Co prosadíme

 • Navrácení ČR do pozice předního zastánce lidských práv, demokratizace a transformační politiky ve světě.
 • Rozvíjení a prohlubování transatlantických vazeb, které představují jednu z garancí pro rozvoj liberální demokracie v ČR.
 • Rozvoj politické a ekonomické spolupráce a udržování přátelských vztahů, zejména se sousedními státy.
 • Navyšování prostředků na rozvojovou spolupráci, transformační aktivity a humanitární pomoc.
 • Česká zahraniční politika musí být dlouhodobě konzistentní – budeme usilovat o spolupráci mezi vládou a opozicí v zahraničních otázkách.

Co nepřipustíme

 • Vystoupení z NATO.
 • Odstoupení od protiruských sankcí, dokud nebudou naplněny Minské dohody a Krym navrácen Ukrajině.
 • Servilní chování vůči režimům, které porušují lidská práva, nerespektují mezinárodní právo a nechovají se jako zodpovědný člen mezinárodního společenství.
 • Nedopustíme, aby zvyšující se míra nejistoty v mezinárodním prostředí narušila hospodářský rozvoj, svobodu a bezpečí obyvatel ČR.
 • Zahraniční politiku, která by se stala obětí vnitropolitických stranických soupeření.

Základním stavebním kamenem naší svobody a prosperity je demokratický, pluralitní politický systém a tržní ekonomika

Celý svět se dramaticky mění, což se odráží v zahraniční politice. Mezinárodní politický řád, v němž hlavní roli sehrávaly liberální demokracie, je pod tlakem autoritářských mocností jako Číny nebo Ruska, které usilují o nové uspořádání světa. Krize v evropském sousedství navíc ukazují, že ani náš region nebude vůči těmto proměnám zcela imunní. Kromě proměny bezpečnostního prostředí a světového mocenského uspořádání se lidstvo potýká s globálními změnami klimatu, rychlým demografickým růstem, mezinárodní migrací či nástupem nových technologií. Dnešní svět je propojenější než kdykoli dříve a krize v jedné jeho části, ať už bezpečnostní, ekonomická či klimatická, ovlivňuje celé lidstvo. Chce-li se Česká republika bezpečně rozvíjet, bez promyšlené a aktivní zahraniční politiky toho nedosáhne.

Česká pozice v mezinárodní politice

Mezinárodní prostředí posledních 28 let nabídlo České republice unikátní podmínky k vlastnímu rozvoji. Liberální mezinárodní řád, který jsme pomáhali spoluutvářet například podporou lidských práv ve světě, však dnes čelí mnoha otřesům. Války v Evropě či evropském sousedství – na Ukrajině a Blízkém východě – ukazují, že geopolitické bezčasí skončilo a svět se stává i pro naši zemi mnohem rizikovějším. Nad českou zahraniční politikou uvažujeme ve čtyřech hlavních geografických dimenzích. První představuje naše bezprostřední okolí ve středoevropském prostoru. Druhou geografickou dimenzí je Evropská unie a její okolí. Třetí tvoří demokratické státy s námi spojené, jako například USA či Kanada. Čtvrtou dimenzí je globální celek.

Pro TOP 09 je základním a neotřesitelným východiskem naší zahraniční politiky členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Jak EU, tak NATO chápeme nejen jako mezinárodní organizace, ale jako plnohodnotná politická společenství, jejichž osud je klíčový pro rozvoj české společnosti.

Konec naivity – začátek strategického uvažování

Přes snižující se předvídatelnost mezinárodního prostředí neuvažovala Česká republika v posledních letech strategicky. Naše zahraniční politika byla reaktivní, bez politického nasazení vládních představitelů a pro řadu partnerů nepochopitelná a plná amatérských přešlapů. Nad zájmy země – zachováním demokratického právního státu, ochranou lidských práv, svobod a bezpečí obyvatel a hospodářskou prosperitou – nelze přemýšlet bez koncepčně vykonávané zahraniční politiky. Mezi naše priority v zahraniční politice proto patří:

 • Dodržování závazků, které pro nás plynou ze členství v EU i ze členství v NATO, včetně výdajů na obranu ve výši 2 % HDP.
 • Prohlubování spolupráce s Německem. Německo je naším nejdůležitějším obchodním a politickým partnerem. Česká republika musí vždy usilovat o dobré vztahy jak s Berlínem, tak s jednotlivými spolkovými zeměmi, zejména Bavorskem a Saskem. S Německem chceme spolupracovat v rámci EU a NATO, a to zejména na agendě zaměřené do budoucna.
 • Zkvalitňování visegrádské spolupráce, kterou chápeme jako důležitý formát středoevropské kooperace. Budeme usilovat o zlepšení obrazu V4, která musí být znovu vnímána jako pozitivní element EU. Střední Evropa je naším domovem a nová dělení Evropy nesmíme dopustit, na což budeme upozorňovat jak naše visegrádské sousedy, tak západoevropské partnery.
 • Udržování a rozvíjení euroatlantických vztahů, a to i s administrativou Spojených států amerických. Bezpečí Západu nesmí být dělitelné. Spojené státy jsou klíčovým aktérem světové politiky. Budeme usilovat o dobré vztahy s USA v rámci NATO, ve vztazích EU – USA i v bilaterální agendě, kterou nesmí zatěžovat osobní útoky, naopak ji musí naplňovat jasná vize spolupráce namířená do budoucnosti (věda a výzkum, obchod).
 • Podpora lidských práv v celosvětovém měřítku a transformační spolupráce. Všeobecná deklarace lidských práv je základním východiskem naší zahraniční politiky. Prosazování principů a vymahatelnosti mezinárodního práva na úrovni OSN je zásadní pro mírové světové uspořádání. V rámci podpory lidských práv jsou pro nás klíčová zejména politická a občanská práva, jako je například svoboda projevu. V jejím rámci se již dnes Česko profiluje jako jeden z evropských lídrů v boji proti dezinformacím, které ohrožují svobodu slova v mnoha evropských zemích. Tyto české aktivity včleníme mezi dlouhodobé priority české zahraniční politiky, která klade důraz na lidskoprávní agendu.
 • Posilování vazeb s východoevropskými zeměmi usilujícími o euroatlantickou integraci – především s Ukrajinou a Gruzií. Úspěch při přibližování těchto zemí Západu může být inspirací pro řadu společností trpících pod autoritářskými režimy. Nepřestaneme podporovat demokratickou opozici v zemích, jako je Bělorusko a Rusko.
 • Podpora zemí západního Balkánu v upevňování principů právního státu a demokracie.
 • Rozšíření spolupráce s demokratickými zeměmi mimo EU a transatlantické spojenectví (Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan apod.).

Česká republika jako zodpovědná součást světa, který staví na svobodě a právním státu

Česká republika je bezpečným a bohatým státem, který profituje z dnešního uspořádání světa. Jsme přesvědčeni, že náš způsob politického uspořádání – demokratický právní stát s tržní ekonomikou, ochranou občanských svobod a šetrným přístupem k životnímu prostředí – neztratil nic na své atraktivitě. V mezinárodním prostředí však existuje řada zemí, jejichž autoritářští představitelé vidí právě v úspěšném Západu hlavního nepřítele. Cítíme zodpovědnost jak za to, čeho jsme za posledních 28 let dosáhli, tak i za celý demokratický svět.

Opuštění NATO by bylo bezpečnostní sebevraždou

Nekompromisně stojíme za tím, že splníme své závazky vůči našim partnerům, a to včetně výdajů na obranu ve výši 2 % HDP. Pro zvýšení efektivity české zahraniční politiky budeme prosazovat jednotnou prezentaci zahraničněpolitických zájmů. Vysoká odbornost profesionálně dobře připravené diplomacie je důležitou podmínkou pro efektivní prosazování českých zájmů v zahraničí. Budeme podporovat uvážlivou rozvojovou spolupráci se zeměmi, které naši podporu potřebují. Nepřestaneme podporovat demokratickou transformaci a lidská práva ve světě a navýšíme prostředky směřované do této oblasti. V rámci EU budeme jako otevřená ekonomika podporovat rozvoj mezinárodního obchodu.

Nové výzvy – evropská spolupráce klíčem k naší bezpečnosti

V dnešním světě je možné naše zájmy ošetřit pouze v rámci většího celku, jehož vnitřní pravidla budou nastavena tak, že i relativně menší a slabší aktéři budou mít možnost je ovlivnit. Evropská unie pro to představuje vyhovující platformu. Evropa musí zvládnout výzvy vnějšího původu: teroristické útoky, klimatické změny, nekontrolovanou migraci, války na Blízkém východě nebo agresivní Rusko. Je třeba zaujmout rozhodný postoj k současnému vývoji v Turecku, které se svou politikou soustavně vzdaluje Evropě. EU je pro partnery v našem sousedství atraktivní a měla by být proto akceschopnější navenek. Česká republika musí aktivně přispívat k unijní zahraniční politice. Zajištění našich zájmů ve světě začíná promyšlenou politikou v rámci EU.

3.1. Evropská unie jsme my

Co prosadíme

 • Budeme se plně podílet na rozvoji EU, která je klíčem k naší dobré a stabilní budoucnosti. Budeme hrdými Evropany, kteří si uvědomují úspěch evropské integrace.
 • Co nejrychlejší vstup do eurozóny, který posílí naší pozici v EU.
 • ČR jako součást rychlejšího pruhu integrace EU.
 • Minimalizaci dopadů brexitu na české exportéry a české občany pracující v Británii.
 • Postavíme před voliče fakta a budeme neúnavně vysvětlovat, že „oni“ jsme ve skutečnosti „my“.

Co nepřipustíme

 • Odchod z Evropské unie ani pořádání nesmyslných referend za vystoupení z EU.
 • ČR se nesmí ocitnout na periferii EU.
 • Nebudeme čelit populismu v Evropě tím, že se sami staneme populisty.
 • Omezení volného pohybu lidí za prací ani jiné omezení základních svobod Unie.
 • Neztratíme víru ve společnou Evropu a v její hodnoty, jako jsou demokracie, mír a prosperita, a budeme usilovat o to, aby co nejvíce lidí význam těchto hodnot pochopilo.

Fungující EU jako podmínka bezpečí, stability a prosperity

Objektivně daná historická, zeměpisná i ekonomická pozice České republiky jasně ukazuje, že právě naše země Unii potřebuje k zajištění základních podmínek pro svůj rozvoj, jakými jsou bezpečnost, stabilita, důvěryhodnost či přístup na trhy, a to mnohem více než řada jejích dalších členů. V době, kdy se projevují dříve neznámá rizika a nejistoty, to platí o to více. V dnešním světě pro nás EU představuje klíčovou podmínku pro zajištění kvalitního a bezpečného života všech občanů. Budeme jasně vystupovat proti lehkomyslnému vyvolávání diskusí o „czexitu“ a i vzhledem k naší historické zkušenosti připomínat, že odvrácení se od Západu znamená přiblížení k Východu. TOP 09 je stranou dlouhodobě a důkladně se zabývající evropskou integrací, a tudíž chápeme, jaký význam má EU pro nás i pro budoucnost Evropy. Budeme se aktivně podílet na rozhodování v rámci Unie a ve vztahu k ní budeme zastávat konstruktivní a nepředpojatý přístup. Budeme průběžně pracovat na formulování jasných priorit, které budeme v Unii prosazovat.

Místo České republiky vidíme v jádru EU, nikoli ve vedlejším pruhu. Nesmíme dopustit, abychom se v důsledku neuvážených kroků ocitli na okraji či zcela stranou evropského dění. Rozvolnění Unie, vícerychlostní Evropa či jiné možné podoby EU, které by otevíraly možnost, že se staneme „členem druhého řádu“, pro nás představují zásadní hrozbu.

Evropská unie – jeden trh bez hranic

Socioekonomický systém unijních států založený na podnikání musí být celounijně posílen ve smyslu vytváření pracovních míst, především pro mladé. V rámci Unie lze pak využívat společného jednotného trhu, který poskytuje mnoho výhod v podobě tzv. čtyř svobod, jako je volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Tento systém nám umožňuje studovat, žít, nakupovat, pracovat a pobírat důchod v kterékoli ze zemí Evropské unie. TOP 09 nepřipustí, aby čeští občané ztratili přístup k těmto čtyřem svobodám, které nám zajišťují prosperitu. V nastávajících letech nás pak čeká především digitalizace a vytváření jednotného energetického trhu, z čehož pro nás budou plynout výhody.

 • Nedopustíme, abychom se kvůli neschopnosti hledat kompromisy dostávali v klíčových otázkách do diplomatické izolace. Nechceme dělení Evropské unie na západ a východ. Evropská politika není jen o práci diplomatů v Bruselu, ale především o politickém vyjednávání.
 • Zastáváme změnu struktury rozpočtu EU. Chceme snížení podpory zemědělské politiky ve prospěch zahraniční a bezpečnostní politiky. Kohezní politika by měla zůstat klíčovou součástí evropského rozpočtu.
 • Nedopustíme zpomalení evropské integrace. Unijní perspektiva je zásadní pro státy na Balkáně či ve východním sousedství.
 • Společný evropský trh je pro naši ekonomiku zásadní. Nedopustíme vytváření nových bariér a ty existující budeme odstraňovat. Podpoříme Jednotný digitální trh i obchodní dohody s globálními partnery. V rámci EU můžeme zajistit nejlepší podmínky pro náš export. Nepodléháme iluzi, že ústupky v zásadních otázkách lidských práv a svobody vyjednáme lepší podmínky pro naši ekonomiku.
 • Podpoříme pilíř Společné bezpečnostní a obranné politiky v úzké koordinaci s NATO, stejně tak vznik Evropské obranné a bezpečnostní unie, a to nejen finančními příspěvky, ale i aktivní spoluprací.

Podpora vzdělanosti

Nízkou podporu EU našimi občany považujeme za riziko, které chceme snížit. Dnešní stav je výsledkem mnoha faktorů jak na straně Unie, tak zejména naší. Budeme usilovat o to, aby Unie byla akceschopnější a členství v ní nadále představovalo klíčový předpoklad pro demokratický rozvoj a prosperitu našeho státu. Doma budeme vysvětlovat její fungování a postavíme se proti unijnímu populismu. Jedinečnost EU spočívá také v jejích vzdělávacích programech (např. Erasmus+), jejichž dostupnost musí zůstat zachována.

Kontrolovatelná migrace

Jsou oblasti, které nemohou úspěšně řešit samy jednotlivé státy v Evropě; mezi ně bezesporu patří otázky nejen obchodu, bezpečnosti a energetické bezpečnosti, ale i migrace. Evropská unie poskytuje prostor pro efektivní společnou politiku v těchto oblastech.

Zachování schengenského prostoru je pro Českou republiku zásadní. Předpokladem k tomu je společná kontrola vnější hranice za pomoci Společné pohraniční a pobřežní stráže i rozvoje Schengenského informačního systému tak, aby byla zastavena nelegální ekonomická migrace do Evropy. Bylo by krátkozraké zavírat oči nad tím, co se děje v okolí Evropy, zejména v zemích Afriky. Musíme efektivně přispět k udržitelným podmínkám života v těchto zemích, a to podmíněnou rozvojovou pomocí, investicemi či projekty, které sníží dopady klimatické změny.

Česká republika i ostatní evropské země musí poskytovat mezinárodní ochranu osobám z nejpronásledovanějších a nejzranitelnějších skupin na individuální bázi (dle Ženevských konvencí). Své humanitární závazky budeme plnit.

 • Podporujeme vznik bezpečnostních zón v zemích, kde jsou uprchlíci nejvíce ohroženi. Evropská unie musí využít své váhy a tato bezpečná centra prosadit.
 • Podporujeme návratovou politiku těch, kteří nezískají mezinárodní ochranu a pobývají v schengenském prostoru nelegálně.
 • Legální migrace na trh práce je pro otevřenou ekonomiku typu té naší nezbytností. Musí reagovat na aktuální nedostatky trhu práce, ovšem musí být rozvážně promyšlená, aby Česká republika neopakovala některé chyby svých západoevropských spojenců v migrační a integrační politice.
 • Česká republika si musí sama určit, v jakém počtu, z jakých zemí a s jakou kvalifikací budou přicházet ekonomičtí migranti na trh práce.
 • Vyspělá evropská společnost musí být odolná a zvládat i nové výzvy včetně migrace, aniž by slevila ze svých hodnot.
 • Podpoříme členské státy EU, které samy nebudou migraci zvládat.

3.2 Obrana a armáda

Co prosadíme

 • Posílíme naši moderní a profesionální armádu.
 • Navýšíme rozpočet na obranu na 2 % HDP.
 • Nákup nové vojenské techniky a modernizaci a doplnění techniky stávající, zejména protivzdušné obrany, radarových systémů, děl a obrněných vozidel, vrtulníků, dopravních i stíhacích letounů.
 • Reorganizujeme kariérní řád tak, aby odpovídal moderní a profesionální povaze armády.
 • Připravíme armádu, státní správu a veřejnost na nové hrozby hybridního charakteru.
 • Budeme aktivně participovat na vojenských i civilních misích realizovaných našimi spojenci. Plnohodnotně se zapojíme do ochrany východního křídla NATO.

Co nepřipustíme

 • Bezpečnost státu nesmí být svěřována do rukou organizací stojících mimo Armádu ČR – milic nebo domobran.
 • Omezení práv a svobod občanů v důsledku strašení nesprávně odhadnutými riziky.
 • Používání vojenské techniky, která by pocházela ze zemí, u nichž si nemůžeme být jisti pevností jejich spojenectví.
 • Podceňování stávajících i nových hrozeb a nedostatečné financování nutných opatření k jejich eliminaci.
 • Obrana státu nesmí být pouze okrajovou záležitostí úzké skupiny státních úředníků.
 • Nedopustíme, aby ČR byla „černým pasažérem“, který neplní své závazky v NATO a EU.

Bezpečnost nezačíná na našich hranicích

Největším bezpečnostním rizikem jsou politické síly zpochybňující základy, na nichž spočívá demokratický systém vládnutí a právního státu. Obrana je vyloučená bez existence dostatečně profesionálních vojenských sil, umožňujících věrohodné odstrašení, respektive efektivní obranu proti všem silám, které by chtěly vynutit změnu politických či teritoriálních poměrů, k nimž v posledních pětadvaceti letech v Evropě došlo. Je třeba otevřeně říci, že touto revizionistickou silou je a v nejbližších letech zůstane Rusko. To je nejen přímým sousedem středoevropského prostoru, ale i nejhlasitějším a nejsilnějším kritikem současného stavu systému mezinárodních vztahů a především mocností, která ve snaze realizovat změnu ve svůj prospěch, sáhla ke zbraním.

Armáda České republiky je nedílnou a vůdčí součástí zajištění bezpečnostních zájmů České republiky a nástrojem k eliminaci hrozeb. Pro zajištění obrany státu je třeba mít reálný plán obrany státu. Je nezbytné budovat flexibilní síly a prostředky, schopné nejen zajistit vnitřní bezpečnost státu, ale také mír a stabilitu v daném regionu, a to s důrazem na plnění závazků vyplývajících z alianční dohody. V budoucnosti lze očekávat hrozby charakteru symetrického a asymetrického. Mezi asymetrické hrozby, kterým budeme čelit, patří terorismus, radikalizace, kriminalita, extremismus, dezinformační kampaně, subverze či cílené podkopávání legitimity státní správy. Vedle uvedených skutečností musíme mít na zřeteli řešení vnitrostátních konfliktů, které budou provázeny humanitárními krizemi, ekonomickým propadem a destabilizací společnosti.

Současná bezpečnostní situace je charakterizována dynamickými a velmi turbulentními změnami v bezpečnostním prostředí. Na východě je Evropa ohrožována agresí Ruska vůči Ukrajině, země Evropy ohrožuje terorismus a migrace nebývalých rozměrů. K tomu negativně přispívá i vnitropolitický vývoj v Turecku a jeho snaha zapojit do řešení těchto záležitostí i turecké menšiny žijící v zemích EU. Následkem těchto nově vzniklých hrozeb se stírá rozdíl v zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti. Tento nový fenomén „hybridních hrozeb“ vyžaduje změny v přístupech k jejich eliminaci. Základem musí být pevný bezpečnostní systém státu, akceschopné bezpečnostní sbory, obranné síly a uvědomělí občané.

Odpovědný stát a občan – základ bezpečnosti státu

Naším cílem je mít připravenou státní administrativu, zodpovědnou za komplexní bezpečnost země. Proto budeme klást důraz na spolupráci a součinnost jednotlivých ministerstev, právnických a fyzických osob v oblasti plánování a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti státu. Pro naplnění tohoto cíle budeme usilovat o účelnější využití alokovaných finančních zdrojů, zejména posílení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými subjekty. Mnohem větší pozornost chceme věnovat výchově a přípravě obyvatelstva k odpovědnosti za obranu země. Pro zajištění obrany státu považujeme za důležitý institut aktivních záloh jako prvek propojení Armády ČR s jejím obyvatelstvem.

Základní pilíře k zajištění státní suverenity ČR – NATO a EU

Základním pilířem obrany ČR je Armáda ČR a plně zabezpečený a fungující bezpečnostní systém. Za rozhodující součást naší obranné politiky považujeme členství v NATO a EU, které nám přináší výhody kolektivního zajištění obrany a bezpečnosti. Toto nás současně zavazuje, abychom adekvátně přispívali k rozvoji společné obrany ostatních členských států. Budeme usilovat o to, abychom splnili závazek výdajů na obranu ve výši 2 % HDP v horizontu let 2018–2021. V duchu naplnění závazku hospodárného vynakládání finančních prostředků na obranu země budeme prosazovat vytvoření Národního úřadu vyzbrojování. Pro zajištění realizace strategických projektů vytvoříme finanční fond. Cílem je zabezpečit dlouhodobé plánování a realizaci projektů pro kontinuální rozvoj Armády ČR.

Ozbrojené síly a institut aktivních záloh – základ zajištění obrany ČR

Již nyní – v době míru a relativně příznivé bezpečnostní situace – je třeba budovat naši armádu s ohledem na její modularitu, nasaditelnost, interoperabilitu se spojenci a především postupně navyšovat její operační schopnosti. Základem Armády ČR jsou její příslušníci, cílem je mít ji naplněnou motivovaným, vycvičeným a všestranně zabezpečeným personálem. Pro tento požadavek je nezbytné vyčlenit adekvátní zdroje a prostředky a také pokračovat v legislativních krocích souvisejících s fungujícím karierním řádem. Naším cílem je vytvořit vševojskové divizní uskupení sil s rozvinutým systémem velení a řízení a kompletní logistickou podporou, u vzdušných sil postupně zvyšovat schopnosti u všech druhů letectva. Zvláště se zaměříme na rozvoj protivzdušné obrany České republiky, včetně pozemní protivzdušné obrany, jako součásti systému protivzdušné a protiraketové integrované obrany Aliance. Větší pozornost chceme věnovat budování záložních jednotek armády na bázi dobrovolných a aktivních záloh.

Podpora obranného a bezpečnostního průmyslu – obranné plánování

Obranné plánování je nutno zaměřit na efektivní a účelnou výstavbu obranných schopností v souladu s procesem obranného plánování NATO a EU. Obranný průmysl České republiky považujeme za významný faktor k zajištění soběstačnosti dodávek výzbroje a materiálu ozbrojeným silám a jejich dalšího rozvoje a za základní pilíř bezpečnostní struktury státu. Naším cílem je rozvoj obranného průmyslu, jeho maximálního zapojení do dodávek vojenského materiálu a služeb pro potřeby ozbrojených sil. Budeme podporovat výzkumné a vývojové schopnosti ve prospěch ozbrojených sil, zejména v rámci státních podniků, v úzké součinnosti s příslušníky ozbrojených sil a odborníky v oblasti bezpečnostního průmyslu. Nedílnou součástí rozvoje obranného průmyslu je i jeho prosazení se na mezinárodních trzích. K širšímu uplatnění českého obranného průmyslu ve vyzbrojování ozbrojených sil České republiky je nezbytné změnit současný systém akvizičního procesu ministerstva obrany, tj. zavést důsledné projektové řízení a nové metody v pořizování majetku a realizovat řízení projektů od předběžných studií, pořízení materiálu až do jeho vyřazení z výzbroje.

Zajištění obrany České republiky

Pro rozvoj Armády ČR budeme usilovat o postupné budování jejích operačních schopností k dosažení cílového stavu v letech 2025–2030. Za účelem realizace těchto schopností začneme budovat odpovídající strukturu systému velení a řízení Armády ČR, kde ve zmiňovaném období vytvoříme předpoklady k výstavbě velitelství pozemní divize po roce 2025. Ve střednědobém horizontu se zaměříme na výstavbu nových jednotek a útvarů.

 • V pozemních silách vytvoříme jednu novou bojovou brigádu, rozšíří se tak počet brigád na tři a ve vztahu k vybudování velitelství divize začneme budovat prvky podpůrného divizního kompletu. K naplnění úkolů Armády ČR při zabezpečení ochrany obyvatelstva a pomoci při živelních pohromách bude tato schopnost posílena rozvojem ženijního vojska.
 • Současnou nedostatečnou palebnou podporu pozemních sil zajistíme rozvojem dělostřelectva, taktického a vrtulníkového letectva (mj. zavedením tzv. inteligentní munice do výzbroje Armády ČR).
 • Budeme rozvíjet schopnosti detekce protivníka a působení na něj s využitím bezpilotních prostředků a moderních přístrojů pro vedení bojové činnosti v noci, vojáky vybavíme prvky systému Vojáka 21. století. Budeme podporovat zavedení nových poloautonomních a autonomních zbraňových systémů.
 • Modernizujeme systém protivzdušné obrany (PVO) České republiky jako součást aliančního systému protivzdušné a protiraketové obrany. Modernizace pozemní PVO umožní úplnou integraci do aliančního systému pozemní PVO a zajistí schopnost protiraketové ochrany na střední vzdálenosti.
 • Ve vzdušných silách budeme navyšovat schopnosti v rozvoji taktického letectva, do výzbroje postupně zavedeme novou generaci transportních a bojových vrtulníků a budeme rozvíjet transportní schopnost vzdušných sil.

Bezpečnostní aparát musí být vzájemně propojený, koordinovaný, synchronizovaný a řízený. Jakýkoliv problém bezpečnostního charakteru, ať již vnitřní či vnější, bude vyžadovat společný komplexní přístup složek politických, vojenských, ekonomických, diplomatických, zpravodajských a policejních.

3.3 Vnitřní bezpečnost

Co prosadíme

 • Odpovědnost konkrétního policisty za konkrétní lokalitu. Budeme prosazovat princip intenzivní spolupráce a komunikace Policie ČR s veřejností.
 • Analýzu nových bezpečnostních hrozeb, například v drogové nebo kybernetické oblasti. Na základě těchto analýz budeme schopni efektivně chránit ohrožené cíle.
 • Zdokonalování systému fyzické i kybernetické ochrany kritické infrastruktury.
 • Vedle pravicového a levicového extremismu se budeme věnovat přípravám a snižování rizik islámského extremismu, který tvoří dominantní podhoubí pro teroristické aktivity v Evropě.

Co nepřipustíme

 • Cílené zneužívání policejních pravomocí a omezování osobních svobod, které by vedly k ustavení policejního státu.
 • Vznik vyloučených lokalit s vlastním „právním“ systémem, v nichž by stát nebyl schopen prosazovat právo.
 • Přijetí legislativy obsahující zásahy do občanských práv a svobod a soukromí občanů.
 • Etablování ozbrojených paramilitárních skupin, postavených na extremistických základech a odmítajících demokratické zřízení a euroatlantické ukotvení.

Stát musí občanům sloužit, nikoli jim bezdůvodně zasahovat do soukromí

Největší nevojenskou hrozbou, narušující stabilitu ekonomiky a celého demokratického zřízení, je organizovaný zločin a s ním spojená korupce. V současné době také hrozba terorismu. Ve svém důsledku mohou způsobit rozpad právního státu. Trendem organizovaného zločinu je diverzifikace a rozšiřování aktivit směrem k méně násilným nelegálním, ale o to více výdělečným činnostem, jako je obchod s lidmi, se zbraněmi a s drogami, padělání zboží či rozsáhlé finanční podvody. Naším úkolem a úkolem státu již není jen pouhá obrana, ale silná ofenzíva proti všem formám působení organizovaného zločinu společným a koordinovaným úsilím na národní i mezinárodní úrovni, v rámci Evropské unie a mezinárodního společenství. Bezpečnostní opatření nesmí přejít do formy policejního státu, ale musí sloužit především občanům.

Česká republika jako ostrov bezpečí

 • Budeme chránit nezávislost orgánů činných v trestním řízení, stabilizovat speciální policejní útvary a zvyšovat jejich odborné schopnosti. Jasně rozlišíme odpovědnost policejních týmů za vyšetřování a státních zastupitelství za dohled nad vyšetřováním.
 • Budeme důsledně kontrolovat veškeré využívání utajeného sledování obyvatel ze strany bezpečnostních složek a zneužití tvrdě trestat – stát musí občanům sloužit, nikoli jim bezdůvodně zasahovat do soukromí. Povolování odposlechů je nutno nově upravit zákonem, neboť z posledních soudně řešených případů je zjevné, že v této oblasti dosud dochází k účelovým a protiústavním postupům.
 • Na úrovni vlády budeme institucionalizovat stálou koordinaci činnosti zpravodajských služeb, aby se výsledky jejich práce sčítaly.
 • Budeme odhalovat a potírat zásahy způsobené cizí moci (dezinformační kampaně, kybernetické útoky, ovlivňování vybraných skupin odborníků…).

Policie otevřená veřejnosti

Budeme usilovat o to, aby se snížením administrativy umožnilo policii důsledně se věnovat vyšetřování drobné kriminality. Zároveň zpřístupníme mapy kriminality.

 • V zájmu stabilizace policejního sboru změníme systém výsluh, který by měl být nastaven tak, aby nemotivoval k odchodu od policie v době, kdy jsou zkušení a kompetentní policisté na vrcholu sil. Výsluhy by měly být vypláceny až v rámci starobního důchodu po dosažení určitého věku jednotlivce, přičemž částka pak bude záviset na délce jeho služby.
 • Zasadíme se o jazykové vzdělání policistů s navazující finanční bonifikací, neboť nelze úspěšně odhalovat sofistikované formy kriminality bez znalosti minimálně anglického jazyka. Je také třeba legislativně upravit jednotná pravidla pro výměnu informací mezi policií a správními kontrolními orgány tak, aby poznatky z různých kontrolních šetření byly dle přesně stanovených pravidel adekvátně využívány v rámci policejního vyšetřování.
 • Budeme spolupracovat s adiktologickými službami, které nabízejí vyváženou kombinaci tří strategií: snižování dostupnosti drog, snižování poptávky (prevence a léčba) a snižování rizik spojených s užíváním drog.

Prevence terorismu – primární zůstává ochrana občana

V oblasti prevence terorismu systémově a koncepčně uchopíme ochranu tzv. měkkých cílů, například zavedeme pravidla bezpečnostní certifikace konkrétních objektů s ohledem na rizika teroristických útoků. Stejně jako pro oblast kyberbezpečnosti je i pro celou řadu dalších vysoce specializovaných činností zcela zásadní, aby stát mohl zaměstnat a také finančně stabilizovat skutečné odborníky. Tabulkové platy ve stávající podobě to však neumožňují. Zajistíme, aby se české bezpečnostní instituce dostatečně v předstihu vedle pravicového a levicového extremismu věnovaly i islámskému extremismu. Česko využije své dnešní pozice jednoho z evropských lídrů v boji proti dezinformacím a rozšíří své odborné schopnosti v úspěšném potírání a rozkrývání cizí propagandy. Budeme podporovat občanská sdružení působící v oblasti potlačování extremismu.

Poskytneme vyšší právní jistotu občanům v případě jejich obrany ve vlastním obydlí tím, že budou objektivně definovány podmínky legální obrany pomocí zřejmé a nezpochybnitelné meze, kterou je prostor uvnitř obydlí.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme