4. SPOLU pro chytrý stát

Méně byrokracie, méně korupce, méně povinností pro občana.

Připravíme státní správu pro 21. století

 • Počet úředníků klesne o 13 %. Stát bude příkladně podporovat flexibilní a zkrácené úvazky.
 • Osobní údaje jednou a dost. Úřady po vás nebudou znovu chtít to, co jste už jednou poskytli.
 • Rychlejší rozhodování. Automatický souhlas úřadu po uplynutí stanovené lhůty.
 • Dostupnější vysokorychlostní internet na celém území. Rychlé zavedení sítě 5G. Budování optických sítí při rekonstrukci silnic.
 • Komunikace se státem 100% digitálně. Mezi úřady běhají data, nikoli občan. Průkazy v elektronické podobě.

Chceme menší, ale spravedlivější stát

 • Konec nespravedlnosti v exekucích. Funkční ochrana dlužníků i věřitelů.
 • Menší stát = méně korupce. Digitalizace a elektronizace státní správy.
 • Snadnější volby. Korespondenční hlasování ze zahraničí.
 • Konec byrokracie v Česku. Každá nová povinnost znamená zrušení dvou stávajících. Každý zákon se po pěti letech opraví nebo zruší.

4.1 Státní správa pro 21. století

Jednoduchý stát, který těží z inovací.

Veřejná správa je služba občanům a podnikatelům. Tuto službu musíme zefektivnit a digitalizovat, abychom srovnali krok se službami v soukromém sektoru. Každý občan si ale bude moci vybrat, jakou formou chce se státem komunikovat – digitální i papírová komunikace budou vždy rovnocenné. Stávající zákon o právu na digitální služby, na němž jsme se aktivně podíleli, tyto principy garantuje, a proto jej do puntíku naplníme.

Stejně důležitým cílem je zeštíhlení státní správy. Znamená to méně úředníků a byrokracie, rušení zbytečných zákonů a konec neodůvodněné centralizace. Všechny tyto kroky omezí nadbytečné úřední zásahy do života, protože stát je tu pro občany, ne naopak.

Posílíme důvěru v transparentní rozhodování úřadů. Díky digitalizaci a jednoduššímu fungování státu bude veřejná správa odpovědnější, profesionálnější a hospodárnější než dnes a občan nad jejím fungováním bude mít mnohem větší kontrolu. Stát v této oblasti zodpovídá především za kvalitní legislativu – inovace vznikají přirozeně v soukromé sféře a naším úkolem je, aby transparentně posunuly dopředu i veřejný sektor. Konkurenceschopnost České republiky tak vzroste a všem se nám to vyplatí.

Důsledně naplníme katalog služeb veřejné správy

 • Urychlíme rozvoj Portálu občana a podpoříme rozvoj Portálu podnikatele. Z obou služeb se stanou digitální brány do veřejné správy.
 • Rozšíříme funkce CzechPOINTu. Stane se z něj přátelská univerzální podatelna pro všechny, kdo se státem nechtějí komunikovat online.
 • Postaráme se o to, aby se státu zlepšila paměť. Mezi úřady budou běhat data, nikoli občan. A jakmile svá data jednou poskytnete, už je po vás nebude nikdy chtít znovu.
 • Částečně zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak.
 • Zajistíme urychlené zprovoznění systému, který bude občany včas informovat o končící platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.

Přátelská a efektivní veřejná správa

 • Zrušíme zbytečné agendy a úřady. Počet státních úředníků klesne o 13 %. Stát půjde příkladem ve využívání flexibilních a zkrácených úvazků.
 • Sjednotíme a zjednodušíme povinnosti občanů i podnikatelů vůči státu: Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě, z kontrol odstraníme zdvojené a zbytečné požadavky, komunikace se státní správou se bude řídit jednotnými, jasnými a předvídatelnými pravidly.
 • Stát bude vždy dělat chyby. Proto posílíme jeho odpovědnost a urychlíme vymahatelnost sankcí za nezákonné kroky.
 • Zjednodušíme systémy veřejných zakázek, zejména u komoditních výrobků a služeb.
 • Zjednodušíme nákup a sdílení technologických řešení a IT služeb pro státní správu, budeme preferovat moderní řešení (např. cloud computing) a budeme bránit tomu, aby se stát nevýhodně upsal jednomu dodavateli (vendor lock-in).
 • Vytvoříme jednotné digitální tržiště, kde budeme nakupovat digitální technologie a služby pro veřejný sektor (podobně jako se to osvědčilo v Británii).
 • Strategické, analytické a konzultační materiály zaplacené z veřejných peněz budou dostupné online na jednom místě (pokud nepodléhají utajení).
 • Zjednodušíme systém dotací. Zprovozníme portál jednotného přehledu dotačních možností. Kontroly dotací už nebudou duplicitní. Budeme pravidelně vyhodnocovat, jestli stát o dotacích a veřejných zakázkách rozhoduje transparentně.
 • Zapracujeme na digitální technické mapě České republiky, kde najdete všechna dostupná data o území. Zajistíme její aktualizaci a sdílení mezi veřejným a soukromým sektorem.

Digitální transformace

 • Nastavíme právní prostředí tak, aby se Česko mohlo stát globálním hubem digitálního světa.
 • Odstraníme všechny překážky, které brání zavedení mobilních sítí 5G a rozvoji datové infrastruktury (zrychlení internetu, internet věcí apod.). To je nezbytný krok pro konkurenceschopnost Česka v oblastech digitální transformace, průmyslu 4.0 a e-governmentu.
 • Zajistíme stabilní, rychlé a cenově dostupné internetové připojení v každé domácnosti, pokryjeme bílá místa na venkově.
 • Posílíme význam informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu (NÚKIB, armáda, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce.
 • Navýšíme zdroje na obranu proti kyberútokům na citlivá místa (kritická infrastruktura, nemocnice, úřady, školy). Rozšíříme vzdělávání a prevenci.
 • Podpoříme výukové programy digitální a informační gramotnosti, např. pro seniory.
 • Budeme systematicky podporovat otevřená data. Vše, co nepodléhá utajení, bude volně dostupné. Vytvoříme Národní katalog otevřených dat, otevřeme data soukromému sektoru a neziskovkám a přizveme je, aby se podílely na rozvoji digitálních služeb státu.

Velký právní úklid

 • Zrušíme vše, co je v českém právu zbytečné nebo to přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony. Nutná pravidla zjednodušíme.
 • Vytvoříme přehled veřejnoprávních povinností pro občany i podnikatele. Zrušíme nejméně 20 % regulací, zákonů a vyhlášek (např. školení o bezpečnosti práce u nevýrobních podniků nebo povinné lékařské prohlídky pro zaměstnance v kanceláři).
 • Stát a veřejná správa budou plnit zákonné lhůty. „Fikce souhlasu“ zajistí, že s uplynutím zákonné lhůty se žádost automaticky schválí.
 • Zrušíme nesmyslné pokuty a řízení při zanedbatelných přestupcích.
 • Zjednodušíme zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, aby přestalo brzdit rozvoj ekonomiky.

4.2 Reforma státu a práva

Svoboda projevu, ochrana Ústavy ČR.

Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu. Budeme rozhodně bránit jejich svévolnému omezování ve veřejném i digitálním prostoru.

Budeme důsledně chránit práva účastníků soudních řízení, neboť soudní moc je v první řadě službou spravedlnosti a občanům. Státní zástupce například musí odpovídat za zachování principu presumpce neviny v přípravném řízení. Hromadná řízení mají zase zajistit společný postup těch, kteří mají zájem se domáhat svých práv, nikoli výdělek za jejich zastupování.

Naše země potřebuje konzervativní přístup k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Ústava musí být garancí demokratického vývoje naší země a garancí ochrany hodnot, na kterých stojí naše civilizace. K případným změnám ústavních zákonů budeme přistupovat s patřičným respektem. V neposlední řadě zajistíme větší provázanost českých zákonů včetně vztahů k evropské normotvorbě.

Jasná a přehledná pravidla pro všechny

 • Definujeme zásadní nepřekročitelné mantinely pro jednání státu i občanů, jako je například ústavní ochrana vody.
 • Prosekáme právní džungli. Zrušíme zbytečné zákony, za každou novou povinnost zrušíme dvě stávající. V legislativě se budeme řídit principy „méně je více“ a „kvalita před kvantitou“.
 • Legislativa bude přehledná. Ke každému právnímu předpisu přidáme tabulku práv a povinností. Každý zákon nebo vyhláška budou po pěti letech automaticky přehodnoceny z hlediska praxe a případně zrušeny.
 • Vytvoříme přehledný a komplexní právní informační systém, který bude dostupný všem, online a zdarma. Občané si tu rychle najdou potřebné informace a stáhnou vzorová podání.
 • Zavedeme posouzení dopadu legislativy (zejména vládních návrhů) na rodinu. Každý návrh získá skóre „FIA“ (Family Impact Assessment).
 • Dotáhneme do konce odbornou debatu a předložíme ke schválení nové moderní procesní předpisy – občanský soudní řád a trestní řád, které jsou podmínkou zrychlení a zefektivnění řízení.
 • Rozšíříme možnosti alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy. Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života.

Spravedlivý stát, exekuce a boj s korupcí

 • Dotáhneme do konce velkou novelu exekučního řádu a občanského soudního řádu. Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci.
 • Prioritně se zaměříme na problematická exekuční řízení včetně těch nezákonných a nastavíme funkční systém, který bude brát ohled na řešení sociálních problémů i na princip vymahatelnosti práva. Ve stejném duchu budeme postupovat i u insolvencí, se zvláštním respektem ke slabším (senioři, invalidé, mladiství).
 • Korupce ohrožuje spravedlivé fungování státu a budeme ji nemilosrdně potírat. Namísto neustálých kontrol však preferujeme princip osobní odpovědnosti na všech úrovních rozhodování. Zavedeme pravidlo 3P: prevence, průhlednost, postih. Zakročíme proti pokusům o kriminalizaci obecních samospráv pomocí nařčení z korupce.
 • Reformujeme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice obcím a krajům.

Volební zákony

 • Prosadíme možnost korespondenční volby ze zahraničí pro sněmovní, prezidentské a evropské volby.
 • Připravíme změny volebního systému do komunálních voleb, které povedou k jasnější odpovědnosti vůči vůli voličů, nikoli však formou přímé volby starostů.
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme