2.1 Sociální politika

Co prosadíme

 • Znovu otevřeme diskusi o důchodové reformě s cílem dosáhnout politického konsenzu na jejím vyřešení.
 • Částečnými úvazky, prací z domova, sdílenými pracovními místy a rozšířením služeb pro děti usnadníme skloubení pracovního a rodinného života.
 • Zajistíme, aby sociální výhody čerpali ti, kteří si nedokážou pomoci sami nebo prostřednictvím svých blízkých. Zneužívání sociálního systému nesmí poškozovat ty nejpotřebnější.
 • Posílení dlouhodobé zdravotně sociální péče v domácím prostředí.

Co nepřipustíme

 • Snižování životní úrovně ohrožených skupin (seniorů, handicapovaných, rodin s dětmi včetně samoživitelů).
 • Povinný rok v mateřské škole pro všechny děti.
 • Zadlužování ČR kvůli nezodpovědnému vydávání peněz za zbytné sociální dávky.
 • Povinnost obou rodičů vystřídat se během rodičovské dovolené.

Rodina jako základní pilíř celé společnosti

Soudržné rodiny, v nichž dochází k výchově budoucích generací, jsou základem fungující společnosti. Prioritou je proto pro nás prosperující a ve svém konání co nejsvobodnější rodina. Uvolníme rodičům co nejvíce ruce a podpoříme je v jejich společensky zásadní roli. V České republice je podpora rodiny v rámci tří základních oblastí rozložena nerovnoměrně – daňová zvýhodnění rodin jsou na vysoké úrovni (jedné z nejvyšších v zemích OECD), podpora formou dávek je rovněž rámcově v pořádku, ale zcela nedostačující je podpora služeb pro rodiny. Odstraníme tento nedostatek a umožníme snazší skloubení péče o děti s pracovním uplatněním. Přirozené je chtít jak rodinu, tak práci – zejména ženy se nesmí dostávat do situace náročné volby, zda mít děti, nebo budovat kariéru.

 • Prosadíme, aby výše peněžité pomoci v mateřství nebyla zastropována a odvíjela se od výdělku matky před nástupem na mateřskou dovolenou.
 • Umožníme i prarodičům čerpání výhod rodičovského příspěvku.
 • Podpoříme vznik dalších služeb péče o nejmenší děti, například dětských skupin. Prvořadým kritériem je kvalita této péče.
 • Zařadíme prokazatelné náklady na služby spojené s hlídáním dětí a domácími pracemi mezi odečitatelné položky ze základu daně (do 12 let věku dítěte).
 • Snížením odvodů podpoříme flexibilní a částečné úvazky.
 • Zajistíme dostatek kapacit pro organizované mimoškolní aktivity ve školách po vyučování.
 • Zrychlíme rozhodování opatrovnických soudů zavedením lhůt pro rozhodování o zvláště citlivých otázkách, jako je stanovení výše alimentů či svěření dětí do péče. Rovněž zrychlíme rozhodování soudů v případě vymáhání nezaplacených alimentů.
 • Zajistíme dostatečnou síť odlehčovacích služeb pro osoby pečující o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory. Jak služby zřizované státem, kraji či obcemi, tak i soukromí a neziskoví poskytovatelé musejí mít stejné podmínky.
 • Podpoříme ústavní i domácí paliativní péči včetně péče hospicové. Tato péče musí být dostupná ve všech regionech.
 • Zaměříme se na podporu ohrožených rodin a zdokonalíme systém náhradní rodinné péče, který TOP 09 již v minulosti prosadila. Budeme podporovat jak dlouhodobé pěstouny, tak pěstouny na přechodnou dobu. Pro dané dítě musí být zaručen optimální systém péče – na základě doporučení odborníků – s ohledem na jeho nejlepší budoucí vývoj. V této oblasti se zaměříme na jednotlivé formy individuální péče o děti tak, aby byla srovnatelnou alternativou ke kolektivní výchově.
 • Podpoříme občany v bytové nouzi dávkami na bydlení. Při výplatě dávek na bydlení se bude důsledně posuzovat, zda společně posuzovaní příjemci dávek také bydlení skutečně užívají. Dávky na bydlení se budou vyplácet maximálně ve výši nájemného v místě obvyklého. Sociální bydlení prosadíme pouze pro nejpotřebnější skupiny obyvatel, jako jsou například chudí senioři či samoživitelé v nouzi.

Podpora za snahu

Dávky v nezaměstnanosti budou vypláceny jen lidem, kteří aktivně shánějí práci a jsou ochotni vykonávat veřejně prospěšné práce. Ostatním bude náležet pouze základní sociální dávka. Lidem se zároveň musí vyplatit pracovat a jejich výdělky mají být vyšší i díky nižšímu zatížení ceny práce odvody. Podpora v nezaměstnanosti bude výrazně redukována v případě dobrovolného podání výpovědi z dosavadního zaměstnání.

 • Zjednodušíme ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec si bude moci zvolit, zda chce být zaměstnán po výpovědní dobu, nebo dostat odstupné. Povede to ke zvýšení flexibility zaměstnávání a ke snížení počtu dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smluv na dobu určitou.
 • Zasadíme se o zaměstnávání osob se zdravotním postižením na běžném pracovním trhu. Prosadíme přijetí zákona o sociálním podnikání. Změníme povinnost náhradního plnění tak, aby se v této oblasti nedařilo podvodníkům, ale abychom skutečně pomohli těm, kteří mají zdravotní omezení.
 • Podpoříme daňovým zvýhodněním vznik nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
 • Zrušíme nesmyslné sociální dávky, jako je například příspěvek na dojíždění do zaměstnání a příspěvek na přestěhování se za prací, které jsou využívány zcela minimálně. Vyšší výdělky (díky nižším odvodům) budou dostatečně motivační i k vyšší mobilitě za prací a nebudou zvýhodňovat jen vybrané skupiny lidí.

Sociální pomoc handicapovaným

Podpoříme nejvíce postižené a ty, kteří i přes svůj handicap pracují či ještě pomáhají ostatním. Podpoříme rovněž pečovatelské profese a rozhodně se nesmíříme s tím, že lidé zaměstnaní v sociálních službách jsou jedněmi z nejhůře placených profesionálů. Budeme pokračovat v odstraňování bariér pro co nejširší začlenění osob se zdravotním postižením. Podpoříme sociální bydlení pro handicapované, možnosti osamostatnění, odlehčovací služby a osobní asistenci. Služby pro handicapované musí být dostupné ve všech regionech. Zaměříme se také na poradenství pro postižené.

 • Vyřešíme kritickou situaci v lékařské posudkové službě změnou systému posuzování nároku na příspěvek na péči. Nároky lidí s trvalým handicapem nebudou muset být přehodnocovány.
 • Zvýšíme platové ohodnocení sociálním pracovníkům. Zaslouží si důstojné podmínky pro svou práci.
 • Zvýšíme postupně příspěvek na péči v nejvyšším stupni, naopak přehodnotíme nutnost poskytovat příspěvek i lidem v I. stupni příspěvku na péči.
 • Změníme systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Současný systém sociální péče o osoby se zdravotním postižením selhává v podpoře klientů s náročnými individuálními potřebami (např. u diagnózy poruchy autistického spektra). Tito klienti jsou sociálními službami odmítáni, jelikož péče o ně je nákladnější. Podpoříme vznik adekvátně financovaných sociálních služeb pro děti a dospělé s tímto postižením.

2.2 Péče o zdraví

Co prosadíme

 • Srozumitelně definujeme nárok pacienta na rozsah zdravotní péče v rámci veřejného zdravotního pojištění.
 • Umožníme zavedení nadstandardů ve zdravotnictví s možností sjednání dobrovolného zdravotního připojištění.
 • Posílíme kompetence praktických lékařů a zdravotních pojišťoven tak, aby mohli zajišťovat komplexní péči o pacienta a pomáhali mu při rychlém a hladkém průchodu zdravotním systémem.
 • Mezi priority zařadíme podporu péče o seniory a chronicky nemocné a podporu důstojné péče o umírající, včetně domácí péče.
 • Budeme pokračovat v centralizaci náročné zdravotní péče a vzácných onemocnění, ale zároveň podpoříme dostupnost základní péče v odlehlých lokalitách.
 • Napříč vládními resorty podpoříme motivaci ke zdravému způsobu života a k dostatečné fyzické aktivitě v každém věku a výchovu dětí ke zdraví.

Co nepřipustíme

 • Zhoršení dostupnosti zdravotní péče u sociálně slabých, kteří ji skutečně potřebují.
 • Nezodpovědné zacházení s financemi veřejného zdravotního pojištění u pojišťoven, u poskytovatelů péče i u pojištěnců, kteří zdravotní péči zneužívají.
 • Privatizaci fakultních nemocnic ani dalších nemocnic páteřní sítě.
 • Pokračování nedostatečného odměňování a pracovního přetěžování zdravotníků, zejména v nepřetržitých provozech.
 • Další chaotické změny vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech.
 • Zdržování reformy psychiatrické péče a jejího propojení se sociální sférou.

Zdravý způsob života a podpora prevence

Ke zdravému způsobu života patří dnes především fyzická aktivita, o jejíž podporu bude zdravotnictví usilovat ve spolupráci s resortem školství. Budeme podporovat účast občanů na preventivních prohlídkách a průkazně rozšiřovat účinné screeningové programy hrazené ze zdravotního pojištění.

Lepší fungování stávajícího systému veřejného zdravotního pojištění

Náš zdravotnický systém nepotřebuje revoluci, ale trpělivé odstraňování nedostatků. Zachováme základní pilíře, kterými jsou solidarita a ekvita (rovnost nároku na nezbytnou kvalitní a zdravotnímu stavu odpovídající péči). Nebudeme rušit pluralitu zdravotních pojišťoven ani smíšený systém státních, veřejnoprávních a soukromých poskytovatelů péče. Postupným odstátněním přímo řízených nemocnic zjednodušíme část agend ministerstva zdravotnictví, aby mělo dostatečnou kapacitu pro správu a rozvíjení celého systému zdravotnictví a dohled nad zdravotními pojišťovnami.

Financování zdravotnictví

V rámci jednotného inkasního místa zjednodušíme výběr zdravotního pojistného a s rostoucí ekonomikou zajistíme dostatečný růst podílu HDP plynoucího do zdravotnictví. Souběžně s tím zajistí více financí i zvýšená spoluúčast pacientů, například ve formě komerčního připojištění na nezdravotnické, tzv. hotelové služby (veškeré služby, spojené s pobytem pacienta v rámci hospitalizace mimo přímou léčbu – náklady na lůžko, stravu atd.) nebo na nadstandardní zdravotnické materiály či výkony, které jsou mimo definovaný nárok. Spoluúčast efektivně omezí „šedou ekonomiku“ v českém zdravotnictví.

Přímá spoluúčast pacienta se bude i nadále týkat využívání pohotovostních služeb a částečně hrazených léků. U drahé léčby na rozdíl od současnosti zajistíme plně hrazený účinný lék na každou diagnózu. Pro udržitelnost spoluúčasti vytvoříme ohleduplný sociální strop, který umožní přístup k nezbytné péči každému.

Zlepšování efektivity poskytování zdravotní péče

 • Posílíme výrazně roli primární péče a umožníme zvýšení objemu i rozsahu služeb, poskytovaných praktickými lékaři. Zavedeme poplatek pro pacienta, který bude chtít využívat péči specialisty bez doporučení praktického lékaře.
 • Zrevidujeme a posílíme kompetence lékařů, sester a dalších nelékařských pracovníků tak, aby byly v souladu s jejich vzděláním, odbornou praxí a profesním postavením.
 • Úhrady za péči budou srozumitelné a nebudou se každým rokem chaoticky měnit. Posílíme režimy úhrad, kdy peníze přicházejí poskytovateli zdravotní péče s pacientem, což je oproti paušálům pro lékaře i pacienty výhodnější. Výše úhrad nebude diskriminační a zároveň umožní bonusy pro nedostatkové obory a neatraktivní oblasti. To povede ke spontánní optimalizaci lůžkového fondu i sítě ambulantních zařízení.
 • Zvýšíme úhrady za operační zákroky v rámci jednodenní chirurgie na úkor zbytných hospitalizací. Posílíme domácí péči a veškeré druhy následné lůžkové péče, včetně péče o umírající.
 • Posílíme další centralizaci léčby vzácných chorob a vysoce náročné péče, jež se osvědčily. Zároveň zajistíme dostupnost kvalitní základní péče, včetně poporodní péče o rodičku a novorozence, a to i v odlehlých oblastech.
 • Propojíme výrazněji systémy poskytování zdravotní a sociální péče u nemohoucích osob v domácí i lůžkové péči s ohledem na potřeby pacientů, nikoliv na potřeby jednotlivých resortů. Zahrnuje to i komunitní péči o seniory, péči o duševně nemocné a rovněž péči o umírající.
 • Posílíme elektronizaci zdravotnictví jak pro lepší fungování celého systému, tak pro ulehčení organizační a administrativní práce zdravotníkům.

Upřesnění nároku pacienta na služby hrazené ze zdravotního pojištění

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění budou srozumitelně vymezeny tak, aby byly poskytovány efektivně a s ohledem na finanční udržitelnost systému zdravotního pojištění.

 • Vytvoříme transparentní systém stanovení úhrad všech medicínských technologií, tj. výkonů, zdravotnických prostředků i léků. Bude vycházet z principů hodnocení jejich účinnosti a přínosů. Na konečném rozhodování o nejvyšších prioritách se budou podílet i zástupci pojištěnců.
 • Zřídíme v rámci daného rozpočtu veřejného zdravotního pojištění zvláštní společný fond zdravotních pojišťoven, z nějž budou výjimečně hrazeny zdravotní služby, které jsou jinak ze zdravotního pojištění nehrazené, pokud půjde o jedinou možnost z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. Zároveň zamezíme nadužívání tohoto institutu zakotvením jasných pravidel pro jeho schvalování.

Posílení role zdravotních pojišťoven

Zachováme systém více zdravotních pojišťoven, ale budeme jej kultivovat. Ve zdravotních pojišťovnách je koncentrováno významné know-how, které je pro řízení zdravotnictví málo využité. Pro lepší fungování stávajícího systému proto rozšíříme pravomoc pojišťoven a umožníme jim lépe řídit péči dle vlastní struktury pojištěnců. Zákonem jim však přikážeme sledování kvality a rovnoměrné dostupnosti služeb.

 • Počítáme se zavedením dobrovolných modelů řízené péče pro chronické pacienty se systémem bonusů za dodržování stanoveného postupu léčby. Zavedeme pro pojišťovny možnost modifikovat úhrady poskytovatelům dle výsledků péče.
 • Zpřísníme odpovědnost pacienta za své zdraví a umožníme pojišťovnám sankcionovat opakované zneužívání péče nebo porušení povinností v průběhu léčebného procesu.
 • Snížíme politické vlivy na správní rady pojišťoven, ale zachováme silnou kontrolní činnost ministerstev zdravotnictví a financí.

Zvyšování spokojenosti občanů a pacientů

Průvodcem pacienta v systému bude jeho praktický lékař a zdravotní pojišťovna. Pacient bude mít u mimořádně závažných stavů právo na druhý lékařský názor hrazený zdravotní pojišťovnou.

Na rozdíl od současné praxe zavedeme možnost oddělit úhradu výkonu a příslušného plně hrazeného materiálu. Připustíme přitom možnost volby jiného materiálu pacientem s doplatkem rozdílu cen (tzv. nadstandard).

 • Zavedeme pevné doplatky pacientů za stejný částečně hrazený lék ve všech lékárnách.
 • Budeme podporovat pacientské organizace. Maximální pomoc poskytneme organizacím rodičů dětí se vzácnými onemocněními a zprostředkujeme jejich spolupráci s praktickými lékaři i špičkovými specializovanými pracovišti.

Zlepšování postavení zdravotníků

 • Dokončíme proces zvyšování průměrné mzdy plně kvalifikovaných lékařů na úroveň trojnásobku průměrné mzdy ve státě (bez započtení přesčasové práce) a zajistíme i odpovídající finanční ocenění nelékařských pracovníků. Výrazně zvýhodníme práci zdravotních sester v nepřetržitých provozech.
 • Zajistíme dostatek podpůrného personálu tak, aby byla plně využita vysoká kvalifikace zdravotníků.
 • Vybudujeme celoplošný a důsledný kontrolní systém vzdělávání zdravotníků – obcházení vzdělávacích programů nelze dále tolerovat.
 • Úhrady v jednotlivých segmentech poskytovatelů zdravotních služeb budou pokrývat nezbytné náklady a výše personálních nákladů bude odpovídat pracovnímu vytížení.
 • Zavedeme úhradu zdravotních pojišťoven za výdej léku na recept tam, kde jsou služby lékáren nedostatkové.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme