Svou sociální politikou se vláda hlásí k návratu k hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné odpovědnosti. Mezigenerační solidarita, sociální soudržnost i solidarita se slabými, nemocnými a handicapovanými jsou pro vládu východiskem při návrhu nových principů sociální ochrany. Z hlediska prosperity a odpovědnosti vůči našim dětem a dalším generacím proto přistoupí ke změně již naprosto nevyhovujícího systému sociální ochrany, který dnes jako sociálně potřebnou definuje polovinu občanů České republiky.

Prioritou vlády je podpora rodiny, která na pomoc pouze nečeká. Cílem je motivovat rodiče k práci, nikoliv k závislosti na sociálních dávkách. Vláda proto zhodnotí efektivní poskytování všech rodinných dávek, zejména přídavku na dítě a rodičovského příspěvku, aby podmínky nároku na dávku, její výše a délka výplaty odpovídaly skutečnému účelu a smyslu dávky. Navrhne nahradit přídavky na děti vyšší slevou na dani z příjmů včetně zvýšení daňového bonusu. Vedle nezbytného motivačního efektu dojde i k významným administrativním úsporám. Určitá skupina obyvatel zneužívá sociální systém tím, že se rodiče účelově nepřihlásí ke společnému soužití. Takovému zneužívání chce vláda zabránit důslednou kontrolou skutečného stavu domácností žádajících o tento typ sociálních dávek.

Vláda podpoří alternativní rodinnou péči, zejména pěstounskou péči. Pro děti je výchova v rodině (byť se jedná o rodinu náhradní) vždy lepší variantou, než je pobyt v ústavním zařízení. Dávkami pěstounské péče chce vláda motivovat více rodin k výchově dětí v přirozeném prostředí rodiny.

Zákon o sociálních službách účinný od ledna 2007 vnesl těžkou distorzi do poskytování péče o osoby se zdravotním postižením a seniory. Došlo přesně k opačnému než zamýšlenému efektu a výdaje na tuto péči se prudce zvyšují. Je to způsobeno tím, že adresáti dávek v prvním a druhém stupni závislosti nespotřebovávají tyto prostředky na nákup služeb, a tak se zřizovatelé terénních a ambulantních služeb dostávají do existenčních potíží.

Vláda proto navrhne zvýšit institucionální financování těchto služeb, tedy dotace těmto poskytovatelům. Navrhne zrušit příspěvek na péči v  prvním stupni závislosti a výrazně zpřísní podmínky pro poskytování příspěvků ve druhém stupni závislosti. Na všech stupních závislosti bude dávka podmíněna testováním majetkových poměrů. Bude tak zajištěna dostupnost péče za únosnou cenu pro skutečně potřebné a prostředky na sociální péči nebudou používány k  jiným účelům.

Seniorský věk není nemoc ani důvod k izolaci a životní pasivitě. Vláda bude usilovat o vytvoření podmínek pro plnohodnotný a integrující život seniorů. Důležitým nástrojem v tomto úsilí budou vládou podporované neziskové organizace.

Vláda bude upřednostňovat rodinnou péči o seniory a osoby se zdravotním postižením a odpovědnost nejbližších příbuzných v zajištění péče o  tyto osoby. Zvýhodní proto pečujícího obdobným způsobem, jako zvýhodňuje péči o  dítě do 12 let. Vláda bude dbát na důsledné uplatňování zákonné vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

Zvláštní pozornost bude vláda věnovat potřebě dlouhodobé sociálně zdravotní péče, která musí reagovat na demografické změny v populaci a na možnosti občanů, kteří jsou vystaveni dilematu zajištění péče o své blízké. Za zásadní a dlouhodobě neřešený problém vláda považuje právně neupravenou oblast hospicové a paliativní péče. Vláda navrhne takový systém péče, který nabídne jak sociální, tak i zdravotní péči v rámci jednoho komplexu služeb. Jejím cílem bude zajistit dostupnost hospicové péče pro lidi ve všech regionech.

Sociální systém nesmí představovat srovnatelnou alternativu k  pracovitosti a demotivovat tak celou společnost. Vláda vyhlásí nesmiřitelný boj zneužívání sociálních dávek a „práci na černo". Vedle důsledné kontroly a tvrdých postihů prosadí vláda nezbytné systémové změny spočívající v tom, že podporu v nezaměstnanosti ve stávající výši a délce podpory nedostane ten, kdo:

  • podá sám výpověď či ukončí pracovní poměr dohodou nebo byl propuštěn pro porušení kázně
  • po odpovídající dobu obdržel odstupné
  • neodpracuje dvacet hodin veřejné služby týdně, pokud se neúčastní v dané době rekvalifikačního kurzu

Obdobný přístup vláda zvolí pro přiznávání sociálních dávek v  dlouhodobé nezaměstnanosti. Bude stanoven výrazný rozdíl v dávkách mezi těmi, kdo veřejnou službu v rozsahu dvaceti hodin týdně vykonávají, a těmi, kdo ji odmítnou.

Praxe prokázala, že ustanovení o nekolidujícím zaměstnání v  zákonu o zaměstnanosti je dramaticky zneužíváno zejména zaměstnavateli. Vláda navrhne toto ustanovení zrušit a současně prosadí povinnost zaměstnavatele nahlásit nástup zaměstnance do pracovního poměru jeden den před dnem nástupu.

Za nezbytnou podmínku boje s nezaměstnaností vláda považuje zpružnění současné pracovní legislativy. Zejména se bude snažit prosadit takové změny, které zlepší možnost přijímat do zaměstnání absolventy škol.

Součástí sociální politiky vlády směřující k podpoře osob v obtížných životních situacích je spolupráce s neziskovými organizacemi. Vláda tyto organizace vnímá jako partnery, kteří jí pomáhají řešit její úkoly zejména v  sociální a zdravotní oblasti. Pro další využití služeb v sociální oblasti a zaměstnanosti má velký význam i další rozvoj dobrovolnické služby.