je rozhodující pro důstojný život lidí ve stáří. Protože průběžný systém bude i nadále hrát zásadní roli ve financování důchodů pro naše občany, zajistíme, aby nebyl politicky zneužíván na úkor jednotlivých skupin penzistů v současnosti ani v budoucnosti. Prosadíme spravedlivý valorizační systém, který nebude podléhat aktuálním populistickým politickým rozhodnutím. Průběžný systém sám o sobě nikdy nezajistí důstojné penze pro dnešní ekonomicky aktivní generace, a proto nepolevíme ve snaze nalézt politickou shodu na provedení penzijní reformy, tedy nezbytného doplnění průběžného systému o individuální spoření na stáří.

Penzijní reforma

Vyhlídky na penzi u lidí, kteří jsou dnes v produktivním věku, jsou alarmující. Téměř všechny politické strany se bojí pohlédnout budoucí realitě do tváře. TOP 09 se s tím nehodlá nadále smiřovat. Situaci musíme řešit neodkladně během příštího volebního období. Naší prioritou je stabilní důchodový systém, udržitelný na desetiletí dopředu a opřený o druhý pilíř důchodového pojištění. Jeho zrušení byla obrovská chyba, neboť tím zmizel instrument k posílení individuální zásluhovosti v rámci povinného pojištění. Jsme proto kdykoli připraveni vést politickou diskusi o jeho znovuzavedení.

Pokud k zavedení druhého pilíře nebude většinová vůle, pak budeme jednoznačně prosazovat další snižování sociálního pojištění a posílení státní podpory dobrovolného připojištění. K existujícímu solidárnímu principu je nutné zásadně posílit tyto individuální zásluhy v rámci povinného pojištění, a tím umožnit občanovi, aby sám odpovědně přistoupil ke své budoucnosti.

Euro

Prosadíme, aby během následujícího volebního období ČR rozhodla o pevném a závazném termínu vstupu do eurozóny a politiku směřovala k tomu, aby podmínky pro jeho přijetí byly splněny. Jsme přesvědčeni o správnosti tohoto kroku z důvodů politických i ekonomických.

Hospodářská výhodnost přijetí eura vychází z našeho zapojení do společného trhu EU, který zajišťuje naši prosperitu. Tento trh zahrnuje přes 500 milionů lidí, z nichž většina má vysokou životní úroveň, a je klíčovým odbytištěm našich výrobků (v roce 2016 šlo o 85 % našeho exportu) a služeb. Jeho fungování rozhoduje o naší kvalitě života. I proto je pro nás výhodné podílet se na formování pravidel fungování eurozóny, která je jádrem společného trhu, a snažit se zvýšit její stabilitu i ekonomickou výkonnost. Zavedení eura posílí stabilitu naší ekonomiky, odstraní kurzová rizika a transakční náklady našich exportérů a zvýší konkurenceschopnost našich firem. To přispěje k rychlejšímu růstu mezd. Vyšší konkurence na trhu a posílení transparence cen je dalším přínosem eura pro naše občany.

4.2 Podnikatelské prostředí

Co prosadíme

 • Odstraníme zbytečnou byrokracii, zavedeme jednotné inkasní místo a jednotné kontrolní místo.
 • Zřídíme ONE STOP SHOP pro malé podnikatele.
 • Zrušíme EET.
 • Zjednodušíme a zlepšíme fungování pracovního trhu.
 • Podpoříme inovace v malých a středních firmách.

Co nepřipustíme

 • Zvýhodňování velkých korporací na úkor malých a středních podniků.
 • Nedovolíme státní správě, aby z vlastní iniciativy zpřísňovala dohodnuté evropské normy a pravidla.
 • Nedovolíme oligopolům, aby zneužívaly své postavení na trhu.
 • Nesmyslné a nevyvážené sankce a šikanu firem a občanů kontrolními a represivními orgány.
 • Neustálé změny podmínek pro podnikání.

Jednoduché podnikatelské prostředí

Prioritou našeho snažení bude vytvořit stabilní, přátelské a co nejjednodušší podnikatelské prostředí, které uvolňuje ruce malým a středním podnikům a nezatěžuje je zbytečnými náklady na administrativu a státní kontrolu. V roce 2012 se nám podařilo uzákonit jednotné inkasní místo. Tedy systém, kdy daňový poplatník odvádí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, vypočtené z jednotného základu, na jedno místo, které spravuje odvody, a z jednoho místa také přichází jediná kontrola. Je to systém, který zjednoduší podnikání, sníží náklady na plnění povinností pro firmy a povede k úsporám na provoz státu. Dnešní vládní strany tento zákon zrušily ještě před nabytím účinnosti, naším cílem je znovu ho prosadit.

Snížení administrativní zátěže pro podnikatele

Vedle jednotného inkasního místa prosadíme také jedno kontrolní místo. V současnosti je podnikatel zatěžován nekoordinovanými kontrolami z mnoha státních institucí (inspektoráty bezpečnosti práce, životního prostředí, zemědělská a potravinářská inspekce atd.). Zřídíme jednu státní kontrolu, která s podporou odborných institucí provede jednotnou kontrolu všech oblastí při jedné návštěvě. Počet kontrol díky tomu zásadně klesne. Vyloučíme tak možnost, že se podnikatel v exponovaném období věnuje více kontrolám než vlastní tvůrčí činnosti.

Podnikání přehledně a jednoduše – ONE STOP SHOP

Zřídíme ONE STOP SHOP pro malé podnikatele. Jedná se o možnost dobrovolné registrace do systému, kam podnikatel vkládá pouze faktury za zakoupené či prodané zboží a služby; veškerou komunikaci se státem, včetně daňového přiznání, obstará tento systém („shop“). Ještě v tomto volebním období nastartujeme tuto službu pro nejmenší podnikatele, rozšiřování dalších funkcí předpokládáme dle poptávky podnikatelů.

Významnou pozornost budeme věnovat snadnému přístupu malých a středních firem k nejmodernějším vědeckým a výzkumným informacím. Vedle transparentního grantového systému na vývoj a inovace zpřístupníme informace ze státní vědecké a výzkumné základny.

Svobodný a fungující trh s nezbytnou mírou regulace

Prosadíme výrazně jednodušší a pružnější pracovní trh. Práce z domova a flexibilní pracovní doba bude řešena pouze dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v zákoníku práce zrušíme nesmyslné a přežité povinnosti. Umožníme tak vstup na trh práce i pracovníkům, kteří na něm dnes přítomni nejsou, což poškozuje jak je, tak celou společnost. Mimo jiné posílíme dopravní obslužnost tam, kde je právě tento problém podstatný pro uplatnění občanů na pracovním trhu.

Pracovní legislativu podrobíme důsledné revizi s cílem dosáhnout takové pružnosti trhu práce, která umožní zvýšení konkurenceschopnosti v globalizovaném světě. Pracovní agentury nebudeme šikanovat novými a nesmyslnými povinnostmi, zrušíme kauce při vstupu do podnikání. Budeme však důsledně kontrolovat dodržování zákonů a postihovat nepoctivé „pseudoagentury“. Jsme si vědomi toho, že růst ekonomiky, který naše hospodářská politika přinese, bude vyžadovat dostatek kvalifikované pracovní síly. Ten pomůžeme zajistit kombinací motivace k účasti na trhu práce pro naše občany, podpory růstu produktivity podniků a možností vstupu chybějící pracovní síly na náš pracovní trh, bude-li to třeba.

Zrušení elektronické evidence tržeb

Zavedení EET se TOP 09 snažila zabránit. Aplikace tohoto projektu potvrzuje naše obavy, že způsobuje v podnikatelském prostředí (zejména na venkově) mnohem více problémů a škod než užitku. Prosadíme proto zrušení EET.

Rovné podmínky pro podnikání a podpora zdravé konkurenceschopnosti

Jsme si vědomi toho, že v dnešní společnosti dochází na trhu ke zvýhodnění velkých, silných a často nadnárodních firem v soutěži s firmami středními a malými. Považujeme za potřebné vzít v nastavení tržního prostředí toto v potaz a zajistit, aby i malé a střední firmy mohly na trzích uspět. Obdobná situace platí i v případě oligopolů, kde z podstaty podnikání nemůže dostatečně působit vliv konkurence (energetika, telekomunikace). V těchto případech uplatníme mechanismy, které zajistí rovné podmínky podnikání v daném odvětví, zabrání zneužívání prostředí podniky a ochrání spotřebitele. Česká republika má příslušnou legislativu i instituce (ERÚ, ČTÚ), jejichž posláním je chránit zájem spotřebitele a fungovaní trhu.

Současná vládní politika vede k tomu, že přístup těchto pro ekonomiku podstatných institucí je přinejmenším alibistický, velkým oligopolům či monopolům nahrává k využití neadekvátních výhod či ustupuje jejich zájmům. To vše na úkor spotřebitelů i ostatních účastníků trhu. Naopak, jiné firmy, často malé a působící na vysoce konkurenčních trzích, jsou nezřídka regulací či represí omezovány velmi silně.

Náš přístup proto bude přesně opačný. Malé a střední firmy si zaslouží svobodný prostor v rámci férové hospodářské soutěže, vůči zájmům oligopolů budeme ve prospěch občana a spotřebitele i dalších účastníků trhu postupovat kompetentně a nekompromisně. Nezbytnou podmínkou je zajištění skutečné institucionální nezávislosti regulačních institucí a jejich personálního obsazení tak, aby jejich představitelé disponovali jak nezbytnou odborností, tak osobní nezávislostí.

4.3 Energetika – koncept moderní infrastruktury

Co prosadíme

 • Vhodný energetický mix s postupným utlumováním provozu uhelných elektráren a navyšováním podílu obnovitelných zdrojů.
 • Prodloužení životnosti stávajících bloků a přípravu výstavby dalších jaderných bloků v Dukovanech.
 • Energetické úspory.
 • Cenově dostupnou energii pro podnikatele a domácnosti.

Co nepřipustíme

 • Zákaz jaderné energie.
 • Ovlivňování regulátora politickými nebo podnikatelskými vlivy.
 • Ohrožení surovinové a energetické bezpečnosti ČR.

Stabilní, bezpečný a ekonomicky efektivní přístup k energiím a průmyslovým strategickým surovinám je nezbytnou podmínkou hospodářské, sociální, bezpečnostní a politické stability naší země. Naše průmyslově orientovaná ekonomika je se svojí roční spotřebou 17 tun surovin na osobu silně závislá na dovozu celé škály energetických i neenergetických zdrojů. Budeme usilovat o vytváření jejich strategických zásob, podporovat recyklační technologie a spolupracovat s EU na jejich bezpečném zajištění.

Zajištění energetické bezpečnosti České republiky

Energetická bezpečnost znamená zabezpečení dodávek energie namísto spotřeby v požadovanou dobu, za přijatelnou cenu a s co nejmenším negativním vlivem na životní prostředí. Od toho se odvíjí naše strategie moderní energetiky.

 • Prosadíme pro Českou republiku vhodný energetický mix, v němž budou stále větší roli hrát obnovitelné zdroje elektrické energie.
 • Vytvoříme podmínky pro jejich technickou a ekonomickou integraci do stávajícího energetického modelu.
 • Za významnou součást mixu považujeme i jadernou energii. Budeme využívat jadernou energetiku, včetně prodloužení životnosti dnes fungujících bloků po dobu, kdy to bude ekonomicky a strategicky výhodné.

Prosadíme, aby bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické a tepelné energie spotřebitelům byly rozvíjeny na bázi moderních technologií, které jsou finančně méně náročné než rekonstrukce stávajících a budování nových rozvodných sítí. Navíc nebude docházet k další fragmentaci krajiny, která je už tak značná a v ochranných pásmech energetických vedení je často omezeno užívání pozemků. Do jednotného systému budou integrovány centrální a decentralizované zdroje, které vytvoří jeden fungující celek. Aktuální přebytky energie z obnovitelných zdrojů nebudou likvidovány, nýbrž ukládány do zařízení, které zajistí jejich následné využití a fungování podpůrných služeb. Postaráme se o to, aby celá soustava postupně fungovala v konceptu inteligentních sítí (SMART GRIDS) a vytvářela synergické efekty s dalšími infrastrukturními systémy v dopravě, informatice apod. Máme ambici, aby Česká republika patřila k evropským lídrům v budování inteligentní infrastruktury.

Podpora energetických úspor

Ekologicky a ekonomicky nejvýhodnější je ta energie, která nemusí být vyrobena. Proto podpoříme energetické úspory a postupnou transformaci průmyslu na nízkouhlíkovou produkci. Ceny energií jsou významnou nákladovou položkou pro všechny občany i podnikatele. U jednotlivců mohou způsobit nepřiměřené ceny až tzv. energetickou chudobu, u podnikatelů ztrátu konkurenceschopnosti. Proto zajistíme konkurenční a férové podnikání v energetice a nepřipustíme politické zasahování do rozhodování nezávislého regulátora (ERÚ). Energie musí zůstat finančně dostupná pro všechny sociální skupiny bez výjimky. Nedopustíme, aby se opakovala situace s neuváženou podporou solární energetiky, která neúměrně zatěžuje spotřebitele i státní rozpočet. Přímou finanční podporu státu chceme u obnovitelných zdrojů směřovat převážně do výzkumu a vývoje nových, účinnějších technologií.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme