3. SPOLU pro zdravou rodinu

Rodinám se u nás musí dařit! Podpoříme dostupné bydlení a kvalitní zdravotnictví a školství.

Bydlení musí být dostupné!

 • Stejné podmínky pro veřejné i soukromé poskytovatele bydlení. Zapojení stavebníků a pronajímatelů do společných projektů.
 • Daňové zvýhodnění jednotlivců i firem při výstavbě a rekonstrukcích. Snížení DPH na 10 %.
 • Jednodušší výstavba. Uvolnění státních pozemků. Lepší podmínky pro obce, které staví domy. Moderní a zdravá města místo brownfieldů.
 • Podpora prvního bydlení bez ohledu na věk nebo rodinný stav. Uvolnění limitů pro hypotéky.

Prosadíme spravedlivou rodinnou a sociální politiku

 • Ocenění a podpora rodiny ve všech přirozených funkcích v průběhu celého života. Daňové slevy a prázdniny, sladění rodinného a profesního života, více času pro výchovu dětí a péči o blízké.
 • Jednoduchý, digitální systém sociálních dávek. Propojené úřady, které si samy pošlou vaše dokumenty. Pravidelná valorizace dávek.
 • Víceleté financování sociálních služeb pro větší stabilitu a efektivní fungování.
 • Flexibilní trh práce. Podpora zkrácených úvazků a práce z domova. Stát jako zaměstnavatel půjde příkladem.
 • Náklady na sociální služby si odečtete z daní.

Zajistíme vstřícné zdravotnictví

 • Garantovaná dostupnost zdravotní péče. Stabilní síť zdravotnických zařízení podle počtu obyvatel a dojezdové vzdálenosti.
 • Elektronizace zdravotnictví a elektronická karta pacienta. Když jde o minuty, zasahující lékař zná váš zdravotní stav.
 • Zvýhodnění pro občany, kteří dbají na prevenci. Zdraví z 50 % závisí na životním stylu.
 • Hodnocení kvality zdravotnických zařízení a pravidelné zveřejňování výsledků.
 • Kvalitní stravování ve školách a nemocnicích. Podpora bezlepkové diety.

Nepodceníme vzdělávání, vědu, kulturu a sport

 • Víc peněz do školství – 5,2 % HDP do roku 2030. Plat učitelů bude 130 % průměrné mzdy.
 • Stejná podpora pro soukromé a církevní školy.
 • Vzdělávání pro 21. století. Více porozumění, méně memorování. Individuální přístup k žákům.
 • Rovnoměrná dostupnost kulturních služeb. Podpora kulturní infrastruktury v regionech. Nová národní koncertní síň v Praze.
 • Nezávislost a udržitelné financování veřejnoprávních médií.
 • Reforma dotací pro podporu sportu na všech úrovních.

3.1 Dostupné bydlení

Rychlejší výstavba bytů, výhodnější hypotéky.

Příliš mnoho rodin a mladých lidí stále nemá přístup ke kvalitnímu a dostupnému bydlení. To je třeba změnit. Cestou ke zvýšení nabídky na trhu s bydlením je spolupráce veřejného a soukromého sektoru a také kvalitnější legislativa. Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci. Zvláštní pozornost si zaslouží mladé rodiny a senioři, kterým zajistíme důstojnější podmínky.

Nová výstavba musí být promyšlená a odpovědná. Podporujeme využití moderních a šetrných technologií a recyklovaných materiálů. Stavět musíme především tam, kde se to nejvíce vyplatí s ohledem na kvalitu života – v brownfieldech a na nevyužitém území, s ohledem na stavební kulturu daného místa a s velkým respektem k životnímu prostředí. Spolu s rozvojem bytové výstavby budeme dbát na občanskou vybavenost: stavme funkční, přátelská města, ne mrtvé rezidenční zóny.

Výstavbu je nutné v prvé řadě odblokovat, urychlit a zbavit byrokracie. Proto výrazně reformujeme stavební zákon, abychom neohrozili výstavbu a zlepšili co nejrychleji dostupnost všech forem bydlení. Prosadíme díky tomu výrazně jednodušší povolování staveb a podpoříme výstavbu až 40 000 nových bytových jednotek ročně.

Pro občany

 • Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě). Zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení.
 • Při vyřizování stavebního povolení se budete moci spolehnout na jednoduchou komunikaci s úřady. Celý proces bude možné provést online.
 • Prosadíme snížení DPH u výstavby či rekonstrukce standardních bytů z 15 % na 10 %.
 • Sestavíme cenovou mapu pro výpočet obvyklého nájemného.
 • Podnikneme konkrétní kroky proti vylidňování městských center: Podpoříme nákup a případně zbourání zchátralých budov v intravilánech měst a obcí, pokud místo nich vzniknou nové domy pro bydlení.
 • Přesuneme více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic.

Pro stavebníky a obce

 • Zkrátíme odpisovou dobu, abychom investory motivovali k výstavbě nájemního bydlení.
 • Podpoříme investice – zkrátíme lhůtu pro uplatnění daně z příjmu při prodeji nemovitosti do pěti let.
 • Snížíme odpisovou lhůtu u investic s minimální spotřebou (fotovoltaické panely na střeše, využívání dešťové vody, tepelné čerpadlo pro vytápění).
 • Díky změnám ve stavebním zákoně celkově zrychlíme a zjednodušíme stavební řízení, které bude také klást menší nároky na stavebníka.
 • U výstavby nových bytů nastavíme nová pravidla spolupráce mezi soukromými investory a samosprávami.
 • Podpoříme novou výstavbu v obcích: Podpoříme přímé investice samospráv do výstavby nájemního bydlení s důrazem na potřeby seniorů, mladých rodin nebo zdravotně a sociálně oslabených. Nabídneme výhodné půjčky pro města a obce na podporu výstavby.
 • Výstavbu obcím také zjednodušíme: Pokročíme v revitalizaci zbytného majetku státu, krajů, měst a obcí. Uvolníme pozemky v držení státu a převedeme je obcím. Posílíme roli samospráv v územním plánování a podpoře bydlení.
 • Podpoříme využívání plánovacích smluv.

3.2 Podpora rodin a sociální politika

Předcházejme složitým sociálním situacím a pomáhejme těm, kteří chtějí aktivně změnit svůj život.

Pro rozvoj naší společnosti není nic důležitějšího než stabilní rodina. Proto rodinám pomůžeme zvládnout všechny výzvy, před kterými v dnešní době stojí: Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky a nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké – včetně vyšších finančních příspěvků na péči. Nezapomínáme, že střední třída je základem společenské a ekonomické stability země.

Chceme maximálně zjednodušit život všem, kdo poctivě pracují, a současně nabídnout cílenou pomoc těm, kteří si ji nedokážou zajistit sami. To znamená, že zajistíme celkovou kvalitu, modernizaci a systémové financování sociálních služeb. Mnohem větší pozornost si zaslouží rozvoj terénních a ambulantních služeb. Sociální služby musejí být vstřícné a musejí svým klientům výrazně zvyšovat kvalitu života. Proto budeme jejich výsledky neustále porovnávat a soustředit se na nápravu slabých míst.

Stejně důležitým úkolem sociální politiky je řešení složitých období. Vůbec nejúčinnější je krizím předcházet, proto budeme rodinám pomáhat, aby o svou stabilitu pečovaly pokud možno samy: zajistíme jim dostupné poradenství i pomoc a budeme podporovat služby sociální prevence a poradenství. Se zlepšováním sociálního systému přichází i reforma systému dávek: Říkáme ano sociálnímu šetření a individuálnímu přístupu, zastropování příspěvku na bydlení nebo vyhodnocení systému náhradního výživného, zbytečné dávky ale sjednotíme, nebo zrušíme.

Pro aktivní rodiny a pracující rodiče

 • Podpoříme práci z domova. Představíme širokou paletu možností zkrácených úvazků (včetně výhodného zdanění) a celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce.
 • Zjednodušíme život rodičům: Podpoříme pracující rodiče zvýšenými daňovými slevami na děti. Zavedeme daňovou úlevu pro matky a pečující osoby po návratu do práce. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče.
 • Podpoříme rozvoj služeb pro rodinu a domácnost, náklady budou daňově uznatelné.
 • Snížíme sociální pojistné pro zaměstnavatele a zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
 • Rozšíříme péči o děti: Zachováme dětské skupiny a podpoříme další služby péče o nejmenší děti (včetně podpory fyzických osob). Zajistíme dostatek kapacit pro školní kroužky a jiné aktivity po vyučování.
 • Přejmenujeme MPSV na Ministerstvo pro rodinné, sociální a pracovní věci.

Pomoc slabším a zranitelným

 • Zajistíme efektivnější pomoc ohroženým dětem: nejmenší děti a „sociální případy“ nepatří do ústavu, ale do svých rodin. Prosadíme sjednocení systému ústavní péče pod jedno ministerstvo.
 • Budeme aktivně usnadňovat život samoživitelům a podporovat dlouhodobé i přechodné pěstouny.
 • Podpoříme mimosoudní řešení rodinných sporů, např. Cochemskou praxi. Vytvoříme transparentní systém osvobození od soudních poplatků, který se bude vztahovat i na náklady mediace.
 • Podpoříme a zpřehledníme síť poradenských zařízení pro rodinu v krizi.
 • Důslednější ochrana práv dítěte: Vyjasníme pozice a kompetence sociálních pracovníků v opatrovnických sporech. Budeme trestat zneužití dítěte v právním boji mezi rodiči.
 • Budeme zaměstnavatele daňově motivovat, aby se systematicky podíleli na zajištění zaměstnanců nejen ve stáří, ale i v krizových životních situacích (ztráta soběstačnosti, potřeba dlouhodobé péče…).
 • Budeme aktivně začleňovat handicapované do společnosti a na pracovní trh. Prosadíme přijetí zákona o sociálním podnikání.
 • Zavedeme jednoduchý systém koordinované rehabilitace a pro schvalování kompenzačních pomůcek.
 • Zavedeme jednoduchý systém pro přidělování sociálních podpor lidem se zdravotním postižením (příspěvek na péči, invalidní důchod apod.).

Sociální služby a dávky

 • Přehlednější a kvalitnější sociální systém. Zavedeme víceleté financování sociálních služeb (s výhledem na tři roky), aktualizujeme úhradovou vyhlášku a zajistíme pravidelnou valorizaci příspěvku na péči v návaznosti na jasné finanční ukazatele.
 • Zajistíme spravedlivé odměňování všech zaměstnanců v sociálních službách. Podpoříme péči v domácím prostředí, včetně přímé finanční podpory pro pečující.
 • Podpoříme rozvoj služeb pro osoby se speciálními potřebami (lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jinými druhy demencí, děti s poruchou autistického spektra, drogově závislí).
 • Podpoříme vícezdrojové financování sociálních služeb z veřejných i soukromých zdrojů.
 • Výrazně zjednodušíme systém dávek. Některé dávky sloučíme (např. příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), ty zbytné zrušíme (např. příspěvek na dojíždění nebo příspěvek na přestěhování za prací).
 • Spustíme rychlý a vstřícný proces podávání žádostí pro příjemce (včetně propojení úřadů a možnosti vyřízení dávek online).
 • Sociální dávky se dostanou výhradně k potřebným. Rozdělíme dávky lépe podle jejich účelu a přizpůsobíme jejich pravidla, která budeme důsledně kontrolovat. Nepřipustíme snižování životní úrovně ohrožených skupin, ale ani zneužívání systému.

3.3 Vstřícné zdravotnictví

Profesionální řízení zdravotnictví, vstřícný přístup i posílení prevence.

Českým zdravotníkům vzdáváme velké díky za to, s jakým nasazením bojují proti covidu, a zavazujeme se, že jim nabídneme odpovídající stabilní profesní a finanční perspektivu. Základním cílem zdravotnických reforem je posílení individuální odpovědnosti na straně pacientů a vstřícnější přístup na straně zdravotnických zařízení. Udržíme celkovou dostupnost a zlepšíme kvalitu poskytování služeb, abychom zlepšili nejen objektivní výsledky, ale i celkovou zkušenost občanů se všemi typy lékařské péče. Začneme u práce praktických lékařů a u domácí zdravotní péče.

Abychom mohli zdravotnictví zlepšit, musíme jej konečně začít profesionálně řídit. Podmínkou je kompetentní sbírání a vyhodnocování dat. Údaje o kvalitě, dostupnosti a finančních tocích ve zdravotnictví poskytneme volně veřejnosti. Slibujeme, že dobře využijeme také poznatky, které jsme nasbírali během různých fází pandemie nemoci covid-19.

Ochrana kvalitního a důstojného života ve všech jeho etapách je pro nás mimořádně důležitá. Proto budeme podporovat také komplexní paliativní péči, kterou stát dosud zanedbával.

Zdraví závisí na prevenci

 • Zlepšíme dostupnost péče. Zajistíme více praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů v menších obcích. Vytvoříme základní síť zdravotnických zařízení a lékařské pohotovostní služby s trvalým hodnocením regionální dostupnosti.
 • Zlepšíme kompetence a rozšíříme možnosti hodnocení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Zvýšíme úlohu nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • Zkušenost nouzového stavu ukázala nutnost vytvořit nový strategický plán pro řešení krizových zdravotnických situací.
 • Umožníme dietní stravování ve školních jídelnách a zajistíme vyšší výběr a kvalitu stravování v nemocnicích.
 • Posílíme význam preventivních programů a vzdělávání pacientů. Občany dbající na prevenci finančně zvýhodníme. Podpoříme konzultace přes telefon a internet.

Zdravotnictví spravedlivé a pod kontrolou veřejnosti

 • Lepší zdravotní pojištění. Podpoříme vzájemnou konkurenci zdravotních pojišťoven a odpovědnost za efektivitu systému. Odstraníme diskriminaci v možnostech úhrady nehrazených zdravotnických materiálů. Umožníme doplňkové připojištění zdravotních a sociálních služeb a pojištění na míru dle přání občana.
 • Zdravotnictví postavíme na elektronizaci, transparentnosti a rovnoprávnosti. Nabídneme jednotnou elektronickou kartu pacienta. Už žádné papírové zprávy.
 • Zavedeme systém kontroly a hodnocení kvality zdravotnických zařízení. Spokojenost občanů se zdravotní péčí budeme pravidelně zveřejňovat. Jedenkrát ročně zašleme pacientům výpis poskytnuté zdravotní péče.
 • Financování zdravotnictví musí být otevřené a efektivní. Pomocí systému DRG zajistíme spravedlnost úhrad lůžkové zdravotní péče, zrušíme limity na odůvodněnou zdravotní péči. Budeme řešit problém přesahu zdravotní a sociální péče.

Profesionalita a vysoký standard péče

 • Zdravotnický personál musí být vzdělaný a dobře ohodnocený. Zajistíme důstojnou mzdu pro všechny zdravotnické pracovníky.
 • Motivace pro profesionály. Zavedeme stipendijní programy během studia pro budoucí zdravotnické pracovníky. Zavedeme motivační programy s cílem vrátit špičkové vědce zpět ze zahraničí.
 • Kvalitní vzdělávání lékařů. Skončíme s neustálými změnami vzdělávacích systémů a zavedeme do vzdělávání zodpovědnost motivovaných školitelů. Stát bude hradit základní vzdělávací kmen v prvním oboru specializačního vzdělávání.
 • Podpora vědy a výzkumu a mladých výzkumníků ve zdravotnictví je základem kvalitní medicíny. Navýšíme prostředky pro zdravotnický výzkum. Zvýšíme ohodnocení vědeckých pracovníků.

3.4 Vzdělaná a kulturní společnost

Vzdělání a kultura jako nástroje změny.

Globalizace, společenské změny a digitální technologie mění naše životy. Vznikají nová povolání, tradiční zaměstnání se přetvářejí nebo mizí. Formální vzdělávání přestává stačit, naopak vyvstává potřeba celoživotního učení. Technologie přinesly revoluci, dnešní žáci je využívají odmalička, jsou adaptabilnější, otevřenější změnám a novým přístupům, ale vyžadují individuální pozornost, aby se naučili kriticky vyhodnocovat informace.

Budoucnost naší země je přímo závislá na celospolečenském postavení vzdělávání a na jeho kvalitě od školek po celoživotní učení. Česko si nemůže dovolit ztrácet talenty v rámci vzdělávacího systému. Proto se musíme soustředit na hledání nadaných žáků a podporovat je. Stejně tak musíme posílit prestiž reálného významu vysokých škol a oblasti vědy a výzkumu. Do roku 2025 bude směřovat do vědy, výzkumu a inovací 2,5 % HDP. Propojením výzkumu s byznysem zajistíme lepší konkurenceschopnost české ekonomiky a rozvoj inovací.

Česká republika je kulturní velmocí, kulturní dědictví je základem naší národní identity a současně patří k našim nejúspěšnějším vývozním artiklům. Proto doceníme skutečný význam kultury a kreativního průmyslu a finančně je podpoříme.

Vzdělávání jako priorita

 • Zvýšíme financování školství na průměr zemí OECD – tedy na 5,2 % HDP (v souladu se Strategií 2030+).
 • Garantujeme, že udržíme platy pedagogů na úrovni 130 % průměrné hrubé mzdy.
 • Zajistíme spravedlivé a srovnatelné podmínky pro soukromé i církevní školy.
 • Navrhneme finanční podporu školného do určité výše (daňovou uznatelnost výdajů na školné v soukromých a církevních školách).
 • Podpoříme masivní investice do výstavby i rekonstrukce vzdělávací infrastruktury s maximálním využitím evropských fondů.
 • Nastartujeme investice do sportovních zařízení a vybavení škol. Sport a zdravý pohyb dětí jsou základním předpokladem pro celkové zdraví.

Rozvoj kompetencí pro aktivní život

 • Navýšíme počet podpůrných pracovníků v mateřských školách, aby se učitelé mohli soustředit na svou pedagogickou roli a tvůrčí práci s dětmi. Zavedeme normativ na chůvy a asistenty pedagoga.
 • Podpoříme dětské skupiny jako alternativy předškolního vzdělávání. Zrušíme povinný poslední ročník předškolního vzdělávání.
 • Reformujeme rámcové vzdělávací programy, zaměříme se na snížení celkového objemu učiva a podpoříme kvalitu (porozumění) před kvantitou (memorováním). Stanovíme jádrové učivo a budeme klást důraz na kreativitu a týmovou spolupráci. Jednotlivé školy se rozhodnou, zda vzorové rámcové vzdělávací programy využijí, nebo si vypracují vlastní.
 • Budeme se soustředit na rozvoj gramotností (občanské vzdělávání a etická výchova, finanční a mediální gramotnost, kritické myšlení) a klíčových kompetencí. Každý musí znát kontext a praktickou roli toho, co se zrovna učí.
 • Posílíme výuku dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.
 • Na základě zkušeností s výukou během pandemie posílíme rozvoj digitálního prostředí a digitální gramotnosti (podpora vybavení škol, rychlý a bezpečný internet a posilování digitální gramotnosti učitelů).
 • Budeme všestranně podporovat gymnázia, zejména s ohledem na posílení práce s talentovanými žáky.
 • Propojíme střední vzdělávání s bakalářskými programy. Podpoříme odborné vzdělávání na středních odborných školách a středních odborných učilištích a nastavíme jasný model spolupráce škol s výrobní sférou.
 • Reformujeme oborové zaměření s ohledem na proměny pracovního trhu, nerezignujeme však na všeobecný základ odborného vzdělání, kompetence, posilování podnikatelského ducha a možnost hladkého přístupu k doplnění vyššího stupně vzdělání.
 • Budeme klást důraz na neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání včetně vzdělávání seniorů.
 • Podpoříme rozvoj základních uměleckých škol a konzervatoří.

Snížení nerovností v přístupu ke vzdělání

 • Zlepšíme kvalitu výuky na druhém stupni základních škol. Podpoříme učitele v individuální výuce, práci s různorodými kolektivy žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním i žáků mimořádně nadaných.
 • Zaměříme se na regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Podpoříme intervenční a rozvojové programy na pomoc regionům s podprůměrnými výsledky vzdělávání. Budeme podporovat práci s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem.
 • Systém společného vzdělávání nebudeme rušit, ale podrobíme jej pečlivé revizi, aby opravdu odrážel potřeby žáka i možnosti škol a dokázal pracovat s mimořádně nadanými žáky.
 • Zjednodušíme a zracionalizujeme financování společného vzdělávání, především asistentů pedagoga.
 • Zasadíme se o funkční propojení systému péče o děti. Podpoříme vznik sociálních služeb, které budou pracovat s rodinami dětí, které se ocitly v ústavní výchově, abychom usnadnili bezpečný návrat dítěte zpět do rodiny. Podpoříme snižování velikosti rodinných skupin v dětských domovech tak, aby děti vyrůstaly v prostředí co nejvíce podobném rodině.

Posílení prestiže vzdělávání

 • Zajistíme kvalitní platové ohodnocení učitelů s důrazem na posílení netarifních složek platu a motivaci v průběhu kariéry.
 • Zlepšíme podmínky pro výkon učitelského povolání, zejména rozšířením odborné podpory učitelů ve školách (další vzdělávání a metodická podpora, snížení administrativy, zavedení podpůrných odborných profesí ve školách, podpora začínajících učitelů).
 • Posílíme motivaci pro výběr učitelského povolání a podpoříme kvalitu profesní přípravy učitelů s důrazem na praktické kompetence.
 • Posílíme finanční ohodnocení práce ředitele. Klíčovým předpokladem snížení administrativy ředitele školy je razantní snížení byrokracie. Zavedeme jasná pravidla a zásady pro konkurzní řízení na místa ředitelů škol.
 • V rámci regionálního školství vytvoříme takové podmínky, aby se školy mohly soustředit na samotné vzdělávání (podmínky pro zajištění IT a právních služeb, správy budov, administrativy apod.).
 • Prosadíme významné posílení metodické role České školní inspekce.
 • Zaměříme se na státem garantované národní srovnávací zkoušky, které budou v „uzlových bodech“ ověřovat kompetence a gramotnost. Zkoušky poskytnou zpětnou vazbu žákům, rodičům, školám, kariérovým poradcům. Mohou se stát součástí přijímacích řízení či maturitních, resp. závěrečných zkoušek.
 • Vedle standardního hodnocení známkami budeme klást důraz na formativní hodnocení – sebehodnocení, portfoliové hodnocení a využívání digitálních technologií.
 • V rámci přijímacího řízení budeme klást důraz na revidované rámcové vzdělávací programy a větší zapojení školní části přijímacích zkoušek, které umožní zvážit reálné studijní předpoklady žáka, včetně zájmu o dané studium.
 • Upravíme formu maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách. Využití jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory ponecháme na rozhodnutí školy.

Vysoké školy, věda, výzkum a inovace

 • Změníme systém financování vysokých škol, aby se jim vyplácela nejen věda, ale i kvalitní profesně orientovaná výuka. Nastavíme indexaci výdajů na vysokoškolské vzdělávání vůči výdajům na regionální školství.
 • Vybrané instituce podpoříme v jejich snaze o excelenci, budou z nich špičkové výzkumné univerzity (případně profesní vysoké školy) se zabezpečeným dlouhodobým financováním jejich rozvoje. Obdobný program zavedeme i pro Akademii věd ČR.
 • Zavedeme instalační granty pro profesory a vedoucí vědce přijaté na základě otevřeného mezinárodního výběrového řízení.
 • Sloučíme všechny agentury poskytující účelové podpory výzkumu (GAČR, TAČR, resortní agentury), což ušetří peníze a zvýší kvalitu administrativního aparátu. Stejně tak zkonsolidujeme programy účelové podpory aplikovaného výzkumu a inovací, které se dnes často duplikují.
 • Více peněz na základní výzkum. Zvýšíme finanční alokace na grantovou podporu základního výzkumu. Rozšíříme možnosti daňové uznatelnosti nákladů ve financování aplikovaného výzkumu a inovací.
 • Konec šikanování výzkumu pro praxi. Nebudeme čekat na nové zákony a vytvoříme praktické postupy pro zakládání spin-off firem a dalších kroků pro uplatnění výzkumu v praxi. Posílíme využívání veřejných zakázek v oblasti výzkumu pro potřeby veřejného sektoru.
 • Ve větší míře budeme propojovat veřejné a soukromé investice (Public Private Partnership – PPP) do smysluplných projektů.
 • Dokončíme zavádění Metodiky hodnocení M17+ a budeme ji dále rozvíjet. Posílíme lidské zdroje a spravedlivě tak vybereme národní výzkumné instituce pro podporu jejich mezinárodní excelence.
 • Studenti si budou moci vybrat obor až na základě absolvovaných profilových předmětů během studia, resp. přidat si další obor při absolvování profilových předmětů.

Péče o českou kulturu

 • Do konce volebního období postupně zajistíme finanční podporu kultury na úrovni 1 % výdajů státního rozpočtu.
 • Zlepšíme podporu kultury v regionech. Podpoříme budování a rekonstrukce divadel, koncertních sálů, muzeí či galerií. Provážeme příjmy z turistického ruchu s financováním regionální kultury, turistické infrastruktury a péče o památky. Podpoříme propagaci opomíjených lokalit. Nastavíme jasný a transparentní systém podpory krajských, obecních a neziskových kulturních institucí.
 • Připravíme zákon o veřejných kulturních institucích. Gesci cestovního ruchu převedeme pod Ministerstvo kultury.
 • Budeme podporovat rozvoj muzeí a galerií, které pečují o hmotné kulturní dědictví a připomínají dějiny a oběti totalitních režimů 20. století.
 • Budeme všestranně podporovat živou kulturu, podnikání v kultuře a rozvoj audiovize a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj.
 • V návaznosti na nový stavební zákon připravíme nový památkový zákon, který bude reflektovat jak udržitelnost památkové péče, tak oprávněné zájmy vlastníků.
 • Budeme prosazovat sjednocení kulturních statků a služeb v nejnižší sazbě DPH. Prosadíme vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu jako krok k funkčnímu vícezdrojovému financování kultury.
 • Propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury se školními programy. Zvážíme zlevněné vstupné nebo vstup zdarma do vybraných kulturních institucí.
 • Budeme hledat cesty ke zvýšení čtenářské gramotnosti, která má zásadní vliv na orientaci v dnešní informacemi zahlcené době. Ve vzdělané a kulturní zemi musí být knihy a učební pomůcky bezpodmínečně považovány za nezbytné zboží.
 • Česká republika disponuje unikátní sítí knihoven, kterou musíme zachovat. Knihovnám pomůžeme, aby posilovaly svou roli přirozených kulturních, vzdělávacích a komunitních center (včetně požadavků digitální éry).
 • Zajistíme podporu autorskému právu, adekvátní pro civilizovanou zemi. Nepřipustíme jakékoliv zmenšení ochrany, či dokonce bagatelizaci autorství.
 • Zaměříme se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je nejzákladnější podmínka nezávislosti. Do systému volby Rady ČT, ČRo a ČTK zapojíme Senát a zajistíme jejich transparentní hospodaření. Nezávislost veřejnoprávních médií dnes nemůžeme podcenit.

3.5 Sport a aktivní život

Rozhýbáme zastaralé financování sportu.

Financování sportu musí být transparentní a předvídatelné na několik let, nikoli závislé na aktuální politické reprezentaci. Vytvoříme program na podporu sportovních akcí ze státního rozpočtu a také vhodné podmínky pro pořádání smysluplných mezinárodních hromadných sportovních akcí, které mohou naši zemi, regiony nebo města propagovat v zahraničí.

Sportování má nenahraditelný význam pro zdravý vývoj dětí a mládeže, kvalitní životní styl i bohatý spolkový a společenský život. Proto nebudeme podporovat jen vrcholový a profesionální sport, ale také podmínky pro to, aby sportování zůstalo běžně dostupnou a přirozenou aktivitou pro všechny věkové skupiny a rodiny. V rámci zdravotní politiky v neposlední řadě nastavíme systém, ve kterém budou zaměstnavatelé zvýhodněni při podpoře sportování svých zaměstnanců.

Financování sportu

 • Financování sportu přes Národní sportovní agenturu bude transparentní. Nutným předpokladem je funkční elektronický rejstřík sportovců, který bude všechny údaje přehledně soustředit na jednom místě.
 • Aktualizujeme investiční plán Národní sportovní agentury tak, aby zohledňoval možnosti regionů a měst a jasně určoval, jak se budou podílet na sportovních akcích. Zavedeme víceleté financování sportu (předvídatelnost na 3 roky) a budeme usilovat o vícezdrojové financování.
 • Upřednostníme programy, které umožní podporu sportu na všech úrovních – rekreační, výkonnostní i vrcholové.
 • Budeme podporovat vznik ucelených a optimalizovaných areálů, kde se budou připravovat sportovci v příbuzných oborech. Podpoříme vznik center pro zimní, letní nebo vodní přípravu.
 • Aktualizujeme podmínky podpory sportovních center mládeže a tréninkových center mládeže, jde o klíčové instituce pro práci s talentovanými sportovci.
 • Vyčleníme dostatek peněz pro kluby, mladé talenty i kvalitní trenéry, které chceme udržet v Česku. (Jednou z možností je propojení se vzdělávacím systémem – školy se sportovní přípravou, vysoké školy zaměřené na vzdělávání v oblasti sportu.)
 • Zabezpečíme trvání dotačních programů, aby sportovní organizace měly jistotu peněz pro svou činnost a rozvoj. Neinvestiční programy nastavíme tak, aby se daly čerpat jednodušeji (online) a už od začátku roku.
 • Zvláštní investiční program vymezíme pro infrastrukturu, která splňuje parametry mezinárodních požadavků.

Sport pro každý den

 • Vytvoříme systémovou podporu pro handicapované sportovce (např. podpora rozšiřování sítě workoutových hřišť s uzpůsobenou infrastrukturou pro handicapované a vozíčkáře).
 • Budeme podporovat dostupná sportoviště pro děti, rodiny a handicapované sportovce, která budou zohledněna v prioritách Národní sportovní agentury.
 • Vytvoříme dotační programy pro vznik a provoz multifunkčních sportovišť (např. v létě míčové sporty, v zimě bruslení) v každé obci, městské části či aglomeraci nad 500 obyvatel.
 • Budeme podporovat všechny volnočasové organizace (Skaut, Orel, Sokol atd.) a obdobné aktivity občanské společnosti. Posílíme investiční dotace MŠMT pro volnočasové organizace.
 • Otevřeme sportoviště mládeži a seniorům. Upřednostníme investiční žádosti pro případy, kdy se sportoviště otevře také klubům a amatérskému sportování.
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme