Vláda bude prosazovat zahraniční politiku, která bude vycházet ze zájmů České republiky, primárně bezpečnostních a ekonomických. Patří mezi ně připravenost dostát závazkům, které pro Českou republiku vyplývají z členství v  NATO a EU. Za nezbytnou součást české zahraničněpolitické identity a diplomatické praxe považuje vláda podporu demokracie a lidských práv ve světě.

Primárním úkolem zahraniční politiky je zajištění bezpečnosti země. Složitost bezpečnostního prostředí vyžaduje více než kdy jindy spolupráci se spojenci a partnery. Bezpečnost České republiky je garantována členstvím v  NATO a transatlantickým spojenectvím. Podle vlády je primárním posláním NATO obrana společných zájmů jejích členů. Proto bude vláda usilovat o to, aby byl v  nové Strategické koncepci Aliance potvrzen závazek společné obrany. Vláda je připravena aktivně přispívat k aliančním operacím, což vnímá jako předpoklad spoluúčasti na rozhodování Aliance. Vláda bude podporovat proces rozšiřování NATO o ty země, které budou ke vstupu dostatečně připraveny.

Vláda považuje za životně významnou součást moderní české bezpečnostní politiky bezpečnost energetickou. V této oblasti bude usilovat o diverzifikaci zdrojů a přepravních cest a o sjednocený postup zejména na půdě EU.

Evropskou unii považuje vláda za záruku existence českého státu v  Evropě. EU přinesla Evropě mír a prosperitu. Vláda se k evropské integraci staví vstřícně. Lisabonská smlouva pro ni poskytuje dostatečný rámec. Vláda bude podporovat rozšiřování EU zejména na západním Balkánu. Bude dbát na to, aby nové členské země vstoupily pouze poté, kdy budou splňovat všechny podmínky vstupu. Chceme, aby jim ČR byla v tomto procesu nápomocná a aby nabídla vlastní zkušenosti.

V rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU se vláda zaměří na ta teritoria a témata, kde má Česká republika své zájmy (především východní Evropa, západní Balkán, Blízký východ). Sdílíme politiku NATO v Afghánistánu, Pákistánu a k Íránu. Společná bezpečnostní a obranná politika EU je komplementární k roli NATO. Její jedinečnou schopností je oblast civilního krizového řízení, i v této oblasti vláda nabídne české zkušenosti.

Tradiční bilaterální vztahy zůstávají významnou součástí zahraniční politiky. Vláda bude usilovat zejména o dobré sousedské vztahy. Vztahy se sousedními zeměmi bude orientovat do budoucna a budovat na vzájemném respektu a důvěře. Vláda bude nadále posilovat úzké spojenectví s USA.

Tradičními oblastmi působnosti české diplomacie jsou západní Balkán a východní Evropa. Zájmem České republiky je stabilita tohoto prostoru, podpora svobody právního státu a demokracie. V této oblasti bude vláda obhajovat ekonomické zájmy České republiky včetně bezproblémového tranzitu energetických surovin.

Vláda považuje Rusko za významného partnera České republiky. Bude prosazovat korektní vztahy postavené pragmaticky na vzájemném respektu. Vláda bude zároveň zásadně odmítat snahy o obnovení sféry vlivu Ruska v jeho sousedství. Zároveň bude vláda usilovat o takovou politiku v energetické oblasti, která bude založená na standardním a nekorupčním vztahu dodavatel - zákazník.

Jedním z nezpochybnitelných dokladů civilizovanosti a vysoké politické kultury každé země je co nejvyšší míra kontinuity v zahraniční politice. Svobodné volby mění složení Parlamentu a určují složení vládní koalice, nastavení zahraničněpolitické koncepce země by se však měnit nemělo. Vláda proto ve spolupráci s opozicí vytvoří dlouhodobou koncepci zahraniční politiky státu.

Pro posílení pozice České republiky bude vláda realizovat smysluplnou a efektivní rozvojovou pomoc. Ta by měla být v maximální míře postavena na principu „aid through trade" čili pomoc prostřednictvím obchodu místo charity. V rámci EU se budeme zasazovat o odbourání protekcionistických bariér, které rozvojovým zemím brání v dovozu jejich produktů na evropský trh.

Vláda sjednotí prezentaci země v zahraničí jako vyspělé a konkurenceschopné ekonomiky. Vláda zkoordinuje činnost existujících institucí a odstraní duplicitní aktivity. Pokud jde o prosazování našich ekonomických zájmů v zahraničí a podporu exportu českých firem, vláda bude prosazovat kroky, které přispějí k zefektivnění a zprůhlednění aktivit státu v této oblasti. Stávající vládní agentury spojí vláda do jedné instituce.

Zahraniční služba je naší reprezentací v zahraničí, a proto by měla být složena výhradně z vysoce kvalifikovaných profesionálů. Vláda proto předloží zákon o zahraniční službě.

Obranná politika je v programu vlády neoddělitelná od politiky zahraniční. Obranná politika pojmenovává účel a smysl existence ozbrojených sil jako významného prvku spojeneckých ozbrojených sil. Tím se naplňuje jedna ze zásad naší zahraniční politiky, kterou je společná vzájemná odpovědnost za bezpečnost a obranu hodnot, na nichž je založena naše občanská svoboda a demokracie jako podmínka této svobody. V duchu těchto zásad obranné politiky bude vláda rozvíjet schopnosti Ozbrojených sil ČR. Dbát bude i o zvýšení počtu nasaditelných sil při zachování současného celkového počtu jejich příslušníků.

Za podmínku obranné účinnosti považuje vláda kromě moderního výcviku, výzbroje a výstroje také vědomí občanské odpovědnosti příslušníků armády. O jeho posílení bude vláda dbát při prosazování aktualizace dnes již zastaralých strategických bezpečnostních a obranných dokumentů a při prosazování nového služebního zákona pro příslušníky ozbrojených sil.

Snaha prosadit maximální otevřenost a srozumitelnost všech významných strategických rozhodnutí ministerstva obrany a generálního štábu, včetně výběrových řízení při vyhledávání dodavatelů pro ministerstvo obrany a armádu, bude jedním z prvořadých cílů vlády v této oblasti. Zpochybnitelnost procesů v  této oblasti poškozuje totiž nejen obraz armády v očích české veřejnosti, ale i prestiž České republiky v zahraničí.

Personální práce i personální politika v ozbrojených silách musí být srozumitelná a předvídatelná jak pro jejich příslušníky, tak pro veřejnost. Vláda sníží počet funkcí na generálním štábu a ministerstvu obrany tak, aby to odpovídalo celkovému nevysokému počtu příslušníků ozbrojených sil.