6.1 Soudnictví a spravedlnost

Co prosadíme

 • Zrušení zbytečných regulací. Za každou novou regulaci zrušíme alespoň jednu stávající.
 • Posílení kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců.
 • Posílení odpovědnosti státu za nezákonně udělené pokuty.
 • Vytvoření informačního systému obsahujícího seznam povinností pro podnikatele.
 • Zrychlení soudního řízení zavedením závazných lhůt pro vydávání soudních rozhodnutí, zejména v rodinném, obchodním a občanském právu.

Co nepřipustíme

 • Nebudeme navrhovat ani schvalovat zbytečné regulace.
 • Nebudeme navrhovat ani schvalovat zákony odporující demokratickému právnímu státu.
 • Nedopustíme, aby se stát choval k občanovi jako vrchnost.
 • Zpochybnění systému zastupitelské parlamentní demokracie.
 • Posilování práv dlužníků na úkor věřitelů.

Konzervativní přístup k ústavnímu pořádku

Ústavní pořádek tvoří základ našeho právního systému. Proto se k němu musí přistupovat velice obezřetně. Jakékoliv změny ústavního pořádku budeme provádět pouze po důkladné diskusi odborné i laické veřejnosti a jen v případech, kdy bude změna skutečně potřebná a užitečná. Účinnost schválených změn ústavního pořádku budeme prosazovat zásadně od následujícího volebního období.

Posílení kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců

Soudci i státní zástupci vykonávají v právním státě klíčovou činnost. Jejich rozhodnutí se významně promítají do životů dotčených občanů, a proto je nanejvýš důležité, aby tato rozhodnutí byla činěna správně, rychle a v souladu ze zásadami právního státu. Soudci i státní zástupci musí být nezávislí, současně si však musí být vědomi své společenské odpovědnosti. Navrhneme proto posílení jejich kárné odpovědnosti, což je jediný možný způsob, jak mohou být soudci a státní zástupci postiženi v případě neplnění svých povinností. Posílení kárné odpovědnosti přispěje k lepší efektivitě a výkonnosti soudů, nesmí ovšem narušit soudcovskou nezávislost, která je jedním ze základních pilířů právního státu.

Současně se musí vést debata o organizaci soudnictví, protože ministerstvo spravedlnosti při správě justice opakovaně selhává. Jedno z možných řešení organizace soudnictví spočívá ve zřízení Nejvyšší rady soudnictví, čímž by došlo k posílení soudcovské samosprávy a omezení politických vlivů uplatňovaných prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. V Nejvyšší radě soudnictví by nebyli přítomni pouze soudci, ale i zástupci jiných právnických profesí, což by zabraňovalo uzavírání soudců do jejich samosprávného světa.

Nová právní úprava problematiky soudních znalců

Znalecké posudky bývají klíčovým důkazem v soudním řízení, čímž zásadně ovlivňují osudy mnoha lidí. Přesto je stávající právní úprava oblasti soudních znalců a znaleckých posudků značně zastaralá a neodpovídající současným potřebám. Chceme proto prosadit novou právní úpravu, obsahující zejména povinné zkoušky pro soudní znalce a možnost přezkoumávání jejich odborných znalostí. Zároveň však musí dojít k výraznému navýšení odměn pro soudní znalce, protože jejich současná zákonem stanovená výše je naprosto nepřiměřená.

Redukce právního řádu

Český právní systém představuje nepřehlednou a rozsáhlou směsici převážně regulačních a sankčních předpisů, postihujících takřka veškeré možné oblasti lidského jednání. V praxi již vlastně není možné, aby se kdokoliv bezchybně orientoval v celém právním řádu a měl o něm dokonalý přehled, a to včetně odborníků a profesionálů. Jednou z příčin tohoto stavu je mylná domněnka, že každý negativně vnímaný jev lze vyřešit zákonem. Proto zrušíme zbytečné předpisy a povinnosti. Zbytečné povinnosti jsou zejména takové, které zatěžují adresáty bez zjevného pozitivního účinku pro stát a jeho občany a pouze zaměstnávají nadbytečný úřednický aparát.

Rozbujení právního řádu bude zabráněno dodržováním pravidla, že s každou novou regulací dojde ke zrušení alespoň jedné stávající.

Tvorba nových procesních předpisů

Přestože již došlo k rekodifikaci občanského i trestního zákoníku, procesní právo se v těchto oblastech stále řídí téměř 60 let starými předpisy, které byly nesčetněkrát novelizovány. Tato poloviční rekodifikace, kdy se přijaly nové hmotněprávní předpisy, avšak nedošlo již k přijetí adekvátních procesních předpisů, je do budoucna nežádoucí. Chceme proto připravit nové procesní předpisy upravující trestní a občanské soudní řízení, které budou lépe odpovídat požadavkům současnosti.

Zrychlení soudních řízení

Rychlé a efektivní soudní řízení je jedním z předpokladů fungujícího právního státu. Chceme zavést závazné lhůty pro vydání soudních rozhodnutí všude tam, kde je to možné, zejména v rodinném, obchodním a občanském právu. Efektivita justice však souvisí také s jejím personálním a materiálním zabezpečením, které se musí stát jednou ze státních priorit.

Vytvoření informačního systému obsahujícího seznam povinností pro podnikatele

Připravíme systém, který by podnikatelům usnadnil orientaci v povinnostech vyplývajících z veřejnoprávních předpisů. V současném nepřehledném právním řádu přestává být legitimní vyžadovat od podnikatelů dodržování všech povinností stanovených veřejnoprávními předpisy. Systém, který by přehled povinností obsahoval, je tedy značně žádoucí.

Zvýšení odpovědnosti státu a úředníků za nezákonný postup

Orgány státní správy často přistupují k zákonům jako ke smlouvě uzavřené mezi státem a občany, přičemž tato „smlouva“ je zpravidla nastavená výrazně ve prospěch státu, který za porušení zákona uděluje pokuty, aniž by sám byl v případě pochybení pokutován nebo jinak postižen. Stát a jeho úředníci však za svá pochybení musí odpovídat. Navrhneme proto, aby v případě nezákonně uložené pokuty platil stát postiženému občanovi také pokutu. Tím by došlo k jednoznačnému zdůraznění skutečnosti, že i správní orgány mají své povinnosti, při jejichž porušení následuje sankce. Rozšíříme také výčet nepromlčitelných zločinů o ty, které mají původ v totalitním režimu.

Zastavení trendu oslabování věřitelů ve prospěch dlužníků

V právním státě musí platit zásada, že smlouvy se mají plnit. S tím souvisí i oprávněný požadavek věřitele na vymožení plnění povinnosti, kterou dlužník bezdůvodně odpírá. Podle současného trendu projevujícího se zejména v občanském a insolvenčním právu dochází k postupnému, ale setrvalému zvýhodňování dlužníka na úkor věřitele, což je dlouhodobě neakceptovatelné a představuje to neúnosné morální riziko. Proto posílíme postavení věřitelů, kteří se snáze domohou svého práva na plnění ze strany dlužníka.

Větší ukládání alternativních trestů

Patříme mezi ty státy Evropy, které mají nejvíce přeplněné věznice. I proto prosadíme změnu trestní politiky státu tak, aby nepodmíněné tresty odnětí svobody byly ukládány zejména za závažnější provinění. V ostatních případech by měly být více ukládány alternativní tresty, které jsou pro společnost prospěšné nebo méně nákladné a které mohou mít výchovný charakter (peněžité tresty, domácí vězení, obecně prospěšné práce). K většímu ukládání alternativních trestů pomůže systém elektronických náramků pro vězně.

6.2 Informační a komunikační technologie

Co prosadíme

 • Další rozvoj českého eGovernmentu, zásadně na principu servisu pro občany, ne pro úředníky.
 • Usnadníme přístup k základním registrům dokončením digitální identifikace občanů.
 • Administrativní povinnosti ukládané zákony musí být možné splnit elektronicky.
 • Zavedeme elektronické volby.

Co nepřipustíme

 • Zavedení systémů, které nastaví „velkého bratra“.
 • Omezení svobody vytvářením atmosféry strachu – například zaváděním tzv. bezpečnostních systémů.
 • Omezení a netransparentnost otevřených dat z veřejných systémů.

Primární zájmem státu v oblasti eGovernmentu je vybudování servisu pro občana. Služby státu budou fungovat lépe, pokud budou mít jednotné rozhraní a logiku. Srozumitelnost si však nelze přestavovat jako jeden všeobjímající systém, který připravuje jeden dodavatel. Konkurence mezi dodavateli IT řešení je nezbytná. Nasazení eGovernmentu hraje klíčovou roli pro kvalitní a bezpečné služby a levnější správu státu, ne pro snazší šmírování občanů. Čeká nás debata o tom, jak zajistit rovnováhu mezi pohodlností uživatelů a zabezpečením soukromí.

 • Digitální identifikaci občana s napojením na základní registry rozšíříme od občanského průkazu na další platformy, které se běžně používají (zejména mobilní služby).
 • Zpřehledníme nabídku služeb v oblasti eGovernmentu prostřednictvím portálu veřejné správy.
 • Uživatelská přívětivost eGovernmentu neodpovídá současným trendům. Rozhraní musí umožňovat přístup přes mobilní zařízení.
 • Zachováme princip, že digitalizace nesmí vyloučit občany v přístupu k službám státu. „Digital first“ je princip, který říká, že všechny nové procesy se zavádějí tak, aby je bylo možné splnit digitálně.
 • Potenciál datových schránek je nevyužitý. Jejich další rozšíření vidíme v zavedení možnosti volit přes internet v dalších řádných volbách do Sněmovny, aniž by byla kompromitována volební procedura.
 • Budeme nadále podporovat princip otevřených dat. Veřejná data, která jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, by měla být volně k dispozici i pro komerční využití.
 • Investujeme do lepšího napojení podniků na vysokorychlostní sítě.

Chceme, aby další vývoj eGovernmentu byl levnější a kvalitnější, což přinese jen konkurence, otevřenost a spolupráce těch nejlepších expertů ze strany dodavatelů, státu a akademického sektoru. Sníží se tak počet zakázek zadávaných tzv. z ruky.

Na trhu chybí experti v oblasti informačních a telekomunikačních technologií (ICT), proto zrychlíme získávání pracovních povolení. Uvědomujeme si přínos digitální ekonomiky, zejména pro menší závislosti na místě. Informační technologie mohou být také zelenou pro venkov či řešením pro lidi s handicapem. Příležitostí jsou i pro vyloučené lokality, kam by finanční prostředky měly směřovat v první řadě.

TOP 09 usiluje o větší konkurenci na trhu mobilních služeb, která vždy vede k významnému snížení cen. Proto také prosazujeme důslednou aplikaci evropské směrnice, vstup čtvrtého operátora na český trh a větší ochranu spotřebitele, zejména rychlý přechod mezi operátory bez sankcí.

6.3 Samospráva a veřejná politika

Co prosadíme

 • Zavedeme moderní způsob komunikace s úřady (elektronicky, prostřednictvím webu, vzájemná komunikace systémů různých agend).
 • Všechny smlouvy nad 50 000 Kč budou veřejné bez výjimek.
 • Zrušíme neefektivní dotační tituly a ušetřené peníze dáme přímo obcím.
 • Zefektivnění fungování České pošty s cílem zajištění nezbytných služeb pro všechny občany i v menších obcích.

Co nepřipustíme

 • Další bujení úřadů a nárůst počtu zbytečných úředníků   .
 • Zavádění výjimek při zveřejňování smluv.
 • Rozrůstání složitého systému dotací.
 • Bujení zcela nesmyslné vedlejší činnosti České pošty.

Občanům musí být zajištěna dostupnost a racionální fungování samospráv a státní správy. Zde prosazujeme co nejvyšší míru transparentnosti. Maximální prioritu má boj proti korupci a zapojení občanů do kontroly hospodaření veřejného sektoru. Budeme dále pokračovat v procesu, který vede k důslednému rozkrývání konečných vlastníků akciových společností vstupujících do veřejných zakázek a koncesních řízení. Prosadíme novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesního zákona tak, aby do těchto vztahů vstupovaly pouze korporace s průhlednou vlastnickou strukturou.

Zavedeme možnost korespondenční volby a podpoříme přípravu elektronického hlasování.

Otevřenost je nejlepší kontrola

Prosazujeme systematické a povinné zveřejňování soutěží, smluv bez výjimek, čerpání rozpočtů. Limity pro více práce nesmějí otevírat prostor pro korupční jednání. Zavedeme moderní způsoby komunikace s úřady (elektronicky, prostřednictvím webu, vzájemná komunikace systémů různých agend) pro celou veřejnou správu, nejen pro obce. Na všech větších úřadech zavedeme centrální přepážku, kde občan předá tiskopis, aby obíhala po úřadě žádost, nikoli občan.

Efektivní systém dotací

Zjednodušíme systém dotací, který je komplikovaný, neprůhledný a nereflektuje skutečné potřeby obcí. Obce samy nejlépe vědí, co potřebují. Současný systém vede k tomu, že obce realizují investice, které pro ně nejsou nezbytné, jen proto, že jsou na ně vypsány dotace, místo toho, aby stavěly to, co nejvíce potřebují. Potřeby obcí jsou ovšem rozmanité a nelze je šablonovitě zařadit do dotačních škatulek.

Dotace mají smysl jen tam, kde si bez nich obec (svazek obcí) opravdu nedokáže poradit, v tomto případě musejí být dotace zachovány. Ostatní prostředky určené na dotace budeme rozdělovat přímo obcím. Zrušíme desítky ministerských grantů a všechny tyto stovky miliard korun převedeme na kraje, města a obce. K našim dalším prioritám v této oblasti patří:

 • Podpora funkčních celků meziobecní spolupráce (např. čistírny odpadních vod).
 • Jednotný přehled dotačních příležitostí.

Rozpočtové určení daní a podpora venkovských obcí

Podíl prostředků z RUD pro obce bude navýšen o prostředky ze zrušených neefektivních dotačních titulů. Místo nesystémových dotací pro venkovské obce zrušíme EET a zvýšíme podíl venkovských obcí v rámci RUD, protože venkovské obce jsou dlouhodobě podfinancované. Zefektivníme fungování České pošty s cílem zajištění nezbytných služeb pro všechny občany i v menších obcích, omezíme mnohdy zcela nesmyslné vedlejší činnosti České pošty, které zajištuje soukromý sektor. Nebudeme rušit pobočky České pošty.

Smart city

Podpoříme smart aplikace například v oblasti dopravy, inteligentních budov, osvětlení, nakládání s odpady apod. Nezbytnou podmínkou této podpory musí být racionální vyhodnocení ekonomické, energetické i věcné efektivity.

Archeologické výzkumy

Obce nemohou doplácet na to, jsou-li součástí jejich území historicky cenné lokality. Archeologické průzkumy jsou mimořádně náročné, správně je nařizuje stát, a proto by je také měl stát hradit. Kompenzace by se měla týkat i soukromých vlastníků.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme