Vláda bude usilovat o rozvoj české kultury. Bude se řídit zásadou, že v oblasti kultury stát nemá rozkazovat, nýbrž pomáhat. Vláda uplatní moderní nástroje grantových řízení, aby zájemci byli více motivováni ke spolufinancování kulturních aktivit. Předloží přesná pravidla pro poskytování dotací v kultuře. Transparentní vynakládání finančních prostředků a průběžné vyhodnocování jejich účelnosti bude základním předpokladem pro další financování programů v české kultuře.

Vláda předloží nový památkový zákon. Památkovou péči vnímá jako komplexní ochranu památkového dědictví s důležitou úlohou zachování kulturní krajiny. Vytvoří příznivé podmínky pro vlastnictví movitého a nemovitého kulturního dědictví tak, aby nebylo pro žádného odpovědného vlastníka neúnosnou zátěží či omezením.

Vláda navrhne zákon ke správě a využívání kulturních památek v majetku státu jinými subjekty. Vláda podpoří motivační programy pro obnovu a udržení kultury v České republice jako prostředek proti ztrátě kulturní identity. Podpoří kulturní iniciativy v jejich přirozených centrech.

Vláda chápe historické a nezastupitelné postavení církví a náboženských společností jako tradičních institucí, které jsou součástí společnosti. Cílem vlády je uzavřít do konce volebního období otázku vyrovnání mezi církvemi a státem tak, aby církve mohly své poslání plnit nezávisle na státu.

Vláda bude nadále podporovat prezentaci české kultury v zahraničí. Podpoří tvůrčí projekty včetně tradiční lidové kultury. Bude dbát na dostupnost zahraničního umění pro českou veřejnost, zejména formou podpory mezinárodních kulturních projektů. Vláda bude usilovat o zlepšení pozice českého filmu ve světě a o zatraktivnění České republiky pro domácí i zahraniční producenty. Svoboda slova je jednou z klíčových svobod, které zajišťují demokratické uspořádání naší společnosti. Vláda proto bude trvat na garanci maximální míry svobody slova při vědomí odpovědnosti za obsah mediálního sdělení.

Vláda prosazuje zásadní změny v systému voleb zástupců veřejnosti do mediálních rad. Jejich členové by neměli být voleni jen politiky, ale významný podíl na jejich jmenování by měla mít i občanská společnost. Vláda se při zavádění tohoto systému bude inspirovat zkušenostmi ze zahraničí. Vláda nepřipustí privatizaci veřejnoprávních médií.