Stávající průběžný systém financování státního důchodového pojištění výhradní formou zdanění práce (28 % z vyměřovacího základu daně z příjmů fyzických osob) je dlouhodobě neudržitelný, podvazuje ekonomický rozvoj společnosti a zejména ohrožuje budoucí důchodce nedostatkem prostředků na důchody.

Vláda bude prosazovat etapovou transformaci k výkonnějšímu vícesložkovému systému, jenž povede ke konečnému cíli, kterým jsou důstojné budoucí penze pro budoucí generace. Do systému stávajících vyplácených penzí vláda nezasáhne, pro současné důchodce musí být důstojná výše penzí zachována. Vláda zdůrazňuje, že penzijní reforma se netýká současných penzistů ani těch, kteří jsou těsně před odchodem do důchodu, ale mladších, ekonomicky aktivních generací.

Vláda neprodleně přikročí k první, osvětové fázi, která sama o  sobě systém nezmění, ale zajistí plnou informovanost veřejnosti. Česká správa sociálního zabezpečení bude mít po skončení každého kalendářního roku zákonnou povinnost poslat každému plátci do průběžného systému informaci, kolik zaplatil za uplynulé období, a současně provede propočet, jaký by na základě stávajícího mechanismu pobíral v budoucnosti měsíční důchod. Tato informovanost je předpokladem pro podporu nezbytných systémových změn širokou veřejností.

V druhé fázi přistoupí vláda ke změně systému na tzv. vícesložkový:

  • průběžný - financovaný z povinného důchodového pojištění, výše odvodu 28 %
  • kapitalizační - občan se může dobrovolně rozhodnout pro svůj vstup. V takovém případě se mu sníží odvod do průběžné složky na 24 %, avšak bude mít povinnost platit na svůj kapitalizační účet nejméně 6 %. Má-li rodiče pobírající starobní důchod, je z jeho účtu rodičům pravidelně odesílána částka ve výši 2 %.

Výpadek příjmů stávajícího průběžného systému financování důchodů pokryje vláda z aktiv společnosti ČEZ a v případě nutnosti z nepřímých daní.

Ke správě individuálních kapitalizačních účtů a jejich zhodnocování vláda vytvoří zvláštní instituci, jejímž zřizovatelem bude stát. Vláda zdůrazňuje, že se v žádném případě nejedná o privatizaci důchodového pojištění, ale o spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

V závislosti na možnostech státního rozpočtu předpokládá vláda v  budoucnu zvyšování podílu dobrovolného vyvázání ze státní průběžné složky tak, aby penze v horizontu třiceti let byla v průměru složena z poloviny státní průběžné penze a z poloviny z penze z kapitalizačního systému a bonusu od dětí. Díky vyváženosti příjmů od státu, kapitalizačního systému a příjmu od svých dětí budou dnešní třicátníci mít za třicet let důstojné důchodové příjmy, budoucí penze budou spravedlivé a budou lépe odrážet společenský přínos jedince pro rozvoj společnosti. Vláda si je vědoma, že reforma nepovede k okamžitým úsporám státního rozpočtu. Reforma však zajistí, že budoucí náklady na důchodový systém nepovedou ke státnímu bankrotu.