Volební program TOP 09

Pro volby do Poslanecké sněmovny 2010

V minulých dvaceti letech předstupovaly politické strany před voliče se svým volebním programem s vědomím, že žádná nemá dost sil na to, aby jej beze zbytku realizovala. TOP 09 pokládá za nejpoctivější a nejjednoznačnější závazek ucházet se o důvěru voličů tak, jako se ucházejí vlády o důvěru v Poslanecké sněmovně. Předkládáme proto svůj volební program ve formě programového prohlášení vlády.

Víme, že povolební vyjednávání si vyžádá kompromisy. Zavazujeme se však, že nevstoupíme do vlády, která:

  • nebude likvidovat deficit veřejných rozpočtů a nebude razantně snižovat výdaje státu
  • nebude kultivovat podnikatelské prostředí, zejména nezvyšováním přímých odvodů, odstraňováním administrativní zátěže a nezvyšováním regulačních bariér
  • bude diskriminovat jakoukoliv skupinu občanů v jakékoliv oblasti života
  • bude upřednostňovat společnost rovné spotřeby před společností rovných příležitostí

Pokud nám volební výsledky jednotlivých stran neumožní účast ve vládě, bude TOP 09 následující programové prohlášení prosazovat jako opoziční strana se stejným odhodláním.

Programové prohlášení vlády na léta 2010–2014

Preambule

Vláda předkládá svůj program přesvědčena, že obsahuje racionální a politicky stabilní řešení úkolů, které stojí před českou společností. Česká republika není v roce 2010 v nejlepší kondici. Naše mezinárodní postavení jako členské země Evropské unie a NATO je zajištěno a z tohoto pohledu je bezpečnost naší země nejlepší v moderní historii. To však neplatí o poměrech domácích. Pokud se rychle nezmění způsob hospodaření státu, hrozí České republice zadlužení, které nebude schopna zvládnout, a její rozpočet se zhroutí.

Celý článek

01 Hospodářská politika

Téma Hospodářské politiky obsahuje následující podkapitoly: Ekonomické prostředí, Veřejné rozpočty, Daně jednodušší, srozumitelnější, bez výjimek, Doprava, Zemědělství a venkov, Energetika a Informační technologie.

Celý článek

02 Zahraniční politika

Vláda bude prosazovat zahraniční politiku, která bude vycházet ze zájmů České republiky, primárně bezpečnostních a ekonomických. Patří mezi ně připravenost dostát závazkům, které pro Českou republiku vyplývají z členství v NATO a EU.

Celý článek

03 Sociální politika

Svou sociální politikou se vláda hlásí k návratu k hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné odpovědnosti. Mezigenerační solidarita, sociální soudržnost i solidarita se slabými, nemocnými a handicapovanými jsou pro vládu východiskem při návrhu nových principů sociální ochrany.

Celý článek

04 Reforma důchodového systému

Stávající průběžný systém financování státního důchodového pojištění výhradní formou zdanění práce (28 % z vyměřovacího základu daně z příjmů fyzických osob) je dlouhodobě neudržitelný, podvazuje ekonomický rozvoj společnosti a zejména ohrožuje budoucí důchodce nedostatkem prostředků na důchody.

Celý článek

05 Zdravotnictví

Vláda si je plně vědoma, že systém poskytování zdravotní péče vyžaduje změny. Tyto změny nelze dělat bez rozmyslu, je nutno chránit a rozvíjet to, co je na našem zdravotnictví vynikající. Vláda nebude odkládat řešení problémů ani slibovat nesplnitelné, protože by na to nejvíce doplatili ti nejzranitelnější.

Celý článek

06 Boj s kriminalitou a korupcí

Podhoubím klientelismu, nekalé lobby a korupce je rozpad tradičních hodnot, složitá a neprůhledná veřejná správa, slabé represivní orgány státní moci a především pak společenská tolerance vůči korupčnímu jednání. Řešení tohoto problému proto není věcí několika, byť dobře promyšlených návrhů, ale věcí soustavného odbourávání korupčních příležitostí a rozbíjení korupčních bratrstev na úrovni státu, regionů i obcí.

Celý článek

07 Justice

Snahou vlády bude v příštím období posílit odpovědnost soudců, státních zástupců i účastníků řízení. Orgány justice, zejména státní zástupci a soudci, mají v našem státě nezávislé postavení spojené s rozsáhlými pravomocemi. Velká pravomoc však musí znamenat i velkou odpovědnost.

Celý článek

08 Financování obcí, samospráva a prvky přímé demokracie

Pro stabilní a předvídatelné financování života a rozvoje obcí navrhne vláda nový zákon o rozpočtovém určení daní. Vláda návrh předloží na základě intenzívní diskuse se zástupci samospráv - Svazu měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova, Sdružením místních samospráv a dalšími. Východiskem bude pečlivá analýza nákladů výkonu státní správy na obcích všech stupňů.

Celý článek

09 Vzdělání, věda a výzkum

Vláda je přesvědčena, že úroveň vzdělání, vědecké a výzkumné činnosti předurčuje budoucí konkurenceschopnost země. Jejich podpora je tedy prvořadou strategickou investicí. Vedle nezbytného objemu prostředků je proto nutné úzkostlivě dbát na efektivitu jejich vynakládání. Vláda je rozhodnuta systémově řešit stávající neutěšenou situaci ve financování tělovýchovy a sportu.

Celý článek

10 Životní prostředí

Životní prostředí se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Politika životního prostředí do budoucna musí nastavit pravidla udržitelného rozvoje tak, aby zajistila potřeby současné i budoucích generací. Pro řešení problémů jsou nutná jasná pravidla a priority, kvalitní zákonné normy, moderní technologie, k dispozici musí být i seriózní informace a vzdělávání obyvatelstva.

Celý článek

11 Kulturní politika a média

Vláda bude usilovat o rozvoj české kultury. Bude se řídit zásadou, že v oblasti kultury stát nemá rozkazovat, nýbrž pomáhat. Vláda uplatní moderní nástroje grantových řízení, aby zájemci byli více motivováni ke spolufinancování kulturních aktivit. Předloží přesná pravidla pro poskytování dotací v kultuře.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme