× Pohněme s tím. Společně!

Drábek: Reformy jsou nepopulární, ale nezbytné

Projev ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka

22. 10. 2011

Jsem sice drobně překvapen, ale přesto připraven. Dovolte mi, abych začal svou zprávu o činnosti ministra tím, že navážu na to, co jsem řekl před nedlouhou chvílí a odkázal se na demografický vývoj, který v podstatě určuje jedno ze zásadních témat, kterým se zabývá resort sociálních věcí, a to je důchodová reforma. To, že demografický vývoj jasně říká, že pokud chceme, aby lidé, kteří jsou v poproduktivním věku, měli dostatečnou životní úroveň, tak tomu nezbytnou podmínkou je provést restrukturalizaci důchodového systému. Za těch 15 měsíců, kdy se TOP 09 podílí na vládní koalici, se nám podařilo to, co se nepodařilo předchozím politickým garniturám, přestože se o důchodové reformě diskutuje od poloviny 90. let. Byly provedeny změny stávajícího státního důchodového systému, nebáli jsme se toho říci, že dnešní mladí lidé musí počítat s tím, že budou odcházet do důchodu později, než jim slibovaly předchozí politické špičky. Museli jsme také respektovat nález ústavního soudu a změnit výpočtový vzorec pro výpočet důchodů, který lépe odráží dvě polohy dnešního důchodového systému, tj. na jedné straně solidaritu, na druhé straně zásluhovost. Je třeba připomenout, že to, co bylo provedeno jako úprava důchodového systému, to, co platí od 30. září letošního roku, že to jsou změny, které jsou nutné, byť můžete číst v různých médiích, že nejsou úplně populární. Ale právě proto, abychom zajistili stabilitu důchodového systému, proto, aby bylo jasné, že na důchody bude i za 30 nebo za 40 let, proto je potřeba penzijní systém nastavovat s dlouhodobou perspektivitou a země, které jsou odpovědné, tak to dělají. Nám se to částečně podařilo a druhá část už závisí jen na tom, jestli bude naše koaliční spolupráce dostatečně soudržná a jestli Poslanecká sněmovna přehlasuje veto Senátu.

Co se týká reformy penzí v takzvaném 2. a 3. pilíři, tak dnešní systém penzijního připojištění je potřeba změnit, restrukturalizovat, oddělit majetek klientů od majetku správce, aby každý měl jistotu, že nedoplatí na to, že si spoří ve fondu připojištění. Je třeba ale také říci, že ten dnešní systém penzijního připojištění může být pouze doplňkovým systémem v penzijním systému. Funguje jednoduché pravidlo - tím, že přehazujete peníze z jedné kapsy do druhé, žádné nové peníze nestvoříte. Tím, že vyberete od lidí daně a někomu jinému je přidělíte jako státní příspěvek, tím nevytvoříte nové zdroje. Proto je nutné prosadit penzijní spoření, které vygeneruje další prostředky a zdroje do dlouhodobé stability penzijního systému. A že ty parametry jsou navrženy správně, to si myslím, že je zřejmé i z mezinárodních diskusí, které probíhají na evropské úrovni, kde některé země dnes pod vlivem ekonomické krize musí přehodnocovat parametrické nastavení penzijního systému a jdou v podstatě směrem, který my nastavujeme už od začátku. Samozřejmě i v důsledku toho, že bohužel k penzijní reformě přistupujeme až nyní. Nicméně myslím si, že TOP 09 může být hrdá na to, že je stranou, která po dvou letech existence dokázala prosadit reformu penzijního systému v České republice. Chtěl bych velmi poděkovat za spolupráci mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem financí, konkrétně naší spolupracuji s Miroslavem Kalouskem, protože penzijní reforma je společným dílem. Formálně některé části předkládá ministr financí, jiné části ministr sociálních věcí, ale je to společné dílo, kterého já si velmi vážím.

To, že se můžete setkávat s různými ataky na to, že penzijní reforma znamená privatizaci penzijního systému, že penzijní forma znamená vytahování peněz z nejchudších skupin obyvatelstva, to jsou samozřejmě štvavé názory, spíše útoky, o kterých tu mluvil dopoledne předseda Karel Schwarzenberg, nicméně ty ekonomické argumenty jsou naprosto jasné. Shodou okolností tento týden jsem měl přednášku na VŠE před 350 studenty, kteří byli připraveni diskutovat o tom, jak je nejlépe technicky nastavit ty parametry důchodového systému, jak je nejlépe technicky nastavit parametry zvyšování věku odchodu do důchodu, když se prodlužuje střední věk dožití a je potřeba zachovat průměrnou dobu pobírání důchodu. Nebyli připraveni na diskusi o tom, zda postupujeme koncepčně správně či ne, protože to berou jako samozřejmost. Z toho také vyplývá, že se musíme více soustředit na vysvětlování našich reforem těm, kteří nám fandí, protože těm, kteří nám nefandí, těm je většinou vysvětlování zbytečné.

Druhou základní částí agendy ministra práce a sociálních věcí byla v uplynulém 15měsíčním působení ve vládě sociální reforma. Tady jsme si dali jasné heslo: pomoc státu těm, kteří ji potřebují. To znamená změnit sociální systém tak, aby měl vysokou laťku co do pomoci těm, kteří ji skutečně potřebují, ale aby neposkytoval svoji pomoc těm, kteří se jen vezou, kteří využívají sociální systém jako příjemný způsob trávení života. A že se sociální reformou nesmíme otálet, že není možné odkládat nebo prodlužovat zavádění sociální reformy, to nám ukazuje například Šluknovsko. Ale Šluknovsko není jediné, takových lokalit, kde se ukazuje, že 20 let sypání peněz, rozhazování peněz bez toho, aby byl naprosto jasný účel, aby byla jasná kontrola, aby bylo jasné, že ti, kteří dostávají pomoc skutečně pomoc potřebují a zaslouží si ji, toho odrazem jsou situace, které se dnes dějí v řadě míst republiky a na Šluknovsku se vyhrotily.

To, že od 1. 1. bude platit jeden ze základních kamenů našeho volebního programu - 20 hodin týdně veřejné služby pro ty, kteří pobírají pomoc od státu, pro ty, kteří jsou součástí klientů sociální sítě, to je podle mého názoru velkým úspěchem TOP 09. To, že se to týká všech, asi tady není potřeba zdůrazňovat, byť jste z různých útočných mailů ujišťováni o tom, že změny se zajišťují jen na krátkodobě nezaměstnané a ty, kteří žijí dlouhá léta v sociálním systému, těch že se to týkat nebude. Bude se to týkat všech. Všech, kteří dostávají podporu v nezaměstnanosti a v sociální nouzi budou muset vykonávat veřejnou službu, aby těm ostatním, kteří se na ně skládají, odvedli aspoň část toho, co přijímají od společnosti.

Zavádíme také od 1. ledna příštího roku jednotné výplatní místo pro všechny sociální dávky. Ten složitý a drahý systém, kdy jsou dnes sociální dávky vypláceny na třech úřadech, dvou typech obecních úřadů a úřadů práce je skutečně neudržitelný. Opět není možné otálet s tím sjednocením, které například jen v příštím roce přinese 3/4 miliardy úspor a z toho 200 milionů půjde obcím na posílení sociální práce. To je cesta - efektivnější a levnější státní agenda a větší napření do konkrétní sociální práce s konkrétními lidmi. Čekáme, zda koalice bude dostatečně soudržná a přehlasuje veto Senátu a zda tyto zákony vejdou v účinnost od 1. ledna příštího roku.

Jednou z částí sociální reformy je také reorganizace pomoci zdravotně postiženým. Dosud - ještě v letošním roce - zdravotně postižení a to je paradoxní musejí žádat o finanční pomoc od státu na třech různých úřadech. Zdravotně postižený, který je například na vozíku, tak musí na třech různých úřadech žádat o finanční pomoc státu. Od 1. ledna to bude na jednom místě, od 1. ledna nebude žádat o osm různých dávek na osmi různých formulářích. Bude žádat o dvě dávky - pravidelnou a jednorázovou (auto, úprava bytu a podobné účely). Rozsah pomoci zůstává zachován, celková částka, která jde na pomoc zdravotně postiženým se pro příští rok mírně zvyšuje, protože úspora na administrativních nákladech je výrazná, takže celková částka se mírně zvyšuje. Systém celkově bude úspornější. Dokonce u tohoto zákona se překvapivě stalo to, že i Senát tento zákon schválil - myslím přes tu oranžovou převahu, která tam je. Tak změnu pomoci osobám se zdravotním postižením schválil Senát, tento zákon čeká jen na podpis prezidenta republika.

Důchodová a sociální agenda nejsou jediné dvě položky, které spadají do resortu práce a sociálních věcí. Musím se zmínit i o části práce - zaměstnanost, tvorba nových pracovních míst a boj proti nelegální práci. Pokud jste měli v poslední době možnost zaznamenat údaje ČSÚ, tak ty říkají, že šedá ekonomika se podílí na tvorbě HDP 17 procenty. To je obrovské číslo. To znamená, že každý sedmý člověk pracuje ve sféře šedé ekonomiky. To jsou desítky miliard korun, které utíkají ze zdravotního systému, ze sociálního systému, z daňového systému. Proto tak velký důraz z mé strany na potírání nelegálního zaměstnávání a tady prosím, aby TOP 09 stála jasně za tím, že chceme právní stát, chceme stát, kde všichni mají rovné šance, ale na druhou stranu všichni také musí plnit svoje povinnosti vůči spoluobčanům. Pokud se nám podaří zlepšit situaci v oblasti nelegálního zaměstnávání, bude to znamenat miliardové úspory pro veřejné rozpočty i pro možnost financování služeb potřebných pro všechny občany. Od ledna se sjednocuje kontrola nelegálního zaměstnávání na státní úřad inspekce práce, posiluji počet pracovníků, kteří se tím zabývají, z 250 přibližně na 400. Chci, abychom dosáhli 200 tisíc kontrol nelegálního zaměstnávání, aby každá firma věděla, že na ni dojde. Aby každý, kdo přemýšlí o práci načerno, aby věděl, že se mu to nevyplatí. Věřím, že nám to přinese výrazné přínosy do sociálních systémů.

Poslední oblast, o které bych se chtěl zmínit, je oblast rodiny a oblast slaďování pracovního a rodinného života. Oblast rodiny je pro mě jedním z důležitých kamenů a důležitých priorit zejména proto, že český systém mateřské dovolené a rodičovského příspěvku je sice velmi komfortní a jsme zemí, kde je nejdelší rodičovská dovolená na světě, ale na druhou stranu to, že není dnes možnost sladění pracovního a osobního života například pro ty, kteří jsou doma s malými dětmi, protože si musí vybrat buď rodičovský příspěvek nebo pracovní aktivitu, tak to je velmi závažná chyba toho systému, která způsobuje dlouhé přetržení kariéry a velmi obtížnou možnost návratu k běžné pracovní aktivitě. Proto od ledna příštího roku bude zmírněna ta podmínka pro souběh pracovního a rodinného života, od ledna příštího roku bude možné, aby rodič, který se stará o dítě s věkem vyšším než dva roky a zároveň bere rodičovský příspěvek, tak aby mohl být alespoň na částečný úvazek zaměstnán, aby mohl naplňovat zároveň pracovní aktivitu a zároveň se věnovat dítěti. To je přelomový systémový krok, který bude směřovat k vyšší konkurenceschopnosti české ekonomiky, ale na druhou stranu také k mnohem lepšímu sladění pracovního a osobního života. S tím souvisí i rozšířená možnost firemních školek, takzvaných dětských skupin, protože tu situaci, kdy je nedostatek v mateřských školách, musíme řešit i alternativními možnostmi tak, abychom velmi rychle vyrovnali handicap a dali skutečně možnost rodičům, aby mohli velmi dobře koordinovat starost o dítě a svoji pracovní aktivitu. Souvisí s tím i otázka pěstounské péče a kojeneckých ústavů, to víte, že je mediálně velmi vděčné téma. Jsme jednou z posledních zemí, která umisťuje děti do tří let do kojeneckých ústavů a my prostě musíme dát dětem to, co potřebují, to znamená tu citovou vazbu. Není možné, aby půlroční nebo roční bylo pouze ze sociálních důvodů umístěno do ústavu. Je třeba hledat náhradní rodiny, je třeba změnit a zlepšit podmínky pro pěstounskou péči.

Tyto poslední dva body jsou témata, která řešíme intenzivně v tuto chvíli a měla by postupně nabíhat do praxe od poloviny příštího roku do začátku roku 2013.

Tak jak jsem se o tom už zmínil, můžete buď v médiích anebo v různých internetových, emailových boxech si přečíst zprávy, které nejsou pravdivé, ať už se to týká toho, že důchodový systém snad přiznává někomu vypočtený důchod z průměrné mzdy, když nepracuje celý život. To prostě není pravda. Podmínkou pro vznik nároku na starobní důchod je odpracovaná doba. Nikdy se nepočítá starobní důchod z ničeho jiného, než z reálného výdělku člověka. Můžete si přečíst, že sociální systém nahrává těm, kteří nepracují. Není to pravda - změny od ledna jsou velmi silnou motivací pro zapojení se do aktivity také pro to, aby ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, tak aby si obnovili standardní denní cyklus v tom, že ráno se vstává a jde se do práce a v noci se spí. To jsou možná úsměvné, ale velmi důležité aspekty sociální práce.

Chci, abychom skutečně naplnili to, co jsme voličům slíbili, aby sociální systém byl komfortní pro ty, kteří pomoc státu potřebují, pro ty, kteří se nedokáží z objektivních důvodů postarat sami o sebe, ale na druhou stranu aby sociální systém nebyl určen těm, kteří ho zneužívají.

Dovolte mi, abych poděkoval mým kolegům ve vládě, kteří - a není to někdy jednoduché - podporují ty změny sociálních systémů, ať už jsou to změny, o kterých jsem mluvil v důchodovém systému, ať už je to spolupráce s ministrem zdravotnictví Hegerem na dlouhodobé sociální zdravotní péči. Dovolte mi, abych poděkoval také všem poslancům a senátorům, protože obhajovat a prosazovat návrhy nás ministrů v Poslanecké sněmovně a v Senátu není vůbec jednoduché, to asi nemusím vysvětlovat, stačí, když si pustíte záznam z jednání Poslanecké sněmovny nebo z jednání Senátu. A já bych chtěl tady velmi ocenit práci předsedů jak poslaneckého klubu Gazdíka, tak senátního klubu Paukertové, protože na nich leží ta organizační práce, aby naši poslanci a senátoři věděli, jak a k čemu se vyjadřovat, jaké argumenty jsou důležité, kdy je třeba se jak postavit za nás, kteří předkládáme jednotlivé návrhy zákonů. A neméně bych chtěl poděkovat také vám všem v regionech, protože vím, jak je to těžké obhajovat nepopulární kroky, nepopulární reformy, které jsou ale nezbytné a já věřím, že už v průběhu příštího roku budeme moci všichni společně ukázat, že ten reálný výsledek těch základních kroků, které budou v účinnosti od začátku příštího roku, tak že ten reálný výsledek je správný a že jdeme tím směrem, který jsme voličům slíbili.

Děkuji vám všem za spolupráci i za důvěru.

Jaromír Drábek
ministr práce a sociálních věcí

V Hradci Králové 22. 10. 2011

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek

Videa z 2. celostátního sněmu TOP 09

Inventura reforem

Má význam usilovat o vyrovnaný rozpočet?
Má zdravotnictví dost prostředků na péči?
Je sociální péče opravdu sociální?
Je financování kultury důležité?
Záleží na bezpečí ve světě a podpoře vývozu?

PDFInventura reforem.pdf (464.8 kB)

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme