Životní prostředí se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Politika životního prostředí do budoucna musí nastavit pravidla udržitelného rozvoje tak, aby zajistila potřeby současné i budoucích generací. Pro řešení problémů jsou nutná jasná pravidla a priority, kvalitní zákonné normy, moderní technologie, k dispozici musí být i seriózní informace a vzdělávání obyvatelstva.

Vláda svou politiku v oblasti ochrany životního prostředí staví na čtyřech základních pilířích:

Česká krajina je naším společným dědictvím. Zřejmé škody je třeba napravit, stávající kulturní i přírodní hodnoty uchovat a předat v pořádku příštím generacím. Znamená to pečovat o lesy i o zemědělské pozemky, chránit zdroje vod a ochraňovat přírodu a její biologické bohatství.

Vláda považuje za prioritní:

 • výrazně zlepšit a posílit územní plánování opřené o vůli občanů
 • zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch a živelnému rozšiřování skladových a jiných ploch do volné krajiny místo využití zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů)
 • podporovat úpravy a hospodaření v krajině, které povedou k zadržení vody a budou sloužit jako protipovodňová opatření a podstatně omezí vodní a větrnou erozi půdy, formou komplexních pozemkových úprav, realizací územních systémů ekologické stability
 • klást důraz na obecnou ochranu přírody mimo vyhlášená chráněná území a zachování zeleně
 • podporovat šetrné hospodaření v lesích založené na výsadbách smíšených kultur odolných proti patogenům i klimatickým vlivům

Ke kvalitě života patří péče o čistotu ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem, zachování čistého a příjemného městského či vesnického prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými. Patří sem i ochrana před účinky nebezpečných chemikálií.

Prioritami vlády bude:

 • zaměřit se v ochraně ovzduší na opatření proti jeho znečišťování vlivem dopravy a využít všechny nástroje na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy a budování záchytných parkovišť a obchvatů
 • zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav s cílem omezit používání nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích

Vláda se jednoznačně hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje, která znamená harmonické provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné hodnoty přírodní a kulturní nejméně na současné úrovni, bez ohledu na výkyvy hospodářských cyklů. Vláda vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji.

Prioritami vlády bude:

 • prosazovat všechny kategorie úsporných energetických opatření a efektivní technologie v oblasti využití různých druhů energie
 • podporovat získávání energie z vyváženého energetického mixu z jednotlivých zdrojů včetně alternativních a jaderných s ohledem na dopady na životní prostředí a energetickou bezpečnost
 • podporovat primární třídění odpadů a všechny druhy jejich využívání materiálového i energetického
 • podporovat nové technologie, výzkum, vývoj a inovace

Vláda se s ohledem na členství v Evropské unii hlásí k odpovědnosti související s pomocí rozvojovým zemím v oblasti ochrany životního prostředí i s globálními problémy (ochrana klimatu, přírodní bohatství planety).

Prioritami vlády bude:

 • aktivně spoluutvářet evropské normy a koncepce na ochranu životního prostředí
 • podporovat a účastnit se mezinárodních programů na zlepšování životního prostředí v Evropě i ve světě, být aktivní v příhraniční spolupráci se sousedními státy
 • zohledňovat v zahraniční politice oblast životního prostředí a mezinárodní rozvojové pomoci