Drábek: Stát a jeho podpora zaměstnavatelů

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem

15. 6. 2011

Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace; při provádění státní politiky zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů. (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Státní správou v oblasti státní politiky zaměstnanosti je pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Úřadem práce České republiky. Zákon o zaměstnanosti k tomu dodává: Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti a řešení stěžejních otázek na trhu práce, zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, které zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává prognózy vývoje zaměstnanosti a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce a k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v České republice a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil do zahraničí…

V této souvislosti a ve vazbě na ocenění Zaměstnavatel roku 2011, nad nímž MPSV převzalo záštitu, se ptáme ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka:

Cílem státní politiky zaměstnanosti je mimo jiné dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách a produktivní využití zdrojů pracovních sil, tedy úspěšní zaměstnavatelé a spokojení zaměstnanci. Zaměřme se na zaměstnavatele: jakou podporu či pobídky jim stát v rámci své politiky poskytuje?

Mezi opatření, kterými stát podporuje zaměstnanost, patří zejména investiční pobídky, tedy podpora tvorby nových pracovních míst a podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců. Investiční pobídky jsou obecně zaměřeny na podporu high-tech výroby a dovoz kapitálu. V současné době je soustředěno poskytování investičních pobídek v gesci MPSV na územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 procent vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice. Výše hmotné podpory činí 50 000 Kč na nové pracovní místo a 25 procent z nákladů na rekvalifikaci. Případné navýšení je možné podle velikosti podniku a podle toho, zda rekvalifikovaný zaměstnance spadá do některé „rizikové“ skupiny. Dále se jedná o příspěvky, které poskytuje Úřad práce ČR na základě posouzení regionální situace na trhu práce a možností uplatnění konkrétního uchazeče o zaměstnání. Příjemcem příspěvků je zaměstnavatel, který přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Jedná se zejména o společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, překlenovací příspěvek apod. Obecně řečeno - jedná se o zřizování nových pracovních míst a vyhrazování současných míst pro konkrétního uchazeče o zaměstnání. Příspěvky poskytuje Úřad práce na základě písemné dohody se zaměstnavatelem. Při rozhodování o poskytnutí příspěvku a jeho výši vycházíme z konkrétní situace na trhu práce, tzn. z počtu a struktury uchazečů o zaměstnání a z počtu a struktury volných pracovních míst, z dalších možností uplatnění konkrétního uchazeče apod. Jedná se o příspěvky na mzdové náklady nebo o příspěvky na nákup vybavení potřebného pro vytvoření nového pracovního místa.

Jaký zájem o státem nabízené příspěvky a pobídky projevují sami zaměstnavatelé? O které je zájem nejvyšší? Je něco, co by zaměstnavatelé jako podporu uvítali, ale zatím nebylo realizováno nebo se chystá?

Největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o nástroj „společensky účelné pracovní místo vyhrazené“. Důvodem je minimální administrativní náročnost při získávání tohoto příspěvku. Od ledna 2011 do dubna 2011 bylo vyhrazeno 1842 těchto pracovních míst. Jedná se o příspěvek na mzdové náklady zaměstnanců. V současné době MPSV rozjíždí projekt „Vzdělávejte se pro růst!“, jehož cílem je zvyšování kompetencí, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců v oborech, ve kterých lze bezprostředně nebo v nejbližším období očekávat růst poptávky po pracovní síle, a podpora podniků v odvětvích s předpokladem růstu. Podporována budou následující odvětví: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod, pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství. Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci).

Předmětem diskusí jsou už nějaký čas stravenky a jejich daňové zvýhodnění. Nestojí úmysl zrušit tuto výhodu proti záměrům aktivní politiky zaměstnanosti?

V případě stravenek se jedná o benefit ze strany zaměstnavatelů ke svým zaměstnancům. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti umožňují podporu zaměstnavatelů, kteří uchazečům o zaměstnání vytváří vhodná pracovní místa. Mezi těmito instituty tedy není žádná přímá souvislost.

MPSV poskytlo záštitu soutěži Zaměstnavatel roku. Jak tuto soutěž hodnotíte a v čem vidíte její hlavní přínos?

Díky celkovému pojetí, ale i co do rozsahu je soutěž Zaměstnavatel roku potřebná a užitečná. Je jedině dobře, že v ČR existuje subjekt, který oceňuje personální politiku jednotlivých společností, které můžou a dokážou inspirovat ty ostatní. Právě v tom spatřuji jednoznačný přínos soutěže a její důležitost. I proto Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR převzalo nad tímto oceněním záštitu.

Zdena Bočarova

Hospodářské noviny, 15. 6. 2011, Rubrika: Rozhovor, str. 6

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme