Celostátní programové priority

Pohněme s tím. Společně!

Hodnotová preambule

Máme za sebou největší zdravotní krizi, kterou kdy zažila většina z nás. Jejích dopadů nebyla logicky ušetřena ani ekonomika. Dopady krize v následujících měsících pocítí většina české společnosti i celé hospodářství. Stát nestihl reagovat včas. Městům a obcím proto často nezbývalo nic jiného, než aby podávaly živnostníkům, podnikatelům i svým obyvatelům záchranný kruh, a zachraňovaly tak ty nejpostiženější před úplným kolapsem.

Tato zkušenost vede k jednoznačnému závěru: na stát není spoleh, rozhodně ne za dobu působení vlády ANO a ČSSD, a proto budou i příště lidé hledat útočiště právě mezi samosprávami. Kraje by mezi nimi neměly chybět.

Zatímco vláda v době nouzového stavu řešila navýšení svých pravomocí nebo omezení rozhodování Parlamentu, TOP 09 reálně pomáhala. V Praze a v řadě dalších měst a obcí odpustila nebo odložila nájmy podnikatelům, aby zachránila jejich živnosti. Stát jim zakázal podnikat, fixních nároků se však zbavit nemohli. Svědomí místo chamtivosti, podle toho jsme se řídili.

V následujících letech si musíme také umět připustit, že nedostatek vody v naší zemi je obrovský problém. Bezmezné množství kohoutkové vody považujeme dnes za samozřejmost, zítra to už platit nemusí. Ve vedení krajů budeme dbát jednak na osvětu, ale především také na provedení konkrétních opatření, která našim občanům zajistí, aby i nadále měli co jíst a pít.

Kraje v následujících letech proto musí sehrát daleko významnější roli v otázkách zajištění bezpečnosti, ale i běžného fungování naší společnosti. Lidé, pro které je svoboda důležitější než salám, hrdost než poklonkování či spolupráce než podrazy, musí najít své zastání právě v regionální samosprávě, kterou kraje jsou. Kraje pod vedením TOP 09 budou takové lidi podporovat a nikdy se k nim neotočí zády.

Tento dokument reflektuje celostátní témata, která jsou pro TOP 09 nejdůležitější. Respektujeme rozdílná témata i problémy jednotlivých krajů. Jsme přesvědčeni, že TOP 09 na kandidátních listinách zastupují mimořádně kvalitní lidé, kteří krajské problémy dokonale nejen znají, ale především jsou schopni je vyřešit.

Podnikání

Podpora místo zaklekávání

V kontextu koronavirové krize se ukázalo, jak ohroženou skupinou jsou živnostníci, podnikatelé i malé firmy. V době blahobytu jim vděčíme za vytváření pracovních míst, zatímco v době krize se k nim stát otáčí zády a vymlouvá se na „riziko podnikání“. Lidé, kteří se po takových zkušenostech rozhodují, jestli zvolí zaměstnanecký poměr, nebo samostatně výdělečnou činnost, rozhodně nejsou motivováni k zakládání vlastních živností. Stát se v tomto ohledu ukázal spíše jako nepřítel než jako opora. Kraje musí ve vlastním zájmu představovat významnou roli stabilizujícího a záchranného prvku i pro případ jakékoliv další krize.

V krajích proto po vzoru hlavního města Prahy iniciujeme vznik speciálního garančního fondu, na kterém se podíleli naši zastupitelé. Považujeme jej za inspirativní materiál také pro krajské samosprávy.

Mimo hlavní krizové období se zaměříme na podporu malých a středních podniků sídlících v kraji. Podpoříme je při pořizování nových technologií a modernizaci. Zaměříme se také na podporu podniků, které vyrábí lokální produkty. Těm pomůžeme s propagací lokálních produktů a jejich ochranou.

Klíčovou prioritou je podpora aktivních lidí, kteří se rozhodnou založit své vlastní podnikání. Pomůžeme jim s fixními náklady tak, že pro ně například zřídíme sdílené prostory, které budou moci využívat jako své kanceláře i pro účely jednání s klienty.

Podnikání místo hlášení

Pro podnikatele, neziskové organizace, obce i zemědělce navrhneme zřízení poradenských center, která jim pomůžou při získávání dotací. Začínajícím podnikatelům se pomůžeme zorientovat v zákonech, které se týkají podnikání. V poradenském centru pro podnikatele by měla být například i advokátní kancelář nebo notář, který může s podnikatelem rovnou vyřídit založení firmy.

Školství

Vzdělávání místo biflování

Střední školy jsou v mnoha ohledech podhodnocené. Platy učitelů neodpovídají důležitosti jejich povolání. Takové prostředí nemotivuje stávající zaměstnance k tomu, aby se ve své aprobaci dále zdokonalovali, stejně tak aby se přizpůsobovali novým poznatkům z oboru pedagogiky, natož aby v oboru vůbec zůstali. Tento stav ani neláká odborníky z praxe, kteří by mohli předávat cenné zkušenosti žákům a studentům.

Na krajích proto iniciujeme vznik učitelských fondů. Ty budou odměňovat konkrétní učitele, kteří prokážou, že se ve své profesi stále vzdělávají a zdokonalují. Cílem těchto fondů bude vyrovnávat rozdíly mezi stávajícími nízkými platy učitelů a průměrným platem v daném kraji.

Podporovat budeme i studenty, konkrétně ty, kteří se rozhodnou studovat pedagogické obory. Pedagogická obec stárne, průměrný věk českého učitele je skoro 48 let. Bez motivace nastupujících generací se může jednoho dne stát, že nebude mít kdo učit. To nesmíme dopustit.

Uvědomujeme si, že každá škola je jiná a má jiné potřeby. Proto ředitele středních škol, které zřizují kraje, požádáme, aby definovali klíčové potřeby svých škol, kterých se jim z důvodu nedostatečného financování v tuto chvíli nedostává. Následně vytvoříme plán, podle kterého každá škola získá formou grantu prostředky právě na to, co sama nejvíc potřebuje.

Myšlení místo memorování

Vzhledem k vysoké byrokracii, která provází jakoukoliv žádost o dotaci z evropských peněz, bude mít každá škola zřizovaná krajem možnost požádat o praktickou podporu, aby sama nemusela platit za externí služby.

Budeme podporovat i ostatní zřizovatele škol na území krajů, především obce, ale i školy jiných zřizovatelů, především v legislativním procesu, ale i v rozvoji.

A konkrétní příklady:

  • Vypracujeme vzorové směrnice, školní řády i další povinnou legislativu, aby zřizovatelé a ředitelé nemuseli objevovat již objevené. Významně tím ulehčíme administrativu ředitelům a zřizovatelům.
  • Pomůžeme tyto dokumenty přizpůsobit konkrétním potřebám každé školy.
  • Zřídíme transparentní fond pro projekty jiných zřizovatelů škol, které významně podpoří rozvoj a modernizaci škol.
  • Podpoříme sdílení dobré praxe mezi učiteli a školami. Každý rok vedení kraje vyhodnotí nejpřínosnější projekty. Za nejlepší příklady dobré praxe odměníme školy a učitele.
  • Využijeme nastartovaný projekt dálkového vzdělávání a digitalizaci výuky. Zároveň podpoříme školy, aby využily získané zkušenosti z doby karantény. Budeme tak připraveni nejen na možné opakování pandemické vlny, ale i na moderní výuku ve 3. tisíciletí.

Vzdělání je pro nás prioritou. Prosadíme splnění slibů na zvyšování platů pedagogům. Nedovolíme, aby kvůli ekonomické krizi byli učitelé opět postaveni na vedlejší kolej. A svoje priority dodržíme.

Životní prostředí

Studny místo cisteren

Česká republika čelí a bude čelit extrémním suchům. Samy krajské samosprávy hospodaří na polích a lesích, kde se skrývá ten největší problém. Chceme se zasadit o to, abychom na všech budovách patřících kraji a jeho organizacím zachytávali a recyklovali tolik potřebnou vodu a šli ostatním příkladem. Nesmíme nechat stékat dešťovou vodu do kanalizací.

Vypracujeme proto projekty pro budovy patřící kraji nebo organizacím s většinovým majetkovým podílem kraje, zrealizujeme systém zachytávání dešťové vody a využijeme ji jako vodu užitkovou. Veškeré krajské novostavby budou počítat s tzv. zelenou střechou i fasádou. Tam, kde to bude možné, budeme využívat tzv. šedou vodu jako zálivku zelených ploch.

Obcím pomůžeme vyvázat se z nevýhodných smluv týkajících se distribuce vody, případně jim poskytneme právní poradenství, aby samy byly schopné upravit podmínky se stávajícími dodavateli služeb. Zároveň podpoříme výstavbu a dostavbu vodovodů v takových obcích, kde jsou kontaminovány studny, anebo tam, kde není k dispozici vodovod.

Zelené plochy patřící kraji přestanou být udržovány do formy anglického trávníku. Sekání omezíme na dvakrát za sezonu a zasadíme se o zvýšení podílu lučních rostlin. Díky tomu nebudou zelené plochy vysychat, ale udrží si vláhu a poskytnou útočiště stále ubývajícímu, ale potřebnému hmyzu. Ve městech a obcích vytvoříme takový prostor, aby ptáci i opylující hmyz měli lepší podmínky a šanci na život.

Remízky místo lánů

Budeme podporovat ekologické farmaření, především v místech, kde by to mohlo mít vliv na udržení kvality vody v blízkém potoce nebo řece.

Jako kritický bod vnímáme boj za změnu předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, aby došlo k razantnímu zmenšení velikosti stávajících půdních bloků. Naším dlouhodobým cílem je, aby nedocházelo k drastické erozi půdy a odtoku většiny srážek. Kraj bude upřednostňovat nájemce na své zemědělské půdě, kteří budou hospodařit šetrným způsobem k půdě a krajině.

Podpoříme projekty zaměřené na vzdělávání společnosti v tématech týkajících se ekologie, středním školám zprostředkujeme spolupráci s odborníky na ekologii, aby svým studentům mohly nabídnout přednášky s lidmi z praxe.

Přílohy
PDF Program TOP 09 a lídři do krajských voleb.pdf (2 MB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme