1. SPOLU pro bohatší Česko

Odpovědnost, snižování dluhů, pořádek v daních. To je naše vize pro bohaté a prosperující Česko.

Uzdravíme veřejné finance

 • Odpovědné rozpočty zakotvené v ústavě. Protože dětem nechceme odkázat dluhy.
 • Pravidlo daňové brzdy. Daně nikdy nepřekročí stanovenou výši.
 • Daně, které slouží rodinám. Odečitatelné výdaje na sociální služby. Snížení DPH na ekologické výrobky.
 • Skutečná důchodová reforma. Zaručený minimální důchod. Jistota pro dnešní seniory a jasná vize pro ty budoucí. Příspěvek přímo na důchod (pra)rodičům.

Rozjedeme chytřejší dopravu

 • Plán financování dopravních staveb na několik let dopředu. Konec chaosu v rekonstrukcích silnic a železnic.
 • Priorita pro nejvytíženější trasy. Dostavba pražského okruhu a druhé páteřní dálnice z Čech na Moravu (D35).
 • Napojení na evropskou vysokorychlostní síť. Vrátíme Prahu zpátky na trasu z Vídně do Berlína.
 • Inteligentní systémy v dopravě. Registry vozidel digitálně a bez čekání.

1.1 Zdravé veřejné finance

Hospodařme rozumně, investujme odvážně.

Česku ujíždí vlak a prohlubující se krize nás uvrhá do ekonomických problémů. Růst nastartujeme pomocí investic do lidských zdrojů, infrastruktury a digitalizace, abychom podpořili transformaci české ekonomiky s důrazem na odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Naši politiku budeme vždy stavět na principu nízkého zdanění práce, které urychlí dohánění západních mezd. Usnadníme život živnostníkům a malým a středním firmám a vytvoříme atraktivní prostředí pro klíčové partnery. Uhájíme přitom majetkovou i technologickou nezávislost strategických firem a projektů – nestaneme se rukojmím rizikových zemí, jako je Rusko a Čína.

Naše země se musí vrátit k tradici odpovědného hospodaření a vyrovnaných rozpočtů, proto výrazně zpřísníme fiskální pravidla. Zákon o rozpočtové odpovědnosti povýšíme na ústavní. Uděláme všechno pro to, aby schodek do konce volebního období klesl na 1,5 % HDP. Velké daňové změny ale provedeme jen jednou za celé volební období, aby se na ně všichni mohli dobře připravit a věděli, co je čeká.

Největší výzvou pro naši zemi už dlouho zůstává penzijní reforma. Ta vyžaduje široký společenský konsensus: nesmí se stát, že jednou přijatá pravidla se za pár let úplně změní. Důchodový účet oddělíme od státního rozpočtu a odstraníme nespravedlnosti v penzijním systému. Garantujeme, že pro dnešní seniory a pro ty, kdo se do penze chystají, se nic nezmění. Vaše důchody ochráníme a budeme je pravidelně valorizovat.

Ekonomika a daňová politika

 • Zpřísníme rozpočtová pravidla. Fiskální ústava se stane ústavním zákonem. Rozpočet už nebude trhacím kalendářem, který vláda nebere vážně.
 • Zavedeme výdajové pravidlo, aby politici nemohli vládní výdaje populisticky zvyšovat bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci.
 • Vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.
 • V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií i fiskálního paktu.
 • Modernizujeme českou burzu, abychom na ni přilákali nové investory.
 • Exportérům budeme otevírat dveře do třetích zemí, abychom více diverzifikovali český vývoz.
 • Firmy budou mít možnost účtovat v eurech.
 • Zlevníme práci. Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body. Snížíme odvody za částečné úvazky.
 • Pomůžeme rodinám. Zavedeme daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Zavedeme možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu).
 • Zakročíme proti daňovým únikům. Budeme bojovat s obcházením daní internetovými korporacemi. Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz. Omezíme rozsah šedé ekonomiky, mimo jiné řešením situace lidí v exekucích.
 • Budeme bojovat s odlivem dividend do zahraničí. Řešením není vyšší zdanění zahraničního kapitálu, ale zvýhodnění investic zisků zpět do české ekonomiky. Přispějeme ke společnému řešení digitální daně na úrovni EU a OECD.
 • Tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu. Provozovatelé společensky rizikového hazardu budou platit přiměřeně vysoké, ale ne nerealistické daně (aby zůstali v legální sféře, a tedy pod účinnou kontrolou státu).
 • Zlepšíme využívání evropských fondů (Fond obnovy, Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci), které mohou významně přispět k hospodářskému růstu.
 • Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu. Snížíme DPH u všech ekologických výrobků, kde je to možné.
 • Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost.
 • Snížíme počet odpisových skupin a zkrátíme dobu odpisování.

Penzijní reforma

 • Základem reformy bude zaručený důchod, navázaný na průměrnou mzdu.
 • Podpoříme vztahy v rodině: Zavedeme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů. Každý dostane možnost platit 1 procentní bod svého důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům.
 • Soukromé penzijní spoření bude efektivnější. Rozšíříme jej o možnosti, které se už osvědčily v zahraničí, například účet dlouhodobých investic.
 • Občané si informace o vývoji svého důchodového pojištění ověří jednoduše online.
 • Dáme lidem větší volnost v rozhodování, ale odměníme ty, kdo chtějí pracovat dál. Snížíme podmínky potřebné doby na 25 let.
 • Nastavíme jasná pravidla pro odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. Ostatním postupně stanovíme novou věkovou hranici (do roku 2030).
 • Odstraníme nespravedlnosti v penzijním systému: Do důchodu se budou promítat jak odvody, tak počet dětí. Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně. Zvýšíme nedůstojné vdovské důchody. Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby.
 • Invalidní důchody převedeme z důchodového systému do oblasti sociálních dávek a zajistíme jejich následnou transformaci na starobní důchod.

1.2 Chytrá doprava

Promyšlená řešení místo megalomanských staveb.

Na dopravě přímo závisí kvalita každodenního života v naší zemi. Pokud se má Česko dostatečně rozvíjet, neobejde se bez funkční, spolehlivé a bezpečné dopravní sítě, která bude dobře navazovat na sítě našich sousedů. Moderní dopravní infrastruktura stále více vyžaduje inteligentní dopravní systémy a touto cestou se musíme vydat i my. Už nejde o to, kolik se nám podaří „vylít betonu“, ale o to, zda se dokážeme posunout směrem k promyšlenému systémovému plánování.

S tím souvisí i koncepce chytrých měst, která využívají nejmodernější technologie a jsou navzájem propojena kvalitními silnicemi. Vedle toho se budeme soustředit na budování vysokorychlostních železnic a posilování nákladní železniční dopravy, což uleví silničním tahům i přírodě. Namísto megalomanského projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe chceme přispět k plošnému budování propojené dopravní sítě, to je ta nejrychlejší cesta ke kvalitnímu životu ve všech našich regionech.

Nezbytnou podmínkou rozvoje infrastruktury je zrychlení povolovacích procesů a zkrácení doby přípravy dopravních staveb, která dnes dosahuje ostudných patnáct až sedmnáct let. Další prioritou je efektivnější využívání evropských peněz na modernizaci, opravy i novou výstavbu. Česká republika je tranzitní země, kterou značně zatěžuje mezinárodní přeprava, a právě tady mohou evropské fondy smysluplně pomoci.

Rychle, moderně, udržitelně, bezpečně

 • Podpoříme systémovou integraci jednotlivých dopravních systémů včetně cyklistiky a výstavbu speciálních parkovišť (P+R a další).
 • Dotáhneme do konce digitalizaci registrů vozidel, aby toho šlo co nejvíce vyřídit z domova.
 • Zařadíme dopravní výzkum do seznamu výzkumných priorit.
 • Podpoříme snižování emisí z dopravy ve městech.
 • Zjednodušíme a zrychlíme přípravu infrastrukturních projektů. Nekoncepční a nepředvídatelné financování dopravních staveb musí skončit.

Dálnice a silnice

 • Dostavíme dálniční síť, do konce volebního období přibude nejméně 250 km. Spojení do zahraničí, adekvátní odstavné plochy pro kamiony a městské obchvaty – nic z toho už nesmíme odkládat.
 • Jednoznačnou prioritu má silniční okruh kolem Prahy, druhé dálniční spojení Čech a Moravy (D35), dokončení D1 (přerovská část) včetně okruhu kolem Brna a další městské okruhy.
 • Zvýšíme kapacitu vybraných silnic 1. třídy.
 • Vytvoříme plán údržby a modernizace dálnic a silnic, z něhož bude jasně vyplývat koordinace oprav a systém smysluplných objízdných tras.
 • Efektivní řízení PPP na D4 a po následném vyhodnocení zvážíme využití tohoto nástroje u dalších projektů dopravní infrastruktury.
 • Zajistíme, aby ŘSD začalo pracovat profesionálně jako obdobné úřady v západní Evropě.
 • Tam, kde je to možné, zvýšíme povolenou rychlost mimo obce na 100 km/h (rakouský model) a na vhodných úsecích dálnic na 150 km/h.
 • Zefektivníme a rozšíříme plošné průběžné vážení kamionů.

Železnice

 • Prioritou je výstavba sítě vysokorychlostních tratí, která odlehčí stávajícím koridorům. Uvolněnou kapacitu koridorů využijeme pro nákladní železniční dopravu.
 • Vrátíme Česko na železniční mapu Evropy. Podpoříme budování vysokorychlostních tratí z Prahy do Katowic (přes Brno, Přerov a Ostravu), z Prahy do Drážďan (přes Ústí nad Labem) a z Brna do Vídně (přes Břeclav).
 • Železnice, která usnadňuje život ve městě. Podpoříme budování vlakového spojení v městských aglomeracích a nákladních železničních obchvatů městských center. Podpoříme výstavbu parkovišť u nádraží. Na železnici napojíme velké průmyslové zóny.
 • Urychlíme elektrifikaci českých železnic, bude tak ekologičtější a znásobíme tím prostor pro přesun nákladní dopravy ze silnic.
 • Zlepšíme zabezpečení tratí a železničních přejezdů.
 • Zajistíme transparentní, férová a otevřená výběrová řízení na výstavbu dopravní infrastruktury a provozování železničních tratí.

Letecká a vodní doprava

 • Naší vizí je Letiště Václava Havla Praha jako mezinárodní letecký uzel s přímými dálkovými linkami po celém světě (podobně jako letiště Schwechat ve Vídni). Podpoříme výstavbu paralelní dráhy 06/24.
 • Z letiště do centra rychle. Urychlíme stavbu železničního spojení ruzyňského letiště s Masarykovým nádražím.
 • Zastavíme další práce na kanálu Dunaj–Odra– Labe, čímž odblokujeme územní rezervy dotčených obcí.
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme