Odstartovali jsme kampaň, nabízíme program. Víme, kam jdeme

Předčasné volby nejsou jen o střetu stran. Jde o svobodu.

Od neohroženého vystoupení studentů v listopadu 1989 uběhlo 24 let. Porovnáme-li životní možnosti nové generace s možnostmi generací žijících v reálném socialismu nebo ve stalinských padesátých letech, poznáváme snadno a jasně, o co je demokracie lepší než totalita.

12. 9. 2013

V těchto volbách nejde o dílčí body programů, ale o způsob vlády: snadno zpět k socialismu, anebo pracně demokraticky dál?

Chceme ukázat principy, jimiž budeme ovlivňovat politický život teď i v budoucnosti.

Vzdělání, věda a výzkum

Vraťme do škol kázeň a učitelům respekt

Rozhodujícím prvkem systému jsou učitelé a jejich kvalita. Chceme posilovat prestiž a roli učitelů ve společnosti, a to ne pouze ekonomicky, ale i právně.

„Chceme zavést pořádek do koeficientů, kterými jsou financovány vysoké školy. Systém musí zohlednit priority potřebných počtů absolventů jednotlivých vysokých škol ve společnosti,“ uvádí spoluautorka programu Anna Putnová.

Budeme motivovat pedagogy pro užší spolupráci s praxí. Připravíme zákon o finanční podpoře vysokoškoláků.

Budeme do zákona navrhovat finanční spoluúčast studentů a její výši ponechat v kompetenci vysokých škol.

V minulém volebním období se nám i přes úsporná opatření podařilo každoročně navyšovat výdaje na vědu a výzkum. V tomto trendu chceme pokračovat i v období následujícím.

Kultura

Respekt ke kulturním tradicím a chápání kultury jako způsob života je východiskem ze společenské krize

„Kultura není jen správa ministerstva, není to jen přerozdělování peněz,“ upozornila místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová, která jde do voleb z druhého místa středočeské kandidátky.

Slovo kultura pochází od latinského slovesa „colere“ a má význam „pěstovat“, „vzdělávat“. TOP 09 se věnuje kultuře v širším slova smyslu.

Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme péči o národní kulturní poklady, rozvíjení místních tradic a úzkou spolupráci s výukovými programy na univerzitách.

Vzhledem k situaci v českém mediálním prostředí a nákupům nakladatelských firem je potřeba akcentovat i svobodu slova a médií.

Zdravotnictví

Citlivá spoluúčast

Chceme mít moderní zdravotnictví s důrazem na prevenci a zdravý způsob života. I tak však zůstane kvalita služeb ve středu zájmu.

Zahájili jsme principiální reformu, která bez poklesu kvality a dostupnosti péče zvýšila efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění, potlačila korupční příležitosti a snížila hospodářské ztráty. Chceme pokračovat v sociálně citlivé spoluúčasti pacientů a v důsledné kontrole pojišťoven,“ komentuje úkoly pro další volební období exministr zdravotnictví a lídr kandidátky v Královéhradeckém kraji Leoš Heger.

Zvyšování efektivity systému umožní další zvyšování mezd zdravotníků.

Pro lepší financování systému a využití zdrojů se budeme zasazovat o dopracování legislativy pro definování nároku včetně nadstandardu a cenotvorby ve zdravotnictví.

„Chceme také zmocnění zdravotních pojišťoven k bonifikaci pojištěnců, kteří dodržují prevenci a racionální léčení,“ dodává Heger.

Sociální politika

Naše sociální politika je nepopulistická politika

„TOP 09 je strana se sociálním cítěním. Zdůrazňuje ovšem odpovědnost každého jedince v sociálním systému,“ řekla Helena Langšádlová.

TOP 09 otevře diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky na finanční plnění ze sociálních systémů.

Budeme podporovat firemní školky a dětské skupiny prostřednictvím daňových zmírnění.

Zrušíme diskriminační strop mateřského příspěvku, který postihuje pouze ženy s vyšší kvalifikací a vzděláním. Pomoc v mateřství se bude odvíjet od jejich výše platu před mateřskou dovolenou.

Usnadníme rodičům práci na částečný úvazek tím, že zkrácené pracovní úvazky podpoříme nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy.

Nezaměstnané chceme více motivovat k práci

Nechceme se smířit se situací, kdy po nálezu Ústavního soudu je možné dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez vlastní aktivity nebo dokonce souběžně s prací na černo. Budeme v politické i odborné diskusi usilovně hledat ústavně konformní řešení, jak dávky provázat s povinností pracovat či vzdělávat se.

Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a nadbytečných byrokratických požadavků na poli předpisů při pohybu v práci.

Nadále chceme zachovat možnost rozdělení povinného sociálního pojištění na solidární odvod ostatním (I. pilíř) a spoření na vlastní účet (II. pilíř). Do poslední chvíle jsme usilovali a stále chceme usilovat o penzijní reformu pro všechny. Při všech úpravách budeme proto nadále navrhovat povinnou účast ve II. pilíři.

Hospodářská politika

Rovné podmínky pro všechny

Základním pilířem naší hospodářské politiky bude i nadále rozpočtová odpovědnost.

V minulém období jsme dokázali snížit deficit veřejných rozpočtů z 5,8 bezpečně pod 3 procenta. Minimální tempo snižování, na kterém budeme trvat, je 0,5 procenta HDP ročně, jak vyplývá z Paktu solidarity a růstu.

TOP 09 také vyvine maximální úsilí, aby Česká republika přistoupila k Evropské finanční dohodě („Fiscal Compact“) a přijala finanční ústavu.

Jsme si vědomi závažnosti odborné i politické diskuse týkající se vstupu ČR do eurozóny. Nejedná se pouze o náš závazek z přístupové dohody. Jsme navíc přesvědčeni, že pro dlouhodobou stabilitu a prosperitu české ekonomiky je přijetí eura krokem, který přinese více užitku než nákladů. Je přitom nutné pečlivě analyzovat vhodný okamžik vstupu vzhledem k vývoji ekonomik zemí eurozóny a ČR. Při jednání o novelizovaných regulačních pravidlech eurozóny budeme důsledně hájit národní zájmy. TOP 09 bude prosazovat, aby pevný termín přijetí eura byl stanoven ještě v tomto volebním období. Za vhodný okamžik přijetí eura považujeme z dnešního pohledu roky 2018 – 2020.

Neplánujeme snižování daní, ani jejich zvyšování.

Budeme prosazovat, aby vstoupily v účinnost daňové změny, které jsme předložili v roce 2011: sjednocení základů daně z příjmů fyzických osob, osvobození od daně z dividend, zjednodušení odpisování majetku, zrušení daně dědické a darovací a její převedení pod daň z příjmu při zachování osvobození pro 1. a 2. příbuzenskou skupinu.

„Zatímco jedni slibují vybraným skupinám dávky, druzí nabízí vybraným skupinám daňové úlevy. Obojí je socialistická diskriminace, protože to vždycky musí všichni ostatní zaplatit. TOP 09 prosazuje rovné podmínky pro všechny,“ uvedl exministr financí Miroslav Kalousek.

Za účelem urychlení výstavby moderní infrastruktury chceme zapojit soukromé zdroje.

„Otázku energetiky chápeme nejenom jako součást hospodářské politiky, ale také jako otázku týkající se bezpečnosti a suverenity státu,“ doplnil Miroslav Kalousek.

Zahraniční politika

O české zájmy se bojuje v Evropě

„Jsme přesvědčeni, že obrana českých národních zájmů se bude provádět efektivněji u evropského stolu a v rámci hlavního proudu Evropské unie. Mnohem obtížněji by se prováděla ve větší vzdálenosti od Evropy a při výrocích vůči ní přehlíživých nebo dokonce urážlivých,“ nastínil vizi směřování v zahraniční politice místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Plnění našich závazků vyplývajících z členství v Evropské unii a NATO bereme jako samozřejmost, která zaručuje stejné chování našich partnerů vůči nám.

 „Rusko považujeme za významného obchodního partnera. Zároveň ale dodáváme, že by měla naše diplomacie věnovat zvýšenou pozornost právnímu systému autokratického režimu,“ doplnil lídr v Plzeňském kraji Marek Ženíšek. Důležitým prvkem našich vztahů k Ruské federaci musí být také schopnost porozumět důvodům, pro něž ruská veřejnost dává najevo svou snahu o posílení tamní demokracie.

Soudnictví – justice

TOP 09 žádá evoluci, nikoli revoluci - ale důslednou

Zákon o státním zastupitelství je nutností. „Je však třeba posílit jistotu, že občan nebude vystaven zvůli, a že bude zaručena jeho ochrana práv a svobod,“ zdůraznil Stanislav Polčák.

Za součást systematické a neukvapené reformy justice považuje TOP 09 i změny v soudnictví samém, včetně zahájení vážné odborné i politické diskuse o ukončení činnosti vrchních soudů.

Boj s kriminalitou a korupcí

Depolitizace státní správy

V posledních letech jsme byli svědky řady trestních stíhání, která se dotýkala nejvyšších politických sfér, ať už stran vládních nebo opozičních. Ať už tato řízení byla důvodná či nikoliv, měla společný jeden podstatný rys – policii a státnímu zastupitelství byl dán volný prostor je vést. To je nepochybně zásluhou naší vlády, která zbavila represivní složky politických tlaků.

„Chceme omezit politický vliv na výkon státní správy, budeme proto usilovat o přijetí takového zákona o státní službě, který zajistí stabilitu i transparentní výběr zaměstnanců úřadů,“ uzavírá Stanislav Polčák, dvojka na pražské kandidátce.

Rovněž pokládáme za velmi důležité uvést v platnost zákon o financování politických stran, posílení kompetencí NKÚ a zavedení registru smluv ve veřejné správě.

Kampaň TOP 09

Od dnešního dne je zveřejněn transparentní účet volební kampaně, která má rozpočet ve výši 50 milionů korun. Kampaň TOP 09 nikdy nebyla postavená na soutěži o co největší počet billboardů. Ve srovnání s posledními volbami do poslanecké sněmovny jsme významně posílili investice do on-line komunikace a kontaktní kampaně.

Na projekty krajských organizací TOP 09 jsme vyčlenili peníze zvlášť ve výši 3 milionů korun. Součástí kampaně bude i roadshow Karla Schwarzenberga, který navštíví všech čtrnáct krajů.

"Jsem velmi rád, že právě na tomto segmentu spolupracujeme s volebním týmem Karla Schwarzenberga, který připravoval prezidentskou volební kampaň," uvedl volební manažer TOP 09 Jaroslav Poláček.

Tiskové oddělení TOP 09

V Praze 12. 9. 2013

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme