Ministerstvo zdravotnictví pracuje na další fázi reformy zdravotnictví

12. 4. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR intenzivně pracuje na další fázi reformy českého zdravotnictví. Ta přinese především spravedlivější přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, zjednodušení vzdělávání lékařů i nelékařů, zpřísnění reklamy na léčivé přípravky, právo pacientů na náhradu nákladů na péči čerpanou v jiné zemi Evropské unie či větší ochranu pacientů v rámci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčiv a jejich padělků. Ministerstvo plánuje dokončit jednotlivé reformní kroky co nejrychleji, aby všechny tyto změny ve zdravotnictví plně fungovaly a přinášely potřebný efekt.

V rámci další fáze reformy českého zdravotnictví dojde k celkem osmi novelizacím a vydány budou čtyři nové zákony. Součástí těchto změn budou i transpozice směrnic Evropské unie do české legislativy. Mezi klíčové kroky patří vytvoření právního rámce pro zdravotní pojišťovny, který vymezí pravidla pro jejich fungování, slučování či zánik, změny ve veřejném zdravotním pojištění, velká novelizace zákona o vzdělávání lékařů a vznik zákona o univerzitních nemocnicích,“ uvedl Leoš Heger, ministr zdravotnictví, a doplnil: „Všechny připravované změny přinesou pozitivní výsledky pro české pacienty, lékaře i celý zdravotnický systém a přiblíží české zdravotnictví standardům obvyklým v Evropské unii. Zároveň přispějí k dalšímu zamezení plýtvání finančními prostředky.“

Marek Ženíšek, 1. náměstek ministra další reformní kroky komentoval: „Jak je vidět z připravovaných návrhů, Ministerstvo zdravotnictví neusnulo na vavřínech a chce reformu zdravotnictví dovést do zdárného konce. “

Novinky připravované pro následující období

Novela zákona o regulaci reklamy

Zákon o  zdravotních pojišťovnách

Transpozice směrnice Evropské unie o  přeshraniční péči

„Velké novela“ zákona č. 95/2004 Sb., o  vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání

Zákon o univerzitních nemocnicích

Dvě novela zákona o léčivech (transpozice směrnice o farmakovigilanci a transpozice směrnice o padělcích léčiv)

Zákon o zdravotnických prostředcích

Novela zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)

Novela zákona č. 379/2005 Sb. (alkohol, tabák, návykové prostředky)

Zákon o hluku

Novela zákona o regulaci reklamy zpřísňuje podmínky regulace reklamy léčivých přípravků a zavádí vyšší sankce za jejich porušení. Zákon o zdravotních pojišťovnách zajistí spravedlnější přerozdělování pojistného a nastaví nová pravidla pro fungování zdravotních pojišťoven včetně složení správních rad. Transpozice směrnice Evropské unie o přeshraniční péči přinese pacientům právo obdržet náhradu nákladů na péči čerpanou v jiné zemi Evropské unie ve výši hrazené v jejich státě. Velká novela zákona o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních celkově zjednoduší tyto normy a zpřesní procesní pravidla. Obě novelizace budou předloženy do vlády v srpnu letošního roku.

 

Zákon o univerzitních nemocnicích přesně vymezí jejich počet, neziskový charakter a spolupráci s dalšími institucemi. Novela zákona o léčivech bude rozdělena do dvou fází, přičemž finální podoba nabude účinnosti od 1. 1. 2013. Pacientům přinese větší ochranu v případě zjištěných nežádoucích účinků či padělků léčiv, zavede jednotná pravidla pro všechny subjekty v dodavatelském řetězci a zamezí nežádoucímu reexportu léčiv. Zákon o zdravotních prostředcích vymezí komplexní úpravu jejich regulace, podmínky uvádění na trh, požadavky na distribuci apod. Novela transplantačního zákona upraví pravidla pro zajištění jakosti a bezpečnosti orgánů určených pro transplantaci a přizpůsobí právní normu evropské legislativě. Zákon o hluku zavede nový systém kompetencí, odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví sladí tuto normu s evropskými směrnicemi a se správním řádem. Novela zákona č. 379/2005 Sb. pak posílí ochranu před účinky nepřímého tabákového kouře.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví intenzivně pracuje na dalších fázích reformy

 

 

Norma

Stanovený indikativní termín předložení na vládu

Pozitiva pro občany

1.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (farmakovigilance)

1Q.2012

 

Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v  rámci EU

 

Sjednocení právní úpravy změn registrace s evropskou legislativou

 

Zavedení pravidel zamezujících nežádoucím reexportům léčiv

 

Umožnění výměny léku se závadou v jakosti za jiný (ne pouze stažení)

 

Nutnost uhradit náklady za stažený lék (vč. pacienta i zdrav.pojišťovny)

 

Zavádí nové podkategorie výdeje léčivých přípravků na lékařský předpis s omezení

 

Zavádí registr výdejů léčivých přípravků s omezením (množstevní omezení výdeje u zneužívaných léčiv)

 

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

1Q.2012

Regulace reklamy humánních léčivých přípravků zahrnuje průzkumy trhu i neintervenční poregistrační  studie – nebude je možné provádět za úplatu

 

Zakazují se soutěže, loterie nebo „hry“, kterými lze ovlivnit předepisování či výdej léků

 

Zákaz návštěv zástupců farmaceutických firem v ordinační době lékařů

 

Lékař a farmaceut nesmí zaměnit a doporučit lék pacientovi, pokud by tak činil v důsledku reklamního lobbingu

 

Sponzoring kongresové turistiky (jen výdaje na ubytování, dopravu, stravu a registr. poplatek)

 

Vyšší sankce pro farmaceutické firmy

 

3.

Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích

1Q.2012

Vymezuje univerzitní nemocnici jako osobu sui generis

 

Omezený počet univerzitních nemocnic, jejich taxativní výčet a přímá vazba na lékařskou fakultu

 

Neziskový charakter - účelem univerzitních nemocnic nebude dosahování zisku, nýbrž naplnění hlavní činnosti

 

Spolupráce Ministerstva zdravotnictví, vysoké školy a kraje na řízení univerzitní nemocnice

 

Zrušení univerzitní nemocnice pouze přijetím novely zákona

 

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (padělky)

2Q.2012

Transpozice směrnice EU k  padělkům léčiv

 

Zavedení jednotných ochranných prvků k identifikaci a ověření pravosti léčiv za účelem zabránění vstupu padělků do legální distribuční sítě

 

Pravidla pro všechny subjekty v  dodavatelském řetězci

 

Úprava tzv. zprostředkování léčiv

 

Zavedení požadavků na obsah a označení internetových stránek provozovaných lékárnou za účelem zásilkového výdeje léčiv

 

5.

Návrh zákona, kterým mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) ve znění pozdějších předpisů

2Q.2012

Upraví pravidla pro zajištění jakosti a bezpečnosti orgánů určených k transplantaci tak, aby komplexně, ve všech fázích zacházení s orgány byla uplatněna opatření k dosažení nejvyšší možné míry jejich jakosti a bezpečnosti a minimalizovala se tak rizika spojená s odběrem a transplantací orgánů.

 

Povede k zamezení nepřípustných praktik při darování a transplantaci orgánů, včetně obchodování s lidmi.

 

Vymezí povinnosti a odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, včetně povinnosti vytvořit a udržovat systém jakosti.

 

Plní záměr EU mezinárodně zajistit srovnatelný standard záruk jakosti a bezpečnosti lidských orgánů ve svých členských státech.

 

Řeší otázku odběrů orgánů od zemřelých dárců, kteří nejsou občany ČR

 

V souladu se směrnicí EU upravuje náhrady na pokrytí výdajů a ztrát příjmů pro žijící dárce a dále tzv. příspěvek na náklady pohřbu, který bude náležet osobě, která vypraví pohřeb zemřelému dárci orgánů.

 

6.

Věcný záměr zákona o  ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí ((Zákon o hluku)

2Q.2012

Stávající hygienické limity se nemění (odvozeny od stavu poznání vztahu mezi  dávkou a účinkem expozice hluku dle WHO)

 

Nový systém kompetencí, odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku

 

Hluk, který může negativně ovlivnit zdraví dále pod státní zdravotní dozor (hluk z pozemní a letecké dopravy,  hluk stacionárních zdrojů )

 

Hluk, který nemůže negativně ovlivnit zdraví a je otázkou akustického komfortu převede pod pravomoc obcí (hlasy lidí, zvuky zvířat, hluk z koncertů, sportovních a společenských  aktivit )

 

Hluk z dopravy zahrnout do územně plánovací dokumentace pomocí hlukových zón (zóny stanoveny na základě výpočtových hlukových map podle Směrnice 2002/49/EC)

 

7.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o  změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2Q.2012

Dále posílí ochrany před účinky nepřímého tabákového kouře

 

Zlepší vymahatelnosti práva, a to zejména v souvislosti se zákazem prodeje alkoholických nápojů/tabákových výrobků osobám mladším 18 let,

 

Reviduje typy odborné péče pro osoby škodlivě užívající návykové látky atd.

 

8.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

3Q.2012

Zrušení odborného dohledu – k  výkonu povolání není potřeba získat osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu – snížení administrativní zátěže

Výkon povolání pod odborným vedením pouze ve specializační přípravě, u absolventů (v době na zapracování) nebo po přerušení výkonu povolání delší než 5 let

Odstranění duplicitního vzdělávání na VOŠ a Bc. u oborů se stejnými výstupními činnostmi – reakce na demografický vývoj, navýšení kompetencí, požadavky praxe, soulad s právními předpisy

Zjednodušení a zpřehlednění celého zákona

Celoživotní vzdělávání – povinnost každého zdravotnického pracovníka, převedení odpovědnosti za jeho plnění na zaměstnance, zaměstnavatele a odborné společnosti, zrušen kreditní systém

Úpravy akreditace a činnosti akreditační komise- více komisí, flexibilnější a přitom více individualizovaný systém

Preference kombinovaných forem studia pro specializační vzdělávání v navazujících magisterských programech, nejdříve získat praxi v odbornosti

Související úpravy navazující legislativy – vyhláška o činnostech, katalog práce, vyhláška o minimálních požadavcích na vzdělávací programy

 

9.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

3Q.2012

Celkové zjednodušení znění zákona tak, aby byl tzv. uživatelsky přívětivý pro odbornou lékařskou veřejnost

 

Jednoznačné vymezení pojmu odborný dohled lékařů ve specializační přípravě

 

Úprava v oblasti správního trestání, včetně zpřesnění a doplnění kontrolních mechanizmů za účelem udržení standardů specializačního vzdělávání

 

Úprava postavení lékaře, zubního lékaře, farmaceuta – hostující osoby (osoba, která získala své vzdělání mimo ČR v rámci EU)

 

Nové vymezení pro časově omezené uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v ČR pro lékaře, kteří získali vzdělání mimo EU

 

Jednoznačně definuje postavení farmaceuta a jeho kompetence (např. vedení lékárny a zvlášť náročné lékové formy)

 

Zpřesnění procesních pravidel při udělování a odnímání akreditací pro základní a nástavbové obory lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

 

 

10.

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

4Q.2012

Zajištění spravedlivějšího, vícekriteriálního přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění

 

Posílení principů transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany zdravotních pojišťoven

 

Lepší vymezení pravidel pro fungování, slučování i zánik pojišťoven

 

Správní rady budou primárně složeny z odborníků – méně politických vlivů

 

 

11.

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích

4Q.2012

Komplexní úprava regulace zdravotnických prostředků

 

 

Kodifikuje podmínky uvádění zdravotnických prostředků na trh, distribuce, výdej/prodej, používání v  nemocnicích, apod.

 

Zpřísní požadavků na distribuci a manipulaci se zdravotnickými prostředky

 

Nově upraví regulace úhrad zdrav. prostředků ze zdravotního pojištění – úhrady na principu „za stejný efekt, stejná úhrada“

 

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví

V Praze 12. 4. 2012

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Leoš Heger, Marek Ženíšek
Témata:
Zdravotnictví
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme