Co prosadíme

 • Vysokou profesionalitu a s ní související důstojnou, společenskou i příjmovou pozici ředitelů, učitelů, ale i nepedagogických pracovníků.
 • Zvýšení odpovědnosti rodičů za vzdělávání jejich dětí. Odpovědnost školy a rodiny musí být vyvážená.
 • Zavedeme systém půjček a grantů pro uhrazení nákladů na vysokoškolské studium.
 • Vzdělání je nejlepší investice do budoucnosti, a proto umožníme vysokým školám zavést školné.
 • Stanovíme jednoznačná kritéria pro transparentní financování sportu s důrazem na sportovní výchovu dětí a mládeže.
 • Zajistíme systémová řešení celého pyramidového systému sportovní podpory v ČR.

Co nepřipustíme

 • Rezignaci na snahy posílit finanční ohodnocení pracovníků ve školství a prosadit moderní pedagogické postupy.
 • Zbavení odpovědnosti rodičů za výchovu a vzdělávání jejich dětí.
 • Nedovolíme, aby jediný talent ztratil přístup ke vzdělání ze sociálních důvodů.
 • Omezování výdajů na vědu a výzkum.
 • Stejně jako ve vzdělávání nedovolíme ztrátu jediného sportovce ze sociálních důvodů.
 • Nebudeme součástí klientelistických dohod mimo stanovený systém podpory.

Vzdělávání, věda a výzkum musí být prioritou, která se jasně odráží v závazném navýšení rozpočtů. Rozvoj vzdělané, samostatné a zodpovědné osobnosti je zárukou rozvoje jedince i celé země a společnosti. Z toho plyne schopnost absolventa se celoživotně vzdělávat a flexibilně měnit svou specializaci podle poptávky pracovního trhu. Nedopustíme proto, aby se poslání školy zúžilo na pouhé předávání informací či aby se vzdělávání omezilo na pouhou přípravu ke konkrétnímu a úzce zaměřenému současnému povolání.

 • Posílíme význam školy nejen jako místa vědomostního rozvoje žáka, ale také jeho osobnostního a občanského rozvoje, důležitého v demokratické zemi.
 • Vytvoříme propracovaný systém celoživotního vzdělávání, poskytující možnost jak rekvalifikace, tak doplnění vzdělání v dospělosti.
 • Navýšíme finanční prostředky do regionálního školství o 30 mld. Kč.
 • Nesmíříme se s rolí ředitele školy jako pouhého vykonavatele nařízení a příkazů.

Učitel jako průvodce věděním

Škola ztratila monopol na informace. Učitel už není a zcela jistě nebude tím, kdo všechno ví nejlépe, a tím, kdo předává všechny poznatky. Pozice učitelů se mění a musí se změnit i způsoby a cíle jejich práce. Stanou se zprostředkovateli vědění, rádci a průvodci, kteří motivují a ukazují správnou cestu.

 • Prosadíme moderní výukové metody podle principu „méně memorování, více kreativity“. Podpoříme výuku v anglickém jazyce. Posílíme prestiž a kvalitu pedagogů navýšením platů a zvýšeným respektem vůči jejich profesi. Učitel bude patřit k nejlépe placeným státním zaměstnancům.
 • Přivedeme do škol kvalitní učitele vzdělané na špičkových pedagogických fakultách a zapojíme i další odborníky.

Mateřské školy

Zrušíme povinnou předškolní docházku. Zachováme alternativní formy předškolního dohledu na děti, ale budeme rozvíjet mateřské školy jako nepovinná předškolní zařízení, která nabízejí dostatečnou flexibilitu a vycházejí vstříc rodičům a vzdělávání dětí. Síť mateřských škol by měla být přizpůsobena rostoucím změnám v urbanizaci.

Základní školy

Zabráníme necitlivému rušení venkovských škol. Základní vzdělávání musí být k dispozici co nejblíže místu bydliště. Vzdělávání nesmí diskriminovat žádnou sociální skupinu. Vytvoříme prostředí vstřícné ke slabším a handicapovaným a budeme respektovat individuální možnosti a předpoklady dětí. Společné vzdělávání dětí neznamená potlačování jejich individuality a nadání. Podpoříme proto projekt dělené třídy, který umožní v řadě předmětů „dvourychlostní“ výuku při zachování principu rovného přístupu ke vzdělání. Důraz bude kladen i na fyzickou zdatnost a psychickou odolnost žáků.

 • Podpoříme základní umělecké školy jako nezastupitelný a unikátní systém moderního vzdělávání.

Střední školy

Středoškolské studium je pro studenta rozhodujícím obdobím. Zpravidla rozhoduje o jeho profesní životní dráze a společenských vztazích. Přírodovědné, technické a všeobecné vzdělávání bude dáno do rovnováhy tak, aby byl podchycen zájem dětí o obor, ke kterému mají největší přirozený talent. Tím se jim otevřou perspektivní vzdělávací cesty. Posílíme požadavek duálního vzdělávání. Při výchově a vzdělávání žáků učňovských škol zvýšíme spolupráci firem a škol. Mistrovské zkoušky se stanou alternativou maturitní zkoušky a umožní přímý přístup do terciálního vzdělávání v příslušných programech. Každou školu bude charakterizovat její výukový program, který bude reagovat na aktuální potřeby moderní doby a pracovního trhu. Mezi podporované dovednosti studentů by měla patřit znalost cizích jazyků, schopnost komunikace a spolupráce, matematická a digitální gramotnost, kreativita, ale i občanské kompetence a emoční inteligence.

 • Podpoříme rozvoj talentů. Naši žáci by měli mít možnost srovnávat se s evropskými vrstevníky. Chceme, aby před ukončením střední školy alespoň jedna třetina studentů absolvovala minimálně půlroční studium na zahraniční škole.

Vysoké školy a věda

Bakalářské obory musí být formovány jako profesní typy vzdělávání s jasně definovanou prostupností směrem k vyšším akademickým programům. Školy s vyššími akademickými programy budou výrazněji angažované v základním i aplikovaném výzkumu. Budeme podporovat spolupráci těchto vysokých škol s průmyslem, s Akademií věd a soukromými subjekty. Zpřísníme kritéria pro udělení akreditace pro jednotlivé výukové programy. Kvalitu upřednostňujeme před kvantitou. Podpoříme činnost našich nejlepších talentů ve vědě a výzkumu v zahraničí. Zasadíme se proto o podstatně lepší finanční ohodnocení doktorandů vázané na výsledky jejich práce. U vědeckých pracovišť podpoříme programovou a také finanční předvídatelnost. Požadujeme, aby školy měly garantovány finanční zdroje pro období pěti let, prioritou bude podpora excelence a mezinárodního uznání.

 • Usilujeme o vysokou úroveň veřejných škol, zároveň ale nebudeme bránit alternativním formám vzdělávání a privátnímu školství.
 • Financování vysokých škol svážeme s hodnocením jejich kvality. Prosadíme systém půjček a grantů na náklady na vysokoškolské vzdělání. Vysokým školám umožníme zavést školné jako součást těchto nákladů. Významná část školného bude použita na stipendia pro talentované studenty z ekonomicky znevýhodněných rodin.
 • Podpoříme vědu a výzkum jakožto faktory, které rozhodují o budoucnosti země. Chceme, aby špičkoví vědci a mladí doktorandi měli zajištěné materiální zázemí a zůstávali v České republice.

Sport

Vyrovnanost kvality ducha a tělesné kondice je základním předpokladem růstu budoucí zdravé, sebevědomé a odolné populace, která je připravena rozvíjet i bránit hodnoty země, v níž žije. Současná společnost je silně vystavena vlivu civilizačních změn, při nichž je velmi důležitým prvkem k udržení kvality života i zdravý životní styl, který je nedílnou součástí a životní nutností moderní společnosti.

 • Budeme podporovat pohybovou aktivitu dětí a mládeže bez ohledu na jejich sportovní výkonnost.
 • Zlepšíme existující kontrolní mechanismy státního financování sportu a budeme pečlivě hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.
 • Budeme prosazovat jen efektivní a racionální řešení v oblasti investic do sportovní infrastruktury.
 • Podporujeme koncentraci talentované mládeže ve vybraných sportovních centrech, ve kterých se soustředí kvalita výchovy i trenérského a materiálního vybavení.

Vždy budeme zastávat, prosazovat a zdokonalovat systémová a jasně stanovená dlouhodobá pravidla pro podporu mládežnického sportu od působení v malých kroužcích a klubech směrem k vrcholu pyramidy, kterou je státní reprezentace. Zásadní je pro nás také finanční podpora vzdělaných trenérů, kteří se věnují sportovním aktivitám dětí a sportovní mládeže. Vnímáme finanční prostředky vynaložené do oblasti sportu jako smysluplnou investici do rovné sportovní příležitosti pro všechny děti napříč sociálními vrstvami.

Občanské vzdělávání

Demokratické občanské vzdělávání považujeme za klíčové pro uchování demokratické kultury a životního stylu v České republice. Nízká účast občanů na politickém dění představuje dlouhodobý problém. Budeme podporovat projekty takového vzdělávání, které posílí znalosti občanů o jejich právech i odpovědnosti a zároveň napomohou individuálním občanským aktivitám ve veřejném dění. Upevňování postojů směrem k demokratickým hodnotám a občanským ctnostem je celoživotní proces. Do občanského vzdělávání zahrneme zvýšení finanční gramotnosti, odpovědnosti k životnímu prostředí, mediální a informační gramotnosti a zejména vědomí si vlastních občanských práv a povinností. Je pro nás důležitá podpora nezávislého a kritického myšlení, schopnosti vyhledávat, analyzovat a ověřovat informace, systémového myšlení, rétorických dovedností a schopnosti vyjednávat a dosáhnout konsenzu.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme