Volební program koalice TOP 09 a KDU-ČSL Společně pro Nymburk

pro komunální volby 23. a 24. září 2022

Místní organizace TOP 09 Nymburk a Místní organizace KDU-ČSL Nymburk se pro komunální volby v Nymburce konané ve dnech 23. a 24. září 2022 dohodly na následujícím volebním programu a prioritách, které chtějí společně prosazovat v příštím volebním období 2022–2026.

Preambule

Město Nymburk se bude muset v nadcházejících letech vypořádat s několika velkými výzvami, které souvisejí jednak se současnou situací v České republice a vlastně v celé Evropě, tedy s vysokými cenami energií a paliv, s nebývalou mírou inflace a se zhoršujícím se životním prostředím vinou postupujících klimatických změn, ale v případě Nymburka také s důsledky intenzivní bytové výstavby, aniž by byly současně řešeny související nároky na městskou infrastrukturu. Již schválená územní rozhodnutí představují cca 500 nových rodinných domů a cca 50 bytových domů.

Výzvy, které politickou reprezentaci města vzešlou z nadcházejících voleb čekají, proto z velké části souvisejí s předpokládaným demografickým vývojem, na který bude muset nové vedení města rychle a efektivně reagovat. Počet obyvatel Nymburka v nadcházejících několika letech se vší pravděpodobností vzroste o třetinu, tedy až o pět tisíc osob. Bude proto nutné řešit především nedostatek kapacit ve školách a školkách, bude muset být provedena také intenzifikace čistírny odpadních vod, zvýší se i nároky na dostupnost zdravotní péče, která je už nyní v některých oborech na hraně svých možností. Zapomenout nesmíme ani na predikované stárnutí populace, což bude znamenat rovněž vyšší nároky na sociální služby. Noví obyvatelé Nymburka budou chtít ve městě nejen bydlet, ale nalézt tu i dostatek příležitostí pro kulturu, sport, pro trávení volného času. Budou chtít žít ve městě, které je moderní, přívětivé, ve kterém se prostě žije dobře.

Proto si koalice TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro Nymburk stanovila následujících pět zásadních priorit:

1. Řešit nedostatek kapacit ve školách a školkách
2. Zamezit zhoršování dostupnosti zdravotní péče
3. Zachovat udržitelný rozvoj města
4. Nastavit spravedlivou a systémovou podporu volnočasových aktivit
5. Rozvíjet a posilovat sociální služby

Nejsou to úkoly pro jednu politickou stranu. Nejsou to dokonce ani úkoly na jedno volební období. Proto jsme spojili síly a chceme k tomu vyzvat i další politická uskupení ve městě. Zapomeňme na staré křivdy, případné osobní antipatie a pojďme řešit palčivé problémy města společně.

1. Zvýšení kapacit ve školských zařízeních

V Nymburce už dnes pociťujeme nedostatek kapacit v mateřských školách a základních školách. S každou další postavenou bytovou jednotkou se tato situace nadále zhoršuje. Vzhledem k tomu, že nejsou připraveny žádné projekty, které by umožnily urychlenou výstavbu nových školských zařízení, a kvůli rozprodeji městských pozemků v současnosti není ani kde je postavit, chceme se v krátkodobém horizontu zaměřit na:

 • rozšíření kapacity MŠ Růženka (do 100 dnů připravit ke stavbě) 
 • zpracování projektu rekonstrukce a rozšíření ZŠ R. A. F. (do 180 dnů připravit projektovou dokumentaci)
 • zpracování projektu rozšíření ZŠ Tyršova s využitím objektu KD Janoušek
 • zpracování projektu na výstavbu nové MŠ a ZŠ v Drahelicích

K zajištění dostatečných finančních prostředků na tyto projekty chceme využít dotační programy nabízené Ministerstvem pro místní rozvoj a Středočeským krajem. Podmínkou pro jejich maximalizaci je získat pro Nymburk status města v prstenci kolem Prahy, který je v dotačních řízeních upřednostňován.

2. Zachování či zlepšení dostupnosti zdravotní péče

S ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel města se prohloubí i problém se zajištěním dostupnosti zdravotní péče v některých segmentech, především v oblasti pediatrie, stomatologie a některých dalších odborností. Situaci zhoršuje skutečnost, že řada současných lékařů v těchto oborech (odhadem tři čtvrtiny) je již v důchodovém nebo předdůchodovém věku a až na výjimky za sebe nemají náhradu. Proto urychleně potřebujeme do města získat nové lékaře. Toho chceme dosáhnout mj. tím, že:

 • připravíme pobídkový program pro nové lékaře se zaměřením na pediatry, praktické lékaře, stomatology a další odbornosti, v němž jim nabídneme pomoc se zřízením ordinace, zajištěním smlouvy se zdravotními pojišťovnami i s ubytováním
 • ve snaze přilákat nové lékaře využijeme maximální možnosti spolupráce se stávajícími zdravotnickými zařízeními města – poliklinikami a nemocnicí
 • budeme pokračovat v dalším rozvoji a modernizaci Nemocnice Nymburk, prověříme možnosti hlubší spolupráce s nedalekou nemocnicí v Městci Králové.

Máme v úmyslu aktivně oslovovat mladé lékaře i lékaře z řad nově příchozích obyvatel města, abychom je přesvědčili o výhodách působení přímo v Nymburce.

3. Zachování udržitelného rozvoje města

Zvýšená bytová výstavba v kombinaci s postupující klimatickou změnou a z ní vyplývajícími nároky na ochranu životního prostředí přináší výzvy nejen v oblasti zajištění dostatečně široké infrastruktury, ale také v oblasti většího důrazu na zachování udržitelného rozvoje města. Je třeba myslet na to, aby se s přílivem nových obyvatel nezhoršovala kvalita života v Nymburce, aby občané neplatili za odpady více, než je nutné, aby město šlo příkladem v zavádění moderních technologií. S tím souvisí mimo jiné potřeba:

 • intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod
 • zajištění dostatečného počtu parkovacích míst
 • podpora alternativních zdrojů energií a opatření vedoucích k lepšímu hospodaření s vodou
 • podpora rozvoje elektromobility a dalších alternativních paliv (včetně městské hromadné dopravy)
 • další kroky ke zlepšení odpadového hospodářství, k lepšímu třídění odpadů

Finanční zdroje budeme hledat především v efektivnějším využívání nabídky dotačních programů financovaných krajem, státem, EU či jinými zdroji, jako třeba v Národním plánu obnovy, národním programu Životní prostředí či v Modernizačním fondu. Ochrana životního prostředí, snižování energetické náročnosti budov, lepší hospodaření s vodou a využívání alternativních zdrojů musí být prioritou při každém novém projektu výstavby či rekonstrukce městských objektů.

4. Podpora volnočasových aktivit

Město typu Nymburka se nesmí stát pouhou noclehárnou pro lidi, kteří pracují a společensky žijí v nedaleké Praze. Musí svým obyvatelům nabízet dostatek příležitostí k trávení volného času, podporovat sportovní, kulturní i společenské aktivity ve městě, zlepšovat dostupnost i kvalitu sportovního, kulturního i spolkového života. Město si také v uplynulém období dalo dva ambiciózní, ale také finančně nesmírně náročné cíle – výstavbu nového aquacentra a rekonstrukci a provozování zimního stadionu. Podle našeho přesvědčení je v nadcházejících čtyřech letech nezbytné:

 • nastavit spravedlivou a systémovou podporu volnočasových aktivit, která je nyní nerovnoměrně nastavena ve prospěch pouhé čtvrtiny žadatelů
 • zvýšit rozpočet na podporu sportovních klubů, spolků a kulturních akcí s důrazem na vyžití dětí a mládeže
 • zajistit potřebnou infrastrukturu, pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích současných sportovišť a dětských hřišť a zajistit jejich výstavbu v návaznosti na novou bytovou výstavbu
 • urychleně dokončit výstavbu plaveckého bazénu, a to tak, aby výsledné řešení bylo pro město i do budoucna za stávajících cen energií finančně únosné
 • řešit problém, který vznikl převzetím zchátralého zimního stadionu, jeho kompletní rekonstrukcí formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekt) s důrazem na minimalizaci nákladů na provoz, případně oslovit Český olympijský výbor s nabídkou na sdruženou investici jako součásti plánovaného Národního olympijského centra
 • dokončit projekt rekonstrukce Starého děkanství a jeho přeměnu na nové společensko-kulturní centrum města

Pro finančně velmi náročné projekty je třeba získat peníze mimo stávající zdroje příjmů města, tedy maximálně využívat dotační prostředky z Národní sportovní agentury, státního a krajského rozpočtu a evropských zdrojů.

5. Rozvoj a podpora sociálních služeb

Česká populace stárne a i přes očekávané demografické oživení Nymburka daného novou výstavbou bude i v našem městě přibývat osob, které potřebují ve zvýšené míře sociální péči a sociální služby. V následujících letech bude v seniorském věku zhruba čtvrtina obyvatel Nymburka. Stávající síť sociálních služeb na to není připravena a chybí i kapacity v domovech pro seniory. Proto považujeme za nutné:

 • v co nejkratším termínu provést ve spolupráci s krajem důslednou analýzu současné nabídky sociálních služeb ve městě v porovnání se současnou a očekávanou potřebou
 • podpořit další rozvoj sociálních služeb s důrazem na služby terénní, a to i v rámci dotační politiky města
 • podpořit vznik nových pobytových zařízení
 • zajistit rozšíření kapacit služeb dlouhodobé lékařské péče u dlouhodobě nemocných klientů
 • zmapovat možnosti města a za pomoci státních dotačních programů zrealizovat program výstavby dalších bytů pro startovací a sociální bydlení

Kvalita péče o seniory, o osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné osoby je vizitkou vyspělosti každé společnosti. Chceme, aby se Nymburk i do budoucna uměl o tyto sociální skupiny dobře postarat.

Jak toho chceme dosáhnout?

Nejsou to jednoduché výzvy. Ovšem jejich zvládnutí je podmínkou dalšího kvalitního rozvoje Nymburka. Jsme přesvědčeni, že jsou to úkoly, které jsme schopni v horizontu jednoho až dvou volebních období zvládnout, protože:

 • máme kvalitní odborné zázemí jak v řadách kandidátů, tak i podporovatelů
 • víme, že každá výzva je zároveň i příležitostí – demografický rozvoj města znamená i vyšší příjmy do rozpočtu, které je možné efektivně investovat 
 • chceme aktivovat Odbor rozvoje a investic a případně ho posílit o specialistu na administraci dotací tak, abychom rozpočet města co nejvíce posílili o dotace z národních i evropských zdrojů, dotační poradenství nabídneme i dalším subjektům
 • budeme maximálně podporovat místní malé podnikatele a OSVČ
 • chceme na zvládnutí výzev spolupracovat napříč politickým spektrem
 • jsme připraveni v zájmu města tvrdě pracovat

Klíčové pro budoucnost Nymburka je začít se chovat zodpovědně. Zodpovědně k rozpočtu, zodpovědně k budoucnosti, zodpovědně k životnímu prostředí, zodpovědně k občanům města.

Proto volme zodpovědně takovou reprezentaci města, která ví, co chce, a jak toho dosáhne.

Váš tým TOP 09 a KDU-ČSL

Nový předseda MO TOP 09 v Nymburce
20. 4. 2011

Nový předseda MO TOP 09 v Nymburce

Dne 17. dubna proběhl v Nymburce místní volební sněm, z něhož vzešlo nové vedení místní organizace.

Celý článek
 Pavel Fojtík se zúčastnil celostátního sněmu historických sídel
1. 4. 2011

Pavel Fojtík se zúčastnil celostátního sněmu historických sídel

Ve dnech 24. až 26 března se na Moravě v Přerově konal VIII. řádný sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Celý článek
Helena Langšádlová navštívila Nymburk
4. 3. 2011

Helena Langšádlová navštívila Nymburk

V pátek 4. března uvítal na radnici krajskou předsedkyni místostarosta města Pavel Fojtík.

Celý článek
Kandidáti na starostu v Nymburce pozdravili Zdeňka Tůmu a Karla Schwarzenberga v Lysé nad Labem

Kandidáti na starostu v Nymburce pozdravili Zdeňka Tůmu a Karla Schwarzenberga v Lysé nad Labem

TOP 09 v Lysé nad Labem zorganizovala tuto sobotu 2. října velkolepou předvolební akci. Podařilo se jí na pozvat na ovar a další zabíjačkové speciality pozvat ty nejatraktivnější hosty. Přijel Zdeněk Tůma, kandidát TOP 09 na primátora hlavního města Prahy i samotný předseda strany a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Celý článek
JDEME MEZI NYMBURÁKY
13. 10. 2010

JDEME MEZI NYMBURÁKY

Přijďte na setkání s kandidáty TOP 09 Nymburk ve středu13. října mezi 14.00 a 17.00 hodin. Setkání se koná na náměstíPřemyslovců v Nymburce

Celý článek
Fotogalerie z akcí TOP 09 Dřevák 21. a Café Society 23. září
21. 9. 2010

Fotogalerie z akcí TOP 09 Dřevák 21. a Café Society 23. září

Kandidáti TOP 09 pozvali všechny příznivce a zájemce na diskuzi do vybraných nymburských restaurací. Účast nebyla ohromující, ale přesto se živě diskutovalo a probírala témata, která zajímají nymburské občany: Nemocnice, Akvapark, Nároďák a také dluhy města.

Celý článek
Členové TOP 09 se účastnili rekonstrukce bitvy pod hradbami
18. 9. 2010

Členové TOP 09 se účastnili rekonstrukce bitvy pod hradbami

Dne 18. září pod hradbami v Nymburce proběhla bitevní ukázka pod názvem Přechod řeky Styru – Luck 1916.

Celý článek
„Výše nymburského dluhu je k 31. 12. 2009 neskutečných 258 214 400 Kč,“ říká kandidát na starostu za TOP 09 Pavel Fojtík.
17. 9. 2010

„Výše nymburského dluhu je k 31. 12. 2009 neskutečných 258 214 400 Kč,“ říká kandidát na starostu za TOP 09 Pavel Fojtík.

Ekonomika, boj proti korupci a hospodárné nakládání se svěřenými penězi patří mezi klíčová témata nové politické strany TOP 09. Priority z celostátní politiky samozřejmě musí platit i na úrovni obce. V Nymburce je lídrem a jedním z kandidátů na starostu za TOP 09 PhDr. Pavel Fojtík. A právě jeho jsme se ptali na finance a zejména dluhy města.

Celý článek
Posezení s TOPkou ve Skleníku na sídlišti
16. 9. 2010

Posezení s TOPkou ve Skleníku na sídlišti

Dne 16. září se vydali členové TOP 09 na sídliště mezi občany. Na 18 hodinu pozvali občany diskutovat o problémech této části města do restaurace Skleník. Každý se mohl zeptat přítomných kandidátů, na co chtěl. Současně se kandidáti snažili představit svůj volební program s důrazem na oživení sídliště (více parkovišť, více zeleně a v neposlední řadě více hřišť). A aby se nediskutovalo jen o politice vystoupil vedle Viktora Szity také hudebník – Nymburák Vojta Beneš.

Celý článek
Posvícení v Nymburce
5. 9. 2010

Posvícení v Nymburce

Za slunečného počasí akce 5.9. nakonec neproběhla přímo pod hradbami, ale pod Katovnou. Od 14 hodin přicházely desítky příznivců TOP 09, děti, mladí, dospělí i senioři.

Celý článek
1 2 3 4 5 6
Články 41 - 50 z 53
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme