Co Vás nejvíc zajímá...

... o reformě penzí

K jakým změnám tedy po roce 2013 dojde, co se změní pro jednotlivce?

Návrh důchodové reformy počítá s možností dobrovolného vstupu do druhého pilíře. To v praxi znamená, že jednotlivec, kterému dnešní systém vyhovuje a který si například již v rámci penzijního připojištění sám nějak spoří nad rámec zákonem daných odvodů, nemusí měnit nic. Systém stávajících dobrovolných úspor na stáří se státním příspěvkem bude zachován. Na druhou stranu ti, kteří mají pocit, že dnešní spoření jim stačit nebude, a chtějí se na stáří zabezpečit lépe, budou mít tuto šanci.

Z dnes odváděných 28 % do průběžného systému budou odvádět pouze 25 % vyměřovacího základu mzdy, zbývající tři procenta plus další dvě (jako nutná podmínka pro vstup do dobrovolného systému) pak budou posílat do penzijního fondu, který si sami vyberou.

Do tohoto systému může vstoupit kdokoli?

Ano, v průběhu druhého pololetí roku 2012 se bude moci každý člověk v produktivním věku rozhodnout, zda se chce do tohoto systému zapojit. Po 31. 12. 2012, kdy začne standardní fungování dobrovolného systému, to bude umožněno jen lidem do 35 let. Jejich rozhodnutí pak bude nevratné, ze systému nelze vystoupit, ani do něj vstoupit.

Kdo bude prostředky spravovat?

Prostředky na individuálních penzijních účtech budou spravovat stávající penzijní fondy, jež projdou transformací a přelicencováním. Každý nový zájemce o správu individuálních penzijních úspor bude moci založit novou penzijní společnost, pokud splní zákonné požadavky, které bude definovat novou legislativou ministerstvo financí. Penzijní společnosti povinně nabídnou čtyři investiční profily včetně fondu investujícího výhradně do českých státních dluhopisů pro občany preferující jistotu státní garance. Investiční profily, které budou pro penzijní společnosti povinné, jsou tyto: dynamický, vyvážený, konzervativní a profil státních dluhopisů ČR. Trh finančních zprostředkovatelů bude přísně regulován, tak aby se minimalizovaly obchodní náklady penzijních společností a aby došlo k zprůhlednění vztahu poradce a jeho klienta.

Na pokrytí schodku v průběžném systému budou použity příjmy ze sjednocení sazeb DPH, jaký předpokládáte růst cen?

Poslední zvýšení DPH v roce 2008 predikovalo při zvýšení dolní sazby z 5 na 9 % inflaci 1,5 %, skutečnost byla taková, že ceny stouply zhruba o jedno procento. Dnešní prognózy se velmi různí, a to z pochopitelných důvodů. Zřejmé je, že zvýšení ceny bude mít na různé rodiny s různými spotřebitelskými návyky a potřebami rozdílné dopady, lze také přepokládat na základě předchozích zkušeností, že zvýšení DPH se rozmělní mezi spotřebitele a prodejce. Stejně jako většina analytiků, kteří se k této problematice vyjadřovali, se kloníme k názoru, že očekávatelný dopad na výdaje domácností se bude pohybovat kolem dvou procent. V případě, že dojde ke zvýšení výdajů domácnosti o 425 Kč měsíčně, jak například předikuje analýza myšlenkového centra IDEA Jana Švejnara, pak my na v průměrné rodině navyšujeme slevu na dani o 500 Kč měsíčně. Dopad by tedy měl být minimální.

Jaká další opatření v souvislosti se sjednocováním sazeb DPH se plánují?

Každý z nás ze své mzdy odvádíme 1,2 % na tzv. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ten bude zrušen, stejně  tak povinný příspěvek na úrazové pojištění (0,6 % mzdy). Dále bude zvýšena daňová sleva na děti. Ta dnes činí 967 Kč měsíčně na jedno dítě, zvýšena bude o  250 Kč, tedy na více než 1 200 Kč měsíčně na každé dítě v rodině. Se sjednocením sazeb DPH budou valorizovány všechny typy důchodů a také životní minimum, čímž dojde ke zvýšení dávek v hmotné nouzi pro osoby, které by zvýšením dolní sazby DPH byly ohroženy chudobou. V době končící ekonomické krize tyto kroky mohou podpořit hospodářský růst, tvorbu nových pracovních míst, podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka dokáží tato opatření naši ekonomiku v nejbližších letech nastartovat tak, že za pět až deset let budeme výrazně bohatší zemí.

Jak se změní důchody od 1. října 2011?

Změna důchodů po 1. říjnu 2011 s velkou důchodovou reformou přímo nesouvisí. Ministerstvo práce muselo reagovat na nález Ústavního soudu, který stávající systém označil za nedostatečně zásluhový, jinými slovy řekl, že vysokopříjmové skupiny obyvatel, které v průběhu života odevzdávají do systému více, by z něj v důchodu měly také více dostávat. S tímto nálezem se musel resort nějakým způsobem vypořádat, tak aby systém začal dle rozhodnutí soudy 1. října fungovat jinak. Tedy, pro všechny stávající důchodce se nic nemění. Stávající model výpočtu bude zachován i po 1. 10. 2011 také u nejohroženějších nízkopříjmových obyvatel. K navýšení důchodu dojde – na základě požadavku Ústavního soudu – u vyšších příjmových skupin. Nově přiznávané důchody (po 30. září 2011) středně-příjmovým skupinám obyvatel budou po následujících pět let postupně snižovány - ve výsledku o celkové jedno až tři procenta. V návrhu zákona se počítá s pětiletým přechodným obdobím, které bude sloužit k tomu, aby lidé těsně v předdůchodovém věku byli zasaženi změnou minimálně, každoroční valorizací dojde k několikanásobnému překrytí schodku (příklad: průměrný důchod bude klesat o cca 60 Kč ročně, oproti tomu valorizace například pro letošní rok bude 360 Kč u průměrného důchodu).

Jakým způsobem budou příjemci penze z druhého pilíře vypláceny?

Buď formou doživotní penze (po smrti příjemci výplata skončí), nebo doživotní penzí s pozůstalostní penzí na 3 roky, tzn. že v případě úmrtí příjemce penze je vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši. Třetí možností je vyplácení formou renty po dobu minimálně 20 let. V tomto případě, pokud by příjemce v průběhu čerpání zemřel, výplata pokračuje po zbytek doby formou pozůstalostní penze ve stejné výši. To jsou způsoby čerpání naspořených prostředků. Zde musím ještě napravit pokřivené informace, které se v médiích objevily v minulých dnech. Pokud účastník dobrovolného systému zemře v průběhu spořící fáze – tedy před tím, než začne ze systému čerpat - stávají se naspořené prostředky součástí dědického řízení.

TOP 09 a MPSV
Štítky