× Pohněme s tím. Společně!

10 Životní prostředí

Životní prostředí se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Politika životního prostředí do budoucna musí nastavit pravidla udržitelného rozvoje tak, aby zajistila potřeby současné i budoucích generací. Pro řešení problémů jsou nutná jasná pravidla a priority, kvalitní zákonné normy, moderní technologie, k dispozici musí být i seriózní informace a vzdělávání obyvatelstva.

Vláda svou politiku v oblasti ochrany životního prostředí staví na čtyřech základních pilířích:

Česká krajina je naším společným dědictvím. Zřejmé škody je třeba napravit, stávající kulturní i přírodní hodnoty uchovat a předat v pořádku příštím generacím. Znamená to pečovat o lesy i o zemědělské pozemky, chránit zdroje vod a ochraňovat přírodu a její biologické bohatství.

Vláda považuje za prioritní:

 • výrazně zlepšit a posílit územní plánování opřené o vůli občanů
 • zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch a živelnému rozšiřování skladových a jiných ploch do volné krajiny místo využití zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů)
 • podporovat úpravy a hospodaření v krajině, které povedou k zadržení vody a budou sloužit jako protipovodňová opatření a podstatně omezí vodní a větrnou erozi půdy, formou komplexních pozemkových úprav, realizací územních systémů ekologické stability
 • klást důraz na obecnou ochranu přírody mimo vyhlášená chráněná území a zachování zeleně
 • podporovat šetrné hospodaření v lesích založené na výsadbách smíšených kultur odolných proti patogenům i klimatickým vlivům

Ke kvalitě života patří péče o čistotu ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem, zachování čistého a příjemného městského či vesnického prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými. Patří sem i ochrana před účinky nebezpečných chemikálií.

Prioritami vlády bude:

 • zaměřit se v ochraně ovzduší na opatření proti jeho znečišťování vlivem dopravy a využít všechny nástroje na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy a budování záchytných parkovišť a obchvatů
 • zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav s cílem omezit používání nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích

Vláda se jednoznačně hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje, která znamená harmonické provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné hodnoty přírodní a kulturní nejméně na současné úrovni, bez ohledu na výkyvy hospodářských cyklů. Vláda vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji.

Prioritami vlády bude:

 • prosazovat všechny kategorie úsporných energetických opatření a efektivní technologie v oblasti využití různých druhů energie
 • podporovat získávání energie z vyváženého energetického mixu z jednotlivých zdrojů včetně alternativních a jaderných s ohledem na dopady na životní prostředí a energetickou bezpečnost
 • podporovat primární třídění odpadů a všechny druhy jejich využívání materiálového i energetického
 • podporovat nové technologie, výzkum, vývoj a inovace

Vláda se s ohledem na členství v Evropské unii hlásí k odpovědnosti související s pomocí rozvojovým zemím v oblasti ochrany životního prostředí i s globálními problémy (ochrana klimatu, přírodní bohatství planety).

Prioritami vlády bude:

 • aktivně spoluutvářet evropské normy a koncepce na ochranu životního prostředí
 • podporovat a účastnit se mezinárodních programů na zlepšování životního prostředí v Evropě i ve světě, být aktivní v příhraniční spolupráci se sousedními státy
 • zohledňovat v zahraniční politice oblast životního prostředí a mezinárodní rozvojové pomoci
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme