Snahou vlády bude v příštím období posílit odpovědnost soudců, státních zástupců i účastníků řízení. Orgány justice, zejména státní zástupci a soudci, mají v našem státě nezávislé postavení spojené s rozsáhlými pravomocemi. Velká pravomoc však musí znamenat i velkou odpovědnost. Vláda si je vědoma toho, že případů korupce, manipulace a nezákonného jednání není bohužel ani mezi strážci spravedlnosti málo. Palčivým problémem je i přetrvávající zdlouhavost soudních jednání.

Vláda nehodlá s justicí experimentovat. Je přesvědčena, že justice nestojí před potřebou další zásadní institucionální a systémové přeměny. Vláda bude vyhodnocovat dosavadní změny, vyhledávat slabiny systému a odstraňovat je tak, aby justice byla garantem spravedlnosti dosažené v rozumném čase.

Vláda prosadí takové změny procesních předpisů, které budou soudům pomáhat k rychlému rozhodnutí. Ke zrychlení soudů přispěje sjednocení lhůt v občanském soudním řízení a zavedení obecných a neměnných pravidel pro většinu typů řízení. Odlišný procesněprávní režim se bude vztahovat pouze na určitá, historicky specifická řízení (dědické řízení, výkon rozhodnutí apod.).

Vláda si je vědoma toho, že v kancelářích soudů dnes chybí moderní kancelářská technika i kvalitní odborný personál. Vláda zajistí dovybavení soudů odpovídající technikou, řádné vyškolení a motivaci administrativních pracovníků. I v hospodaření soudů bude trvat na úspornosti a maximální efektivnosti vynaložených prostředků.

Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost elektronizaci justice. Musí být odstraněn stav, kdy první kroky v této oblasti paradoxně vedly ke zvýšení pracnosti a vynaložení finančních prostředků. Toho dosáhne zavedením elektronických spisů, elektronického podání, elektronického systému judikatury a podrobnějšího systému informací o stavu řízení. Vláda upraví soudní poplatky tak, aby více odpovídaly skutečným nákladům státu. V obchodních sporech budou soudní poplatky nastaveny tak, aby obě strany motivovaly k dosažení dohody. Zpoplatněn bude i odpor proti platebnímu rozkazu.

Vláda předloží nový občanský zákoník, který zahrne prakticky veškeré závazkové vztahy a který vytvoří potřebnou stabilitu soukromého práva. Zruší se tak spousta dílčích zákonů, výjimku budou tvořit speciální obchodní závazkové vztahy, které budou obsaženy v novém obchodním zákoníku. Vedle nového občanského zákoníku vláda zahájí práce na přehledném občanském soudním řádu. Kromě zjednodušení procesních předpisů vláda zavede institut povinného vedení sporných stran k smíru a urovnání. Předloží zákon o mediaci v  netrestních věcech, kde bude zakotveno oprávnění soudu účastníkům mediaci nařídit. Motivovat k dosažení smíru ještě v přípravném jednání budou i samotní soudci.

Vláda zamezí současnému zneužívání hranice mezi přestupkem a trestným činem. Použije princip tzv. sčítání vybraných přestupků (zejména proti občanskému soužití, pytláctví a drobných krádeží do pěti tisíc korun) a to tak, aby jejich soustavná a opakovaná recidiva mohla být hodnocena jako trestný čin. Trestní řízení u méně závažných trestných činů bude urychleno možností státního zástupce sjednat s obviněným v  rámci přípravného řízení dohodu o vině a trestu, kterou následně schválí soud. Uzákoněním možnosti dohody o materiální kompenzaci vláda posílí roli poškozeného u nedbalostních, popřípadě méně závažných trestných činů.

Vláda navrhne zpřísnění pravidel pro výkon činnosti soukromých exekutorů a rozhodců, kteří při výkonu své činnosti nesmějí preferovat své vlastní soukromé zájmy. Odstraní dvojkolejnost exekučního řádu a občanského soudního řádu a navrhne jednotný procesní předpis pro exekuce i pro výkon rozhodnutí prostřednictvím soudních vykonavatelů. Vláda zrychlí insolvenční řízení a navrhne zvýšení odpovědnosti insolvenčního správce i samotných věřitelů.

Vláda vytvoří kariérní řád pro státní zástupce, kde budou stanoveny předpoklady pro výkon funkce státního zástupce i jeho kariérní postup, aby na vyšší pozice byli nominováni pouze lidé s  odpovídající praxí, odbornými i životními zkušenostmi. Vláda připraví novelu zákona o státním zastupitelství tak, aby mnohem jasněji vymezil pravomoci i odpovědnost státního zástupce na jednotlivých stupních.