Víme, kam jdeme

Priority volebního programu TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny 2013

Čtvrt století svobody

Od neohroženého vystoupení studentů v listopadu 1989 uběhlo 24 let. Těm, kdo tehdy začali chodit do školy, je dnes třicet. Porovnáme-li životní možnosti této nové generace s možnostmi generací žijících v reálném socialismu nebo ve stalinských padesátých letech, vidíme názorně, o kolik je demokracie lepší než totalita. Přesto v nadcházejících volbách budeme rozhodovat o celkovém směřování našeho státu. Tentokrát nejde o dílčí body programů, ale o způsob vlády: pohodlně zpět k socialismu, nebo pracně demokraticky do budoucnosti?

Svoboda není samozřejmost

Česká republika je republikou parlamentní, její vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Prezident je formální hlavou státu, ale nestojí v čele vlády, jak je tomu v republice prezidentské. Na tom nic nemění skutečnost, zda je volen přímo či nikoli. Ústavu ČR netvoří jen psaný text, ale i principy, tradice a zvyklosti, které s ním tvoří nedělitelný celek.

TOP 09 bude bojovat za to, aby se nikdy neopakovaly tragické historické zkušenosti spojené s přerodem parlamentní demokracie v autoritářský totalitní režim. Mnoho let jsme svobodu získanou v roce 1989 považovali za samozřejmost, o kterou není nutné každý den pečovat a usilovat.

Vzdělání a věda jsou klíčem k budoucnosti

O budoucí prosperitě země se rozhoduje v našich školách už dnes. Rozhodujícím prvkem jsou učitelé a jejich kvalita. Chceme posilovat prestiž a roli učitelů ve společnosti, a to ne pouze ekonomicky, ale i právně. Je nezbytné posílit postavení učitele a vyváženě rozložit odpovědnost mezi školu na straně jedné a rodiče na straně druhé. Rovněž pokládáme za potřebné postupně zvyšovat odpovědnost žáka s jeho věkem.

Budeme prosazovat, aby podstatně větší část středoškoláků než dosud strávila alespoň jedno pololetí na zahraniční škole.

Chceme zabránit úniku našich nejlepších talentů ve vědě a výzkumu do zahraničí, a proto se zasadíme o podstatně lepší finanční ohodnocení doktorandů vázané na výsledky jejich práce.

I v dobách výrazných úspor výdaje na vědu a výzkum vykazovaly meziroční růst. Klíčovou zásadou je pro nás podpora excelence, špičková vědecká pracoviště musí mít dostatek prostředků.

Kultura je cestou k obnově společnosti

TOP 09 bude chránit a prosazovat svobodu slova, politickou a názorovou nezávislost rozhlasu a televize veřejné služby. Chceme udržet veřejnoprávní média, budeme ale požadovat jejich větší odpovědnost a objektivitu. Místa v radách chce TOP 09 obsazovat profesionály nezávislými na politických tlacích nebo zájmech.

Národním kulturním pokladem jsou nejen historické budovy, ale i odkaz minulých generací shromážděný v muzeích a galeriích a zachovaný i v tradicích špičkových a mezinárodně uznávaných těles, jako jsou např. Česká fi lharmonie či Národní divadlo.

K tomuto pokladu se chceme chovat jako odpovědní správci. Je naší povinností pečovat za pomoci veřejných zdrojů o svěřené hodnoty, citlivě je využívat a tím posilovat jejich fi nanční soběstačnost a svědomitě je doplňovat o to nejlepší ze současné kulturní tvorby.

Zavazujeme se, že v následujících letech prosadíme každoroční nárůst výdajů na kulturu, jako se nám to v minulém období podařilo u vědy a výzkumu.

Odpovědnost za vlastní zdraví

Naše nedávná reforma zvýšila efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění bez poklesu kvality a dostupnosti péče, potlačila korupční příležitosti a snížila hospodářské ztráty. Zpřesnila práva pacientů a defi novala jejich nároky na rozsah služeb. V těchto krocích budeme nadále pokračovat včetně sociálně citlivého zvyšování spoluúčasti a tlaku na prevenci, což uvolní prostředky k lepšímu fi nančnímu ohodnocení zdravotníků.

Nejpotřebnější si zaslouží pomoc

S úctou k důstojnosti každého člověka pomůžeme těm, kteří pomoc prokazatelně potřebují. Zároveň však stojíme za přesvědčením, že každý člověk nese odpovědnost za vlastní zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a prozíravé zabezpečení na stáří.

Víc než polovinu státního rozpočtu vynakládá stát na sociální transfery. Naše nedávné reformy přesněji zacílily pomoc státu sociálně potřebným a odstraněním duplicitních dávek a zefektivněním systému vyplácení dávek přinesly významnou úsporu veřejných prostředků.

Budeme prosazovat, aby peněžitá pomoc v mateřství nebyla zastropována a odvíjela se od výdělku matky před nástupem na mateřskou dovolenou.

Otevřeme diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky na fi nanční plnění ze sociálních systémů.

Podpoříme paliativní a hospicovou péči, budeme podporovat vznik mobilních hospiců, aby se podařilo přesunout lůžkovou nemocniční péči v největší možné míře do péče domácí.

Normální je pracovat

Nezaměstnané chceme více motivovat k práci. Nesmíříme se se situací, kdy po nálezu Ústavního soudu, je možné dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez další aktivity, nebo dokonce souběžně pracovat „na černo“.

Uvolníme zákoník práce a zjednodušíme ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec si bude moci zvolit, zda chce být zaměstnán po výpovědní dobu, nebo dostat odstupné.

Zjednodušíme a snížíme byrokratické povinnosti zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby, nadbytečných byrokratických zátěží v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci.

Mysleme na své stáří

Nedávná reforma penzijního systému zajistila dlouhodobou udržitelnost průběžného pilíře a umožnila mladé generaci rozložit rizika svého zajištění na stáří.

Nadále chceme zachovat možnost rozdělení povinného sociálního pojištění na solidární odvod ostatním (I. pilíř) a spoření na vlastní účet (II. pilíř). Druhý pilíř navrhujeme ještě více zatraktivnit:

  • dědictví nebude vázáno na spoření ve II. pilíři, ale bude možné s ním nakládat libovolně,
  • pro možnost čerpání prostředků bude dostatečné dosažení důchodového věku bez povinnosti setrvat 35 let v systému,
  • dosavadní možnosti čerpání – doživotní výplata a výplata po dobu dvaceti let – chceme rozšířit o další možnost výplaty po dobu patnácti let.

Prosperitu nelze nakupovat na dluh

Základním pilířem naší hospodářské politiky bude i nadále rozpočtová odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že nakupovat hospodářský růst na dluh našich dětí je nemravné a nebezpečné pro dlouhodobou ekonomickou i sociální stabilitu.

V posledních třech letech jsme snížili veřejný defi cit z 5,8 % HDP bezpečně pod 3 % HDP a na výdajích jsme přitom ušetřili 250 mld. Kč. ČR byla jedinou zemí EU, která i v době krize zvýšila svůj rating o dva stupně a v jejíž budoucí prosperitu důvěřují fi nanční trhy nejvíce ze všech zemí v regionu.

Nechceme populisticky slibovat snižování daní. Složená daňová kvóta (celková míra přerozdělování) je už dnes devátou nejnižší ze zemí EU. Samozřejmě však budeme prosazovat naše návrhy daňových změn z roku 2011:

  • sjednocení základů daně z příjmů fyzických osob, zdravotního a sociálního pojištění,
  • progresivní odpočet výdajů na výzkum a vývoj ze základu daně,
  • osvobození od daně z dividend jako podporu dlouhodobého spoření drobných investorů,
  • zvýšení a sjednocení limitu odpočtu ze základu daně na veřejně prospěšné účely.

Podnikatelé nejsou paraziti

Trvalým motorem hospodářského růstu nemohou být veřejné výdaje. Ty mohou představovat pouze krátkodobý impulz. Trvalý růst, zejména pak tvorbu nových pracovních míst, zajistí pouze soukromé investice a individuální tvořivost podnikatelských subjektů.

Stát může přispět k rozvoji ekonomiky vytvářením stabilního právního a daňového prostředí a omezením byrokratické zátěže na nezbytnou míru. To nejlepší, co stát může udělat pro podnikatelské prostředí, je překážet mu co nejméně.

Českou proexportně orientovanou ekonomiku budeme i nadále podporovat všemi dostupnými nástroji - zejména poskytováním zvýhodněných úvěrů do perspektivních teritorií, pojišťováním úvěrových rizik a účinnou diplomacií.

Patříme do Evropy, ne na Východ

Zahraniční politika musí usilovat o posílení našeho hlasu v EU a prosazování našich specifi ckých zájmů. Dodržování našich závazků, které pro nás plynou z členství v EU i z členství v NATO, pokládáme za samozřejmost, která garantuje především naši prosperitu a bezpečí.

V bilaterálních vztazích klade TOP 09 na první místo svých priorit udržování dobrých sousedských vztahů. Jsme si vědomi, že zejména se Slovenskem, ale i s ostatními sousedními zeměmi nás pojí společná kultura i společné dějiny.

Ruská federace je potenciálně významným ekonomickým partnerem. Její politický režim se však vyznačuje určitými autoritativními rysy a ne zcela srozumitelným právním prostředím, což musí naši diplomacii vést ke zvýšené pozornosti.

Nezávislost soudů je nedotknutelná

TOP 09 bude prosazovat tradiční hodnoty v justici tak, aby navrátila lidem důvěru v právní stát. Nezbytnou podmínkou řádného fungování justice je stabilní a přehledný právní řád. Právo musí sloužit jako srozumitelný soubor pravidel, která se nemění každý den a přinášejí do běžného života občanů i společností dostatečnou právní jistotu.

Budeme prosazovat zákon o státním zastupitelství, který bude garantovat ochranu práv a svobod občana a chránit ho před možnou zvůlí. V této souvislosti lze uvažovat o zavedení institutu vyšetřujícího soudce.

Boj s korupcí nekončí

Korupce zasahuje do všech sfér veřejného života, nevyhýbá se bohužel ani policii a státním zástupcům a je schopna dosáhnout až do soudních síní. TOP 09 chce lidem vrátit důvěru v právní stát, víru v to, že se slušnost vyplácí a krást není normální.

Levný a transparetní stát

Chceme dál snižovat náklady a zvyšovat efektivitu veřejné správy. Budeme proto prosazovat vznik ministerstva hospodářství, které převezme většinu agend zrušeného ministerstva dopravy i ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj.

Prosazujeme co nejvyšší míru transparentnosti samospráv, např. povinné zveřejňování veškeré rozpočtové dokumentace (rozklikávací rozpočty) a smlouvy ve veřejném sektoru (registr smluv).

Prosazujeme přímou volbu starostů jako prostředek přímé demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejné záležitosti.

Politická kultura

Budeme usilovat o obnovení politiky, která se zaměřuje na dlouhodobé zájmy celku, nikoli výhradně na zájmy některé části společnosti. Budeme proto hledat řešení věcná a odborná, ne krátkodobě výhodná pro zisk hlasů v příštích volbách.

Budeme se snažit probouzet v lidech aktivní zájem o kultivaci života v celé společnosti. Příčinu většiny problémů vidíme ve svévolném zneužívání svobody. Obnova lidské cti, která stojí a padá s osobní zodpovědností, je podle našeho názoru jedinou cestou ze současné krize.

Budeme důsledně hájit demokratický rámec našeho státu, který nemůže být ohrožován ani populistickými a mocichtivými „spasiteli“, ani mistry právních kliček a jejich hříčkami se slovy zákona. Tím totiž může být ohrožena, a dokonce ztracena naše svoboda i samostatnost, jejichž cena se nepočítá v penězích ale v lidském utrpení.

Přílohy
PDF Víme, kam jdeme (programový leták).pdf (639.9 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme