7. Občanská společnost, kultura a církve

Co prosadíme

 • Na našich školách budeme předávat hodnoty evropské kultury humanismu, vycházejícího z antiky a židovsko-křesťanského duchovního odkazu.
 • Garantované výdaje ze státního rozpočtu na podporu kultury v jednotlivých letech: 2018 – 0,8 %, 2019 – 0,9 %, 2020 – již na cílové 1 % výdajů státního rozpočtu.
 • Spolupráci se zástupci občanských aktivit jako s respektovanými partnery státu a samospráv. Občanskou aktivitu budeme podporovat ve všech oblastech společenské činnosti.
 • Podporu církví v jejich celospolečensky prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb.

Co nepřipustíme

 • Nepřistoupíme na naivní multikulturalismus. Respekt k odlišným kulturám neznamená vzdát se základů evropské, tedy naší kultury.
 • Nedopustíme, aby jediný výjimečný umělecký talent musel zanechat své činnosti ze sociálních či ekonomických důvodů.
 • Chátrání architektonických památek a ostatního kulturního dědictví naší země.
 • Privatizaci, ani politické ovlivňování médií veřejné služby.

Evropské kulturní hodnoty a tradice humanismu

Materiální pokrok a sociální jistoty se staly modlou vyspělé civilizace, nelze ale zanedbávat stejně důležitý ukazatel, jakým je pokrok duchovní. Kulturní identita, předávaná z generace na generaci, je nesmírně důležitá pro soudržnost odolné společnosti. Naše kulturní identita je jasná: evropské kulturní hodnoty a tradice humanismu, který pramení z antiky a židovsko-křesťanského duchovního odkazu. Toto dědictví nám je spolehlivým vodítkem pro správné a dobré řešení současných hrozeb a výzev. Explicitní zmínky o tomto dědictví budeme prosazovat do tuzemského i evropského práva.

O tom, že je kultura celospolečenskou prioritou, nelze pouze hovořit. Musíme být schopni ji podpořit dostatečnými prostředky. Během dvou let dosáhneme minimálního výdaje na kulturu ve výši 1 % podílu státního rozpočtu a tento ukazatel budeme do budoucna stabilizovat.

Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme:

 • Obnovu, udržování a rozvíjení místních tradic.
 • Podporu rozvoje kreativních míst v obcích a městech (kolem knihoven, kulturních zařízení a škol).
 • Úzkou spolupráci s výukovými programy na univerzitách.
 • Vícezdrojové a víceleté financování kultury (např. divadla regionálního významu by měla mít na několik let dopředu garantovány příjmy od svých obcí, krajů i státu).
 • Definování odpovědnosti a kompetence státní správy a samosprávy k vytváření prostoru pro kulturní aktivity.
 • Zákon umožňující transformaci státních a obecních kulturních institucí na veřejnoprávní instituce (bez ztráty jejich právní kontinuity).

Kultura jako investice

V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělávání, služeb a drobného podnikání.

Za nesmírně důležité pokládáme zvýšení zájmu mladé generace o kulturu a naše národní tradice. Prosadíme proto, aby mladí lidé do 26 let věku měli zdarma přístup do státních galerií, muzeí a architektonických památek. Do státem provozovaných institucí živé kultury pro ně zavedeme 50% slevu.

Národní kulturní poklad

Mimořádnou péči budeme věnovat odkazu předcházejících generací. Národním kulturním pokladem nejsou v tomto smyslu jen historické architektonické skvosty. Je to i odkaz minulých generací shromážděný v muzeích a galeriích či zachovaný v tradicích špičkových a mezinárodních uměleckých těles, jako jsou Česká filharmonie a Národní divadlo. K tomuto pokladu se budeme chovat jako odpovědní správci. Je naší povinností pečovat o svěřené hodnoty, citlivě je využívat a tím posilovat jejich finanční soběstačnost a svědomitě je doplňovat o to nejlepší ze současné kulturní tvorby.

Média

Budeme chránit a prosazovat svobodu slova ve veřejné diskusi. Trváme na politické a názorové nezávislosti televize a rozhlasu veřejné služby. Nikdy nedopustíme jejich privatizaci a budeme neustále posilovat pojistky proti jejich politickému ovlivňování.

Občanská společnost

Subjekty občanské společnosti jsou cenným partnerem státní moci a samospráv. Čím hustší je předivo občanské společnosti v jejích nejrozmanitějších zájmech, tím pevnější a stabilnější je demokracie. Občanská společnost je také důležitým spolupracovníkem osvíceného státu, který si je vědom, že svou administrativou nezpracuje všechnu každodenní problematiku. Budeme proto podporovat činnost těchto subjektů, udržovat s nimi těsnou komunikaci a zvát je do diskuse před politickým rozhodováním. Neziskové organizace, které se angažují ve veřejném zájmu (zdravotní a sociální služby apod.), budou mít zajištěn spravedlivý a dlouhodobě předvídatelný finanční příspěvek od státu.

Církve

Církve jsou partnerem státu, regionů i obcí. Stále můžeme mít prospěch ze staletími vyzkoušených modelů sociální, zdravotní a výchovné péče, které harmonicky spojují citlivost a racionálnost v přístupu k lidem nemocným a sociálně ohroženým. Budeme dbát na to, aby církevní zařízení, ať již sociální, zdravotní, vzdělávací či kulturní, nebyla diskriminována oproti zařízením jiných zakladatelů. Nedopustíme, aby v naší zemi došlo k vulgárně uplatňované sekularizaci. Zakazování náboženských symbolů jako součásti vnější úpravy jednotlivce i jako součásti úpravy interiéru není výrazem pokroku, ale necivilizovanosti, s níž bychom se zpronevěřili nejlepším zásadám západní kultury.

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme