Co prosadíme

  • Podpoříme rozvoj výroby potravin s vyšší přidanou hodnotou a místní a regionální produkci, rodinné farmy a výrobce kvalitních potravin.
  • Pozemkové úpravy budeme provádět tak, aby nejen narovnávaly vlastnické vztahy, ale chránily životní prostředí, především zadržováním vody v krajině.
  • Zemědělství jako moderní odvětví ekonomiky.
  • Systém hospodaření v lesích se nesmí stát krátkodobým zdrojem zisku. Ochráníme zdraví a stabilitu lesních porostů na území ČR.
  • Zvýšíme přitažlivost venkova pro mladé.

Co nepřipustíme

  • Neúctu ke zvířatům při chovu pro výlučnou produkci kožešiny, k hospodářským účelům a při podnikání v oblasti množíren.
  • Necitlivý úbytek zemědělské půdy.
  • Nenecháme zničit naše zemědělce levnou konkurencí.
  • Nadužívání chemikálií v zemědělské výrobě.
  • Šikanu malých zemědělců.

Kvalitní a bezpečné potraviny

Zajištění kvalitních a bezpečných potravin je základním úkolem, který před námi stojí. Podpora musí být směřována především malým a středním producentům, nikoli velkým agropotravinářským komplexům. Podpoříme především lokální rodinné podniky, které produkují skutečně kvalitní regionální potraviny. Na mezinárodní úrovni je zapotřebí důrazně vyjednávat o stejné kvalitě potravin napříč celou Evropou, abychom nebyli jen odkladištěm nekvalitních potravin.

Oživení venkova

Zemědělství a lesnictví vždy bylo a musí i nadále být srdcem venkova. Podpora malých a rodinných farem na venkově je klíčem k přilákání mladých zemědělců, výrobců regionálních potravin a řemeslníků. Jen tak zastavíme odliv především mladých lidí z venkova, který by i vznikem moderní zemědělské komunity měl nabízet vysoký standard života a opravdový vztah k přírodě.

Udržitelné hospodaření s půdou a vodou

Šetrné zacházení s krajinou, půdou a vodou je nutným předpokladem k zachování jejich kvality pro budoucí generace. Budeme preferovat hospodaření jdoucí právě tímto směrem. Dotace do zemědělství budeme prioritně směřovat na péči o půdu, nikoli na okamžitou produkci. Budeme podporovat především nové investice do odvětví, které zvýší produktivitu a konkurenceschopnost. Za klíčovou podmínku přitom pokládáme propojení zemědělství s výsledky moderního výzkumu a vývoje.

Uvědomujeme si, že některé dnes ekonomicky ztrátové aktivity je nezbytné pokládat za obecně prospěšné a jako takové je podpořit veřejnými prostředky. Týká se to zejména včelařství a krajinotvorných aktivit, jako je např. podhorské pastevectví apod.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme