Volební program

ZDRAVOTNICTVÍ

TOP 09 prosazuje v Královéhradeckém kraji takový systém zdravotní péče, který zabezpečí kvalitní péči odpovídající zdravotnímu stavu pacienta. Cílem je dostupnost, kvalita, úspora a pořádek v hospodaření.

 • Prosazujeme, aby krajský zdravotní systém byl organizován tak, aby se každý člověk se zdravotním problémem dostal v bezpečné době, která pacienta neohrozí na zdraví a životě, do zdravotnického zařízení, které bude schopno poskytnout potřebnou a kvalitní péči.
 • Čím specializovanější je péče, tím je personálně, materiálně i logisticky náročnější a tedy nákladnější, proto je nutné ji centralizovat. Myšlenkou TOP 09 je specializovat každou z páteřních nemocnic Královéhradeckého kraje s maximální kooperací všech nemocnic mezi sebou.
 • Budeme prosazovat sjednocení informačních systémů zdravotnických zařízení v majetku kraje s cílem podpořit efektivnímu řízení zdravotní péče i ekonomicko-provoznímu řízení a ušetřit peníze.
 • Prosazujeme otevřenou komunikaci s veřejností – aktivní zveřejňování informací o hospodaření, investičních projektech a financování zdravotnických zařízení v majetku kraje. Finance vynaložené na krajské zdravotnictví jsou veřejné finance a lidé mají právo vědět, za co jsou utráceny.
 • Vybudujeme veřejný informační portál krajského zdravotnictví.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Sociální služby posuneme co nejblíže k občanovi tak, aby bylo možné na jeho potřeby reagovat ještě v době počínajícího problému. Podporu a pomoc budeme plánovat společně s ním a s jeho přičiněním. Tím zvýšíme efektivitu, hospodárnost a v neposlední řadě i kvalitu sociálních služeb a celé sítě v kraji.

 • Ve spolupráci se státem a s neziskovými organizacemi vypracujeme analýzu současné situace a mapu příležitostí pro jednotlivé sociální oblasti tak, abychom mohli kvalitně rozvíjet sociální služby v kraji.
 • Budeme účelně spoluvytvářet prospěšná místa a zapracovávat nová pravidla v sociální oblasti včetně toho, že budeme v rámci kompetence kraje aktivně vystupovat proti zneužívání sociálního systému
 • Zasadíme se o podporu obcí s rozšířenou působností a kvalitních neziskových organizací, které budou pomáhat vytvářet podmínky pro to, aby občané mohli problémy v sociální oblasti řešit sami a mohli jim lépe přecházet. Cílem je, aby obce a neziskové organizace mohly poskytovat podporu občanům, kteří na řešení své situace nestačí formou efektivní intervence.
 • Zasadíme se o takový systém nastavení sociální pomoci, kdy Kraj dodá obcím informace, pomůže jim hledat zdroje a sám přispěje v rámci vlastích dotačních programů tak, aby mohly obce nebo společenství obcí budovat pečovatelské služby nebo malé domy s pečovatelskou službou pro své občany případně pro občany společenství obcí. Kraj v rámci své cítě sociálních služeb bude garantovat finanční podporu na provoz těchto služeb na dané období. V rámci těchto služeb si mohou obce přednostně zaměstnávat své občany. (Postaráme se Vám o dědečka a k tomu Vám dáme práci)
 • Zlepšíme informovanost občanů kraje. Aby občané mohli svoje problémy řešit včas, částečně ještě i preventivně, což je ve výsledku levnější pro veřejné rozpočty, musejí mít dostatek informací o dostupných službách a možné podpoře a pomoci.
 • Vzhledem k množství velmi malých obcí a osad v kraji, který je částečně horský je nezbytné přinést informace až do těch nejmenších obcí. Kraj vytvoří systém vzdělávání pro pracovníky obcí, kteří budou schopni předat občanům základní informace.
 • Dále bude ve spolupráci s obcemi vytvořen systém, kdy na žádost obce přijede do obce sociální pracovnice z PO3 a základní sociální poradenství bude s občany obce realizovat přímo v obci (prostory obecních úřadů)
 • Budeme pokračovat v definování a budování sítě sociálních služeb v kraji tak, aby byla uspíšena.  Stanovíme přesná pravidla po zařazení sociálních služeb do sítě, podpoříme víceleté financování ze strany kraje) 

DOPRAVA

Kvalitní dopravní cesty a dopravní obslužnost jsou základem fungující ekonomiky kraje. Naší prioritou jsou kvalitní silnice, které spolu s obchvaty měst zajistí plynulou dopravu na území Královéhradeckého kraje. Budeme usilovat o maximální účast státu a Evropské unie na financování potřebných prvků infrastruktury. Důraz klademe i na kvalitní údržbu komunikací. Naším cílem je další rozvoj železniční dopravy a hradeckého letiště.

Rozvoj dopravních cest

 • Budeme prosazovat kroky k urychlenému řešení problémů s výstavbou R 35 ve směru Liberec a D 11 z Hradce Králové na státní hranice s Polskem. U kritických úseků budeme prosazovat výstavbu po částech, aby byl možný provoz alespoň v polovičním profilu a byly tak odlehčeny přetížené komunikace nižších tříd.
 • Pro zklidnění měst zatížených nadměrnou intenzitou dopravy prosazujeme výstavbu obchvatů.
 • Zkvalitníme údržbu stávajících komunikací. Pro výběr dodavatelů oprav a údržby budeme prosazovat transparentní výběrová řízení a ucelené opravy, aby nedocházelo k opakovaným uzavírkám silnic.
 • Budeme iniciovat zapojení soukromých subjektů do operativní údržby komunikací ve spolupráci se Správou a údržbou silnic tak, aby byla rychle zajištěna sjízdnost většiny silnic při nižších nákladech na údržbu.
 • V železniční dopravě je naší prioritou zdvoukolejnění páteřních tratí z Hradce Králové s vysokou intenzitou dopravy – trať 031 Pardubice-Jaroměř, 020 do Týniště n. O. 
 • Budeme usilovat o vybudování přestupních terminálů hromadné dopravy a parkovišť P+R u intenzivněji využívaných přestupních uzlů.
 • Podporujeme elektrifikaci ostatních páteřních tratí, zejména do Liberce, Trutnova a Vamberka, s nasazením moderních vozidel.
 • V nákladní železniční dopravě podpoříme vznik lokálních terminálů kombinované dopravy, které umožní lépe využívat výhod jednotlivých druhů dopravy.
 • Budeme prosazovat vyšší využití letiště v Hradci Králové a jeho rozvoj pro přepravu nákladu jako alternativu k již existujícím letištím v Praze a Pardubicích.

Dopravní obslužnost

Naším cílem je zajištění efektivní a dostupné veřejné dopravy občanům v kraji do škol, zaměstnání a zdravotnických služeb a posílení cestovního ruchu v atraktivních oblastech kraje a zároveň ke snižování automobilové dopravy.

 • Budeme prosazovat, aby obce a města mohly rozhodovat o dopravní obslužnosti uvnitř kraje i mezi kraji navzájem.
 • Urychleně zpracujeme optimalizaci dopravní sítě pro efektivní využití kapacit dopravních prostředků veřejné dopravy tak, abychom mohli pružně reagovat na potřeby obcí, škol, výrobních závodů a podnikatelských subjektů. Jednou z možností je například rozvoj radiobusů, které šetří náklady na jinak velmi ztrátových trasách.
 • Připravíme jasná a průhledná pravidla pro výběrová řízení na poskytovatele veřejné dopravy tak, aby nebyly zvýhodněny velké dopravní společnosti a do soutěží se mohly zapojit i menší dopravci. To přispívá kromě snížení ceny také k potírání prostředí pro vytváření nátlaku a korupce, jak tomu je v případě jednoho nebo dvou monopolních dopravců.
 • V železniční dopravě provedeme revizi smluv ČD s Královéhradeckým krajem a budeme usilovat o otevření trhu soukromým dopravcům. To povede k rychlejší obnově vozového parku a zvýšení komfortu osobní železniční dopravy.

Alternativní doprava

Cyklistiku považujeme za účinný a důležitý alternativní druh individuální dopravy, který účinně snižuje dopravní zátěž a je tak přátelský k lidem i životnímu prostředí.

 • Podporujeme rozšiřování cyklostezek a cyklotras v kraji, zejména v příměstských aglomeracích. Za tímto účelem jsme připraveni vyvinout větší tlak na Státní fond dopravní infrastruktury, aby uvolnil prostředky na jejich budování.
 • Zároveň budeme usilovat o sdružování finančních prostředků státu, kraje, obcí a evropských fondů, k čemuž kraj může velmi výrazně napomoci.
  Prosazujeme, aby projekty vycházely především z potřeb regionů a obcí na území kraje, z jejich návrhů a realizovaných cyklotras a potřebnosti napojení cyklotras na sousední regiony a kraje.

VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ

Úloha kraje v procesu vzdělávání spočívá v garantování kvality a dostupnosti nabízených služeb. Záměrem TOP 09 a STAN je prosazování systémových opatření, která povedou k vytvoření kvalitního, ekonomicky efektivního a potřebám současné společnosti odpovídajícího vzdělávání. Správně nastavený a spravovaný systém vzdělávání je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobý společenský a ekonomický rozvoj kraje.

 • TOP 09 a STAN se zasadí o zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje vzdělávací soustavy pro období 2013 - 2025. Předcházet jí bude analýza současného stavu a v předpovědi budoucího vývoje, zejména s ohledem na demografický vývoj. Za pomocí názorů odborné veřejnosti a zástupců jednotlivých obcí provedeme inventarizaci vzdělávacích oborů a jejich kapacit jako důležitý podklad pro další kroky.
 • Nastavíme soustavnou spolupráci škol a zaměstnavatelů. Budeme prosazovat opatření, která povedou k efektivnímu transferu kvalifikovaných lidí do praktického prostředí. Prohloubíme spolupráci mezi školami a zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru. Tato spolupráce povede ke zvýšení kvality výuky, snadnějšímu uplatnění absolventů na trhu práce, snížení nezaměstnanosti a zvýšení konkurenční výhody kraje.
 • Budeme prosazovat tzv. inkluzivní vzdělávání, tzn. zařazení všech dětí, včetně zdravotně či mentálně postižených, do běžných mateřských, základních a středních škol. Tento systém je výhodný jak pro postižené, kteří se naučí lépe žít v běžné společnosti, tak pro majoritní skupinu, která se naučí toleranci. Oba tyto aspekty v ČR dlouhodobě chybí.
 • Prosadíme, aby základními principy pro rozhodování o optimalizaci středních škol byly možnost uplatnění absolventů, kvalita pedagogického sboru, dostupnost školy, a další kritéria. Optimalizace SŠ nesmí dále probíhat na základě politických požadavků či jiných neobjektivních ukazatelů.
 • Povedeme dialog s univerzitami na území kraje s cílem zjistit možnosti spolupráce na krajské úrovni. Maximálně podporujeme vysoké školství v oblasti vzdělávání a výzkumu.
 • Atraktivitu učňovského školství zvýšíme cíleným informováním o jeho výhodách. Budeme prosazovat zvláštní formy ochrany pro zachování škol s unikátními obory (zejména s učňovskými obory).
 • Podpoříme modernizaci školských zařízení vedoucí k vytvoření motivujícího prostředí. Budeme prosazovat dostupnosti tříd pro nadané žáky v každé obci s rozšířenou působností.
 • Zpracujeme školní plány mobility, které podporují neautomobilovou dopravu žáků do škol. Zohlednění požadavků školských institucí při tvorbě integrovaného dopravního systému.
 • Podpoříme mimoškolní aktivity, které vedou k rozvoji mladých lidí.
 • Budeme prosazovat vyšší důraz na zohlednění aktuální poptávky pracovního trhu při tvorbě systému dalšího vzdělávání.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOST

TOP 09 a STAN se v oblasti životního prostředí zaměří zejména na udržení kvality a množství podzemních vod jako kvalitního zdroje pitné vody.

 • Nepřipustíme experimenty typu těžba břidlicových plynů, zplyňování uhlí v podzemních ložiscích, vedoucí k možnému ohrožení těchto zdrojů.
 • Podpoříme úpravy krajiny vedoucí k udržení vod v jejich přirozených tocích, podpoříme protipovodňová opatření v lokalitách Broumovska, Rychnovska.
 • Podpoříme v likvidaci odpadů prioritně jejich třídění, recyklaci a možné energetické využití.

Cílem TOP 09 a STAN je, aby stávající obyvatelé kraje neodcházeli za prací či bydlením mimo náš kraj.

 • Využijeme efektivněji finančních zdrojů fondů EU a vlastních peněz k tvorbě nových pracovních míst ve spolupráci s podnikatelským sektorem, zejména firem střední velikosti.
 • Budeme více investovat do dopravní infrastruktury zejména silnic druhé a třetí třídy, zároveň přehodnotíme rušení některých obslužných tratí ČD.
 • Atraktivitu kraje pro jeho obyvatele i návštěvníky posílíme přesunem peněz z vlastního rozpočtu na rozvoj vytipovaných lokality (např. Krkonoše, Broumovské stěny, ZOO, Rozkoš).
 • Budeme stabilizovat dostupnost kvalitní zdravotní péče reformou Krajského zdravotního holdingu.

SPORT

TOP 09 a Starostové podporu sportu a sportovních aktivit chápe jako prostředek vedoucí k lepšímu fyzickému i psychickému zdraví obyvatel kraje.

 • Budeme prosazovat inventarizaci sportovišť a zajistíme jejich maximální využívání. Podpoříme rozvoj multifunkčních sportovišť, která budou využívána jak školními zařízeními, tak širokou veřejností (příkladem je model zvolený u rekonstrukce areálu Bavlna v Hradci Králové).
 • Podpoříme další budování a rozvoj sítě cyklostezek. Ty slouží nejen pro sportovní činnosti, ale také ke každodenní dopravě, která je ekologickou alternativou osobní automobilové dopravy.
 • Budeme podporovat sportovní akce včetně jejich důraznější propagace s cílem šíření povědomí o důležitosti sportu pro zdravý životní styl. Základem bude výběr akcí reprezentujících kraj. Budeme podporovat občanské projekty v oblasti volného času a sportu (formou grantů a dotací).
 • Podpoříme privatizaci sportu. O rozvoj nejrůznějších sportovních aktivit se musí zasloužit zejména soukromý sektor, který disponuje dostatečným kapitálem i personálními možnostmi.

EKONOMIKA KRAJE

Základním pravidlem pro hospodaření kraje je pro TOP 09 a Starostové vyrovnaný rozpočet. Budeme šetřit především na provozu kraje. Naším cílem je mít dost peněz na investice, zejména do krajských silnic a dalších infrastrukturních prvků.

 • U výdajů na investice budeme zkoumat jejich efektivitu, tedy to, kde vydaná koruna přinese největší efekt. Nové investice nesmí zatížit příští rozpočty.
 • U krajem řízených organizací budeme dbát na jejich rozpočtovou střídmost. Základní otázkou bude nutnost existence určitého zařízení, následně přesné definování úkolů určité organizace. Stanovení úkolů bude základem pro nutné personální a materiální vybavení.
 • Přehodnotíme dlouhodobé smlouvy uzavřené krajem nebo jeho organizacemi na poskytování služeb, pronájmů aj. s ohledem na jejich potřebnost. U ostatních smluv budeme hledat řešení finančně výhodnější pro kraj, především budeme jednat o snížení ceny nebo větším množství poskytovaných služeb za stávající cenu.

Veřejné zakázky

 • Veřejné zadávané krajem a jeho organizacemi budeme již od částky 50 tis. Kč zveřejňovat na internetových stránkách. Soutěžitelům poskytneme minimálně měsíc na předložení návrhů.
 • Po termínu ukončení veřejné soutěže budou všechny nabídky včetně vítězné zveřejněny na internetu Všechny případné změny a to v především v peněžním a časovém plnění budou rovněž uvedeny na internetu a zdůvodněny. Odkaz na veřejné zakázky bude umístěn na titulní stránce webu krajského úřadu.
 • Slučování zakázek pro krajský úřad, školy a další organizace povede ke snižování ceny. V praxi to bude vypadat tak, že např. na dodávku kancelářského papíru nebo výpočetní techniky bude vypsána jedna velká veřejná zakázka.

Hospodaření kraje

 • Budeme prosazovat přehledné, průhledné a pod veřejnou kontrolou hospodaření kraje a jeho organizací.
 • Informace o hospodaření kraje i jeho organizací včetně komentářů budou zveřejňovány na internetových stránkách.
 • Zavedeme také sdílený bankovní účet krajského úřadu a jeho organizací, čímž dosáhneme výrazně vyššího úročení úložek na účtech kraje a jeho organizací.

Dotace

 • Budeme prosazovat, aby kraj získával dotace především na projekty v infrastruktuře. Prioritou jsou především silnice (krajské i státní) a vodohospodářská infrastruktura, dále oblast služeb a zdravotnictví.
 • Dotované projekty musí být realizovány velice odborně, tak, aby požadavky poskytovatele dotace byly naplněny a dotace se nemusela, byť částečně, vracet.  
 • Budeme důsledně kontrolovat využití dotací poskytnutých krajem jiným subjektům, zda jsou použity v souladu se zadáním.

MAJETKOVÁ POLITIKA

Kraj vlastní po celém svém území přes 9 000 pozemků a více než 900 budov. Vlastní především pozemky, na kterých je 3500 km silnic 2. a 3. třídy. V jeho vlastnictví jsou budovy středních škol, domovů důchodců a sociálních ústavů, kulturních zařízení a i nemocnic.

Sídlo kraje v Hradci Králové je ve vlastnictví leasingové společnosti, celkově za něj kraj zaplatí 1,87 miliardy korun. Už pět let vedení kraje splácí z peněz daňových poplatníků po 70 milionech korun ročně při vysokém úroku 6 %. Aktuálním problémem jsou vady stavby.

 • TOP 09 a Starostové budou prosazovat přeúvěrování splátek na sídlo kraje, v současné době by kraj v konkurenci bank dostal i úrok cca 2 %.
 • Při správě majetku budeme prosazovat jeho řádnou údržbu a aktivní přístup. Majetek, který kraj nepotřebuje, budeme prodávat nejvyšší nabídce, případně jej za symbolickou cenu přenecháme obci, kde se nachází.
 • Nově pořizovat budeme jen majetek, u kterého bude jasně zdůvodněna jeho dlouhodobá potřeba. Přechodnou potřebu budeme prosazovat řešit pronájmem.
 • Výdaje na údržbu, opravy a rekonstrukce budeme navrhovat rozdělit do priorit dle odvětví v pořadí: silnice, nemocnice, školy, sociální ústavy, kultura, sport.
 • V rámci odvětví budeme peníze rozdělovat nejprve na havárie a protiprávní stavy. Následně dle důležitosti z hlediska uživatelského, tedy z hlediska občana.
 • Kraj musí spravovat majetek i z hlediska územního rozdělení. Zpracujeme dlouhodobý plán oprav budov kraje.

TRANSPARENTNÍ ROZPOČET -  DESATERO

 1. Zajistíme, aby zadlužení kraje nepřesáhlo 50 % jistých (daňových) příjmů kraje. Samospráva nesmí riskovat v takovém rozsahu jako podnikatelské subjekty.
 2. Pohlídáme permanentní likviditu – zůstatky na účtech odpovídající příjmům běžně dosahovaným za 3 měsíce.
 3. Prosadíme stabilizaci výdajů na organizační složky a příspěvkové organizace - je třeba ustát jejich tlak při sestavování rozpočtu a nepřipustit jejich požadavky na vyšší mzdy a další náklady.
 4. Budeme připraveni na spoluúčast. Budeme prosazovat, aby kraj měl separátně k dispozici neustále prostředky pro podporu investičních dotací. Podmínkou pro poskytnutí dotace je často spoluúčast příjemce, a tak je třeba být připraven.
 5.  Naší zásadou je schvalovat rozpočet jako mírně přebytkový, vždy s rezervami, výslovně určenými i skrytými. Nutná je všeobecná rezerva 1 % z celkových výdajů, pro investice 10 % investiční rezervu, podle celkových výdajů na investice.
 6.  Jasně definujeme a vyznačíme priority. Musí být jasně projednáno a rozhodnuto, co kraj chce rozvíjet. Neměl by se jen pasivně přepisovat rozpočet posledního období.
 7. Prosadíme dlouhodobé plánování. Budeme plánovat na dobu delší než jeden rok a nezatěžovat příští zastupitelstva svými krátkodobě, byť politicky důvodně motivovanými rozhodnutími.
 8. Budeme prosazovat vazbu úvěrů jen na krytí investic, úvěr by neměl být nikdy využit na provozní výdaje. Splácení úvěrů nesmí přesáhnout životnost investice.
 9. Při prodeji kapitálového aktiva budeme bránit redukci kapitálu. Výnos je třeba znovu použít k pořízení jiného kapitálového aktiva.
 10. Provozní rozpočet bude napevno schválený vždy před započetím roku. V případě investic je možné čekat na dotace a také reagovat na nutnost oprav.

OTEVŘENÝ KRAJ

Otevřít krajský úřad občanům patří k našim nejdůležitějším prioritám. Veškerá rozhodování musí být co nejvíce transparentní, neměla by probíhat žádná tajná jednání, do samotného rozhodování kraje chceme zapojit co nejvíce obyvatel.

 • Občan by měl vždy mít možnost zjistit, jak jednotliví zastupitelé a radní hlasovali. Prosazujeme, aby každé hlasování bylo po jménech, což zajistí jednoduchou kontrolu občanů nad rozhodováním jimi volených zástupců. Informaci o tom, jak kdo hlasoval, si budou moci občané sami nalézt v zápisech ze zastupitelstev a rad.
 • Na webových stránkách kraje budeme rovněž zveřejňovat výsledky jednotlivých výběrových řízení, a to včetně všech dalších nabídek i od neúspěšných firem.
 • Od společností, které se budou hlásit do výběrových řízení, pak budeme vyžadovat prohlášení, že souhlasí s následným zveřejněním zaslaných nabídek.
 • Budeme pořádat ankety k zásadním rozhodnutím. Na jejich základě budeme zjišťovat skutečné potřeby obyvatel kraje.

Průhledná výběrová řízení

 • Budeme prosazovat, aby byla výběrová řízení vedena takovým způsobem, aby nemohla vzbuzovat pochybnosti občanů o jejich transparentnosti. Především musí být řádně popsán konkrétní způsob organizování výběrových řízení. Samotný zákon je koncipován obecně a ponechává konkrétní postupy na vyhlašovateli řízení.
 • Hodnoticí kritéria ve výběrových řízeních musí být stanovena tak, aby v co nejvyšší míře zúžila prostor pro subjektivní hodnocení. Hlavním kritériem musí být vždy nabídnutá cena. Toto kritérium je zcela průhledné a vylučuje možnost ovlivnění výsledků subjektivními názory o "vhodnosti" či "nevhodnosti" nabídky z různých důvodů, které nejsou objektivně měřitelné.

Zastupitelstvo, rada a další orgány

 • Nejen zasedání zastupitelstva kraje, ale i jeho výborů budou otevřená a veřejnosti přístupná. Zasedání zastupitelstva bude přenášeno online a záznam je zveřejněn na webových stránkách kraje.
 • Stejně tak zajistíme zveřejnění informace, jak kteří zastupitelé, radní a členové zřízených výborů a komisí hlasovali.
 • Rada kraje bude občany s dostatečným předstihem informovat o záměrech kraje, které mají významné rozpočtové dopady nebo zásadní vliv na fungování kraje.

Rozpočet kraje a zveřejňování platů a odměn

 • Rozpočet budeme zveřejňovat v uživatelsky přívětivé rozklikávací formě s doprovodným komentářem, pochopitelným i laickou veřejností.
 • Společně s rozpočtem bude zveřejněn také seznam plánovaných investičních akcí, včetně předpokládaných vynaložených částek.
 • Odměny všech volených funkcionářů a platy zaměstnanců v nejvyšších pozicích (včetně zřízených organizací) budeme zveřejňovat, a to včetně mimořádných odměn. Rovněž budou zveřejněny hromadné statistické údaje o platech a odměnách na úřadu.
 • Všechny výdaje kraje nad 100 000 Kč (bez DPH) budeme zveřejňovat včetně údajů o datu, příjemci, výši a důvodu platby.

Veřejné zakázky a smlouvy uzavírané krajem

 • Prosadíme, aby kraj postupoval dle vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, který je přísnější než platný zákon o zadávání veřejných zakázek. Přísnější postup uplatníme u všech veřejných zakázek s hodnotou plnění 100 000 Kč (bez DPH) a vyšší.
 • Prosadíme, aby tyto principy transparentnosti platily i ve všech organizacích zřizovaných krajem.
 • Na internetových stránkách kraje budeme zveřejňovat přehled nemovitého majetku kraje včetně informace o jeho současném využití.
 • Prodej nemovitého majetku bude probíhat formou veřejné obchodní soutěže nebo veřejné aukce. O výjimce z tohoto pravidla bude rozhodovat zastupitelstvo a své rozhodnutí přiměřeně zdůvodní.
 • Všechny smlouvy, na jejichž základě se disponuje nemovitostmi, budou zveřejňovány na webových stránkách.
 • Na krajském úřadu zavedeme institut „odpovědné osoby“, což znamená, že za každé rozhodnutí bude odpovídat konkrétní osoba, která ručí za to, že je v souladu se zákonem a není pro kraj nevýhodné. Jméno této osoby bude s každým rozhodnutím zveřejněno.
 • Opozice bude zastoupena ve všech dozorčích radách společností s rozhodujícím postavením kraje i v hodnotících a grantových komisích na úrovni kraje aspoň jedním členem.
 • Kraj zadá forenzní audit svého hospodaření v předchozím volebním období a důsledně vymáhá náhradu případně zjištěných škod.

Nemovitý majetek kraje

 • Na internetových stránkách kraje budeme zveřejňovat přehled nemovitého majetku kraje včetně informace o jeho současném využití.
 • Prodej nemovitého majetku bude probíhat formou veřejné obchodní soutěže nebo veřejné aukce. O výjimce z tohoto pravidla bude rozhodovat zastupitelstvo a své rozhodnutí přiměřeně zdůvodní. 
 • Všechny smlouvy, na jejichž základě se disponuje nemovitostmi, budou zveřejňovány na webových stránkách.

Odpovědnost

 • Na krajském úřadu zavedeme institut „odpovědné osoby“, což znamená, že za každé rozhodnutí bude odpovídat konkrétní osoba, která ručí za to, že je v souladu se zákonem a není pro kraj nevýhodné. Jméno této osoby bude s každým rozhodnutím zveřejněno. 
 • Opozice bude zastoupena ve všech dozorčích radách společností s rozhodujícím postavením kraje i v hodnotících a grantových komisích na úrovni kraje aspoň jedním členem. 
 • Kraj zadá forenzní audit svého hospodaření v předchozím volebním období a důsledně vymáhá náhradu případně zjištěných škod.

EFEKTIVNÍ ÚŘAD

K naplňování potřeb veřejného zájmu jsou alokovány veřejné finanční zdroje. Při makroekonomické závislosti neomezených potřeb a omezených zdrojů je tedy nutné zajistit efektivní výkon při naplňování potřeb veřejného zájmu s optimálním využitím dostupných lidských, finančních, technických a materiálních zdrojů podle lokálních (místních) podmínek nastavených právních řádem České republiky (smart administration).

Zaměření: Vyšší územní samosprávný celek - Královéhradecký kraj, krajský úřad, příspěvkové nebo organizace zřízené ÚSC.

Vytyčené cíle: Optimalizace a zefektivnění práce kraje, krajského úřadu a organizací zřízených ÚSC v oblasti personální, informační, finanční se zaměřením zejména na procesní postupy při řízení úřadu či organizací zřízených ÚSC.

Oblast řízení lidských zdrojů

Jedná se o nejkomplikovanější oblast efektivního řízení v rámci daného úřadu

 • Zavedeme cyklicky opakovaný personální audit zaměřený na prověření vytíženosti pracovní kapacity zaměstnanců města včetně příspěvkových nebo organizací zřízených ÚSC.
 • Prosadíme průběžné odborné vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti ŘLZ, se zaměřením na systémové řízení úřadu v návaznosti na stávající (fungující) model systémové struktury úřadu, dále na personální strategii včetně možností finančního a nefinančního motivačního ŘLZ, dále na sebehodnotící a hodnotící systémy – tzv. zpětná vazba.
 • Nastavíme systém pravidelných výběrových řízení na vedoucí úřednická místa.
 • Vytvoříme kompetenční profily - schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokladů pro každou úřednickou pozici.
 • Budeme provádět ravidelné vyhodnocování (tj. nejméně 4 x ročně) plnění manažerských (úřednických) kompetencí, vzdělávání, chování, atd.
 • Vytvoříme a zavedeme komplexní motivační systém hodnocení pracovníků (při omezení finančních zdrojů se nejedná pouze jen o finanční odměnu ale nadstavby v souladu se  zákonem č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků).
 • Vytvořtíme etický kodex pracovníků úřadu organizací zřízených ÚSC a zastupitelstva.
 • Zavedeme systém dobrovolného odborného vzdělávání zastupitelstva (nejen v oblasti ŘLZ).

Oblast efektivního řízení a správy dat (informací) bez snížení jejich zabezpečení

 •  Nastavíme systém bezchybné (rychlé, efektivní) autorizace a autentizace subjektu (tj. procedura ověření pravosti identity objektu nebo subjektu (časový zámek, záznamová stopa, autorizace oprávněných osob, …), odstranění duplicity úkonů.
 • Vyhodnotíme a doplníme stávající systému managementu informační bezpečnosti ISMS ((Information Security Management System)
  1. podmínka tam, kde se zpracovávají informace a data občanů, integrální součástí IS a IMS, stejně jako funkčnost, dostupnost a důvěrnost informací,
  2. nastavení systému  ISMS v oblasti outsourcingu,
  3. výsledkem je vyhodnocení ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací) dle norem ISO - ISO/IEC 27001 (BS 7799-2) a ISO/IEC 27002:
 1.                                           i.    dokumentace informačních aktiva z hlediska ochrany
 2.                                         ii.    dokumentace řízení rizik bezpečnosti informací (jak jsou řízena)
 3.                                        iii.    popis zavedení opatření s požadovanou úrovní opatření a jejich kontrol
 4.                                        iv.    případná certifikace ISMS podle ISO 27001.
 • Zabezpečíme přesnost a úplnost informací včetně systému (metod) jejich zpracování – efektivita integrity systému.
 • Zajistíme bezpečnost informací - ochranu důvěrnosti, osobní odpovědnosti (ŘLZ), autentičnosti, integrity, dostupnosti informací, časového zámku a záznamové stopy o vstupu do systému včetně prohlášení o aplikovatelnosti bezpečnostního systému. To povede k omezení největších rizik, která vznikají zejména při aktualizací dat (SOA - Statement of Applicability).
 • Vypracujeme havarijní plány pro případ největšího ohrožení včetně zálohování.
 • Nastavíme průběžné i namátkové monitorování a zlepšování ochrany dat a bezpečnosti informací.

Oblast výkonnosti organizace a řízení kvality

 • Zavedeme a budeme využívat CAF (Common Assessment Framework).
 • Při řízení výkonnosti a nastavení změn budeme aplikovat poznatky IPSG (výsledky pracovní skupiny pro inovaci veřejných služeb vcházející z EFQM - iniciativa ministrů a generálních ředitelů států Evropské unie).
 • Průběžně budeme analyzovat analýza a redesignovat procesy jako podklad pro výběr celků ke zpracování projektového řízení.
 • Zavedeme vyvážené řízení výkonnosti úřadu (Balanced Scorecard) s ohledem na potřeby (legislativu) a dostupné zdroje.
 • Budeme sledovat zpětnou vazbu výkonnosti / kvality – „spokojenost se službami úřadu a analýza potřeb“ od občanů Královéhradeckého kraje a nižších ÚSC

Postup přípravy procesu:

 • Provedeme vstupní audity (analýzy) optimalizace (zefektivnění) procesu či systému – tzv. projektovou analýzu.
 • Stanovíme cíle a potřeby (např. zefektivnění vzdělávání a zlepšení kvality ŘLZ).
 • Vytvoříme návrh a metodiku zavádění /řízení změn (časové, legislativní, finanční…) včetně identifikace rizik v průběhu procesu a jejich ošetřní (zejména v době jeho zavádění).
 • Budeme koordinovat všechny úrovně procesu - multiprojektové řízení/ meziprojektová synchronizace.
 • Nastavíme sběr zpětné vazby (občané, ÚSC).
 • Uzavřeme a vyhodnotíme.
 • Kontinuálně budeme monitorovat a průběžně hodnotit podle definované časové osy.

Kandidátka pro volby: 2012 zastupitelstva krajů

Kraj: Královéhradecký
Volební strana: TOP 09 a Starostové pro Královéhradecký kraj (koalice TOP 09 a STAN)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

41 let

starosta Nové Paky

Nová Paka, bezpp

Kdo jsem?

Jsem starostou Nové Paky, kde také trvale žiji. Je mi 41 let. Vystudoval jsem práva na Karlově univerzitě (JUDr.) a ekonomii na Vysoké škole ekonomické – obor finance (Ing.). Na národohospodářské fakultě VŠE jsem dále vystudoval obor veřejná správa (Ph.D.). Absolvoval jsem letní školu University of New South Wales (Sydney).

Sportuji, v současnosti závodím v triatlonu, v posledních letech jsem se na mistrovství světa a Evropy umisťoval ve třetí desítce, v ČR jsem byl na mistrovství opakovaně druhý.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Politické hnutí Starostové a nezávislí prosazuje myšlenky silné a rozumně vedené samosprávy. Cením si toho, že jsem byl tímto hnutím osloven a vybrán, vždyť starostové jako stav jsou v rámci veřejné správy ctihodní a respektovaní. A podporuji TOP 09, stranu, která prosazuje moderní, racionálně vedený stát.

 

 

Jaké mám zkušenosti?

Deset let působím v zastupitelstvu města Nová Paka, čtyři roky jsem byl místostarostou, nyní dva roky starostou. Za mého vedení získala Nová Paka v soutěži 205 měst titul Město pro business týdeníku Ekonom. Obstáli jsme tak v hodnocení 50 kritérií zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí, kvalitu lokality, na podmínky pracovního trhu, přístup veřejné správy a na ceny. Pracoval jsem ve funkci poradce na ministerstvu pro místní rozvoj. Mám tříletou praxi jako advokátní koncipient. Publikoval jsem řadu vědeckých článků a jsem autorem knihy Krajské zřízení. Účastnil jsem se na vědeckých projektech.

 

 

Co chci přinést voliči?

Odborné a racionální vedení kraje. Odvahu při prosazování nepopulárních věcí. A také otevřenou komunikaci se všemi.

 

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Nabízím velmi dobrou znalost celého kraje - oblasti dopravy, školství, veřejné správy. Mám zkušenosti a úspěchy ze samosprávy, z řízení města.

Zvládám dobře pracovní zátěž. Dobře se orientuji ve složitých a nevyzkoušených věcech, kde je třeba propojit poznatky více odvětví; zejména tedy z práva, ekonomie a veřejné správy. Mám i poznatky ze samosprávy v dalších zemích.

 

Moje volební téma?

Finance, silnice, školství, správa majetku a otevřenost.

 

Co konkrétně budu prosazovat? Co konkrétně udělám, budu-li zvolen?

Zásadní je odpovědné rozpočtování a jasné stanovení priorit v rozpočtové oblasti.

Budu prosazovat zvýšení výdajů na rekonstrukce silnic (na 200 mil. Kč ročně). Na silnice lze přesměrovat většinu evropských dotací pro období 2014 - 2020.

Prostřednictvím krajských normativů podporuji zachování škol s druhým stupněm v obcích od 1 000 do 2 000 obyvatel. Důležitá je i perspektivní skladba oborů v periferních středních školách.

 

Vzdělání

1990 – 1996  Univerzita Karlova - fakulta právnická, absolvent pro obor právo

1992 - 1993 Univerzita Karlova - fakulta filozofická, obor filozofie - ekonomie

1996 - 1999 Vysoká škola ekonomická - fakulta financí a účetnictví, absolvent pro obor finance

2005 Univerzita Karlova - fakulta právnická, rigorózní zkouška pro obor správní právo

2000 - 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze, národohospodářská fakulta, doktorské studium, absolvent pro obor hospodářská politika a správa

2009 Advokátní zkouška

 

Publikované práce

1. Sjednocení právní úpravy daňového a správního řízení, odborný článek, publikováno v časopise Veřejná správa č. 50, 51/2001, ISSN 0027-8009, počet stran 8

2. Jednací řád zastupitelstva obce, odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 7/2003, ISSN 1210-4817, počet stran 7

3. Osadní výbory, odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 5/2004, ISSN 0027-8009, počet stran 4

4. Kapitálový fond, článek, publikováno v časopisu Obec a finance č. 1/2004, ISSN 1211-4189, strany 2

5. Obce 2004, spoluautor - část „Kraje“, knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2004, ISBN 80-7357-013-0, počet stran (autorský podíl na celku) 43

6. Rada kraje, odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 37/2004, ISSN 1213-6581, počet stran 10

7. Krajské zřízení, knižní monografie, vydalo ASPI v říjnu 2004, ISBN 80-7357-041-6, počet stran 410 (cena za vědeckou publikační činnost VŠE)

8. Tvorba rozpočtu samosprávy, článek, publikován v časopisu Obec a finance č. 5/2004, ISSN 1211-4189, strana 1

9. Hospodaření krajů, odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 51-52/2004, ISSN 1213-6581, počet stran 8

10. Obce 2005, spoluautor - část „Kraje“, knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2005, ISBN 80-7357-075-0, počet stran (autorský podíl na celku) 54

11. Právo krajů - aktuální stav, odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 9/2005, ISSN 1210-4817, počet stran 8

12. Obce 2006 - 2007, spoluautor - část „Kraje“, knižní publikace, vydalo ASPI v lednu 2006, ISBN 80-7357-151-X, počet stran: (autorský podíl na celku) 77

13. Hejtman, odborný článek, publikováno v časopisu Správní právo č. 6-7/2006, ISSN 0139-6005, počet stran 32

14. Volba zastupitelstva kraje, příspěvek do sborníku Reforma veřejné správy, vydalo ASPI v roce 2007, ISBN 978-80-7357-300-3, počet stran příspěvku 22

15. Zákony o územní samosprávě, komentář k zákonu o krajích, připraveno pro ASPI, počet standardních stran: 185

16. Výbory zastupitelstva na příkladu města Nové Paky, odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 26/2010, ISSN 0027-8009, počet stran 4

 

Odborné a vědecké zaměření

Pohledem právní a správní vědy a veřejných financí analyzuji postavení a činnost územních samospráv.

Zaměřuji se na otázky organizace obcí a krajů a činnost jejich orgánů. Vedle toho i na hospodaření krajů a obcí, a to zejména na finanční politiku.

Pro kraje je rezultátem výzkumné činnosti monografie „Krajské zřízení“, kterou vydalo nakladatelství ASPI v roce 2004.

 

Praktické zaměření

V právní praxi se zaměřuji na (abecedně): bankovnictví, finance a cenné papíry; daně a daňové poradenství; evropské právo; likvidace, konkurz, vyrovnání a reorganizaci; majetkové poradenství; místní samospráva; nemovitosti; neziskové právnické osoby; smluvní právo; správní právo; volební předpisy; vymáhání pohledávek

 

Konference

Regionalpolitik EU und Erfahrungen der neuen Bundeslander und der Tschechischen Republik, Dresden, 2001, referát: Die Kreise als der staatsrechtliche Versum uber die Festsetzung der Regionen in der Tshechischen Republik

Constitutional Law, Sydney, 2003

Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU, Praha, 2005

Právní regulace místní samosprávy, MU, Kroměříž 2008

Veřejná správa 2008, Univerzita Pardubice, Seč, 2008

 

Vědecké granty a úkoly

2003    Druhá etapa reformy územní veřejné správy: záměry a její uskutečnění - vedoucí projektu (grant VŠE)

2004 - 2005 Managament regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností (grant Ministerstva pro místní rozvoj)

2005    Reforma veřejné správy – otázky organizace územních samosprávných celků v rámci reformy, grant VŠE

2005    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ustanovující Evropské uskupení pro územní spolupráci (výzkumná práce pro Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR)

2006 MMR: Programy přeshraniční spolupráce – Cíl 3 (právní otázky); Sdružování samospráv České republiky a Spolkové republiky Německo (Sasko a Bavorsko)

 

Zahraniční stáž

University of New South Wales, Sydney, Australský svaz, 2003, 2 měsíce

The John Marshall Law School: American law and dispute resolution, 2008, 1 týden

 

Jazykové dovednosti

Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

 

Pedagogická činnost

Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, resp. katedra práva

2000 - 2005                  předmět správní řízení a správní soudnictví

2006 - 2007                  předmět úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí

Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní

2007 – 2009                  právní předměty

 

Další odborná praxe

1992 -                  podnikatel (obvykle společník s. r. o. věnující se právní, hospodářské a správní agendě)

2002 - 2006         člen zastupitelstva města Nová Paka, předseda finančního výboru, člen organizačního výboru

2005 - 2009         Ministerstvo pro místní rozvoj, externím poradcem v odboru regionální přeshraniční spolupráce

2006 - 2009         koncipient advokátní kanceláře JUDr. Milan Kudyn

2006 - 2010         místostarosta města Nová Paka odpovědný mj. za finance, veřejnoprávní agendu, práci výborů, dotace, zdroje informací a systémové otázky, předseda silničního výboru

2010 -                  starosta města Nová Paka, odpovědný mj. za participaci občanů, stavební investice, dopravu, právní problematiku, bezpečnost,          výbory zastupitelstva a osadní výbory, zajišťování přenesené působnosti, strategie a koncepce, člen silničního výboru, člen výboru pro rozvoj

 

Sport

Atletika                Mistr České republiky 1991, 1992, 2006, Mistrovství světa juniorů 9. místo (1990), Mistrovství České republiky na 100 km běh – 2. místo

Triatlon                Mistrovství České republiky 3. místo (2009), 2. místo (2010 a 2011), Mistrovství Evropy 24. místo (2009) a 19. místo (2011), Mistrovství světa 28. místo (2010)

Plavání                 Mistrovství České republiky v zimním plavání 2. místo (2002) a 3. místo (2003)

41 starosta Nové Paky Nová Paka bezpp STAN
2. Ing. Aleš Cabicar

Ing. Aleš Cabicar

46 let

ředitel CIAF, radní Náchoda

Náchod, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem neuvolněným radním města Náchoda, kde trvale žiji. Založil jsem a jsem ředitelem prestižní mezinárodní letecké CIAF a spolumajitelem CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o.  Jsem čestným členem Svazu letců ČR. Vystudoval jsem vysokou školu ekonomickou v Praze (Ing.).

Mezi mé koníčky patří literatura faktu, rovněž sport, jako je tenis, lyžování, přístrojové potápění, motorka. Na motorku i pod vodu beru svého syna. Mám čtyři děti a je mi 46 let.

 

Proč kandiduji za TOP 09 a Starostové?

TOP 09 je subjektem, který ochraňuje osobnostní práva občana spolu s jeho prostorem pro individuální realizaci, ale neopomíjí ani sociálně slabé jedince, kteří se dostávají do životních nesnází ne svým přičiněním. V TOP 09 zastávám funkci člena předsednictva Krajského výboru Královéhradeckého kraje a místopředsedy Regionálního výboru TOP 09 Náchod.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Jako zastupitel města Náchoda pracuji rovněž jako předseda Komise pro obnovu lázeňství a cestovní ruch. Působím ve statutárních orgánech městských společností, jako je Beránek Náchod a.s., Správa budov Náchod s.r.o., či Letecké služby Hradec Králové a.s., kde se zaměřuji zejména na ekonomiku daných firem. Provedl jsem restrukturalizaci v uvedených firmách s prokazatelným ekonomickým přínosem těchto společností. Za mého vedení např. společnost Správa budov historicky poprvé vytvořila kladný hospodářský výsledek.

 

Co chci přinést voliči?

Mým volebním mottem je „Krajské peníze jsou Vaše peníze“.

Prosazuji názor, že se svěřenými prostředky na jakékoli úrovni, tedy na městské, krajské či celostátní, se musí nakládat maximálně efektivně, investičně uváženě bez vytváření dluhů a závazků pro další generace. Jakýchkoli úřad musí pracovat účinně, být k občanovi vstřícný a otevřený, úředník zde není „z vůle lidu“ ale pro občana, který přispívá na jeho mzdu formou daní.

 

Co budu prosazovat?

Kromě profesionálního hospodaření je dalším tématem, které bych chtěl napomoci řešit, např. maximální využití soukromé techniky v horských a podhorských oblastech Královéhradeckého kraje. Musí být zachována pružnost a zejména efektivnost zimní údržby komunikací a zároveň umožněna bezproblémové dojíždění občanů do zaměstnání a dětí do škol.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Jako člověk, který již 19 let stojí ve vedení velké letecké přehlídky, vím, co je efektivnost a zodpovědnost za svá vlastní rozhodnutí. Mám zkušenosti s náročnou organizační prací, řízením spolehlivého týmu i se zvládáním pracovní tlaku.

46 ředitel CIAF, radní Náchoda Náchod TOP 09 TOP 09
3. Ing. Jan Sobotka

Ing. Jan Sobotka

51 let

starosta Vrchlabí

Vrchlabí, bezpp

Kdo jsem?

Od roku1998 jsem starostou města Vrchlabí, kde celý život žiji. Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Pracoval jsem v Agrostavu jako projektant, po roce 1991 jsem si vyzkoušel podnikání a založil firmu na výrobu mikrotenových sáčků. V roce 1992 jsem se vzdal svého podílu a stal se vedoucím stavební výroby firmy Kobra Plus Vrchlabí se 25 zaměstnanci. V roce 1994 jsem nastoupil jako vedoucí stavební výroby do firmy NOVOS Hradec Králové, která měla ve dvou střediscích cca 100 zaměstnanců. O rok později jsem se stal vedoucím provozu lyžařských vleků ve Špindlerově Mlýně. Je mi 51 let.

 

Proč kandiduji?

Leží mi na srdci osud Krkonoš, jež leží z většiny v Královéhradeckém kraji a z části v Libereckém kraji. Kandiduji za Starostové a nezávislí, protože znají problematiku malých měst a obcí a umí účinně prosazovat jejich potřeby.

 

Jaké mám zkušenosti?

Schopnost řídit lidi velikosti úřadu ORP (v počtu okolo 100 zaměstnanců). Mám zkušenost z realizace investice do kanalizace spolufinancované z Fondu soudržnosti EU ve výši cca 600 milionů Kč a další investiční akce včetně rozšíření průmyslové zóny ve Vrchlabí pro rozvoj závodu ŠKODA AUTO a.s.

Umím vytvářet a prosazovat pravidla, která budou platit vždy a všude. Deset let vedu Krkonoše - svazek, který sdružuje 41 měst a obcí celých Krkonoš s cca 65 tisíci trvale žijícími obyvateli.

 

Co chci přinést voliči?

Voliči chci přinést kromě svých zkušeností schopnost vidět kraj ve všech souvislostech a jeho potřebách s důrazem na zajištění dobrých pracovních příležitostí, které poskytnou lidem sociální jistotu.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Za přidanou hodnotu považuji místní patriotismus a znalost území, ve kterém žijeme, zvláště Krkonoše.

 

Moje volební téma?
Volební téma bych zaměnil za volební heslo: „ Chci pracovat pro kraj pod Sněžkou“


Co budu prosazovat, budu-li zvolen?

Budu-li zvolen, budu prosazovat vše, co bude mít vliv na vznik nových pracovních míst a zkvalitnění služeb v cestovním ruchu. Za nejdůležitější krok považuji pokračování v budování dálnice nebo rychlostní komunikace směr Polsko (D11 – S3).

Více na www.jansobotka.cz

51 starosta Vrchlabí Vrchlabí bezpp STAN
4. Bc. Tomáš Frýba

Bc. Tomáš Frýba

38 let

jednatel společnosti, radní Jičína

Jičín, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem radní města Jičína, je mi 38 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Zabývám se vydavatelskou činností a obchodem. Absolvoval jsem bakalářské studium na fakultě sociálně-ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?
Protože mi je toto uskupení nejbližší. Konečně je na naší politické scéně subjekt, který lidem neslibuje pouze různá zbožná přání, ale nebojí se jít s pravdou ven, i když je to většinou velmi nepopulární. Do politiky by měli vstupovat lidé typu Karla Schwarzenberga, kteří politiku berou jako službu a ne jako výtah k osobnímu prospěchu. Právě Karla Schwarzenberga jsem se rozhodl při zakládání TOP 09 podpořit.

 

Jaké mám zkušenosti?

Zkušenosti mám především z komunální sféry. Ještě do nedávné krize na jičínské radnici jsem působil v pozici místostarosty města, nyní jsem po rozpadu předchozí radniční koalice opět ve funkci radního. Za dobu našeho působení se nám podařilo zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek a městu ušetřit desítky milionů korun. Navíc se zavedl celý systém různých protikorupčních opatření. Hlasování na radnici jsou uváděna po jménech, každý tak může kontrolovat, kdo jak hlasoval, veškerá jednání jsou veřejná.

 

Co chci přinést voliči?

Voliči chci přinést nejen zkušenosti z působení na jičínské radnici, ale i v soukromé sféře. Do politiky, bohužel, vstupuje málo podnikatelů, a je to podle mého velká škoda. Královéhradecký kraj má velmi špatnou pověst právě v zadávání veřejných zakázek z evropských fondů, hovoří se o možné korupci. Kraj je pro běžného občana příliš vzdálen, většinou se lidé zajímají o dění v obci, pak prostřednictvím kamer dohlédnou při zprávách přímo do parlamentu. Stačí si přitom připomenout nedávné odhalení korupce Davida Ratha, které se dělo na krajské úrovni dlouhá léta. Neměli bychom si tedy dělat iluze ani o našem kraji, který potřebuje rovněž zvýšenou kontrolu a rozkrytí sporných zakázek.

 

Moje volební témata?

Především otevřený kraj a průhledná výběrová řízení. Hlavním kritériem musí být nabídnutá cena. Hodnotící kritéria ve výběrových řízeních musí být stanovena tak, aby v co nejvyšší míře zúžila prostor pro subjektivní hodnocení. Kritérium nabídnuté ceny je zcela průhledné a vylučuje možnost ovlivnění výsledků subjektivními názory o „vhodnosti“ či „nevhodnosti“ nabídky z různých důvodů, které nejsou objektivně měřitelné. Současný stav prakticky vylučuje možnost, aby se širší veřejnost detailně seznámila s průběhem řízení, a pouze podporuje úvahy veřejnosti o jeho netransparentnosti.

38 jednatel společnosti, radní Jičína Jičín TOP 09 TOP 09
5. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

46 let

náměstek primátora Hradce Králové, vysokoškolský pedagog

Hradec Králové, TOP 09

Kdo jsem?

Narodil jsem se před 46 roky v Hradci Králové. Mezi největší úspěchy svého osobního i profesního života bych jistě zařadil participaci na revolučním dění v roce 1989, kterého jsem se účastnil jako člen Studentského stávkového výboru v Hradci Králové. V následujícím období jsem spolupracoval se senátorem Karlem Bartákem a následně s hradeckým zastupitelem a současným ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Díky této praxi jsem získal množství zkušeností v manažerských funkcích veřejného sektoru. V současné době zastávám pozici radního a náměstka pro rozvoj, investice a dotace (za TOP 09) v Hradci Králové.

 

Proč kandiduji za TOP 09?

Členství ve straně TOP 09 chápu jako příležitost k prosazování cílů, které považuji za důležité. Tedy prosazování principů efektivní veřejné správy. Odpovědnost za činěná rozhodnutí, spravedlivé a věcně správné rozhodování, sledování veřejného zájmu, efektivita vynakládaných veřejných prostředků. To jsou oblasti, kterým se v ostatních politických stranách nevěnuje dostatečná pozornost. Jejich prosazování vede k výraznému zlepšení fungování veřejného sektoru.

 

Co chci přinést voliči? Jaká je moje přidaná hodnota?

Na krajské úrovni je mým hlavním cílem prosazování principů etiky a efektivity v běžném chodu úřadu. Takové kroky vedou k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků a zvýšení účinnosti všech přijímaných opatření. Tedy k úspoře prostředků a zároveň k lepším výstupům. Mimo obecného cíle prosazování efektivní veřejné správy bych na úrovni kraje rád využil svých bohatých profesních zkušeností ze sociální oblasti a školství.

 

Co budu prosazovat, budu-li zvolen?

Jsem toho názoru, že vzdělávání je zásadní pro zvyšování životní úrovně v kraji. Kvalitní základní školství by mělo naše děti připravovat na reálný život. Učit primárním dovednostem a schopnostem samostatného řešení problémů. Síť středních škol musí být optimalizována na základě kvality jednotlivých institucí a možnosti uplatnění jejich absolventů. Také musí být aktivně podporována spolupráce škol a zaměstnavatelů, za účelem transferu kvalifikovaných lidí ze studia přímo do praxe.

V sociální oblasti by cílem kraje měla být integrace zdravotně a jinak postižených osob do většinové společnosti. Žádná indispozice by neměla být důvodem sociálního vyloučení. Pro naplnění tohoto cíle je nutná fyzická integrace postižených, zejména prostřednictvím podpory jejich zaměstnávání a bydlení. Důležitá je také změna v myšlení většinové společnosti, směrem k větší toleranci. Dalším významným problémem sociální oblasti je nedostatek financí. Rozpočtový deficit by mohl být snížen další individualizací sociálních dávek. Je nutné rozlišovat mezi lidmi skutečně závislými na sociálních příspěvcích a těmi, kteří je zneužívají či je berou pouze jako přilepšení rodinného rozpočtu. Pokud tyto skupiny odlišíme, zbude více prostředků občanům, kteří je skutečně potřebují. Neméně důležitým úkolem je zkvalitnění sociálních služeb. Toho je možné docílit například víceletým financováním sociálních institucí či výraznějším zapojením soukromého sektoru.

Kombinace správných vzdělávacích a sociálních politik povede k rovnoměrnému socio-ekonomickému rozvoji kraje. Stejně tak i v ostatních oblastech řízení kraje (investice, doprava, územní uspořádání či životní prostředí) je nutné dbát na koncepčnost a efektivitu přijímaných rozhodnutí. V dnešní ekonomické situaci by většina peněz měla být vynakládána na vytváření příznivého prostředí pro podnikání a zlepšování dopravní infrastruktury, tedy podporu nových pracovních míst. Stranou ale nesmí zůstat ani urbánní kvalita rozvoje či ochrana přírodních zdrojů. Tedy rovnoměrný rozvoj hospodářské, sociální a environmentální oblasti.

 

www.vedlich.info

 

46 náměstek primátora Hradce Králové, vysokoškolský pedagog Hradec Králové TOP 09 TOP 09
6. MUDr. Miroslav Švábl

MUDr. Miroslav Švábl

53 let

primář intenzivní péče, zastupitel Broumova

Broumov, bezpp

Kdo jsem?

Jsem lékař a již po 28 let pracuji ve zdravotnictví. Nejprve jsem začínal na chirurgickém oddělení nemocnice Broumov a této nemocnici jsem prakticky s velmi krátkými přestávkami věrný dosud. Nyní s odborností anesteziologa zde pracuji ve funkci primáře. Od roku 1994 jsem zastupitelem v Broumově, vždy jako nezávislý kandidát, i přes moje relativně vysoké sociální cítění zastupuji vždy spíše konzervativní politické uskupení. Je mi 53 let.

 

Proč kandiduji?

Díky aktivitám na úseku řízení zdravotnictví v minulých letech, jak při mnohaletému vedení specializovaného kolektivu, tak i v rámci kraje při vytváření koncepce zdravotnictví mám představu, jak by mělo být zdravotnictví kraje organizováno a jak by mělo fungovat.

 

Moje volební téma?

Samozřejmě zdravotnictví. Ve zdravotnictví má vše svoji cenu, kterou musí někdo zaplatit. Tím prosazuji, aby každý, kdo zdravotnictví musí využit, byl o této ceně minimálně informován. Také jsem přesvědčen, že při zachování principů sociální spravedlnosti by se měl každý na platbě za zdravotnické služby v rámci svých finančních možností podílet.

Dobře vím, že sílí obavy a pocity nespokojenosti se zdravotnictvím všeobecně. Jsem přesvědčen, že to je způsobeno mnoha faktory, které občan vnímá negativně.  Některé příčiny jsou v současném systému organizace zdravotnické péče, některé jsou pouze ze špatné informovanosti a za některé můžeme my sami, zdravotníci.

 

Jak na to?

Zdravotnictví prochází určitým přerodem, který se musí nejprve dobře organizačně připravit a zvládnout. Na nové podmínky si musí zvyknout nejen občané, ale i zdravotníci. Univerzální recept na zdravotnictví s vysokou odbornou úrovní, který bude zároveň ekonomicky únosný, se dosud nenašel na celém světě. Jsem však přesvědčen, že dílčí kroky vedoucí k větší spokojenosti občanů jsme schopni provést i v našem kraji.

 

Co budu prosazovat, budu-li zvolen?

Dostupné, kvalitní zdravotnictví pro každého.

Přesto, že vím jaká mravenčí a nekonečná práce se pod tímto skrývá.

53 primář intenzivní péče, zastupitel Broumova Broumov bezpp STAN
7. Ing. Miroslav Sazeček

Ing. Miroslav Sazeček

56 let

konzultant pro osoby se zdravotním postižením, zastupitel Strážného

Strážné, STAN

Kdo jsem?

Jsem trochu starší kluk, který už leccos vyzkoušel a snad i dokázal. Své poznání občas nabídnu i svým šesti dětem. Život je radost i starost, ale stojí za to ho dál žít, hledat i mýlit se.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Tak za a) Nebaví mě jenom nadávat u piva, i když mám pivo rád.

A za b) Protože hnutí Starostové a nezávislí vzniklo na základě snahy o spravedlivější pravidla pro tok financí ze sdílených daní do našich obcí a měst. Spojení s TOP 09 je logické spojenectví a já věřím, že ve dvou se to lépe táhne. Nakonec na „poli spravedlnosti“ je stále mnoho práce.

 

Jaké mám zkušenosti?

Mám nepěkné zkušenosti s režimem, který si „říkal“ socialismus. O to více si vážím odpovědnosti a svobody. Dále mám 16 let praxe v cestovním ruchu v pozici „malého“ podnikatele a starosty krkonošské obce. Pro Královéhradecký kraj je profesionální turismus velkým přínosem, ale i „spícím potenciálem“.

 

Co chci přinést voliči?

Ve svém šestiletém období, kdy jsem byl starostou obce, jsem mimo starost o obec usiloval i o spravedlivější ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ, tedy spravedlivější pravidla pro tok financí ze státního rozpočtu do obcí a měst. Tato snaha byla korunována úspěchem a skončila tak DISKRIMINACE obcí a měst ČR, vůči čtyřem největším (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava). Do obecních a městských rozpočtů bude přitékat o 12 mld. Kč ročně více. Toto bude největší impuls pro rozvoje obcí a měst od roku 2000.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Moje přidaná hodnota je zkušenost starosty, který se zabývá při své práci širokým spektrem činností. Odpovědností starosty je rozvoj obce, péče o movitý i nemovitý majetek obce, pečlivé vedení účetnictví obce, péče o údržbu komunikací a další činností spojené se správou obce. Obec Strážné provozuje obecní lyžařské vleky, proto starosta musí být i dobrým hospodářem.

 

Moje volební téma? 

Budu prosazovat, aby se sociální služby přesunuly co nejblíže k občanovi s cílem okamžitě reagovat na jeho potřeby a pomoc plánovat společně s ním a jeho přičiněním. To zvýší hospodárnost a kvalitu sociálních služeb a celé sítě v kraji. Kraj bude zdroje pro obce hledat společně se starosty a sám přispěje prostřednictvím svých dotačních programů tak, aby obce a společenství obcí mohly samy budovat pečovatelské služby pro své občany. Ve službách mohou přednostně zaměstnávat své občany = Postaráme se o Vašeho seniora a k tomu Vám dáme práci.

 

Co konkrétně budu prosazovat, budu-li zvolen?

Budu prosazovat normální a přirozené formy péče nejen o naše rodiče a prarodiče, ale i další občany našeho kraje, kteří jsou nejen zdravotně znevýhodněni.

Cestovní ruch tvoří jednu z významných priorit v oblasti rozvoje podnikání a zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, promítá se také do oblasti rozvoje venkova a zemědělství či do oblasti infrastruktury.

Proto jsem přesvědčen, že je nezbytné přijmout zákon o CESTOVNÍM RUCHU. Cestovní ruch musí býti ve strukturované péči státu, kraje a samotných obcí a měst v úzké spolupráci s poskytovateli služeb v cestovním ruchu. Cestovní ruch je mou další prioritou pro mou případnou práci v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

56 konzultant pro osoby se zdravotním postižením, zastupitel Strážného Strážné STAN STAN
8. Zdeněk Harapát

Zdeněk Harapát

53 let

ředitel společnosti

České Meziříčí, TOP 09

Kdo jsem?

V současné době jsem ředitelem středně velké soukromé společnosti. Zároveň druhé volební období pracuji ve funkci předsedy krajského výboru TOP 09 a jsem také členem výkonného výboru strany. Je mi 53 let a jsem ženatý, mám dvě děti a jednu vnučku

 

Jaká je moje přidaná hodnota? Jaké mám zkušenosti?

Mám zkušenosti s vedením týmu lidí, s realizací podnikatelských projektů a mám dostatečné osobní zázemí ke své práci.

 

Jaké je moje volební téma?

V případě svého zvolení a nadále v roli předsedy krajského výboru TOP 09 budu rozvíjet komunikací se zvolenými zastupiteli. Jsem připraven podílet se na efektivním a účelném vynakládání veřejných prostředků při správě kraje, zejména v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje, což jsou má volební témata.

 

Co budu prosazovat?

Za velké vítězství bych považoval uskutečnění programu udržitelnosti vodních zdrojů v krajině, realizaci protipovodňových opatření v Týništi nad Orlicí, Mělčanech a na Broumovsku. V oblasti regionálního rozvoje budu hledat jasná a uskutečnitelná témata pro zatraktivnění života obyvatel našeho kraje.

53 ředitel společnosti České Meziříčí TOP 09 TOP 09
9. Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.

47 let

starosta Hřibojed

Hřibojedy, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem starostou obce Hřibojedy, kterým jsem se stal díky nejvyššímu počtu preferenčních hlasů od občanů obce, za což jim děkuji. V obci již čtvrté volební období zasedám v obecním zastupitelstvu.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Ztotožňuji se s nutností provedení reforem, protože není možné dál zadlužovat naši zemi, tedy ani kraj. Není možné žít na úkor budoucích generací, proto je nutné snížení výdajů státu a nastavení optimálního a co nejspravedlivějšího daňového systému. Velmi důležité je posílení role samospráv včetně zajištění financování bez nutností vytvářet zdroje z ne vždy efektivních dotačních titulů. Vítám spravedlivé nastavení rozpočtového určení daní z dílny TOP 09 a Starostové. Každý by měl být co nejlepším hospodářem, tedy i samosprávný celek, jakým je kraj. Ten se musí co nejefektivněji postarat o veřejné peníze vybírané z daní občanů a firem. Budu prosazovat co nejtransparentnější postupy při využívání veřejných zdrojů.

 

Jaké mám zkušenosti?

Mám zkušenosti ze svého čtrnáctiletého působení v komunální politice. Více jak 25 let jsem pracoval ve vedení společností (manažer, ředitel, ekonom). Pracoval jsem také jako krizový manažer pro řízení restrukturalizací ve společnostech. Dobře se orientuji v daňovém systému. V roce 2011 jsem ukončil vysokoškolské vzdělání s červeným diplomem v oboru Ekonomika a insolvence se specializací vedení krizového řízení. V bakalářské práci jsem se věnoval tématu: „Analýza daňových předpisů z pohledu daňových úniků“.

 

Co chci přinést voliči?

Naplňování potřeb kraje z dostupných (alokovaných) finančních zdrojů bez dalšího zadlužování kraje.

Efektivní výkon územní samosprávy při naplňování potřeb veřejného zájmu, zejména s důrazem na optimální využití dostupných lidských, finančních, technických a materiálních zdrojů podle lokálních (místních) podmínek. Kontinuální prosazování optimalizace a zefektivnění procesů při řízení kraje, krajského úřadu a organizací zřízených městem.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Mám ekonomické znalosti v oblasti korporátních i veřejných financí a schopnost vést tým lidí (na základě zkušeností vedení společností, vedení územního samosprávného celku - obce a vedení regionální organizace TOP 09). Mám srozumitelný a jasný deklarovaný názor na efektivní využívání veřejných zdrojů s ohledem na makroekonomický vývoj ČR, na její hospodářský růst.

 

Moje volební téma?

VYROVNANÝ ROZPOČET = rovnováha při využívání veřejných zdrojů mezi potřebami kraje (neomezenými) a zdroji (omezenými). Zrušme praktiky omezující otevřenost a transparentnost zadávacích (výběrových) řízení.

Důvěra a hlasy občanů a voličů zavazují. Politická funkce je zásluha nikoliv trvalá výsluha.

 

Co konkrétně budu prosazovat?

 • Vyrovnaný rozpočet.
 • Snížení kapitoly provozních (režijních) výdajů a alokací těchto prostředků na zvýšení kapitoly investic (včetně jejich opravy, údržby) se zásadou vyrovnaného rozpočtu.
 • Průběžný a opakovaný personální audit se zaměřením vytíženosti pracovní kapacity zaměstnanců města včetně příspěvkových nebo ÚSC zřízených organizací.
 • Posílení role samospráv (kraj, obce) včetně zajištění financování bez nutností vytvářet zdroje z ne vždy efektivních dotačních titulů.
 • Transparentní postupy při využívání veřejných zdrojů, především systému zadávacích řízení. Zvýšení transparentnosti a efektivity zadávacího řízení, procesů, smluv a zrušení stávajících praktik omezujících otevřenost zadávacích řízení. Zavedení systému pravidelných výběrových řízení na vedoucí úřednická místa včetně vytvoření kompetenčních profilů (schopností, dovedností, znalostí a dalších předpokladů pro každou úřednickou pozici).
47 starosta Hřibojed Hřibojedy TOP 09 TOP 09
10. Ing. Lidmila Rutter 34 ředitelka společnosti, zastupitelka Jaroměře Jaroměř bezpp STAN
11. Vít Kotrbáček

Vít Kotrbáček

34 let

kamenosochař, radní Hořic

Hořice, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem živnostník v oboru restaurování a konzervace kamene. Byl jsem zastupitelem v Hořicích, od roku 2009 jsem člen Rady města Hořice. Předsedám občanskému sdružení "Za Hořice krásnější". V letech 2006 - 2010 jsem byl členem výkonného výboru TJ Jiskra Hořice. Aktivně sportuji: hraji tenis, kuželky, nohejbal (jsem člen sportovního klubu Sporting Havana). Pořádám štafetový běh Hořicemi "Běh vítězství" a nohejbalový turnaj trojic "O Krakonošův pohár". Příležitostně dopisuji do Hořických občasných novin. Je mi 34 let, jsem ženatý a mám jedno dítě.

 

Proč kandiduji?

Nesnáším korupci a nesmyslné a hlavně předražené projekty, za které jsou vyhozeny peníze daňových poplatníků tohoto kraje.

 

Co chci přinést voliči?

Za pomoci selského rozumu předraženým a nesmyslným projektům zamezit.

34 kamenosochař, radní Hořic Hořice TOP 09 TOP 09
12. Bc. Miroslav Nosek

Bc. Miroslav Nosek

43 let

starosta Miletína

Miletín, STAN

Kdo jsem?

Již třetím volebním obdobím pracuji ve vedení města Miletín. První období jako místostarosta a dvě období jako starosta.

Proč kandiduji za TOP 09 a Starostové?

Za Starosty kandiduji, protože nechci být vázán žádnou stranou, a proto jsem jenom členem hnutí Starostové a nezávislí. Mým zájmem je, aby se na venkově žilo dobře.

 

Jaké mám zkušenosti?
Baví mne práce s lidmi a pro lidi. Mám dlouhodobé zkušenosti z práce u Policie ČR jako pořádkový policista, takže jsem velice často přišel do styku s lidmi a jejich problémy. Pracoval jsem na právním oddělení Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jsem dlouholetým předsedou SK Miletín, členem JPO Miletín, členem MSČČK. Organizuji mnoho kulturních a společenských akcí. Mám velkou radost z toho, když se něco podaří.

 

Co chci přinést voliči?

Voliči chci přinést průhlednost, čistotu, pracovitost a důvěru.

Jaké je moje volební téma? Co budu prosazovat, budu-li zvolen?
Více zodpovědnosti pro obce, více peněz pro obce, podporu zájmových spolků na venkově, podporu dobrovolných hasičů.

43 starosta Miletína Miletín STAN STAN
13. Mgr. Renata Pitrová

Mgr. Renata Pitrová

50 let

středoškolská učitelka

Hradec Králové, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem středoškolská učitelka. Mezi mé koníčky patří sport jako tenis, golf, lyžování, literatura faktu a divadlo.Proč kandiduji za TOP 09?

Jsem členkou této strany téměř od jejího vzniku a rovněž členkou regionálního výboru.

 

Co chci přinést voliči?

Poctivě pracovat a být zodpovědná, slušná a vstřícná ke spoluobčanům. Především v resortu školství, které mi je nejbližší, prosazovat rovnice: kvalitní škola = spokojený žák + spokojený učitel + spokojený rodič.

50 středoškolská učitelka Hradec Králové TOP 09 TOP 09
14. Ing. Jiří Mazúch

Ing. Jiří Mazúch

50 let

starosta Vamberka

Vamberk, bezpp

Kdo jsem?

Od roku 1998 jsem starostou města krajky, tedy města Vamberk, kam jsem se v roce 1996 přestěhoval z blízkého Rychnova nad Kněžnou. Po maturitě na stavební průmyslovce v Náchodě jsem vystudoval stavební fakultu v Praze a získal titul inženýr. Po absolvování VŠ jsem nastoupil na stavební úřad v Rychnově nad Kněžnou a od roku 1990 jsem byl jeho vedoucím.  Jsem ženatý, mám tři děti a je mi 50 let. K mým koníčkům patří rodina, kutilství a cestování.

 

Proč kandiduji za TOP 09 a Starostové?

Za starosty a nezávislé kandiduji z důvodu, že si zakládám na „nezávislosti“. Nebyl jsem a ani nechci být vázán nějakou stranou a jejími stanovami či strategií.  Chci se vždy rozhodovat sám za sebe a v souladu se svým svědomím. U starostů a nezávislých jsem takové podmínky našel.

 

Jaké mám zkušenosti?

Za 10 let na stavebním úřadě mám bohaté zkušenosti se stavební problematikou – povolováním staveb počínaje a územním plánem konče. Zkušenosti z jednání s klienty jsem zúročil a mnoho dalších zkušeností a dovedností na úseku samosprávy získal za téměř 14 let výkonu funkce starosty města.

 

Co chci přinést voliči?

Spravedlivé a průhledné finanční toky do všech oblastí činnosti a všech koutů kraje.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Mámzkušenosti ze státní správy i samosprávy, které dovedu využít při jednání s lidmi. Při všech jednání mám na zřeteli to, čeho chci dosáhnout a systematicky a důsledně pracuji pro dosažení cíle.  

 

Moje volební téma?

Jednoznačně doprava. Zajistit pohodlný průjezd krajem po ucelených úsecích a páteřních komunikacích, zajistit důstojný stav komunikací v celém kraji, zajistit pravidelné opravy silniční sítě a docílit tím úspory financí, neboť pravidelná údržba je mnohem levnější než následné rozsáhlé opravy. 

 

Co budu prosazovat, budu-li zvolen? 

V případě, že bych získal důvěru voličů a byl zvolen, budu se co nejrazantněji zasazovat o čistotu a průhlednost na všech rozhodovacích stupních systémového řešení na úseku komunikací. Využil a zúročil bych tak bohaté zkušenosti s připravováním, projednáváním a budováním několika etap obchvatu Vamberka a zasadil se to, aby se rozšířil počet měst s dobudovaným systémem komunikací.

50 starosta Vamberka Vamberk bezpp STAN
15. Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.

36 let

ředitel základní a mateřské školy, zastupitel Dvora Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem, TOP 09

Kdo jsem?

Člověk, otec, profesně kartograf, geoinformatik a pedagog. V současné době pracuji na pozici ředitele základní a mateřské školy. Od roku 2010 působím v komunální politice (člen Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem). Vystudoval jsem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství (aprobace matematika - zeměpis) a poté obor geoinformatika. Doktorát z téhož oboru jsem získal na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Kandiduji proto, že jsem občanem Královéhradeckého kraje, kterému není lhostejná regionální politika a má zájem se podílet na rozvoji kraje. TOP 09 je mi názorově nejbližší.

 

Jaké mám zkušenosti?

Zkušenosti mám z oblasti regionálního rozvoje, informačních technologií, školství a řízení příspěvkové organizace. Profesní kolečko jsem absolvoval v akademickém sektoru, komerčním sektoru i ve veřejné správě.

 

Co chci přinést voliči?

Dobrý pocit z toho, že ho zastupuje někdo, kdo má o náš kraj zájem, má přehled, schopnosti a znalosti.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Schopnost otevřeně komunikovat a řešit problémy, korektní jednání. Znalosti a přehled a na základě nich nacházet řešení problémů či rozvoj vybraných tematických oblastí regionu.

 

Moje volební téma?

Vyrovnaný rozpočet kraje a jeho trvale udržitelný rozvoj.

36 ředitel základní a mateřské školy, zastupitel Dvora Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem TOP 09 TOP 09
16. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D.

RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D.

37 let

poradkyně v oblasti životního prostředí

Hradec Králové, bezpp

Kdo jsem?

Narodila jsem se v Hradci Králové a je mi 37 let. Bydlím, žiji a pracuji v Hradci Králové. Jsem vdaná a mám dvě děti. Pracuji jako poradkyně v oblasti životního prostředí. Ráda sportuji a cestuji.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Považuji za nezbytné změnit přístup krajských zastupitelů směrem k větší odpovědnosti vůči voličům a pokusit se zajistit rovnost a férovost.

 

Jaké mám zkušenosti?

Dosavadní zkušenosti mám – lidově řečeno - z druhé strany barikády, jako úředník na různých úrovních a nyní jako zástupce investorů ve vztahu k úřadům.

Hledání společného řešení je vždy to nejdůležitější, ať již jsem občan, úředník, politik nebo podnikatel. Umím nalézat řešení.

 

Co chci přinést voliči?

Férovost, otevřenost, objektivnost a jednotný koncepční přístup.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Odborná znalost ochrany životního prostředí včetně autorizací v oblasti EIA, rozptylových studií atd. Možnost komplexního pohledu na věc z hlediska životního prostředí, pohled ochránce, ale i pohled investora, výrobce, zemědělce, turisty.

 

Moje volební téma?

Koncepce a jednotnost řešení a rozhodování v oblasti životního prostředí s nutností propojení na ostatní související oblasti, a to např. na územní plánování, dopravu, atd.

Otevřenost, férovost a koncepčnost ve všech činnostech kraje. Rozhodování blíže k lidem, větší zapojení samospráv - měst a obcí.

 

Co konkrétně budu prosazovat, budu-li zvolena?

Systematické zmapování celého území kraje podle stupně ochrany životního prostředí tak, aby bylo všude jasné, jak se může pozemek využívat (např. druh nové výstavby, skládka, přísná ochrana). Motto: „poznej, využívej, ochraňuj“.

Budu prosazovat věci z našeho volebního programu - vyrovnaný rozpočet, zeštíhlení počtu úředníků, a další významná témata.

Budu prosazovat dořešení dopravy - systematický rozvoj dopravní infrastruktury s důrazem na komplexnost řešení.

37 poradkyně v oblasti životního prostředí Hradec Králové bezpp STAN
17. Bc. Miloš Tichý

Bc. Miloš Tichý

54 let

vedoucí výroby

Častolovice, TOP 09

Kdo jsem?

Mám bakalářské vzdělání v oboru ekonomika a management. Pracuji v rychnovské tiskárně jako vedoucí výroby. Můj celý život je poznamenán zájmem o sport, tím dominantním je pak fotbal. Po aktivních více než třiceti letech na fotbalových trávnících jsem přesedlal na dráhu funkcionářskou. Dlouhé roky i teď aktuálně působím jako prezident častolovického fotbalového klubu.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09?

Jsem členem TOP 09. Druhý rok jsem předsedou regionální (okresní) organizace TOP 09 Rychnov nad Kněžnou. Konzervativní, pravicové principy této strany mi jsou blízké. Zvyšování daní však mezi to nepatří! Nesouhlasím s vnímáním naší společnosti, že pravicová strana zastupuje jen podnikatele, bohaté. Měla by být šancí volby pro všechny pracovité a odpovědné. Odpovědné nejen za sebe, svou rodinu, ale i zemi. Větší část svého života jsem prožil za socialismu. Nepovažuji proto poslední dvě desítky let za omyl. Dopustili jsme zneužití svobodného prostoru grázly a lumpy! Ti nacházejí své uplatnění i v politice, napříč všemi stranami. Zdá se proto, že slušnost, morálka a čest je nejhorší možnou výbavou pro tuto dobu! Pro práci politika také. Tak to být nesmí. Hodlám proto pomoci.

 

Co nabízím voliči? Jaké mám zkušenosti?

Nabízím své zkušenosti a ponaučení z životních i pracovních vzestupů i pádů, nabízím slušnost, zodpovědnost a morálku! A také dlouholeté, s přestávkami, téměř 20-ti leté zkušenosti z komunální politiky, na postu radního či zastupitele v městysi Častolovice.

 

Co budu prosazovat, budu-li zvolen?

Sport. Pro mnoho našich lidí naprosto neznámý prostor, maximálně objevený při významných sportovních televizních událostech, které pak spojují společnost a mobilizují národní hrdost. Pro jiné, menší část, nezbytná součást životního stylu. Povědomí o prospěšnosti pohybu mají všichni.

A jakou pozornost věnují významu sportu pro společnost politici? Mizernou! Je jen další oblastí, kde je ještě možné něco rozkrást! Státní koncepce žádná, podpora organizovanému amatérskému sportu tristní! Zdravotnictví je celospolečenské téma. Proč ne sport? Raději taháme nebo nám někdo tahá peníze z kapes na stále rostoucí zdravotní náklady. Řešit mnoho moderních zdravotních problémů se dá jednoduše, pohybem! Proč nepomůžeme prevenci – sportu?! Proč nemáme společné Ministerstvo zdravotnictví a sportu?

Myslím, že i na krajské úrovni se dá pro podporu sportu a sportovních aktivit udělat mnohé a tomu chci pomoct!

54 vedoucí výroby Častolovice TOP 09 TOP 09
18. Ing. Pavel Šubr

Ing. Pavel Šubr

53 let

starosta Lázní Bělohrad

Lázně Bělohrad, bezpp

Kdo jsem?

Původně jsem ekonom, pracoval jsem také jako sportovní manažer a sportovní novinář a od roku 1998 jsem starostou města Lázně Bělohrad.

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Chtěl bych využít zkušeností z komunální politiky. Angažoval jsem se ve snaze změnit nespravedlivý systém rozpočtového určení daní, kde bylo nejaktivnější hnutí Starostové a nezávislí.

 

Jaké mám zkušenosti?

Čtvrté volební období jsem starostou města Lázně Bělohrad, jsem členem pracovní skupiny obcí II. typu ve Svazu měst a obcí, rady Sdružení lázeňských míst, správní rady Podzvičinska, a dalších.

Co chci přinést voliči?

Budu prosazovat oprávněné požadavky menších měst s cca 2 000 až 6 000 obyvateli.

 

Moje volební téma?

Ekonomika, doprava, cestovní ruch, sport.

Co konkrétně budu prosazovat, budu-li zvolen?

Vadí mně neutěšený stav krajských komunikací, takže budu prosazovat jejich opravy.

53 starosta Lázní Bělohrad Lázně Bělohrad bezpp STAN
19. Ing. Josef Merta

Ing. Josef Merta

34 let

ředitel společnosti

Náchod, TOP 09

Kdo jsem?

Manažer, ekonom, aktivní sportovec.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Z toho důvodu, že mohu nabídnout své zkušenosti v oblastech, ve kterých jsem odborníkem, a pokusit se tak zlepšit některé věci v našem kraji.

 

Jaké mám zkušenosti?

Zkušenosti mám především z řízení podniku, z členství ve výboru městského zastupitelstva, z členství v dozorčí radě, z členství ve sportovním klubu.

 

Co chci přinést voliči?

Maximální transparentnost, slušnost, ochotu komunikovat a diskutovat s voliči, změnu k lepšímu.

 

Moje volební téma?

Ekonomika, sport, doprava, etika podnikání.


Co konkrétně budu prosazovat, budu-li zvolen?

Budu se maximálně zasazovat o transparentnost veřejných zakázek, podporovat sportovní kluby při práci hlavně s mládeží, podporovat rekonstrukce sportovišť a dětských hřišť, prosazovat opravy veřejných komunikací a výstavbu obchvatu Náchoda.

34 ředitel společnosti Náchod TOP 09 TOP 09
20. Zdeněk Krafka

Zdeněk Krafka

54 let

starosta Pohoří

Pohoří, bezpp

Kdo jsem?

Jsem starosta obce Pohoří již 14 let, je mi 54 let. Začínal jsem v národním podniku Elton, kde jsem se vypracoval do funkce hlavního mistra na montáži hodinek. Po odchodu z fabriky jsem se učil na středním odborném učilišti v Novém Městě nad Metují obor hodinář. Od roku 1990 mám povolení k živnosti oprava hodin a prodej.

 

Proč kandiduji?

Kandiduji proto, abych případně mohl ovlivnit život v našem kraji. TOP 09 jsem si vybral z toho důvodu, že jako starosta obce se nejvíce ztotožňuji s programem STAN a ostatní strany mě za 14 let mého působení ve funkci starosty zklamaly.

 

Jaké mám zkušenosti?

14 let s řízením obce, s řízením kolektivu, financí, stavebních prací. Dá se říci, že starosta musí v malé obci umět všechno.

 

Co chci nabídnout voliči?

To je těžké vyjádřit, volič je otrávený z předvolebních slibů. Já jsem přebíral obec 3 měsíce po velké povodni a neustále pracuji na odstraňování těchto škod. Nikdy jsem se nesnažil voličům slibovat nemožné, ale můžete se přijet podívat, jestli je to na naší obci znát, že byla tak těžce poškozená.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?
Jsem narozen ve znamení berana, to značí moji tvrdohlavost jít za určeným cílem. Také v rozhodování neumím měnit své názory dle potřeby okolí.

 

Jaké je moje volební téma?

Již 14 let bojuji za povodňovou ochranu celého území na toku Dědiny. Jak se to vyvíjí, vidíte sami. Peníze se utrácejí a povodňová ochrana nikde. Též silnice jsou v našem okrese, potažmo kraji, asi nejhorší v naší republice. Řešení je jednoduché - koupit frézovací stroj za 50 mil. Kč a ten by mohl jezdit po zanedbaných cestách ve dne i v noci a za rok by byly cesty opravené.  

 

Co budu prosazovat, budu-li zvolen?

Pokud budu zvolen, budu dbát na spravedlivé rozdělení peněz na obce. Ze zkušeností vím, jak úmorné je získat dotaci a co musí všechno žadatel překousnout. Korupce by nebyla, kdyby nebyly dotace. Také mi není milé, jak se zachází se starými lidmi ve zdravotnickém zařízení. Lidé, kteří poctivě pracovali 40 let, si nezaslouží, aby se jim dávalo na vědomí, že nejsou už k potřebě.

54 starosta Pohoří Pohoří bezpp STAN
21. Ing. Zdeněk Švorc

Ing. Zdeněk Švorc

46 let

starosta Starých Hradů

Staré Hrady, TOP 09

Kdo jsem?

Od roku 2010 jsem starostou obce Staré Hrady, kde žiji. Je mi 47 let. Absolvoval jsem vysokou školu ekonomickou, obor finance a úvěr. V letech 1989 – 1995 jsem pracoval ve funkci ekonomického ředitele postupně v několika společnostech.

 

Jaké mám zkušenosti?

Mám dlouhodobé zkušenosti ze samosprávy obce. V letech 2006 - 2010 jsem byl členem finančního výboru obce Staré Hrady, kde jsem nyní starostou. Dlouhodobě také pracuji v  oblasti ekonomického poradenství.

 

Proč kandiduji? Jaká je moje přidaná hodnota?

Jsem přesvědčen o tom, že správou věcí veřejných by se měli zabývat lidé, kteří ve svém profesním i soukromém životě již něco dokázali. Myslím si, při troše neskromnosti, že mezi tyto lidi patřím. Toto je myslím i moje přidaná hodnota.

 

Proč kandiduji za TOP 09 a Starosty?

Proto, že jsem člen strany TOP 09.

 

Co chci přinést voliči?

Spravedlivé rozdělování krajských peněz podle potřeb jednotlivých regionů a ne podle toho, odkud je jaká osoba, která je zrovna u moci.

 

Co budu prosazovat, budu-li zvolen?

Jednoznačně investování krajských peněz jen na základě veřejných soutěží, kde jediným kritériem je cena (nazvěme to třeba transparentní kraj). Ze svých zkušeností mám jednoznačně potvrzeno, že takto vysoutěžená cena je o 25 - 35% nižší oproti rozpočtované ceně.

46 starosta Starých Hradů Staré Hrady TOP 09 TOP 09
22. Ing. Jiří Hradecký

Ing. Jiří Hradecký

55 let

starosta Janských Lázní

Janské Lázně, bezpp

Kdo jsem?
Jsem starostou města Janské Lázně. Původním povoláním jsem strojní inženýr.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?
Starostové nejvíce vědí co jejich obce a občany pálí.

 

Jaké mám zkušenosti?
18 let v komunální politice, z toho 6 let jako místostarosta a nyní druhý rok starosta.

 

Co chci přinést voliči?
Slušnost a poctivost.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?
Nejsem zkompromitován žádnou politickou stranou.

 

Moje volební téma?
Dobrá dopravní obslužnost obcí v kraji.

 

Co konkrétně budu prosazovat, budu-li zvolen?
Dálnici do Trutnova a opravy silnic.

55 starosta Janských Lázní Janské Lázně bezpp STAN
23. Ing. Milan Sommer

Ing. Milan Sommer

55 let

ředitel finančního úřadu, zastupitel Hradce Králové

Hradec Králové, TOP 09

Kdo jsem?

Pracuji jako ředitel Finančního úřadu v Jaroměři. Od svého narození žiji v Hradci Králové. Jsem absolventem stavební fakulty ČVUT, oboru ekonomika a řízení. Před dvěma lety jsem byl zvolen členem zastupitelstva města Hradce Králové, které mě zvolilo předsedou svého finančního výboru. K výkonu této funkce nejsem uvolněn a vykonávám ji po pracovní době ve svém volném čase.

 

Jaké mám zkušenosti?

Moje ekonomické znalosti a zkušenosti mě vedou k tomu, že stát, obce ani kraje nemohou zbytečně plýtvat svými finančními prostředky a hospodaření těchto celků by mělo být co nevíce vyrovnané a nezatěžovat příliš velkými dluhy naši budoucnost. Malé přiškrcení opasku dnes zabrání velkému a pro všechny občany nepříjemnému škrcení opasku třeba za pět nebo deset let.

Proč kandiduji? Proč za TOP 09?

Vznik TOP 09 jsem přivítal s nadějí, že konečně vznikla politická strana, která chce provádět ekonomickou politiku, se kterou se mohu ztotožnit. Proto jsem neváhal a do TOP 09 jsem vstoupil jako jeden z prvních členů v regionu a jsem potěšen, že za ni kandiduji v krajských volbách.

 

Jaké mám zkušenosti?

Jako předseda finančního výboru zastupitelstva města Hradce Králové jsem významnou měrou přispěl k vyrovnanému výsledku hospodaření města především postupným snižováním provozních nákladů a významnými změnami v naplňování veřejných zakázek, a to nejen u magistrátu města, ale i podniků, škol a organizací městem zřízených. Podařilo se mi prosadit výhodné sjednocení pojištění majetku a vozidel do větších bloků a zapojení finančních toků městských podniků do jednoho výhodněji úročeného účtu. Inicioval jsem hledání rezerv v počtu pracovníků a tím jsem přispěl ke snižování mzdových nákladů. Tyto své praktické zkušenosti z komunální politiky bych rád aplikoval ve stejné míře i v politice krajské.

 

Moje přidaná hodnota?

Mám přehled a znalosti v oblasti státní správy, daňové problematiky, rozpočtového určení daní, rozpočtování a financování obcí a mám dobrý makroekonomický přehled. V minulosti jsem již pracoval jako člen finančního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

 

Moje volební téma?

Moje osobní téma do krajských voleb je snaha o výrazné zlepšení hospodaření našeho kraje včetně podniků, škol a organizací krajem založených.

55 ředitel finančního úřadu, zastupitel Hradce Králové Hradec Králové TOP 09 TOP 09
24. PaedDr. Josef Lindauer

PaedDr. Josef Lindauer

63 let

středoškolský učitel

Lukavec u Hořic, bezpp

Kdo jsem?

Čtyřicet let jsem působil jako učitel na základních a středních školách, z toho posledních 20 let jako ředitel gymnázia v Hořicích. Jeden rok jsem byl starostou v Lukavci. Je mi 64 let a trvale žiji v Lukavci u Hořic.

Vystudoval jsem fakultu Univerzity Palackého Olomouc, obor matematika a tělesná výchova pro střední školy (PaedDr.).

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Uplatňuji metodu: Hledat řešení a nikoliv důvody, proč to nejde.

Jako matematik rád zkoumám jakékoliv rozpočty, ukazatele apod.

 

Co budu prosazovat?

Školství musí stabilizovat svoji soustavu. Nabídka vzdělání musí jít za žákem, nelze všechny školy soustřeďovat do velkých celků (to je více továrna než škola). Je třeba řádně propočítat finanční náročnost, využití investic a lidských zdrojů a jednat se starosty a řediteli škol, teprve pak může následovat rozhodnutí.

Musí zvítězit schopný a náročný učitel nad pohodlným. Plat učitele se nemůže odvíjet od toho, kolik žáků je ve škole.

Kromě stávajících podpor v oblasti kultury a sportu je třeba se podívat i na tu armádu neznámých a neviditelných dobrovolníků, kteří jsou u počátku každého budoucího reprezentanta kraje nebo republiky v jakékoliv oblasti. Je třeba jim říci, že o nich víme, že si jejich práce vážíme a pokusit se ji více ocenit.

 

Otázky na tělo:

Z čeho máte největší strach?

Z lidské blbosti a závisti.

Jaká vlastnost vám na sobě nejvíce vadí?

Jako střelec někdy rychleji konám a pak musím hasit následky.

Jakou vlastnost máte na sobě nejraději?

Když něco dělám, tak pořádně (a vyžaduji to také od ostatních a tím vznikají problémy).

Jaká vlastnost vám vadí na ostatních?

Čím víc jsem starší, tím více se mi potvrzuje Werichovo, že nejhorší je srážka s blbcem.

Čeho si nejvíce vážíte na svých přátelích?

Když vám v nouzi podají pomocnou ruku.

Vaše nejoblíbenější knížka?

např. Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

Kdo je váš nejoblíbenější filmový režisér?

Miloš Forman (u nás doma nepochopen, tak své umění předvedl v Americe a dobyl světového uznání – typicky české)

Na co byste chtěl mít talent?

Na hudebního skladatele.

Váš oblíbený politik?

T. G. Masaryk.

Kterou historickou postavu nesnášíte?

Gustáv Husák.

Kdo v reálném životě je pro vás hrdinou?

Tomáš Baťa.

Kým nebo čím byste chtěl být?

Stavitelem vodních přehrad.

Životní motto?

Opět Jan Werich: Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.

63 středoškolský učitel Lukavec u Hořic bezpp STAN
25. Zdeněk Vondra

Zdeněk Vondra

47 let

lektor, trenér a konzultant ve vzdělávání dospělých

Vítězná, TOP 09

Kdo jsem?

Pocházím z Vysočiny a postupně jsem žil v Hradci Králové a Bílé Třemešné, až jsem zakotvil v roce 1990 v obci Vítězná, v místní části Huntířov u Dvora Králové nad Labem. Zde jsem zapustil kořeny a načerpal zkušenosti v oblasti samosprávy.  Byl jsem brzy aktivním členem místního veřejného života a patriotem obce. Byl jsem obecním kronikářem a novinářem i místostarostou. Od roku 2005 podnikám ve vzdělávání dospělých a mám stovky úspěšných účastníků svých seminářů v celé České republice i na Slovensku. Učím především manažerské dovednosti, personalistiku, psychologii prodeje, prezentační dovednosti a rétoriku. Od roku 1990 jsem ženatý a se ženou Simonou mám dcery Kláru a Šárku.

 

Proč kandiduji? A proč za TOP 09?

Kandiduji proto, že chci přinést do politiky více pokory, trpělivosti, důslednosti a hlavně naslouchání. Bude mi ctí pomáhat odstranit z politiků a politiky v České republice nálepku neserióznosti a arogance.

Kandidaturu do krajského zastupitelstva za TOP 09 jsem přijal s úctou a pokorou. Do strany jsem vstoupil ihned po jejím založení. Začal jsem aktivně pracovat jako člen Revizní komise RV Trutnov a člen výboru MO Dvůr Králové nad Labem. V roce 2011 jsem byl zvolen za člena RV TOP 09 Trutnov, v roce 2012 jsem se účastnil celostátního sněmu strany v Hradci Králové.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Za sdružení nezávislých kandidátů jsem byl roku 1998 zvolen do zastupitelstva obce Huntířov a čtyři roky jsem pracoval v komunální politice, z toho dva poslední roky jako místostarosta obce. Díky mé iniciativě a spolupráci s heraldikem Stanislavem Kasíkem má Vítězná od roku 2003 svůj krásný znak s květy upolínu evropského.

Nabízím dokonalou znalost regionu, znalost potřeb jeho obyvatel.  Řada voličů jsou moji bývalí spokojení a nadšení klienti, kteří si díky mému poradenství a proklientské vstřícnosti splnili své sny a přání. Nabízím znalost lidí, mám schopnost rozpoznat typy a povahy lidí kolem a schopnost s nimi asertivně jednat tak, aby nikdo neměl pocit, že ho hladí proti srsti. Umím získávat a předávat informace. Navíc, dělám politiku, protože mě to baví.

Mým krédem a přidanou hodnotou do politické kultury je motto: „Znám tři druhy řešení: Moje, tvoje a správné.“


Co chci přinést voličům?

Svým voličům můžu nabídnout svůj sluch a schopnost jednoznačně formulovat jejich stanovisko na správných místech a ve správnou chvíli. Nabízím jim úctu a loajalitu, proaktivitu a nedemagogické pozitivní myšlení, schopnost tvrdě, přitom korektně vyjednávat.

 

Co budu prosazovat?

Pokud budu zvolen, chci v regionu udělat to, co je zrovna potřeba a ne to, co potřebují momentálně významné firmy a bohatí lobbisté. Pokud to budou zdevastované silnice, budu bojovat o jejich obnovu, pokud to bude řítící se památka, chci vymýšlet projekty na její záchranu. Budou-li to nespokojení soukromí drobní zemědělci, budu hledat síly na podporu a pomoc lidem, kteří zvelebují krajinu, ve které žijeme. Obory, ve kterých bych ve prospěch Královéhradeckého kraje pracoval nejraději, jsou kultura, památková péče, regionální rozvoj a cestovní ruch, protože vím, že člověk uspěje pouze v práci, která ho baví a naplňuje. Výše uvedená témata jsou moje koníčky od dětství.

Rovněž můžu být kraji užitečný v naplňování programů výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti, protože je to moje současná profese, ve které uspívám v komerčním sektoru od roku 2005.

 

Co jsem studoval a kde jsem pracoval dříve?

Vystudoval jsem Střední zemědělskou technickou školu v Jihlavě, poté jsem pracoval ve Východočeské ZOO Dvůr Králové nad Labem, nejprve jako ošetřovatel a později jako vedoucí chovu nosorožců. Zde jsem se podílel se svými kolegy a týmem na záchraně severního bílého nosorožce a rozmnožování dalšího vzácného druhu, nosorožce dvourohého. Od roku 1994 jsem pracoval jako OSVČ pro Českomoravskou stavební spořitelnu v pozicích obchodníka, obchodního ředitele a interního lektora a trenéra.

47 lektor, trenér a konzultant ve vzdělávání dospělých Vítězná TOP 09 TOP 09
26. Ing. Milan Žďárek 53 starosta Českého Meziříčí České Meziříčí bezpp STAN
27. Libor Koldinský

Libor Koldinský

47 let

žurnalista, zastupitel Týniště nad Orlicí

Týniště nad Orlicí, TOP 09

Kdo jsem?

Bydlím v Týništi nad Orlicí, je mi 47 let a pohybuji se hodně mezi lidmi. Pracuji v novinářském prostředí, řídím redakci novin a jsem také šéfredaktorem menšího městského zpravodaje.

 

Jaké mám zkušenosti?

V místní komunální politice vedu kulturní komisi města. Zabývám se tedy v největší míře touto sférou, a to mě přivedlo před lety k TOP 09. Líbil se mi v jejím programu postoj ke kulturním hodnotám.

 

Co chci přinést voliči?

Za TOP 09 kandiduji v krajských volbách za region Rychnovsko, kde bych v případě zvolení chtěl pomáhat především v kulturní a společenské oblasti, protože zde mám dlouhodobé zkušenosti a protože se mi v poslední době zdá, právě forma tohoto života je opomíjena.

 

Co budu prosazovat?

Rád bych prosazoval více prostředků pro neziskové organizace, spolky a občanská sdružení pohybující se v kulturní oblasti, protože právě v těchto malých uskupeních se vytváří vztah k místu, tedy to, čemu se říká lokální patriotismus.

A přestože je jistě mnoho dalších důležitých témat, tak zde já spatřuji velký význam kulturních hodnot. Sounáležitost s místem kde žijeme a láska k němu je velmi důležitý faktor v životě každého z nás.

47 žurnalista, zastupitel Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí TOP 09 TOP 09
28. Alena Hladíková

Alena Hladíková

51 let

starostka Librantic

Librantice, bezpp

Kdo jsem?

Jsem starostka obce Librantice na Královéhradecku. Je mi 51 let.

 

Proč kandiduji za TOP 09 a Starostové?

Jako nezávislá kandiduji do krajských voleb za TOP 09 a Starostové hlavně z toho důvodu, že tato strana má k občanům malých obcí asi nejblíže a zná jejich problematiku a snaží se získat pro ně stejné podmínky, jako mají občané ve městech.

 

Jaké mám zkušenosti?

Deset let starostuji v malé obci Librantice.

 

Co budu prosazovat, budu-li zvolena?

Budu prosazovat, aby měli občané měst i vesnic stejné možnosti pro život. Dále podporu volnočasových aktivit mládeže, hlavně na neprofesionální úrovni. Budu se brát za kvalitnější komunikace nižších tříd.

 

Moje heslo?

„Slušnost a tolerance – vždyť tu jsme jen na návštěvě“.

51 starostka Librantic Librantice bezpp STAN
29. Ing. Petr Urbánek 67 ředitel odboru Náchod TOP 09 TOP 09
30. Bc. Ivana Pavlíková

Bc. Ivana Pavlíková

53 let

odborná referentka MěÚ

Rudník, STAN

Kdo jsem?

Pracuji na městském úřadu ve Vrchlabí jako pracovnice krizového řízení a přestupků. Žiji v Rudníku u Vrchlabí, vychovala jsem dvě dcery, které již mají vlastní rodiny.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Jako bývalá starostka obce Rudník (2200 obyvatel) stojím za programem, který Starostové navrhli, prosadili a podporují.

 

Jaké mám zkušenosti?

Od roku 1990 pracuji ve veřejné správě, což je více jak 20 let a to v úseku státní správy i samosprávy. Deset let ve funkci tajemnice obecního a městského úřadu v Rudníku a Dvoře Králové nad Labem, dále jako starostka Rudníku a odborný referent státní správy na úseku krizového řízení a přestupků. Má práce mě baví.

 

Co chci přinést voliči?

Samu sebe, jasnost a průhlednost při řešení jakýchkoliv témat.


Jaká je moje přidaná hodnota?

Můj rozhled, praktičnost, pracovitost.


Moje volební téma?

Hospodařme s veřejnými prostředky jako by byly naše vlastní!


Co konkrétně budu prosazovat, co konkrétně chci udělat pro kraj, budu-li zvolena?

Budu prosazovat snižování samotných nákladů krajského aparátu a více financí rozpouštět do veřejné infrastruktury, která je v majetku kraje.

53 odborná referentka MěÚ Rudník STAN STAN
31. Ing. arch. Martin Pour

Ing. arch. Martin Pour

35 let

architekt, radní Hořic

Hořice, bezpp

Kdo jsem?

Vystudoval jsem architekturu, je mi 35 let a jsem svobodný, nestraník. Jsem zaměstnán jako specialista Národního památkového ústavu, ÚOP v Josefově; od roku 2009 jsem radním v Hořicích. Od roku 2007 působím jako městský architekt v Hořicích. Jsem autorem publikace "Drobné památky Podchlumí".

V letech 2005 - 2009 jsem působil jako profesor na Sochařsko - kamenické škole v Hořicích; závodně hraji tenis, florbal a hokej (člen sportovního klubu Grey Grizzlies Hořice). Jsem absolutní mistr republiky z roku 2009 v závodech motocyklových veteránů.

35 architekt, radní Hořic Hořice bezpp TOP 09
32. Petr Soukup

Petr Soukup

51 let

starosta Libáně

Libáň, bezpp

Proč kandiduji? Proč za TOP 09?

Vstupem strany TOP 09, zejména obou jejich čelních představitelů na naši politickou scénu získal volič velmi slušnou alternativu na politické scéně. Z mého pohledu mezi nejdůležitější důvody, proč volit právě stranu TOP 09, je např. absence nesmyslných a populistických slibů směřovaných cíleně na konzumní společnost. Dále je to jasná představa o likvidaci, popřípadě důsledné korekci státního dluhu, uvědomění si důležitosti a nutnosti silné střední a podnikatelské vrstvy, která je nosným pilířem naší ekonomiky a současně zaměstnanosti obyvatel. Je to také jasná a ekonomicky podložená vize dokončení důchodové a sociální reformy, velmi potřebná změna daňových zákonů a zeštíhlení a zlevnění státního aparátu.

 

Moje volební téma?

Infrastruktura, odbor dopravy

 

Moje přidaná hodnota?

Možná cílevědomost a přímočarost.

 

Životní motto?

Slušnost a konstruktivní jednání.

51 starosta Libáně Libáň bezpp STAN
33. Jan Hoznedr

Jan Hoznedr

38 let

živnostník

Hradec Králové, TOP 09

Kdo jsem?

Od roku 1992, kdy jsem maturoval, se věnuji truhlářskému řemeslu. Nejprve jako zaměstnanec a od roku 2003, kdy jsem dal přednost nezávislosti před jistotou, jako podnikatel. Svobodu rozhodovat sám o sobě pokládám za největší přínos posledních dvaceti let, i přesto, že s sebou nese také mnohem víc odpovědnosti a starostí.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09?

I když politické dění sleduji dlouhá léta, aktivně jsem do něho vstoupil až v roce 2010 členstvím v TOP 09. Dnes jsem členem krajského předsednictva a přesto, že nad některými kroky naší strany nejásám štěstím, stále TOP 09 pokládám za dobrou volbu. Osobně dělám všechno pro to, aby těch přešlapů bylo co nejméně.

 

Co chci přinést voliči? Jaké mám zkušenosti?

Do krajského zastupitelstva bych chtěl přinést to, s čím mám vlastní zkušenost. Osobní odpovědnost za svá rozhodnutí. Vědomí, že peníze, o kterých rozhoduji, musel před tím někdo vydělat. Že nejde pouze o to, aby rozhodnutí byla transparentní, ale taky o to, aby měla hlavu a patu. Už jsem se smířil s tím, že dotace jsou a budou. Chci však udělat všechno pro to, aby se nevymýšlely projekty kvůli dotacím, ale dotace kvůli projektům, které lidem něco přinesou. Kongresových sálů a vzdělávacích středisek už jsme postavili víc, než je zdrávo.

38 živnostník Hradec Králové TOP 09 TOP 09
34. Bc. Lenka Škarková

Bc. Lenka Škarková

39 let

ředitelka příspěvkové organizace

Hajnice, bezpp

Kdo jsem?

Bydlím se svým devatenáctiletým synem a s manželem v malé vesničce nedaleko Trutnova již téměř 18 let. Ač jsem jako studentka milovala matematiku, shodou mnoha náhod jsem začala pracovat v humanitním oboru, který si mne získal, a proto jsem jej o několik let později i vystudovala. Sociální práci jsem věrná dosud, i když jsem před sedmi lety z místa sociálního pracovníka odešla řídit organizaci, jejíž stěžejní činností je právě sociální práce. A v Barevných domcích Hajnice, které poskytují sociální služby lidem s mentálním postižením, pracuji dosud.

Práce se mi stala koníčkem, proto se kromě řízení organizace se 100 zaměstnanci a 113 klienty věnuji i lektorské činnosti a poradenství. Zrovna tak jako před lety dělám svoji práci nejen srdcem a s velkým osobním nasazením, ale chci ji dělat i vysoce profesionálně, proto v současné době studuji manažerský program Interactive Online MBA na London International Graduate School.

 

Proč kandiduji? A proč za TOP 09 a Starostové?

Nikdy jsem se nechtěla zapojit do politiky. Avšak jako ředitelka příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb musím denně vyrovnávat a řešit mnohdy katastrofální důsledky špatných politických rozhodnutí. Bohužel, jinak než účastí v politice se tyto věci měnit nedají. A proč za Starosty a nezávislé? Protože členy této strany jsou převážně lidé, kteří jako já vědí jaká je praktická realita a co lidé kolem nás potřebují. Rovněž je mezi členy STANu několik osobností, kterých si vážím. Naše politická scéna je komediální scénou, se vším všudy. Lidé, kteří jsou členy STANu, jsou schopni z ní znovu udělat důstojnou část života společnosti. Tak proto.

 

Jaké mám zkušenosti?

Chci pracovat a pomáhat se svými odbornými znalostmi, se zkušenostmi s řízením firmy, vedením pracovníků, s prací ve veřejné správě a v neziskové sféře.  Mohu nabídnout zkušenosti s řízením procesu změny, což je v současné době na denním pořádku v naší společnosti. Na neschopnosti řídit efektivně změnu ztroskotávají systémové změny v mnoha oblastech. Jsem komunikativní a schopná srozumitelně prezentovat postoje a názory na veřejnosti.

 

Co chci přinést voliči?

Volič ode mne může očekávat profesionalitu – když budu rozhodovat, tak jen na základě vlastních odborných znalostí nebo informací získaných od odborníků a vycházejících z praxe. Vždy budu mít na paměti dlouhodobý udržitelný rozvoj a prospěch občanské společnosti.

Nejsem politik, a i když vstupuji do politiky, chci zůstat především důstojným člověkem, který je upřímný a nemá rád pokrytectví.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Jsem přímá. Příčí se mi manipulace, pletichaření a opovrhuji pokrytectvím, a tak to i zůstane. Mnoha politikům se moje přímost nemusí líbit, ale ze svých zásad neslevím.

 

Moje volební téma?

Kdo rozhoduje o osudech lidí, má být kromě politika i odborníkem pro oblast, ve které rozhoduje. Cítím se být odborníkem na sociální problematiku. Proto budu prosazovat, aby se sociální služby a především informace o nich dostaly co nejblíže k občanům. Proto se musí nastavit fungující systém předávání informací.

Budu podporovat rozvoj sociálních služeb v terénu, které budou zaměstnávat občany přímo z těchto míst, z obcí.

 

Co konkrétně budu prosazovat, budu-li zvolena?

Základem většiny činností a aktivit je dostatek pravdivých informací. Budu-li zvolena, zasadím se o vytvoření efektivního, ale také fungujícího systému předávání informací občanům až do těch nejmenších obcí tak, aby mohli své problémy řešit rychle a efektivně.

Budu prosazovat vytvoření sítě sociálních služeb dle skutečných potřeb občanů s důrazem na terénní služby.

Budu bojovat za to, aby si kraj ve všech svých rozhodnutích stanovil priority zdravotnictví, školství, sociálních služeb. Až když mají občané zajištěny tyto potřeby dostatečně, může se kraj věnovat dalším důležitým otázkám.

39 ředitelka příspěvkové organizace Hajnice bezpp STAN
35. Ing. Jan Doubek, CSc.

Ing. Jan Doubek, CSc.

63 let

ředitel společnosti, zastupitel Vrchlabí

Vrchlabí, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti Labit ve Vrchlabí. Jsem ženatý, mám jednoho vnuka.Proč kandiduji?

Strana TOP 09 je mě blízká svým zaměřením a způsoby, jakými dokáže prosazovat zvolené zásady. Rád bych pomohl ve větší míře s řešením problémů na krajské úrovni.Jaké mám zkušenosti

Zkušenosti mám především s vedením různě velkých kolektivů spolupracovníků při řešení složitých úkolů. Dokáži vhodně motivovat spolupracovníky. Během své výzkumné činnosti jsem osvědčil tvůrčí myšlení a schopnost prosazovat nové myšlenky.Co chci přinést voliči?

Záruku poctivého a solidního řešení problémů na všech úrovních. Dále využití svých schopností při prosazování zájmů regionu.Moje přidaná hodnota?

Schopnost výběru optimálních variant při rozhodování, důraz při prosazování rozumných názorů a projektů.Moje volební téma?

Rozvoj odborného školství potřebujeme víc, než si myslíte!!!Co budu prosazovat?

Rozvoj odborného školství, především učňovského a středního, budování průmyslových zón a podporu podnikání v kraji.

63 ředitel společnosti, zastupitel Vrchlabí Vrchlabí TOP 09 TOP 09
36. Ing. Bc. Jaroslav Šmíd

Ing. Bc. Jaroslav Šmíd

39 let

konzultant kvality, zastupitel Stěžer

Stěžery, bezpp

Kdo jsem?

Mám více jak desetiletou zkušenost ze zaměstnání na okresním a následně i na krajském úřadu, aktivně jsem také působil jako člen komisí na několika ministerstvech.

 

Proč kandiduji za TOP 09 a Starostové?

Členové a příznivci TOP 09 a Starostů prokázali svou práci z politiky na místní úrovni, což je předpoklad práce v politice krajské. To je hlavní důvod proč kandiduji právě za tento subjekt.

 

Jaké mám zkušenosti? Moje přidaná hodnota?

Deset let jsem předsedou Krajského šachového svazu, působil jsem jako vedoucí na letních táborech, vedu kroužek šachu na školách a DDM. Jsem členem Sboru dobrovolných hasičů Stěžery a dobrovolným dárcem krve, jsem aktivní přispěvatel do periodik a na webové stránky.

 

Co budu prosazovat v případě svého zvolení?

V případě zvolení chci pracovat v oblasti volného času dětí a mládeže a sportu, kde chci využít své dlouholeté zkušenosti z této oblasti. Je nutné vytvářet především pro naše děti a mládež takové podmínky, aby aktivní pohyb se stal každodenní součástí života nastupující generace.

 

„Vždy je potřeba myslet minimálně o tah dopředu.“

39 konzultant kvality, zastupitel Stěžer Stěžery bezpp STAN
37. PaedDr. Miroslava Knapovská

PaedDr. Miroslava Knapovská

52 let

odborná referentka MěÚ

Rychnov nad Kněžnou, TOP 09

Kdo Jsem?

V současnosti bydlím v Rychnově nad Kněžnou, přestože jsem se zde nenarodila. Líbí se mi zde překrásná příroda v okolí a především Orlické hory s možností všestranného sportovního vyžití. Je mi 52 let.

 

Jaké mám zkušenosti?

Po absolvování gymnázia a Pedagogické fakulty v Olomouci jsem pracovala jako vysokoškolská pedagožka, dále pak jako středoškolská učitelka na VOŠ, SOŠ a SZŠ v Kostelci nad Orlicí a jako učitelka ve Vamberku. Většinu času jsem věnovala mládeži v oblasti sportu a tělovýchovy. Následně jsem se věnovala oblasti životního prostředí jako odborná referentka na odboru životního prostředí Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, později též na Náchodsku v Jaroměři.

 

Proč kandiduji?

Rozhodla jsem se kandidovat za TOP 09 a Starostové z toho důvodu, že mám dlouholeté zkušenosti v rámci Královéhradeckého kraje jak z oblasti školství, tak z oblasti životního prostředí. Náš program TOP 09 je programem pro odpovědné lidi, kteří, ač nejsou ekology nebo proklamovanými ochránci přírody, budou všechny svoje činy poměřovat jejich vlivem na životní prostředí, ať už v profesním nebo osobním životě. Je programem zaměřeným na českou krajinu, ochranu ovzduší, lesy, vliv dopravy na krajinu, a ctí zásady trvale udržitelného rozvoje.

 

Jaké jsou moje zkušenosti?

Ráda bych uplatnila své dlouholeté zkušenosti v rámci Královéhradeckého regionu jako zastupitelka kraje. Myslím si, že v rozhodovacích procesech je nejdůležitější dobrá znalost regionu včetně návaznosti na okolní regiony a Česko-polské příhraničí.

 

Moje volební téma?

Hodlám podpořit priority kraje jak v oblasti školství, tak zejména v oblasti životního prostředí, týkající se ochrany kvalitních podzemních vod (Polická pánev a prameniště Litá), přírodě blízkých protipovodňových opatření a zachování biologické cennosti Orlice, soustavu zvláště chráněných území. Zejména je potřeba uchránit fenomén přírodních krás našeho kraje před průzkumnými vrty pro těžbu břidlicových plynů. Dále ještě konkrétně podpořím zásadové územní plánování, kterým by došlo k zabránění šíření skladových, průmyslových zón do volné krajiny.

 

Co budu prosazovat?

Vzhledem ke zkušenostem z mé práce i v malých městech přeji obcím jejich další rozvoj. Díky novele zákona o RUD z ministerstva financí dostane většina obcí a měst v České republice více peněz do svých rozpočtů a narovná se tak dosavadní nespravedlnost v přerozdělování daní. Ráda bych se jako krajská zastupitelka zasadila o další rozvoj Královéhradeckého kraje, vyrovnaný rozpočet a transparentní výběrová řízení - to je moje krédo do krajských voleb 2012.

52 odborná referentka MěÚ Rychnov nad Kněžnou TOP 09 TOP 09
38. Ing. Jiří Špetla 47 starosta Svobody nad Úpou Svoboda nad Úpou bezpp STAN
39. MUDr. Lenka Romanová

MUDr. Lenka Romanová

53 let

lékařka

Náchod, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem oční lékařka. Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po ukončení studií jsem pracovala v nemocnici v Náchodě. Od roku 2004 mám soukromou oční ambulanci v Rychnově nad Kněžnou.

 

Proč kandiduji za TOP 09 a Starostové?

Protože chci pomoci v oblasti krajského zdravotnictví. Politicky se angažuji v místní organizaci v Náchodě.

 

Co chci přinést voliči?

Řeknu to svým volebním mottem: Záleží mi na Vás. Zdravotnictví pro Vás, ne pro cizí kapsy!

53 lékařka Náchod TOP 09 TOP 09
40. Libor Šnajdr

Libor Šnajdr

60 let

ředitel sportovního klubu

Nové Město nad Metují, bezpp

Kdo jsem

Jsem sportovní manažer, činovník a trenér. Je mi 60 let a v roce 1992 jsem spoluzakládal Český paralympijský výbor. Pracuji jako ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují. Jsem předseda Krajského atletického svazu Královéhradeckého kraje a člen výboru Českého atletického svazu

 

Proč kandiduji?

Abych mohl ovlivňovat dění veřejných věcí. Celý život se řešení veřejného života aktivně účastním, problémy společnosti mi nejsou lhostejné.

 

Proč za TOP 09 a Starostové?

Politika TOP 09 a Starostové je mi programově blízká, politikům tohoto uskupení věřím. Navíc jsem přesvědčen, že starostové vědí nejvíce o problematice života měst a obcí.

 

Jaké mám zkušenosti?

12 let jsem pracoval v zastupitelstvu, z toho čtyři roky jako radní Nového Města nad Metují.

Ve veřejném sektoru pracuji celý život, zejména ve sportu a v komunální politice.

Voličům nabízím své zkušenosti z 20 letého spravování a rekonstrukce rozsáhlého sportovního areálu s řadou celoročních pracovních úvazků zaměstnanců SK, nabízím zkušenosti z celoživotní práce se sportující mládeží, ať už jako atletický trenér, tak i jako funkcionář Českého atletického svazu, Českého paralympijského výboru a v něm sdružených svazů tělesně postižených sportovců. Nabízím také svou pracovitost a bezúhonnost.

Ve Sportovním klubu jsme uspořádali stovky domácích i mezinárodních akcí včetně světových pohárů, mistrovství Evropy a mistrovství světa.

 

Moje volební téma?

Financování sportu. Dlouhodobě se zasazuji o podporu údržby a provozu sportovních zařízení v celém regionu. Budou-li plošně k dispozici funkční, bezpečná sportoviště s fundovanými trenéry, přispějeme k zdravější populaci, budeme účinněji předcházet patologickým společenským jevům a rozšíříme prostor pro začleňování zejména mladých lidí do života měst a obcí.

Celý život prosazuji také symbiózu nepostižených a handicapovaných sportovců, která pomáhá začleňovat handicapované do nepostižené populace.

 

libor.snajdr@centrum.cz

60 ředitel sportovního klubu Nové Město nad Metují bezpp STAN
41. MUDr. Jindřich Macoun 72 praktický lékař Holín bezpp TOP 09
42. Karel Bačina 48 ředitel společnosti Vamberk bezpp STAN
43. Jaromír Kotěra 53 živnostník, radní Černožic Černožice TOP 09 TOP 09
44. Milan Brandejs

Milan Brandejs

44 let

starosta Teplic nad Metují

Teplice nad Metují, bezpp

Kdo jsem?

Desátým rokem jsem starostou téměř dvoutisícového turisticky atraktivního města Teplice nad Metují, kde celý život žiji. Je mi 48 let, jsem podruhé ženatý a z prvního manželství mám dvě již dospělé děti Barboru a Matyáše. Mám středoškolské vzdělání s absolutoriem pomaturitního pedagogického studia. Jsem absolventem mnoha kursů, především v oblasti marketingu a udržitelného cestovního ruchu.

Jsem aktivním fotbalistou a v reprezentačním dresu starostů ČR jsem se spolupodílel na zisku zlatých medailí na EURO-mayors 2012 v Polsku. Vyhledávám aktivní odpočinek u tenisu, squashe, cyklistiky, lyžování a turistiky všeho druhu.

 

Proč kandiduji? Proč za TOP 09 a Starostové?

V posledních komunálních volbách v roce 2010 jsem reprezentoval hnutí Starostové a nezávislí a i proto jsem se rozhodl podpořit toto hnutí v krajských volbách 2012. Za hlavní úspěch STANu považuji velkou zásluhu na prosazení nového zákona o „rozpočtovém určení daní“, který dozajista povede k rovnoměrnějšímu rozvoji všech obcí a měst v naší krásné vlasti. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Z deseti let práce v komunální politice, v dobrovolném svazku obcí a místní akční skupině, ale i z dlouholetého členství a následné pozice předsedy TJ Slavoj a předsedy základní odborové organizace místní hotelové školy si dovoluji mít svůj vlastní názor na společenské dění, které mi nikdy nebylo lhostejné.

 

Co chci přinést voliči? Co budu prosazovat?

Svou účastí na kandidátce chci podpořit kolegy z vyšších pater, ale dostanu-li preferenční důvěru, pak bych chtěl využít svých starostovských zkušeností napříč všemi resorty a profesně se zaměřit na oblast cestovního ruchu, dopravy a regionálního rozvoje. Veřejně deklaruji podporu malých obcí, neziskových organizací a okrajových regionů a tímto směrem bych prosazoval i grantovou politiku kraje.

44 starosta Teplic nad Metují Teplice nad Metují bezpp STAN
45. Ing. Zdeněk Kraus

Ing. Zdeněk Kraus

59 let

starosta Černého Dolu

Černý Důl, TOP 09

Kdo jsem?

Jsem starosta městyse Černý Důl. Je mi 59 let, jsem ženatý a mám dva dospělé syny.

 

Proč kandiduji a proč za TOP 09 a Starostové?

Jako jeden ze zakládajících členů TOP 09 v regionu Trutnov chci podpořit TOP 09 v krajských volbách a naplňovat programová východiska a hodnotové desatero TOP 09.

 

Jaké mám zkušenosti?

Mám bohaté zkušenosti z komunální politiky – 8 let místostarosta, 10 let starosta, 4 roky člen Rady Královéhradeckého kraje. Další zkušenosti jsem získal v oblasti zemědělství, cestovním ruchu, regionálním rozvoji a zejména v krajském školství.


Co chci přinést voliči?

Voličům bych přinesl srozumitelnou politiku a schopnost naslouchat jejich názorům.

 

Jaká je moje přidaná hodnota?

Vzhledem k nabytým zkušenostem se moje přidaná hodnota projevuje v každé konkrétní situaci, kterou ve své funkci starosty řeším. Spočívá zejména v širokém posuzování souvislostí, nevidím černobíle. Tuto přidanou hodnotu plánuji přenést i do krajské politiky.

 

Moje volební téma?

Moje volební témata jsou dvě. Krajské školství v souvislosti s potřebami národního hospodářství – trhu práce, a cestovní ruch v Krkonoších.

 

Co konkrétně budu prosazovat, budu-li zvolen?

V oblasti krajského školství budu prosazovat zpracování jeho koncepce s důrazem na vybudování optimální sítě škol, a to optimální nejen z ekonomického pohledu, ale i z hlediska dostupnosti škol a potřeb zaměstnavatelů.

V oblasti cestovního ruchu v Krkonoších se zasadím o zlepšení zejména dopravní infrastruktury, o propojování lyžařských areálů a o rozšiřování marketingového projektu Regioncard Krkonoše.

59 starosta Černého Dolu Černý Důl TOP 09 TOP 09
46. Ing. Richard Nádvorník

Ing. Richard Nádvorník

51 let

stavební inženýr, radní Hradce Králové

Hradec Králové, TOP 09

51 stavební inženýr, radní Hradce Králové Hradec Králové TOP 09 TOP 09
47. Kamil Slezák 42 místostarosta Broumova Broumov TOP 09 TOP 09
48. MUDr. Jiří Řehůřek 54 praktický lékař, zastupitel Trutnova Trutnov TOP 09 TOP 09
49. Ing. František Faměra 50 ředitel společnosti Sobotka TOP 09 TOP 09

Zdravotnický holding odvolal Romana Koudeleho.
2. 3. 2017

Zdravotnický holding odvolal Romana Koudeleho.

Hledá se nový šéf trutnovské nemocnice

Dozorčí rada Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje se jednomyslně usnesla v otázce vedení Oblastní nemocnice Trutnov a představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje následně odvolalo Romana Koudeleho z vedení nemocnice. Tím je nyní dočasně pověřen primář oddělení ARO Martin Šimák.

Celý článek
Krajský volební štáb TOP 09 a LES
31. 8. 2016

Krajský volební štáb TOP 09 a LES

Krajský volební štáb TOP 09 a LES v čele s Leošem Hegerem, místopředsedou TOP 09 a kandidátem na hejtmana, se schází zpravidla třikrát do měsíce

Celý článek
Heger: Vzdělávání zdravotních sester musí dávat smysl
30. 8. 2016

Heger: Vzdělávání zdravotních sester musí dávat smysl

Povolání zdravotní sestry je zvláštní v tom, že se tam uplatní sestry s  úplně nejnižším vzděláním, ale také sestry s až magisterským vzděláním, které vystudují nějakou specializaci. To náš systém bohužel nereflektuje.

Celý článek
Volební komise: Zapojte se do spravedlivého sčítání hlasů
4. 8. 2016

Volební komise: Zapojte se do spravedlivého sčítání hlasů

Zapojte se do spravedlivého sčítání hlasů při letošních krajských a senátních volbách v Královéhradeckém kraji. Jak? Stačí se přihlásit do 15. srpna na email: romana.putnova@top09.cza uvést Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefon, email, volební okrsek.

Celý článek
Dárců krve je málo. Ulevme jim na daních, navrhují poslanci
6. 7. 2016

Dárců krve je málo. Ulevme jim na daních, navrhují poslanci

Dárci krve si mohou do budoucna přilepšit. Daňové zvýhodnění za jeden odběr by mohlo vzrůst o polovinu, polepšit by si mohli i dárci kostní dřeně. V novele zákona o daních z příjmů to navrhuje skupina poslanců vedená bývalým ministrem zdravotnictví LeošemHegerem a Věrou Kovářovou (oba TOP 09).

Celý článek
Poděkování voličům
25. 10. 2012

Poděkování voličům

Vážení členové, podporovatelé a voliči TOP 09, jménem svým i celé TOP 09 Královéhradeckého kraje děkuji všem, kteří přišli k volbám. Nálada a míra frustrace ve společnosti je taková, že už jen to si zaslouží poděkování a povzbuzení. 

Celý článek
TOP 09 připravuje první stínovou radu v historii hradeckého kraje
18. 10. 2012

TOP 09 připravuje první stínovou radu v historii hradeckého kraje

TOP 09 se chce stát svěžím větrem krajského zastupitelstva. Pokud se s vítěznou ČSSD nedohodne, vytvoří stínovou radu kraje, první v historii novodobého Královéhradeckého kraje. A hodlá donutit koalici tvrdě pracovat. Vyjednávání plánuje ČSSD kvůli senátním volbám až na sobotu. 

Celý článek
Finanční ústavu chceme i pro kraje
11. 10. 2012

Finanční ústavu chceme i pro kraje

Finanční ústava pro Česko bude v případě schválení parlamentem platit od roku 2014. Tzv. dluhová brzda v praxi pro jakoukoliv vládu znamená, že pokud veřejný dluh překročí 40 procent HDP, musí začít uplatňovat aktivní opatření proti většímu zadlužení. 

Celý článek
10. 10. 2012

Kraje a stát: Pro likvidaci železnice uděláme vše…

Železniční doprava v České republice prochází v současné době mnoha změnami. Po naprostém ignorování v 90. letech se zjišťuje, že železnice stále plní svojí dopravní funkci.

Celý článek
Co zaznělo na ulici
9. 10. 2012

Co zaznělo na ulici

Kampaň do krajských voleb je v plném proudu. Kandidáti do krajského zastupitelstva a další členové strany se rozešli do ulic našich měst, aby mohli debatovat s občany o tom, co je trápí, kde by mohla TOP09 do budoucna pomoci, nebo co si lidé myslí, že děláme špatně.

Celý článek
1 2 3
Články 1 - 10 z 22
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme