Volební program koalice TOP 09 a KDU-ČSL Společně pro Nymburk

pro komunální volby 23. a 24. září 2022

Místní organizace TOP 09 Nymburk a Místní organizace KDU-ČSL Nymburk se pro komunální volby v Nymburce konané ve dnech 23. a 24. září 2022 dohodly na následujícím volebním programu a prioritách, které chtějí společně prosazovat v příštím volebním období 2022–2026.

Preambule

Město Nymburk se bude muset v nadcházejících letech vypořádat s několika velkými výzvami, které souvisejí jednak se současnou situací v České republice a vlastně v celé Evropě, tedy s vysokými cenami energií a paliv, s nebývalou mírou inflace a se zhoršujícím se životním prostředím vinou postupujících klimatických změn, ale v případě Nymburka také s důsledky intenzivní bytové výstavby, aniž by byly současně řešeny související nároky na městskou infrastrukturu. Již schválená územní rozhodnutí představují cca 500 nových rodinných domů a cca 50 bytových domů.

Výzvy, které politickou reprezentaci města vzešlou z nadcházejících voleb čekají, proto z velké části souvisejí s předpokládaným demografickým vývojem, na který bude muset nové vedení města rychle a efektivně reagovat. Počet obyvatel Nymburka v nadcházejících několika letech se vší pravděpodobností vzroste o třetinu, tedy až o pět tisíc osob. Bude proto nutné řešit především nedostatek kapacit ve školách a školkách, bude muset být provedena také intenzifikace čistírny odpadních vod, zvýší se i nároky na dostupnost zdravotní péče, která je už nyní v některých oborech na hraně svých možností. Zapomenout nesmíme ani na predikované stárnutí populace, což bude znamenat rovněž vyšší nároky na sociální služby. Noví obyvatelé Nymburka budou chtít ve městě nejen bydlet, ale nalézt tu i dostatek příležitostí pro kulturu, sport, pro trávení volného času. Budou chtít žít ve městě, které je moderní, přívětivé, ve kterém se prostě žije dobře.

Proto si koalice TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro Nymburk stanovila následujících pět zásadních priorit:

1. Řešit nedostatek kapacit ve školách a školkách
2. Zamezit zhoršování dostupnosti zdravotní péče
3. Zachovat udržitelný rozvoj města
4. Nastavit spravedlivou a systémovou podporu volnočasových aktivit
5. Rozvíjet a posilovat sociální služby

Nejsou to úkoly pro jednu politickou stranu. Nejsou to dokonce ani úkoly na jedno volební období. Proto jsme spojili síly a chceme k tomu vyzvat i další politická uskupení ve městě. Zapomeňme na staré křivdy, případné osobní antipatie a pojďme řešit palčivé problémy města společně.

1. Zvýšení kapacit ve školských zařízeních

V Nymburce už dnes pociťujeme nedostatek kapacit v mateřských školách a základních školách. S každou další postavenou bytovou jednotkou se tato situace nadále zhoršuje. Vzhledem k tomu, že nejsou připraveny žádné projekty, které by umožnily urychlenou výstavbu nových školských zařízení, a kvůli rozprodeji městských pozemků v současnosti není ani kde je postavit, chceme se v krátkodobém horizontu zaměřit na:

 • rozšíření kapacity MŠ Růženka (do 100 dnů připravit ke stavbě) 
 • zpracování projektu rekonstrukce a rozšíření ZŠ R. A. F. (do 180 dnů připravit projektovou dokumentaci)
 • zpracování projektu rozšíření ZŠ Tyršova s využitím objektu KD Janoušek
 • zpracování projektu na výstavbu nové MŠ a ZŠ v Drahelicích

K zajištění dostatečných finančních prostředků na tyto projekty chceme využít dotační programy nabízené Ministerstvem pro místní rozvoj a Středočeským krajem. Podmínkou pro jejich maximalizaci je získat pro Nymburk status města v prstenci kolem Prahy, který je v dotačních řízeních upřednostňován.

2. Zachování či zlepšení dostupnosti zdravotní péče

S ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel města se prohloubí i problém se zajištěním dostupnosti zdravotní péče v některých segmentech, především v oblasti pediatrie, stomatologie a některých dalších odborností. Situaci zhoršuje skutečnost, že řada současných lékařů v těchto oborech (odhadem tři čtvrtiny) je již v důchodovém nebo předdůchodovém věku a až na výjimky za sebe nemají náhradu. Proto urychleně potřebujeme do města získat nové lékaře. Toho chceme dosáhnout mj. tím, že:

 • připravíme pobídkový program pro nové lékaře se zaměřením na pediatry, praktické lékaře, stomatology a další odbornosti, v němž jim nabídneme pomoc se zřízením ordinace, zajištěním smlouvy se zdravotními pojišťovnami i s ubytováním
 • ve snaze přilákat nové lékaře využijeme maximální možnosti spolupráce se stávajícími zdravotnickými zařízeními města – poliklinikami a nemocnicí
 • budeme pokračovat v dalším rozvoji a modernizaci Nemocnice Nymburk, prověříme možnosti hlubší spolupráce s nedalekou nemocnicí v Městci Králové.

Máme v úmyslu aktivně oslovovat mladé lékaře i lékaře z řad nově příchozích obyvatel města, abychom je přesvědčili o výhodách působení přímo v Nymburce.

3. Zachování udržitelného rozvoje města

Zvýšená bytová výstavba v kombinaci s postupující klimatickou změnou a z ní vyplývajícími nároky na ochranu životního prostředí přináší výzvy nejen v oblasti zajištění dostatečně široké infrastruktury, ale také v oblasti většího důrazu na zachování udržitelného rozvoje města. Je třeba myslet na to, aby se s přílivem nových obyvatel nezhoršovala kvalita života v Nymburce, aby občané neplatili za odpady více, než je nutné, aby město šlo příkladem v zavádění moderních technologií. S tím souvisí mimo jiné potřeba:

 • intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod
 • zajištění dostatečného počtu parkovacích míst
 • podpora alternativních zdrojů energií a opatření vedoucích k lepšímu hospodaření s vodou
 • podpora rozvoje elektromobility a dalších alternativních paliv (včetně městské hromadné dopravy)
 • další kroky ke zlepšení odpadového hospodářství, k lepšímu třídění odpadů

Finanční zdroje budeme hledat především v efektivnějším využívání nabídky dotačních programů financovaných krajem, státem, EU či jinými zdroji, jako třeba v Národním plánu obnovy, národním programu Životní prostředí či v Modernizačním fondu. Ochrana životního prostředí, snižování energetické náročnosti budov, lepší hospodaření s vodou a využívání alternativních zdrojů musí být prioritou při každém novém projektu výstavby či rekonstrukce městských objektů.

4. Podpora volnočasových aktivit

Město typu Nymburka se nesmí stát pouhou noclehárnou pro lidi, kteří pracují a společensky žijí v nedaleké Praze. Musí svým obyvatelům nabízet dostatek příležitostí k trávení volného času, podporovat sportovní, kulturní i společenské aktivity ve městě, zlepšovat dostupnost i kvalitu sportovního, kulturního i spolkového života. Město si také v uplynulém období dalo dva ambiciózní, ale také finančně nesmírně náročné cíle – výstavbu nového aquacentra a rekonstrukci a provozování zimního stadionu. Podle našeho přesvědčení je v nadcházejících čtyřech letech nezbytné:

 • nastavit spravedlivou a systémovou podporu volnočasových aktivit, která je nyní nerovnoměrně nastavena ve prospěch pouhé čtvrtiny žadatelů
 • zvýšit rozpočet na podporu sportovních klubů, spolků a kulturních akcí s důrazem na vyžití dětí a mládeže
 • zajistit potřebnou infrastrukturu, pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích současných sportovišť a dětských hřišť a zajistit jejich výstavbu v návaznosti na novou bytovou výstavbu
 • urychleně dokončit výstavbu plaveckého bazénu, a to tak, aby výsledné řešení bylo pro město i do budoucna za stávajících cen energií finančně únosné
 • řešit problém, který vznikl převzetím zchátralého zimního stadionu, jeho kompletní rekonstrukcí formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekt) s důrazem na minimalizaci nákladů na provoz, případně oslovit Český olympijský výbor s nabídkou na sdruženou investici jako součásti plánovaného Národního olympijského centra
 • dokončit projekt rekonstrukce Starého děkanství a jeho přeměnu na nové společensko-kulturní centrum města

Pro finančně velmi náročné projekty je třeba získat peníze mimo stávající zdroje příjmů města, tedy maximálně využívat dotační prostředky z Národní sportovní agentury, státního a krajského rozpočtu a evropských zdrojů.

5. Rozvoj a podpora sociálních služeb

Česká populace stárne a i přes očekávané demografické oživení Nymburka daného novou výstavbou bude i v našem městě přibývat osob, které potřebují ve zvýšené míře sociální péči a sociální služby. V následujících letech bude v seniorském věku zhruba čtvrtina obyvatel Nymburka. Stávající síť sociálních služeb na to není připravena a chybí i kapacity v domovech pro seniory. Proto považujeme za nutné:

 • v co nejkratším termínu provést ve spolupráci s krajem důslednou analýzu současné nabídky sociálních služeb ve městě v porovnání se současnou a očekávanou potřebou
 • podpořit další rozvoj sociálních služeb s důrazem na služby terénní, a to i v rámci dotační politiky města
 • podpořit vznik nových pobytových zařízení
 • zajistit rozšíření kapacit služeb dlouhodobé lékařské péče u dlouhodobě nemocných klientů
 • zmapovat možnosti města a za pomoci státních dotačních programů zrealizovat program výstavby dalších bytů pro startovací a sociální bydlení

Kvalita péče o seniory, o osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné osoby je vizitkou vyspělosti každé společnosti. Chceme, aby se Nymburk i do budoucna uměl o tyto sociální skupiny dobře postarat.

Jak toho chceme dosáhnout?

Nejsou to jednoduché výzvy. Ovšem jejich zvládnutí je podmínkou dalšího kvalitního rozvoje Nymburka. Jsme přesvědčeni, že jsou to úkoly, které jsme schopni v horizontu jednoho až dvou volebních období zvládnout, protože:

 • máme kvalitní odborné zázemí jak v řadách kandidátů, tak i podporovatelů
 • víme, že každá výzva je zároveň i příležitostí – demografický rozvoj města znamená i vyšší příjmy do rozpočtu, které je možné efektivně investovat 
 • chceme aktivovat Odbor rozvoje a investic a případně ho posílit o specialistu na administraci dotací tak, abychom rozpočet města co nejvíce posílili o dotace z národních i evropských zdrojů, dotační poradenství nabídneme i dalším subjektům
 • budeme maximálně podporovat místní malé podnikatele a OSVČ
 • chceme na zvládnutí výzev spolupracovat napříč politickým spektrem
 • jsme připraveni v zájmu města tvrdě pracovat

Klíčové pro budoucnost Nymburka je začít se chovat zodpovědně. Zodpovědně k rozpočtu, zodpovědně k budoucnosti, zodpovědně k životnímu prostředí, zodpovědně k občanům města.

Proto volme zodpovědně takovou reprezentaci města, která ví, co chce, a jak toho dosáhne.

Váš tým TOP 09 a KDU-ČSL

Sobotní výjezd po kraji
17. 6. 2012

Sobotní výjezd po kraji

Helena Langšádlová zahájila program v pivovaru v Nymburku, kde se setkala s Pavlem Fojtíkem, místostarostou města.

Celý článek
Pravidelná návštěva regionu nymburska
4. 6. 2012

Pravidelná návštěva regionu nymburska

Při své návštěvě nymburska, se poslanec Jan Smutný setkal v nové budově radnice v Milovicích se zástupci TOP 09 tohoto regionu.

Celý článek
Pracovní jednání v areálu bioplynové stanice v Kněžicích
10. 4. 2012

Pracovní jednání v areálu bioplynové stanice v Kněžicích

Z iniciativy místostarosty Nymburka Pavla Fojtíka navštívil nymburský region v úterý 10.dubna poslanec Jan Smutný.

Celý článek
Romské sdružení dostane od města100 tisíc. Na běžný provoz.
15. 2. 2012

Romské sdružení dostane od města100 tisíc. Na běžný provoz.

Nymburský deník | 15.2.2012 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: (lut) | Téma: Středočeský kraj

Celý článek
Hrabalovo výročí, na které se skoro zapomnělo
4. 2. 2012

Hrabalovo výročí, na které se skoro zapomnělo

Mladá fronta DNES | 4.2.2012 | Rubrika: Z domova | Strana: 2 | Autor: Martin Filip, Adam Skala

Celý článek
Návštěva Heleny Langšádlové v regionu Nymburk
13. 1. 2012

Návštěva Heleny Langšádlové v regionu Nymburk

V pátek 13.1.2012 se poslankyně Helena Langšádlová vydala do regionu Nymburk.

Celý článek
V Nymburce pokřtili Knihu významných osobností města
16. 12. 2011

V Nymburce pokřtili Knihu významných osobností města

Dne 16. prosince v 16 hodin se uskutečnil slavností křest knihy významných osobností města Nymburka od svého založení do roku 2011.

Celý článek
Vánoční setkání členů a přiznivců TOP 09 v Nymburce
16. 12. 2011

Vánoční setkání členů a přiznivců TOP 09 v Nymburce

V Nymburce se 16. prosince konalo setkání všech členů, příznivců a podporovatelů TOP 09.

Celý článek
Poslanec Jan Smutný navštívil Nymburský pivovar
5. 12. 2011

Poslanec Jan Smutný navštívil Nymburský pivovar

V rámci poslaneckého dne navštívil 5. prosince Mgr. Jan Smutný v doprovodu místostarosty města Nymburka PHDr. Pavla Fojtíka nymburský pivovar.

Celý článek
Vzpomínka na Oskara Krauseho v divadle se vydařila
17. 11. 2011

Vzpomínka na Oskara Krauseho v divadle se vydařila

Zaplněné foyer Hálkova divadla v Nymburce přišlo vzdát poctu nymburskému rodákovi Oskaru Krausemu (1926–2011), který na jaře ve věku 85 let zemřel.

Celý článek
1 2 3 4 5 6
Články 21 - 30 z 53
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme