1/ Vzdělávání

Vláda je přesvědčena, že úroveň vzdělání, vědecké a výzkumné činnosti předurčuje budoucí konkurenceschopnost země. Jejich podpora je tedy prvořadou strategickou investicí. Vedle nezbytného objemu prostředků je proto nutné úzkostlivě dbát na efektivitu jejich vynakládání. Vláda bude prosazovat systém, který povede k co nejodpovědnějšímu hospodaření a podpoře excelence.

V tomto smyslu je vláda odhodlána řešit problematiku výzkumných a vzdělávacích institucí. Bude vyžadovat změny přístupu i myšlení. Výsledkem bude posílení země z hlediska konkurenceschopnosti a jasná perspektiva pedagogických i výzkumných pracovníků.

Cílem vlády je školství otevřené praxi a mezinárodním zkušenostem, které bude na všech stupních a ve všech svých formách podporovat přirozenou lidskou zvídavost a touhu po dalším vzdělávání. Vláda se odmítá spokojit se současným stavem, který směřuje k plošnému zajištění průměrného vzdělávání našich dětí.

Uznáním práce pedagogů chce vláda navázat na tradice českého školství. V základním a středním školství zvýší společenskou prestiž pedagogů kariérní řád a systém celoživotního profesního vzdělávání. Tarifní systém odměňování změní vláda tak, aby zohlednil kvalitu pedagoga, a ne pouze odsloužené roky. Pro absolventy pedagogických fakult pak připraví podpůrný program, který poskytne dostatečně atraktivní startovní podmínky.

Vláda ve větší míře než dosud podřídí systém všeobecného středního vzdělávání a hodnocení jeho výsledků tomu, aby jeho absolventi mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole. Vláda podpoří i rozvoj odborného školství se vzdělávací strukturou odpovídající aktuálním i budoucím požadavkům trhu práce. Navrhne podporu vybraných technických oborů prostřednictvím stipendií pro žáky.

Vláda upraví systém financování vysokých škol tak, aby více zohledňoval kvalitu vzdělávacích aktivit. Na základě hodnocení v sektoru vysokých škol bude vláda směřovat k vytvoření omezeného počtu prestižních institucí, které budou poskytovat postgraduální vzdělávání plně konkurenceschopné a viditelné v mezinárodním kontextu za úzkého propojení výzkumu a výuky. Současně však bude podporovat vysoké školy a transformované vyšší odborné školy, které budou poskytovat kvalitní vzdělání nižšího stupně a budou zaměřené na směry vzdělávání s důrazem na praktickou uplatnitelnost absolventů.

Vláda navrhne efektivní systém stipendií a půjček, umožňující financovat všechny náklady na vzdělání tak, aby žádný talent nebyl ztracen ze sociálních důvodů. Pro zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělání současně zavedeme osobní motivaci studenta (školné) jako součást zmíněných nákladů na vzdělání. Tento systém posílí aktivní přístup, zájem studentů o studium a osobní odpovědnost. Zvýší také společenský tlak na poskytnutí kvalitního vzdělání. Současně usnadní přístup sociálně slabých studentů k vysokoškolskému vzdělání, neboť i dnešní náklady bez školného nejsou nulové a neexistuje pro ně žádný systém půjček a podpor.

Vláda bude podporovat všechny iniciativy celoživotního vzdělávání, ať už se jedná o nástavbové studium a rozšiřování kvalifikace pro střední věk, či univerzity třetího věku pro seniory. Ve všech aktivitách v oblasti vzdělávání bude klást maximální důraz na počítačovou a finanční gramotnost, na jazykovou vybavenost občanů.

2/ Věda, výzkum, inovace

Podpora vědy je investice s dlouhodobým horizontem. Vláda je připravena navýšit finanční prostředky pro tuto oblast. Tento krok je nutné učinit společně s vyšším tlakem na efektivnost.

Cílem vlády je transformovat český výzkum a vývoj tak, aby podporu získal přednostně výzkum vysoké kvality, schopný konkurovat na evropském výzkumném poli. V současnosti jsou prostředky značně roztříštěné, podpora je navíc nesoustavná a je nedostatečně zohledňována skutečná kvalita výzkumu a použitelnost jeho výsledků. Proto vláda připraví nový model financování výzkumu a vývoje s následujícími principy:

  • pravidelné hodnocení kvality výzkumu mezinárodními vědeckými panely, které jsou běžně využívaným nástrojem v zahraničí. Výsledky hodnocení výzkumných organizací budou zveřejňovány.
  • financování výzkumných organizací na základě kvality výsledků. Vláda předloží systém výkonnostních smluv, ve kterých se organizace zaváží naplnit předem stanovené, vzájemně odsouhlasené a ověřitelné kvalitativní a kvantitativní parametry, které se zakotví do smluvního vztahu.
  • „návratnost pro společnost" bude základním východiskem hodnocení výzkumu. Výzkumné organizace budou motivovány k  aktivní snaze o využití svých výstupů v praxi - v komerční sféře nebo ve veřejném sektoru, zdravotnictví, vzdělávání aj. Společnost pro svůj harmonický rozvoj potřebuje i společenské vědy, a proto jejich role nebude v žádném případě podceňována. Ina ně se však musí vztahovat přísné měřítko kvality.
  • vytvoření stabilních podmínek a vyšší míra autonomie. Pro výzkumné organizace s  dobrými výsledky se nabízí možnost získávat a udržet kvalitní pracovníky a tím být konkurenceschopní ve světovém kontextu. Výzkumné organizace však rovněž ponesou jasnou odpovědnost za kvalitu vlastní činnosti a odpovědnost vůči společnosti za návratnost vložených investic.
  • efektivní řízení vědecko-výzkumných institucí. Vláda podpoří posun k profesionálnímu řízení vědeckých institucí, kdy se na vedení ústavů a vysokých škol budou podílet i profesionální manažeři či lidé se zahraniční zkušeností. Změny musí doznat rovněž státní řízení agend výzkumu a vývoje, přičemž ke zvýšení efektivity přispěje koncentrace těchto agend a vysoká odborná kvalita a profesionalita zaměstnanců státní správy schopných převzít odpovědnost za koncepční práci v oblasti výzkumu, vzdělávání a inovací.

Pro plné využití vědeckého a výzkumného potenciálu navrhne vláda následující kroky:

  • na základě kvalifikovaného výběru rozhodne o prioritách českého výzkumu. Výběr by měl být proveden na základě výsledků mezinárodního hodnocení, které posoudí, v jakých oborech má český výzkum šanci být mezinárodně viditelný.
  • v oblasti smluvního a komerčního výzkumu zavede jasné motivační prvky pro organizace, které realizují smluvní výzkum a spolupracují s podnikovou sférou
  • bude iniciovat diskusi o vzniku mezinárodního výzkumného pracoviště, ve kterém by středoevropské státy soustředily své nejlepší výzkumné kapacity ke vzájemné spolupráci. Podpoří i další projekty směřující k zapojení českých vědců do mezinárodních vědeckých platforem.

Za klíčové téma považuje vláda rozvoj znalostní ekonomiky. Česká společnost bude mít šanci uspět v globálních podmínkách jedině tehdy, pokud se bude opírat o vzdělání v nejširším slova smyslu.

3/ Sport

Vláda je rozhodnuta systémově řešit stávající neutěšenou situaci ve financování tělovýchovy a sportu. Je si vědoma, že za tuto situaci nesou rozhodující měrou odpovědnost tělovýchovné organizace svým rozhodnutím o tom, že v příštích letech půjdou veškeré prostředky dnešním systémem určené na sport na splácení haly O2 arena. Vzhledem k tomu, že vláda pokládá sport a tělovýchovu za důležitou veřejně prospěšnou činnost a součást výchovy mladé generace, nemůže tomuto stavu pouze přihlížet, ale také nemá právo přenášet plnou odpovědnost špatných manažerských rozhodnutí na daňové poplatníky.

V diskusi s tělovýchovnými organizacemi proto vláda navrhne systém spoluúčasti financování, kdy je připravena přispět sto až sto padesát procent k disponibilním vlastním zdrojům příslušné organizace na financování její činnosti každý rok. Podmínkou uvolnění vládních výdajů je tedy mobilizace vlastních zdrojů. Vláda nepokládá za nezbytnou institucionální změnu ve státní správě ve vztahu k sportu. Pro průhlednost financování a jednoduchou kontrolu však zaváže prostředky určené na sport závazným ukazatelem státního rozpočtu, aby s nimi nemohlo být nakládáno během roku na jiný účel.