Vláda si je plně vědoma, že systém poskytování zdravotní péče vyžaduje změny. Tyto změny nelze dělat bez rozmyslu, je nutno chránit a rozvíjet to, co je na našem zdravotnictví vynikající. Vláda nebude odkládat řešení problémů ani slibovat nesplnitelné, protože by na to nejvíce doplatili ti nejzranitelnější.

Vláda je odhodlána nedopustit zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče, ke kterému by vedl stále se zvyšující deficit systému zdravotního pojištění. Vláda si plně uvědomuje, že tento deficit nelze řešit zvyšováním zdravotního pojištění, ale mnohem efektivnějším vynakládáním výdajů. Výdaje na zdravotní péči budou i nadále významně regulovány. Není však možné přenášet veškerou tíži regulačních opatření, jako je tomu dosud, na úkor mezd lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků.

Vláda vytvoří podmínky vedoucí k trvale udržitelnému financování solidárního systému. Změny, které vláda učiní, musí zabezpečit finanční ochranu jednotlivců před neúměrnými náklady na zdravotní péči. Bude iniciovat takové změny legislativy, které postupně zabezpečí soustavné zlepšování dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro každého občana bez rozdílu. Cílem vlády je také vytvoření předpokladů k  soustavnému zlepšování finančních a pracovních podmínek zdravotnických pracovníků všech kategorií. Vláda bude podporovat i vzdělávání a profesní růst. Mimořádný důraz klade na zvyšování bezpečnosti poskytované zdravotní péče a její humanizaci. Považuje za prioritu vytvoření komplexního systému efektivního a spravedlivého poskytování zdravotní péče a sociálních služeb. Změny se neobejdou bez aktivní účasti všech zúčastněných subjektů, včetně odborných a profesních organizací.

Aby vláda mohla tyto cíle naplnit, prosadí takové legislativní změny, které vytvoří podmínky vedoucí ke zvýšení efektivity systému. Nová legislativa musí zabezpečit a kontrolovat poctivou a spravedlivou soutěž mezi jednotlivými subjekty a segmenty zapojenými do systému poskytování zdravotní péče. Férová musí být i soutěž mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami, bude zvýšena odpovědnost zdravotních pojišťoven za nákup zdravotní péče. Povinností zdravotních pojišťoven bude každoročně poskytnout pojištěnci výpis jeho plateb na straně jedné a čerpání prostředků na jeho léčbu na straně druhé.

Vláda zabezpečí důsledný dohled nad dodržováním nových pravidel tak, aby zdravotní pojišťovny nakupovaly zdravotní péči v  rozsahu a kvalitě garantované zákony. Vytvoří proto nezávislý úřad pro dohled nad poskytováním zdravotní péče. Jeho úlohou bude také kontrola solventnosti pojišťoven a kontrola poskytovatelů péče, zda péči poskytují „lege artis" neboli včas a podle nejnovějších vědeckých medicínských poznatků. Nově definované právní postavení poskytovatelů povede ke zvýšení jejich odpovědnosti.

Novým legislativním prostředím vláda zvýší i odpovědnost občana za jeho vlastní zdraví. Pojištěnci, kteří pečují o své zdraví, budou k prevenci motivováni, tudíž i zvýhodněni.

Vláda se soustředí především na právní rámec platebních mechanismů, přestane zasahovat do finančních vztahů mezi jednotlivými subjekty. Postupně musí vzniknout institut reálné ceny, která spravedlivě ohodnotí poskytovatele za poskytnutou zdravotní péči. Tím budou vytvořeny podmínky nejen pro pokrytí nákladů, ale i k tvorbě finančních rezerv pro zajištění rozvoje a modernizace.

Vláda nebude občanům zatajovat nepříjemné skutečnosti. Nedopustí ani ve zdravotnictví další zadlužování společnosti. Je si plně vědoma, že ani zvýšení efektivity nezajistí trvale dostatek zdrojů, a proto bude nutno nově definovat pravidla spoluúčasti na úhradě zdravotní péče. Vláda prosadí, aby spoluúčast byla dána zákonem v souladu s ústavou, spravedlivá a sociálně únosná. V žádném případě nesmí snižovat dostupnost zdravotní péče. Vláda garantuje, že spoluúčast bude vyloučena u život ohrožujících stavů a dalších závažných onemocnění. Nárůst spoluúčasti nebude skokový, ale bude realizován postupnými kroky. Důležitým nástrojem, který bude vláda využívat, bude stanovování ročního limitu maximální spoluúčasti občanů a ročního procentního růstu spoluúčasti na celkových výdajích systému. Spoluúčast, která tvoří v současnosti zhruba 14 % celkových výdajů oproti 25 % obvyklým v  rozvinutých zemích Evropské unie, bude růst maximálně o 3 procenta ročně.

Vláda bude prosazovat i další změny. Nově budou definovány typy a způsoby poskytování zdravotní péče tak, aby ambulantní sektor přebíral větší objem péče. Budou nově stanoveny podmínky pro podporu ambulantní léčby, včetně jednodenní medicíny a léčby ve stacionářích. Přitom bude kladen důraz na snižování počtu akutních lůžek ve prospěch ambulantní péče a lůžek následné péče. Vláda nově vymezí poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a v zařízeních paliativní a hospicové péče. Vytvoří i nový právní rámec pro poskytování ošetřovatelské, pečovatelské a lázeňské péče.

Mimořádný důraz bude klást vláda na péči o matky a děti, o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory. Všechny kroky vlády budou směřovat k tomu, aby byly odstraněny rozpory mezi sociálními službami a zdravotní péčí poskytovanou těmto kategoriím občanů. Tím budou vytvořeny podmínky pro jednotný přístup k řešení jejich problémů a k rozvoji komplexní zdravotní a sociální péče.

Vláda převede nemocenské pojištění pod zdravotní pojišťovny. Předloží nová pravidla pro kvalifikované posuzování zdravotního stavu, především v oblasti krátkodobé a dlouhodobé pracovní neschopnosti. V oblasti dalšího a celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařských profesí připraví vláda takové změny, které vytvoří jednotné a jednodušší podmínky vzdělávání. Nezastupitelnou úlohu v tomto systému budou mít i lékařské fakulty a profesní komory.

Vláda prosadí změny v lékové politice, které povedou k vyšší transparentnosti určování úhrad a spoluúčasti pacientů a ochrání je před spekulativním chováním firem. Nebude podporováno financování léků, u kterých chybí medicínský důkaz o jejich léčebných účincích. Racionálním způsobem bude podporována cenová soutěž srovnatelných účinných molekul a generická substituce.