Podhoubím klientelismu, nekalé lobby a korupce je rozpad tradičních hodnot, složitá a neprůhledná veřejná správa, slabé represivní orgány státní moci a především pak společenská tolerance vůči korupčnímu jednání. Řešení tohoto problému proto není věcí několika, byť dobře promyšlených návrhů, ale věcí soustavného odbourávání korupčních příležitostí a rozbíjení korupčních bratrstev na úrovni státu, regionů i obcí. Vůli k takovému jednání musí mít především vláda, vrcholné státní orgány, politické a společenské elity země i sami občané.

Korupce, tunelování a závažné ekonomické trestné činy patří mezi sofistikovanou kriminalitu a jejich původci jsou velmi vynalézaví. Specializovat se tudíž musí i represivní složky státu. Složité ekonomické trestní kauzy, složité případy korupce a klientelismu by proto měli vyšetřovat a soudit specialisté. Navrhujeme pro zvlášť složité případy specializované soudní senáty, jejichž členové budou mít patřičné vzdělaní, zkušenosti a odborné zázemí.

Za zvlášť nebezpečnou považujeme korupci státních úředníků a politiků, která vzniká v důsledku existence státních firem, respektive kvůli snaze některých manažerů těchto firem získat si přízeň politiků a státních úředníků. Chceme zejména minimalizovat možnosti firem vlastněných nebo ovládaných státem, nakupovat služby a komodity od firem spřízněných nebo různě napojených na politiky či úředníky. Proto vláda navrhne, aby Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny - tradičně většinově obsazovaný opozicí - získal pravomoc zadávat si ve státních firmách nezávislé forenzní (vyšetřovací) audity účelnosti nákupu jejich externích služeb (např. právních, poradenských a reklamních, ve skutečnosti mnohdy lobbistických).

V rámci boje s korupcí vláda, ve spolupráci s odborníky, vyhledá všechny dostupné nástroje. Je toho názoru, že mnohem účinnější než vznik nových a nových represivních institucí je co nejprůhlednější prostředí a veřejná kontrola. Ve stávajících institucích se vláda zaměří na intenzivní zvyšování odborné úrovně pracovníků.

Konkrétně vláda navrhne následující změny v legislativě a v praxi veřejné správy:

  • Informace o veřejných zakázkách od fáze přípravy až do fáze realizace smlouvy budou veřejně dostupné v elektronické podobě. Kdispozici bude zadávací dokumentace, předložené nabídky, dokumentace k rozhodnutí zadavatele a informace o smlouvách z veřejné zakázky vzešlých, včetně všech dodatků, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Uchazeč o veřejnou zakázku ani zadavatel se v případě veřejných zakázek nebude moci odvolávat na obchodní tajemství. V případě, že zmiňované dokumenty nemohou být z důvodu bezpečnosti státu a ochrany utajovaných skutečností zveřejněny, musí v každém jednotlivém případě existovat nezávislá expertní kontrola a její výsledky musí být projednány v Poslanecké sněmovně.
  • Za nejvhodnější nástroj realizace veřejných zakázek pokládáme všude, kde to lze, elektronické aukce. Veřejně dostupné budou i informace o veškerých dotacích poskytovaných z veřejných rozpočtů. Zjednoho místa bude možné dohledat všechny vypsané dotační programy, všechny žadatele a příjemce, popis předloženého projektu a rozhodnutí o poskytnuté částce. Složení hodnoticích komisí u zakázek nad 50 mil. bude provedeno losem z  minimálně dvojnásobného počtu nominovaných.
  • Pro veřejný sektor nebude přípustné uzavřít smlouvu s právnickou osobou s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Okaždém jednání o veřejné zakázce či otázkách souvisejících s veřejnou zakázkou musí být pořízen písemný zápis a při jednání musí být zastoupena veřejná správa minimálně dvěma účastníky. Uchazeč o veřejnou zakázku musí garantovat alespoň 30 % její realizace vlastními kapacitami.
  • Politické strany budou mít povinnost zveřejnit rozpočty volebních kampaní. Svoje kampaně budou financovat prostřednictvím jednoho transparentního účtu, dále budou povinně zveřejňovat přehled všech svých závazků a jejich výroční zpráva o hospodaření ověřená auditorem bude povinně dostupná prostřednictvím internetu. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny bude mít právo supervize vylosovaným auditorem.
  • Na vrcholné pozice ve státní správě a ve státem ovládaných firmách ve všech případech bez výjimky budou pořádána otevřená výběrová řízení. Totéž bude platit pro členy dozorčích rad nominovaných státem. Poslaneckou zákonodárnou iniciativu bude možné předložit pouze tehdy, pokud ji podepíše alespoň 10 poslanců. To se týká jak návrhů zákonů, tak pozměňujících návrhů.

Resort vnitra nevyžaduje velké legislativní změny, vyžaduje však důrazné uplatňování platných norem. Vláda považuje Policii České republiky za klíčovou instituci ochrany života a majetku občanů. Vláda považuje místní útvary Policie ČR za základ policejní práce pro občana. Proto rozpočtové priority resortu budou směřovat především do této oblasti.

V oblasti práce cizinecké policie vláda převede jednotlivé útvary pod krajská policejní ředitelství. Zvýší se tak efektivita řízení a objektivita správního rozhodování. Pro posílení nezávislosti policie vláda zpřesní legislativu možného přístupu k policejním informacím pro ministra vnitra, pro vládu, pro Parlament a prezidenta republiky. Vláda navrhne vznik „Generální inspekce" ozbrojených bezpečnostních sborů jakožto orgánu nezávislého na ministerstvu vnitra.

Vláda bude dbát, aby se příslušníci policie ve služebním poměru plně věnovali policejní službě. Nezbytné administrativní a logistické zázemí se bude snažit zajistit civilními pracovníky zaměstnanými podle zákoníku práce. Vláda bude usilovat o intenzivnější spolupráci Policie ČR s obecními a městskými policiemi. Cílem budou společné plány aktivit a možnost vytváření společných týmů, aby byly odstraněny duplicity a nedocházelo k neefektivním výdajům státních i obecních prostředků.

Vláda chce výrazně posílit prevenci proti násilí páchanému na dětech. Vybuduje proto celostátní informační systém včasné intervence zaměřený na koordinaci informací o ohrožených dětech. Jeho smyslem bude včasná informace o možném zneužívání dětí, násilí na nich a následující včasný zásah.