2 Moderní stát

2.1 Výchozí stav

Většina zemí světa se dnes nachází v neuspokojivém stavu a řeší – či spíš neřeší – často zcela zásadní problémy. Kvalita státní správy klesá úměrně úpadku vzdělanosti. Snaha všechno řídit, všechno sledovat a mít vše pod kontrolou vede k omezování lidské svobody, často s poukazem na fenomén dneška – terorismus. Moderní technologie nabízejí v tomto směru takové možnosti, o kterých se v minulosti stoupencům diktatur ani nesnilo. Snaha zajistit sociální blahobyt i těm, kteří nechtějí pracovat, vede k drancování potenciálu střední třídy a jejímu úpadku. Více než ekonomika roste ve většině států byrokracie, úměrně tomu ale klesá kvalita služeb a garancí státu. S úpadkem etiky a odpovědnosti narůstá počet zákonů, které se snaží udržet společnost v chodu restrikcemi. Lidé jsou frustrovaní a o stát se zajímají čím dál méně, klesá i volební účast.

Česká republika náleží do okruhu západních demokracií lpějících na klasické dělbě státní moci a dodržování, obhajobě a ochraně přirozených lidských práv a svobod. Klíčovým a dlouhodobým úkolem je tento systém zachovávat a rozvíjet. Udržení stávajícího systému je primárním strategickým cílem, který je třeba mít při veškeré činnosti a plnění dílčích úkolů vždy na paměti.

České právo je v současné době nepřehlednou a rozsáhlou směsicí regulačních a sankčních předpisů postihujících už takřka veškeré možné oblasti lidského jednání. S každým dalším rokem se právní řád České republiky rozšiřuje takovým způsobem, že již nabobtnal do neudržitelných rozměrů.V praxi již není možné, aby se kdokoliv bezchybně orientoval v celém právním řádu a měl o něm přehled, a to včetně odborníků a profesionálů. Legislativní chaos a nadmíra předpisů navíc vždy v přímé úměře souvisí s nedodržováním, obcházením nebo zneužíváním zákonů.

Přemíra regulačních předpisů dlouhodobě omezuje lidskou svobodu, a to nikoli revolučně, ale evolučně, což s sebou nese zvýšené riziko, protože většina společnosti si v takovém případě tohoto pomalého, ale nezadržitelného vývoje nemůže všimnout.Ve společnosti převládá přesvědčení, že každý negativně vnímaný jev lze vyřešit zákonem. To samo o sobě vytváří tlak na další a další regulační a represivní normy, které ve skutečnosti situaci vyřešit nemohou, naopak ji ještě zhorší.

Ke špatnému stavu českého práva a nevalnému mínění o něm značně přispívá rovněž pomalost soudních řízení, nekonečné průtahy v řízeních a často také nepředvídatelnost a překvapivost soudních rozhodnutí.Vydání pravomocného soudního rozhodnutí trvá často neúměrně dlouho. V takovém případě právo ovšem nemůže plnit svou klíčovou funkci.

Samostatnou kapitolou českého práva a justice je vymahatelnost soudních rozhodnutí. Existence pravomocného a vykonatelného soudního rozhodnutí mnohdy nevede k úspěšnému vymožení soudem přiznané povinnosti. Přitom celý proces soudního řízení žalobce pochopitelně absolvuje právě kvůli tomu, aby se domohl splnění povinnosti, které mu žalovaný bezdůvodně odpírá. Špatná vymahatelnost práva souvisí s pomalostí soudních řízení, ale také s rostoucím trendem posilujícím práva a postavení dlužníka na úkor věřitele. Tyto dvě strany, které mají mít podle všeobecných principů rovné postavení, dnes již rovné postavení nemají, protože v silnější pozici se nachází dlužník. Jako kdybychom postupně opouštěli zásadu platnou již od antického Říma, že smlouvy se musí plnit.

Veškeré výše uvedené nedostatky zpravidla ústí ve značné ekonomické škody v podobě nedostatku investorů nebo absence schopných a činorodých občanů a podnikatelů, kteří jsou pro stát z dlouhodobého hlediska nepostradatelní. O nápravě nežádoucího stavu českého práva a justice se přitom již dlouho mluví, ale bez navazujících reálných a konkrétních kroků ke zlepšení této tristní situace.

2.2 Bod zlomu

Nesmíme dospět do stavu, kdy stát není schopen zajistit nezbytný servis pro občany, zato však omezuje lidskou svobodu a iniciativu.Nekvalitní státní správa brzdí podnikání a nestačí změnám ve společnosti. Stát neuchrání data svých občanů a firem, za která odpovídá. Bují korupce. Právní řád je natolik nepřehledný, složitý a občanovi nesrozumitelný, že není respektován. Končí vláda práva a společnost volá po vládě silné ruky.

2.3 Naše vize

2.3.1 Úsporný, jednoduchý a výkonný stát

Není zpochybňován ústavní princip dělby moci a vzájemných brzd a pojistek a není zkreslována úloha demokratických institucí. Nezdůrazňují se jen lidská práva, ale i základní lidské povinnosti.

Administrativní agendy jsou minimalizovány na ty opravdu nezbytné. Díky tomu je možné zaměstnávat mnohem méně státních úředníků. Stát má účelně stanovenou architekturu svých institucí a efektivita jejich funkcí je měřena výkonově. Instituce rozhodují předvídatelně a rychle a jsou svým občanům servisem a pomocí. Občan má právo i možnost komunikovat se státem ve všech případech elektronicky.

Existuje jednoznačná státní koncepce rozvoje datových sítí nejen pro veřejný sektor, ale i pro celou oblast digitální ekonomiky. Sítě umožňují plnohodnotnou vzájemnou komunikaci jak mezi institucemi, tak s občany a podnikatelským prostředím. Používáme cloudové struktury, které jsou plně funkční a bezpečné.

2.3.2 České právo – místo džungle a nejistoty jednoduchost

Jsou odstraněny nepotřebné, přežité a zbytné regulační zákony. Spolu s nimi výrazně ubylo i administrativní agendy a náročnosti její správy. Je důsledně uplatňováno pravidlo, že s každou novou regulací musí být zrušena jedna stávající. Agendy tak nenarůstají, ale průběžně se mění jejich priority. Právní řád je přehledný a srozumitelný. Zásahy do ústavního pořádku jsou prováděny co nejméně, vždy po široké a odborné diskusi. A zásadně vždy až pro příští volební období.

Stát podporuje široké vzdělávání obyvatelstva v ústavním systému a právním řádu. Lidé jsou si vědomi svých práv a svých povinností, ve společnosti díky tomu převažuje vědomí, že porušování a obcházení pravidel se nikomu nevyplácí. Na internetu jsou bezplatně přístupné všechny právní předpisy v aktuálním a závazném znění a stát zajišťuje online právní a informační servis pro adresáty právních norem.

Právo je předvídatelné, judikatura soudů je důsledně sjednocena a veřejně dostupná. Soudní systém je organizačně účinný a rychlý. Jeho elektronizace je plně funkční. Všude, kde je to možné a kde je to ve prospěch ochrany práv občanů, jsou stanoveny maximální lhůty pro soudní rozhodnutí. Stát tím pro soudnictví vytváří optimální podmínky. Vláda práva je prvořadou prioritou ve společnosti, a proto musí být justiční systém kvalitně zajištěn jak personálně, tak i materiálně. Individuální odpovědnost soudců a státních zástupců je zvýšena. Vymahatelnost práva je vysoká, trest za porušení zákona přichází rychle. Nepodmíněné tresty jsou ukládány pouze za závažnější provinění, v ostatních případech jsou ukládány tresty alternativní, pro společnost prospěšné a méně nákladné. Na obviněné a nepravomocně odsouzené občany pohlíží společnost jako na nevinné, čemuž odpovídají i podmínky vazby.

2.3.3 E-volby – možnost, příležitost, nikoli povinnost

Příznivá kombinace růstu životní úrovně, vzdělání obyvatelstva a občanského vzdělávání zvýší zájem o občanské záležitosti, včetně zájmu o volby. Jako plnohodnotná možnost existuje elektronická volba, která naplňuje zásady tajnosti volebního práva a bezpečnosti.Našim občanům doma i v zahraničí umožní komfortním způsobem naplnění volebního práva.

2.3.4 Bezpečnost systémů

Občané i firmy se nemusejí obávat, že v případě zneužití dat či kybernetického útoku dojde k ohrožení jejich života, zdraví, pověsti či k ohrožení majetku a ekonomickým ztrátám. Stát má zcela pod kontrolou bezpečnost systémů.Vzhledem k nemožnosti disponovat vlastní dostatečnou odbornou kapacitou zajišťuje bezpečnost prostřednictvím certifikovaných a prověřených společností.

Důležitou prioritou je národní systém sledování a vyhodnocování kybernetických hrozeb. Důsledně je chráněno duševní vlastnictví.

ŠTÍTKY

Témata:
Bezpečnost, kriminalita a korupce, E-government a IT, Soudnictví a spravedlnost, Veřejná správa a regionální rozvoj
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme