7. Občanská společnost, kultura a církve

Co prosadíme

 • Na našich školách budeme předávat hodnoty evropské kultury humanismu, vycházejícího z antiky a židovsko-křesťanského duchovního odkazu.
 • Garantované výdaje ze státního rozpočtu na podporu kultury v jednotlivých letech: 2018 – 0,8 %, 2019 – 0,9 %, 2020 – již na cílové 1 % výdajů státního rozpočtu.
 • Spolupráci se zástupci občanských aktivit jako s respektovanými partnery státu a samospráv. Občanskou aktivitu budeme podporovat ve všech oblastech společenské činnosti.
 • Podporu církví v jejich celospolečensky prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb.

Co nepřipustíme

 • Nepřistoupíme na naivní multikulturalismus. Respekt k odlišným kulturám neznamená vzdát se základů evropské, tedy naší kultury.
 • Nedopustíme, aby jediný výjimečný umělecký talent musel zanechat své činnosti ze sociálních či ekonomických důvodů.
 • Chátrání architektonických památek a ostatního kulturního dědictví naší země.
 • Privatizaci, ani politické ovlivňování médií veřejné služby.

Evropské kulturní hodnoty a tradice humanismu

Materiální pokrok a sociální jistoty se staly modlou vyspělé civilizace, nelze ale zanedbávat stejně důležitý ukazatel, jakým je pokrok duchovní. Kulturní identita, předávaná z generace na generaci, je nesmírně důležitá pro soudržnost odolné společnosti. Naše kulturní identita je jasná: evropské kulturní hodnoty a tradice humanismu, který pramení z antiky a židovsko-křesťanského duchovního odkazu. Toto dědictví nám je spolehlivým vodítkem pro správné a dobré řešení současných hrozeb a výzev. Explicitní zmínky o tomto dědictví budeme prosazovat do tuzemského i evropského práva.

O tom, že je kultura celospolečenskou prioritou, nelze pouze hovořit. Musíme být schopni ji podpořit dostatečnými prostředky. Během dvou let dosáhneme minimálního výdaje na kulturu ve výši 1 % podílu státního rozpočtu a tento ukazatel budeme do budoucna stabilizovat.

Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme:

 • Obnovu, udržování a rozvíjení místních tradic.
 • Podporu rozvoje kreativních míst v obcích a městech (kolem knihoven, kulturních zařízení a škol).
 • Úzkou spolupráci s výukovými programy na univerzitách.
 • Vícezdrojové a víceleté financování kultury (např. divadla regionálního významu by měla mít na několik let dopředu garantovány příjmy od svých obcí, krajů i státu).
 • Definování odpovědnosti a kompetence státní správy a samosprávy k vytváření prostoru pro kulturní aktivity.
 • Zákon umožňující transformaci státních a obecních kulturních institucí na veřejnoprávní instituce (bez ztráty jejich právní kontinuity).

Kultura jako investice

V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělávání, služeb a drobného podnikání.

Za nesmírně důležité pokládáme zvýšení zájmu mladé generace o kulturu a naše národní tradice. Prosadíme proto, aby mladí lidé do 26 let věku měli zdarma přístup do státních galerií, muzeí a architektonických památek. Do státem provozovaných institucí živé kultury pro ně zavedeme 50% slevu.

Národní kulturní poklad

Mimořádnou péči budeme věnovat odkazu předcházejících generací. Národním kulturním pokladem nejsou v tomto smyslu jen historické architektonické skvosty. Je to i odkaz minulých generací shromážděný v muzeích a galeriích či zachovaný v tradicích špičkových a mezinárodních uměleckých těles, jako jsou Česká filharmonie a Národní divadlo. K tomuto pokladu se budeme chovat jako odpovědní správci. Je naší povinností pečovat o svěřené hodnoty, citlivě je využívat a tím posilovat jejich finanční soběstačnost a svědomitě je doplňovat o to nejlepší ze současné kulturní tvorby.

Média

Budeme chránit a prosazovat svobodu slova ve veřejné diskusi. Trváme na politické a názorové nezávislosti televize a rozhlasu veřejné služby. Nikdy nedopustíme jejich privatizaci a budeme neustále posilovat pojistky proti jejich politickému ovlivňování.

Občanská společnost

Subjekty občanské společnosti jsou cenným partnerem státní moci a samospráv. Čím hustší je předivo občanské společnosti v jejích nejrozmanitějších zájmech, tím pevnější a stabilnější je demokracie. Občanská společnost je také důležitým spolupracovníkem osvíceného státu, který si je vědom, že svou administrativou nezpracuje všechnu každodenní problematiku. Budeme proto podporovat činnost těchto subjektů, udržovat s nimi těsnou komunikaci a zvát je do diskuse před politickým rozhodováním. Neziskové organizace, které se angažují ve veřejném zájmu (zdravotní a sociální služby apod.), budou mít zajištěn spravedlivý a dlouhodobě předvídatelný finanční příspěvek od státu.

Církve

Církve jsou partnerem státu, regionů i obcí. Stále můžeme mít prospěch ze staletími vyzkoušených modelů sociální, zdravotní a výchovné péče, které harmonicky spojují citlivost a racionálnost v přístupu k lidem nemocným a sociálně ohroženým. Budeme dbát na to, aby církevní zařízení, ať již sociální, zdravotní, vzdělávací či kulturní, nebyla diskriminována oproti zařízením jiných zakladatelů. Nedopustíme, aby v naší zemi došlo k vulgárně uplatňované sekularizaci. Zakazování náboženských symbolů jako součásti vnější úpravy jednotlivce i jako součásti úpravy interiéru není výrazem pokroku, ale necivilizovanosti, s níž bychom se zpronevěřili nejlepším zásadám západní kultury.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme