Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017

Kdy?

Volby se konají v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kde?

Hlasování probíhá na území České republiky ve volebních místnostech. O místě konání voleb v obci budete informováni oznámením starosty. Stejně jako při jiných volbách je vaše příslušnost k volebnímu okrsku určena místem trvalého bydliště.

Ze závažných důvodů můžete požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu svého volebního okrsku. V takovém případě k vám okrsková volební komise vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Podrobnosti viz informace na webu ministerstva vnitra.

Kdo?

Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volební komisi se musíte prokázat platným občanským průkazem či cestovním pasem.

Jak?

Do úřední obálky vložíte jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž jste se rozhodli hlasovat. Zároveň můžete na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dáváte přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vložíte úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Podrobnosti viz informace na webu ministerstva vnitra.

Nemohu volit v místě svého trvalého bydliště

Pokud předem víte, že se v době konání voleb nebudete nacházet v místě svého trvalého bydliště, ale volit chcete, pak máte možnost požádat si o voličský průkaz. Ten umožní volit v libovolné volební místnosti po celém území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může požádat o průkaz obecní úřad v místě svého trvalého bydliště osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným do 13. října 2017. (Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář a může být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.) Obecní úřad nejdříve 5. října 2017 předá voličský průkaz osobně voliči nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Podrobnosti viz informace na webu ministerstva vnitra.

Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení můžete rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Máte několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru své hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou, či krátkodobou.

V případě, že lze předpokládat, že budete dlouhodobě hospitalizováni v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a budete tam i v době voleb, správa tohoto zařízení by vás měla informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého byste potom mohli uplatnit své volební právo. V takovém případě hlasujete do přenosné volební schránky, se kterou se za vámi dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasujete pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku vám vydá okrsková volební komise před hlasováním.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že nevíte, kde přesně se ve dny voleb budete nacházet, se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který můžete volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky, viz hlasování na voličský průkaz. V případě, že si vyřídíte voličský průkaz a ve dny voleb nakonec budete v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, můžete na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.

Podrobnosti viz informace na webu ministerstva vnitra.

Žiji v cizině nebo budu v době voleb v zahraničí

Pokud se v době konání voleb do Poslanecké sněmovny budete nacházet v zahraničí, o svou možnost volit rozhodně nepřijdete. Bude však nutné, abyste si vyřídili několik jednoduchých administrativních formalit. Z toho hlediska záleží na tom, jaký charakter váš zahraniční pobyt má, jinými slovy zdali se jedná o pobyt dlouhodobý, či krátkodobý. Všechny zahraniční hlasy se budou přičítat k absolutnímu počtu hlasů ve Středočeském kraji.

Dlouhodobý pobyt v zahraničí

V rámci dlouhodobého pobytu v zahraničí je nutné požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který je administrován příslušným zastupitelským úřadem. Tyto úřady vedou zvláštní seznamy voličů, kteří mají bydliště mimo území České republiky.

Do zvláštního seznamu voličů můžete být zapsáni pouze na základě vlastní písemné žádosti, kterou je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií dokladů potvrzujících vaši totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Tuto žádost musíte doručit nebo předat zastupitelskému úřadu nejpozději 10. září 2017.

Pokud se nebudete v době voleb nacházet v územním obvodu svého zastupitelského úřadu, může vám tento úřad vydat na základě žádosti voličský průkaz, pomocí nějž jste oprávněni hlasovat v jakémkoliv jiném volebním okrsku v zahraničí (např. v Mnichově namísto Berlína), ale také v jakémkoli okrsku v České republice.

V souvislosti s tímto postupem je třeba, abyste měli na paměti, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů, budete automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů spravovaným obecním úřadem v místě Vašeho trvalého bydliště v ČR. Pokud se tedy budete chtít dalších voleb zúčastnit v ČR, bude nutné požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zahraniční zastupitelský úřad vám následně vydá potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte trvalý pobyt.

Krátkodobý pobyt zahraničí

Pokud v době konání voleb budete na krátkodobém zahraničním pobytu, je jednodušší vyřídit si tzv. voličský průkaz. O ten můžete zažádat na obecním úřadě, kde jste zapsáni ve stálém seznamu voličů, viz hlasování na voličský průkaz.

Podrobnosti viz informace na webu ministerstva vnitra.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme