V roce 2017 kandidovalo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR celkem 36 kandidátů za hlavní město Prahu.

Zvoleni byli 3 poslanci,  kteří se již věnují naplno své práci.

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Hlavní město Praha
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

79 let

poslanec Parlamentu ČR

Sýkořice, TOP 09

Narodil se v roce 1937 v Praze  jako nejstarší syn Karla Schwarzenberga a jeho manželky Antonie. V prosinci 1948 musela rodina opustit republiku a uchýlit se do zahraničí. Ve Vídni a Štýrském Hradci studoval práva a v Mnichově lesnictví. Po předčasné smrti svého adoptivního otce Jindřicha Schwarzenberga studia přerušil a začal hospodařit na rodinných statcích v Rakousku a Bavorsku.

Jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva se zejména v 80. letech zasazoval o dodržování lidských práv v Evropě. O otázce lidských práv jednal v bývalém SSSR, v Bulharsku, v Kosovu a také v tehdejším Československu.

V rodinném sídle v Bavorsku společně s doktorem Vilémem Prečanem na podporu československého exilu a disentu založili Československé dokumentační středisko (archiv tehdy zapovězené literatury). Sbírka je dnes součástí Národního muzea a je uložena v Praze.

Na podzim 1989 se Karel Schwarzenberg vrátil do vlasti a v červenci 1990 se stal kancléřem prezidenta republiky. V roce 1992 vedl první delegaci OBSE do Náhorního Karabachu po vypuknutí války mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Z funkce kancléře odešel v roce 1992 v souvislosti s abdikací prezidenta Václava Havla.

V letech 1992 až 2004 se věnoval řízení rodinného podniku, hlavně lesnictví a údržbě jemu svěřených památek. Nadále působil v řadě nadací, komisí a spolků, kde uplatňoval své zkušenosti z dlouholeté práce v mezinárodních vztazích.

V listopadu 2004 byl ve volebním obvodu Praha 6 zvolen senátorem.

V lednu 2007 se stal ministrem zahraničí ČR. V této funkci v červenci 2008 podepsal s americkou ministryní zahraničních věcí Condoleezzou Riceovou smlouvu o umístění radarové základny USA na území Vojenského újezdu Brdy.

V červnu 2009 spolu s Miroslavem Kalouskem založil stranu TOP 09 a stal se jejím předsedou. Když se v listopadu 2015 rozhodl o tuto funkci již neucházet, strana jej zvolila svým čestným předsedou.

V roce 2010 byl poprvé zvolen poslancem. Od července 2010 do července 2013 byl opět ministrem zahraničních věcí a také prvním místopředsedou vlády. V předčasných volbách v roce 2013 obhájil post poslance je předsedou Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.

S podporou TOP 09 v historicky první přímé volbě v roce 2013 kandidoval na prezidenta České republiky. Postoupil do druhého kola, kde však neuspěl.

Mezi jeho záliby patří politika, staré a nové umění, zvláště moderní architektura.

79 poslanec Parlamentu ČR Sýkořice TOP 09
2. Ing. Markéta Pekarová Adamová

Ing. Markéta Pekarová Adamová

33 let

poslankyně Parlamentu ČR

Praha, TOP 09

Markéta Adamová se narodila 2. října 1984 v Litomyšli. Absolvovala osmileté Gymnázium ve Svitavách. Do Prahy se přestěhovala v roce 2005, kdy začala studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor Andragogika a personální řízení a souběžně se studiem pracovala ve společnosti T-Mobile Czech Republic. Roku 2008 získává titul Bc. Ve své bakalářské práci se věnuje tématu Zaměstnavatelnost zdravotně postižených.

Od roku 2009 studovala Markéta Adamová na Českém vysokém učení technickém, obor Ekonomie a management v průmyslu. Roku 2011 získává titul Ing. za diplomovou práci na téma Diversity management.

Ve společnosti T-Mobile pracovala téměř 4 roky, především v obchodním oddělení. Po ukončení bakalářského studia pracovala nejdříve v personální a poté ve vzdělávací agentuře. Věnovala se i obchodní činnosti v oblasti služeb jako OSVČ.

V létě roku 2009 vstoupila Markéta Adamová do politické strany TOP 09. Do té doby se aktivně politicky neangažovala.

V komunálních volbách na podzim roku 2010 byla zvolena do Zastupitelstva Městské části Praha 8. Následně byla Markéta Adamová zvolena do Rady MČ Praha 8 jakožto uvolněná radní. Pod její gesci spadá sociální oblast a protidrogová prevence. Od května 2012 se její gesce rozšířila o oblast evropských fondů. V komunálních volbách 2014 obhájila zastupitelský mandát.

V květnu 2012 byla Markéta Adamová zvolena předsedkyní regionální organizace TOP 09 Praha 8, tento post v dubnu 2013 a následně v dubnu 2015 obhájila. Od září 2013 je členkou předsednictva TOP 09 Praha. V této funkci zůstává i po pražském volebním sněmu 2016.

V říjnových předčasných volbách do Poslanecké sněmovny byla Markéta Adamová roku 2013 zvolena poslankyní Parlamentu ČR za Hl. město Praha.

V listopadu 2015 byla na 4. celostátním sněmu TOP 09 zvolena místopředsedkyní TOP 09.

Ve volném čase se věnuje především sportu (nejvíce běhu), cestování a kultuře.

Významnou součástí jejího života je i dobrovolnická práce. Věnuje se jak mezinárodnímu dobrovolnictví (pracovní „workcampy" v dětských domovech v Arménii a Maroku, pracovala s postiženými lidmi v Srbsku a absolvovala environmentální projekt ve Skotsku), tak dobrovolnické práci s dětmi v Česku (spoluorganizuje dětské tábory a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí).

Hovoří plynně anglicky, studuje španělštinu.

www.facebook.com

www.twitter.com

www.instagram.com

http://www.marketaadamova.cz

 

33 poslankyně Parlamentu ČR Praha TOP 09
3. Mgr. Martin Plíšek

Mgr. Martin Plíšek

42 let

poslanec Parlamentu ČR

Praha, TOP 09

Zabývá se především obranou občanů a podnikatelů před zbytečnými regulacemi státu a stavem soudnictví. Je expertem pro spravedlnost a justici. Mezi jeho nejdůležitější návrhy zákonů patří novela zákona o střetu zájmů, o Hospodářské komoře a o znalcích a tlumočnících. Vystudoval práva a jako pražský poslanec pracoval v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny PČR. Má rád historii, hudbu a turistiku. Je ženatý, má dvě dcery.

www.facebook.com

42 poslanec Parlamentu ČR Praha TOP 09
4. Ing. Václav Novotný

Ing. Václav Novotný

58 let

ekonom

Praha, TOP 09

Jsem Pražák. V Praze jsem se narodil a celý život zde žiji.

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou, obor finance a několik let jsem ve finančních institucích pracoval, ale vždy jsem tíhl ke kultuře a cestovnímu ruchu a prakticky veškerý svůj profesionální život jsem se těmto oborům věnoval. Dobrá orientace ve finanční a ekonomické stránce věci při tom byla vždy velkou výhodou.

Od roku 1990 do roku 2008 jsem byl 18 let ředitelem Pražské informační služby.

V letech 2008 – 2011 jsem pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zajišťoval organizaci Českých oficiálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.

V roce 2010 jsem byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy za TOP 09.

V letech 2011 – 2014 jsem byl radním a následně náměstkem primátora s gescí kultura, památková péče, cestovní ruch, zahraniční vztahy, národnostní menšiny a výstavnictví.

V roce 2014 jsem byl znovu zvolen zastupitelem hlavního města Prahy a jsem předsedou klubu TOP 09, největšího opozičního klubu v pražském zastupitelstvu.

V průběhu svého působení se mi podařilo pro Prahu realizovat řadu významných projektů, např. Rekonstrukci a zpřístupnění Petřínské rozhledny, Staroměstské mostecké věže, věže chrámu sv. Mikuláše na Malé straně, areálu zámku Ctěnice, oddlužení Kongresového centra Praha a další.

Věřím, že mé zkušenosti z činností pro naše hlavní město budou významným přínosem pro práci poslance za Prahu.

58 ekonom Praha TOP 09
5. MUDr. Gabriela Pecková

MUDr. Gabriela Pecková

60 let

lékařka

Praha, TOP 09

Narodila jsem se 19. 1. 1957 v Praze, v konzervativní, katolické, intelektuální rodině. Rodiče byli dehonestováni režimem pro své antikomunistické postoje, a tak můj otec, právník, mohl na jen velmi krátkou dobu zasednout s Dr. Motejlem, v letech 1968–1969, u Nejvyššího soudu. Po 5 letech ZŠ jsem přestoupila na matematickofyzikální experiment, který pokračoval na gymnáziu.

Po maturitě jsem přes četné mimoškolní aktivity v oboru nebyla přijata z politických důvodů na lékařskou fakultu, a tak jsem nastoupila jako pomocná síla na chirurgické oddělení nemocnice Pod Petřínem. Následující rok, již jako dělnický kádr, jsem byla přijata ke studiu na Fakultu dětského lékařství UK v Praze. Po absolutoriu jsem nastoupila do vědecké přípravy do revmatologického ústavu, složila atestaci z vnitřního lékařství, poté z revmatologie a nastoupila na I. interní kliniku FNKV.

V roce 1994 jsem otevřela soukromou ambulanci licencovanou pro obory vnitřní lékařství a revmatologie, kde pracuji dodnes. Abych lépe obstála v péči o pacienty s chronickou bolestí, absolvovala jsem v rámci celoživotního vzdělávání 4 semestry na fakultě psychologie UK a po svém vstupu do politiky ještě politologickou přípravu.

Mám dvě děti, syn vystudoval práv, dcera ekonomii a do rodiny nám přibyl ještě nyní dvouletý vnouček.

Dvě období v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky jsem pracovala ve výboru pro sociální politiku. Mojí srdeční záležitostí byla a je pak změna péče o ohrožené děti od ústavní směrem k náhradní rodinné péči, od kojeneckých ústavu k pěstounské péči. V prvním období jsem pracovala ještě v zahraničním výboru a v tom současném nově v Radě Evropy ve výboru pro kulturu a školství a zdravotním výboru, kde i jako místopředsedkyně podvýboru pro ochranu a práva dětí mohu ovlivňovat a směrovat kroky členských států a jejich otisk do naší domácí politiky.

Rada Evropy je orgán chránící lidská práva, svobodu a demokratické principy. Cítím jako klíčový a nikdy nekončící úkol napnout všechny síly aby k nim měli přístup všichni, aby nás o ně nikdo nepřipravil!

www.facebook.com

60 lékařka Praha TOP 09
6. doc. MgA Olga Sommerová

doc. MgA Olga Sommerová

68 let

filmová dokumentaristka

Praha, LES

Narozena 2.8.1949 v Praze. V roce 1977 absolvovala FAMU – katedru dokumentární tvorby.

Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. V letech 1991 – 2002 vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 1992 byla předsedkyní Akademického senátu FAMU. V roce 1995, na základě habilitační přednášky Dokumentární film - má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici.

Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery. 

Byla předsedkyní Společnosti Boženy Němcové, předsedkyní Filmového a televizního svazu FITES.

Natočila 125 filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a zahraničních filmových festivalech, v posledních letech TRILOBIT 2013, Zlatý ledňáček Finále Plzeň 2013, Cena za nejlepší dokument MIDA Šanghaj 2013, 2.cena ATLANT, Lipetsk, Rusko 2013,

Křišťálový globus Cena diváků na 49. MFF Karlovy Vary 2014), Událost roku, Český rozhlas 2014).

 

68 filmová dokumentaristka Praha LES
7. prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

53 let

přírodovědec, vysokoškolský pedagog

Praha, TOP 09

Vzdělání:

2016                   profesor environmentálních věd, UK Praha

2010                   docent geologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

1991-1994         CSc. geochemie, Český geologický ústav

1989 -                 RNDr. analytická chemie, Přírodovědecká Fakulty Univerzity Karlovy, Praha

 

Zaměstnání:

1990 -                 vědecký pracovník, odbor environmentální geochemie a biogeochemie, Česká geologická služba, Praha

2010 -                 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., vedoucí oddělení 

2004-2007         náměstek ředitele pro výzkum, Česká geologická služba, Praha 

1997-1998         Department of Forest Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Umea, Sweden, postdoctoral fellowship

1993                                 Department of Land and Water Resources, Royal Institute of Technology, Stockholm,     Sweden, Swedish Institute Fellowship

 

Dále mnoho kratších studijních cest a pobytů (týdny a měsíce) na pracovištích zejména v USA, Švédsku a Norsku.

 

Specializace:

Ochrana přírody a krajiny, klimatická změna, kyselé deště, okyselení vod a poškození lesů

 

Mezi lety 1993-2017 hlavní řešitel 23 všdeckých projektů financovaných Grantovou Agenturou ČR, ministerstvem životního prostředí, Středoevropskou universitou, Bavorským ministerstvem pro vědu, Swedish University of Agricultural Sciences a Norským finančním mechanismem. Dále spoluřešitelství dalších 12 projektů, včetně projektů rámcových programů EU.

Autor zhruba 150 publikací a sdělení, 70 z nich v mezinárodních impaktovaných časopisech s více než 1400 ohlasy, H-index 22. Člen redakční rady časopisů Environmental Pollution (2003-2008), Applied Geochemistry (2012-2016) a Ochrana přírody (2007-).

 

Členství, pozice, ocenění

 

Člen celostátní komise TOP09 pro životní prostředí, spoluautor kapitoly „Životní prostředí“ ve volebním programu TOP09 k parlamentním volbám 2013.

Zastupitel městské části Praha 6, předseda komise životního prostředí

 

Člen grémia ministra životního prostředí pro národní parky (1998-)

Člen rady Krkonošského národního parku (2002-)

předseda vědecké sekce rady NP Šumava (2006-2011)

předseda Stínové vědecké rady NP Šumava (2011-2015)

člen Rady NP Šumava (2014-)

člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2006-2013)

člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2006-2013)

člen všdecké rady fakulty životního prostředí 4eské zemědělské univerzity (2015-)

člen panelu Rady vlády ČR pro trvale udržitelný rozvoj (2014-).

Hlavní řešitel vládního úkolu č. 532/2000 „Návrh komplexního a systémového řešení směřujícího k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí“).

Spoluautor Stanoviska vědeckých a odborných pracovníků ke stavu českých lesů (2007).

Předseda Petičního výboru „Petice za obnovu zemědělské krajiny 2012, 25 tisíc signatářů).

Nominace na cenu Josefa Vavrouška (2012).

Držitel ceny Vojtěcha Friče Časopisu Živa (2013).

Člen Dozorčí rady Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Praha (2009-2017)

Hlavní organizátor mezinárodní konference ACID RAIN 2005 v Praze.

 

http://www.jakub-hruska.cz/

53 přírodovědec, vysokoškolský pedagog Praha TOP 09
8. prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc

47 let

vysokoškolský pedagog

Praha, TOP 09

Bydlím na Žižkově a přednáším na Vysoké škole ekonomické. Jezdím tedy do práce tramvají č. 9. V roce 2009 jsem se stal členem TOP 09 a zakládal jsem organizaci Praha 3. Předtím jsem nebyl členem žádné strany. V roce 2010 jsem byl za TOP 09 zvolen do Zastupitelstva hl. města Prahy a od června 2013 do listopadu 2014 jsem byl radním pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení. Ve funkci radního se mi během roku a půl povedlo například:

  • Zachránit před bankrotem Olivovu dětskou léčebnu, která tak dále slouží dětem.
  • Zvýšit dotace pro domovy důchodců a domovy pro osoby zdravotně postižené, což bylo nutné pro zajištění důstojné kvality služeb pro klienty a nárůst platů pracovníků v sociálních službách, jejichž práce je podhodnocena.
  • Připravit v zimě dostatečný počet míst v ubytovnách pro osoby bez přístřeší. Lidé nemrzli v noci na ulici nebo v tramvajích, každý měl možnost najít přístřeší.
  • Předložit dlouhodobé strategické dokumenty v oblasti drogové politiky a v prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Záměrem je pomoci lidem v nouzi a zároveň minimalizovat negativní dopady na obyvatele Prahy. Zvýšili jsme také prostředky na boj proti drogám.
  • Spustit dlouho připravovanou privatizaci magistrátních bytů a zvýšit počet magistrátních bytů určených pro seniory a pro učitele.

V pražských volbách 2014 jsem byl opět zvolen do zastupitelstva hlavního města. V listopadu 2016 jsem byl zvolen předsedou TOP 09 Praha. Kandiduji nyní do Poslanecké sněmovny, protože:

  • Chci využít svých praktických magistrátních zkušeností z oblasti zdravotnictví a sociální služeb.
  • Chci využít svých teoretických znalostí z VŠE z oblasti hospodářství a školství.
  • Chci zabránit omezování demokracie v ČR a chránit zakotvení západních hodnot v naší zemi, včetně členství v EU a NATO.
47 vysokoškolský pedagog Praha TOP 09
9. Mgr. Jiří Vávra

Mgr. Jiří Vávra

50 let

ředitel strojírenského podniku

Praha, TOP 09

50 ředitel strojírenského podniku Praha TOP 09
10. MUDr. Jiří Holubář

MUDr. Jiří Holubář

61 let

chirurg Polikliniky Malešice, Lékař roku 2015

Praha, bezpp

Narodil se 11. července 1956. Svou cestu za vzděláním začal na tehdejší ZŠ V Úžlabinách na Praze 10. Po jejím dokončení nastoupil na Gymnázium Vysočany na Praze 9. V letech 1976 až 1982 studoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po úspěšném zakončení studia působil v letech 1982 až 1994 jako sekundární lékař a odborný asistent na II. chirurgické klinice Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a v letech 1994 až 2004 ve stejném zařazení na I. chirurgické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy se specializací na proktologii a později na traumatologii. Po studiu medicíny se oženil s Ivou Charvátovou. Společně mají dva syny.

Ve svém oboru má nejvyšší možnou atestaci, I. i II. stupně. Od roku 2004 vede privátní ambulantní chirurgickou praxi v Poliklinice Malešice v Praze 10. Je držitelem primářské licence pro obor chirurgie a také diplomu doživotního vzdělávání České lékařské komory. V rámci své profese působí rovněž jako lékař několika vrcholových sportovců v Praze 10, zejména z oddílů ragby, fotbalu a florbalu. Pečuje zároveň o klienty Centra Paraple. Stará se také o seniory v Domově sociálně péče Hagibor a Domově pro seniory Malešice v Rektorské ulici.

V roce 2014 upozornil na riziko ohrožení životního prostředí a zdraví občanů v důsledku nezajištěné manipulace s azbestem při rekonstrukci obvodového pláště Polikliniky Malešice. Od konce roku 2015 vystupuje v jednání s majitelem a provozovatelem polikliniky jako pověřený představitel jejího lékařského sboru. Na jaře roku 2016 inicioval zastavení rekonstrukce Polikliniky Malešice z důvodů její netransparentní přípravy a neinformovanosti lékařů a pacientů o jejím průběhu ze strany města. V souvislosti s politickým vývojem na komunální i celostátní úrovni se na přelomu roku 2015 a 2016 rozhodl politicky angažovat.

Na jaře roku 2016 vyhrál MUDr. Jiří Holubář celorepublikovou anketu Unie pacientů České republiky o nejoblíbenějšího odborného lékaře a získal tak prestižní ocenění Lékař roku 2015.

www.jiriholubar.cz

61 chirurg Polikliniky Malešice, Lékař roku 2015 Praha bezpp
11. Ivana Todlová

Ivana Todlová

52 let

ekonomka

Praha, TOP 09

Narodila jsem se 13. října 1965 v Praze. Moje i manželova rodina žije v hlavním městě České republiky několik generací. Jsem vdaná, matka tří dětí. K mým zájmům ve volném čase patří především cestování, vážná hudba, divadlo a četba.


Pracovní život
Po více než desetileté praxi v podnikatelské sféře jsem v roce 1995 společně s manželem založila architektonickou a projekční kancelář, kde působím jako jednatelka a personální a ekonomická manažerka.

Politická činnost
Od roku 2010 jsem členkou TOP 09. V současné době působím jako místopředsedkyně MO Praha 13, rovněž jako členka RV Praha a zastupitelka Městské části Praha 13. Na radnici pracuji ve výboru pro Evropské fondy a v komisi Územního rozvoje. Již několik let jsem aktivní členkou odborné školské komise TOP 09 pro výchovu a vzdělávání, která pracuje velmi intenzivně a pečlivě. Moje zkušenosti s českým školstvím se plně shodují s fakty, uvedenými v programu TOP 09 VIZE 2030. A především myšlenky programu v oblasti školství bych velmi ráda uvedla v život. Jako matka i jako podnikatelka jsem každý den konfrontována se stavem českého školství. A to byl a je pro mne zásadní impuls, proč jsem se rozhodla kandidovat v letošních podzimních volbách do Parlamentu ČR. Je otázkou, zda materiál Vzdělávání 4.0, který připravuje inisterstvo školství, a který by měl přinést do škol změny ve výuce a podpořit perspektivní obory, bude dostatečnou odpovědí na nahromaděné problémy v českém školství. Já osobně spatřuji jeden z největších
nedostatků současného českého vzdělávání v neexistenci elementární dohody, jakým směrem se má systém edukace ubírat. Neschopnost najít shodu se promítá dokonce i do témat, u nichž bychom těžko mohli najít
jakoukoliv rozporuplnost. Příkladem jsou platy učitelů, formy a stupně ohodnocení jejich práce a kvalifikace, včetně požadavků na jejich další vzdělávání a kariérní růst. V Česku je základní schopnost hledat a nacházet smysluplnou vzdělávací strategii velmi vzácná. Až doposud byly politické programy většinou jen naplněny představami, které tak říkajíc neviděly za aktuální horizont daného volebního období. Naším cílem by měla být politická shoda na krocích, které bude respektovat jakákoliv další vláda. Bezesporu do této sféry patří i smysluplné a reálně dlouhodobé investice do vzdělávání, které do koncepce vzdělávací politiky neodmyslitelně patří.
Vždyť budoucnost národa stojí především na erudované generaci, která se plnohodnotně zapojí do integrovaného evropského společenství.

52 ekonomka Praha TOP 09
12. Mgr. Filip Kračman

Mgr. Filip Kračman

38 let

právník

Praha, TOP 09

 

Narozen 29. 1. 1979 v Praze. V roce 2010 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

 

Již během studia začal pracovat jako právník u developerské společnosti a působil zde jako vedoucí oddělení technicko-právní agendy až do roku 2013. Poté působil jako OSVČ poskytující právní poradenství v oblasti nemovitostního práva.

 

Do TOP 09 vstoupil v roce 2009 a dvakrát se podílel na úspěšných volbách do zastupitelstva Městské části Praha 1 v letech 2010 a 2014. Od roku 2010 působí jako zastupitel MČ Praha 1. Zde se věnuje oblasti územního rozvoje a obecního majetku. Ve svém druhém volebním byl zvolen radním pro oblast kultury, sportu a zahraničních vztahů.

www.facebook.com

38 právník Praha TOP 09
13. Mgr. Jakub Lepš, M.A.

Mgr. Jakub Lepš, M.A.

43 let

vysokoškolský pedagog, místostarosta Prahy 11

Praha, TOP 09

Jakub Lepš se narodil v Benešově v roce 1974. V roce 1978 se přestěhoval do Prahy, kde žije se svou manželkou a synem. Vystudoval bakalářský obor ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, magisterský obor americká studia na téže fakultě a magisterský obor politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Též absolvoval dvouměsíční letní školu na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, DC a díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu strávil jeden rok výzkumem na univerzitě Georgia Tech v americké Atlantě.

Mezi roky 2000 a 2014 pracoval jakožto hlavní editor pro česko-americkou internetovou firmu EIN News, která se zabývá monitoringem médií a současně externě přednášel na Fakultě sociálních věd UK o čínsko-amerických vztazích. Od roku 2008 až dodnes též přednáší na University of New York in Prague, témata jeho přednášek se týkají amerického politického systému, Číny, jihovýchodní a východní Asie či globalizace. Taktéž publikuje a to jak v češtině, tak v angličtině, která je jeho zcela běžným pracovním jazykem. Jakožto amerikanista je pravidelně zván jako komentátor do médií, zejména do ČT24, dále do Českého rozhlasu nebo do slovenské zpravodajské televize TA3.

Do TOP 09 vstoupil v roce 2010, do té doby nebyl členem žádné politické strany či hnutí. Od konce roku 2014 působí jako uvolněný zástupce starosty Prahy 11, v této pozici je odpovědný za oblast školství, kultury a sportu.

 www.facebook.com

43 vysokoškolský pedagog, místostarosta Prahy 11 Praha TOP 09
14. PhDr. Richard Machan, ThD.

PhDr. Richard Machan, ThD.

53 let

psychoterapeut, vysokoškolský pedagog

Praha, TOP 09

53 psychoterapeut, vysokoškolský pedagog Praha TOP 09
15. Mgr. Radek Vondra

Mgr. Radek Vondra

45 let

starosta MČ Praha 14

Praha, TOP 09

45 starosta MČ Praha 14 Praha TOP 09
16. Otto Sixtus Libal

Otto Sixtus Libal

21 let

student, software engineer

Praha, TOP 09

Narozen 6. prosince 1995 v Ústí nad Labem, kde vystudoval základní a střední školu. Od roku 2011 studoval IT a elektroniku na SPŠ Resslova, kde v roce 2015 odmaturoval. Poté nastoupil na FF UJEP (politologie/filosofie) a studií po roce zanechal. Od září 2017 nastupuje na fakultu technologí ČZU. Spolu se svými přáteli tvoří startup “Spaceflow” - viz www.spaceflow.io, kde má na starosti exekutivu technických věcí a inovace.

Odjakživa se věnuje IT a během střední školy si vydělával jako kodér webů. Bill Gates z něj nevyrostl, ale v 18 si založil živnost a rozhodl se podnikat jako freelance web developer. Po přestěhování do Prahy v životě na volné noze pokračoval a vzhledem k potřebě hodně mluvit se živil i jako mezinárodní obchodní zástupce IT společnosti. O politiku se zajímá od 15 a aktivně od 19, kdy vstoupil do TOP 09 kvůli potřebě se začít, vzhledem k politické situaci, angažovat a šířit demokratické smýšlení a filosofie. Mimo lepší morálku a demokratické smýšlení by rád skrze politiku přinesl do běžných životů více inovací a technologí, které posouvají společnost kupředu.

Rád se vždy věnuje sebevzdělávání. Zejména v historii, politologii, filosofii a technologicích. Dělá mu radost poesie, literatura celkově a hudba. Od 15 let hraje aktivně na kytaru a píše příležitostně básně. Zbožňuje cestování, filmy od Quentina Tarantina, klobouk A. Lincolna, dobré víno a rád poznává nové věci.

21 student, software engineer Praha TOP 09
17. Ing. Bořivoj Kůla, MBA

Ing. Bořivoj Kůla, MBA

59 let

vedoucí pracovník

Praha, TOP 09

59 vedoucí pracovník Praha TOP 09
18. Ing. Petr Neumann

Ing. Petr Neumann

60 let

ekonom, zastupitel MČ Praha 15

Praha, TOP 09

Narodil se v roce 1957 jako nejmladší syn Prof. Ing. Jaroslava Neumanna CSc. a jeho manželky Libuše. V Praze studoval ekonomii a informační technologie. Státní zkoušky absolvoval v roce 1981.

V 80. letech dělal poradce hlavního ekonoma a posléze hlavního ekonoma v zemědělském družstvu.

V 90. letech se stal členem Komory správců majetku

V této době se začal věnovat i vazbě udržitelného života a životního prostředí. V r. 2003 se stal předsedou správní rady Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. kde se ze své pozice výrazně podílel na projektu Středisek udržitelného rozvoje Libereckého kraje. Dále řídil rekonstrukci původní chalupy č.p. 2 v malebné horské osadě Jizerka v Jizerských horách. Tím vzniklo středisko pro účely ekologické výchovy. Od roku 2008 se zde realizují pobytové výukové programy pro základní a střední školy, které ročně navštíví přes 600 dětí z celé České republiky.

Od roku 2012 předává svoje zkušenosti též v Obecně prospěšná společnosti pro Český ráj, kde je členem správní rady.

Věnuje se též novinářské práci se zaměřením na ekonomiku a problematiku zemědělství i potravinářství. Od r. 2009 je členem Klubu zemědělských novinářů a publicistů. Od r. 2011 je členem Mezinárodní federace zemědělských novinářů (IFAJ). Od r. 2014 se stal předsedou Klubu zemědělských novinářů a publicistů.

Po roce 1989 se stal živnostníkem a drobným podnikatelem. Od roku 1995 vlastní firmu, která funguje doposud. Tedy více než 22 let.

Koníčky má sport a zahrádku. V mládí hrál aktivně fotbal, volejbal i basketbal. Nyní provozuje sporty, které již nejsou tak fyzicky náročné např. kolo, in line brusle, golf, kulečník. Rád si stále zahraje basketbal.

Politicky nikdy nebyl angažovaný, až v roce 2009 vstoupil do tehdy nové TOP09. Od r. 2010 je Zastupitel v Praze 15, od roku 2014 je předseda klubu zastupitelů TOP09 v Praze 15. Je též členem finančního výboru, výboru dopravy a bezpečnosti, komise pro informační systémy.

www.petr-neumann.cz

www.facebook.com

60 ekonom, zastupitel MČ Praha 15 Praha TOP 09
19. Adam Komers

Adam Komers

51 let

živnostník, bývalý redaktor

Kaliště, KAN

V roce 1984 jsem absolvoval Gymnázium v Kolíně maturitní zkouškou s vyznamenáním. Na vysokou školu jsem ale nebyl přijat. Okresní vojenskou správou mi byl nabídnut buď okamžitý nástup na základní vojenskou službu, nebo vzhledem k dosavadním studijním výsledkům přijetí na vysokou vojenskou školu bez přijímacích zkoušek. 1.8.1985 jsem tedy nastoupil do přijímače na Vojenskou akademii do Bratislavy, kde jsem po měsíčním přijímači odmítl podepsat závazek vojáka z povolání a následně jsem odsloužil 2 roky základní vojenské služby, nejprve na Tureckém vrchu u Stupavy a potom ve Kdyni u Domažlic.

Po návratu z dvouleté základní vojenské služby jsem v roce 1987 nastoupil jako referent programového oddělení Městského kulturního střediska v Kolíně. Zároveň jsem se stal členem Malého divadla Kolín, což mělo pro moje další směřování zásadní význam. V Kolíně jsem byl známý nejen jako herec Malého divadla, ale i jako konferenciér kulturních programů a proto mě v prosinci 1989 oslovil tehdejší redaktor Krajské redakce Československé televize a nabídl mi místo redaktora regionálního zpravodajství.

V Československé (od roku 1992 v České) televizi jsem začal v lednu 1990 nejprve jako externí redaktor a od července 1990 mi byl nabídnut plný pracovní úvazek. Prošel jsem profesemi od redaktora přes moderátora až po editora zpravodajských relací.

V roce 1995 jsem z ČT odešel do soukromé televizní společnosti ESO Cheb, kde jsem od ledna do konce března 1995 pracoval jako redaktor pro zpravodajství TV NOVA. V dubnu 1995 jsem odešel do zpravodajství TV Premiéra v Praze, kde jsem působil nejprve jako redaktor a zakrátko jako zástupce šéfredaktora Redakce zpravodajství. 

V roce 1998 jsem se vrátil zpět do České televize, kde mi byla nabídnuta funkce vedoucího redaktora regionálního zpravodajství. Protože po vedení z minulých let bylo Regionální zpravodajství ČT téměř v troskách, bylo třeba znovu založit řadu redakcí, zejména ve všech krajských městech. Zároveň se přecházelo na nové záznamové i přenosové technologie.

Na přelomu let 2000-2001 jsem se stal jednou z tváří tzv.Televizní krize, a protože jedinou legální organizací, která mohla zaštítit tehdejší protest zaměstnanců ČT proti ovládnutí instituce veřejné služby zájmy tzv. Opoziční smlouvy, byla Nezávislá odborová organizace ČT, stal jsem se v prosinci 2000 jejím členem a krátce na to jsem byl zvolen do Výkonného výboru NOO ČT v Praze. (Nezávislá odborová organizace ČT v Praze není členem ČMKOS ani jiné odborové centrály a jejím hlavním cílem byla obrana nezávislosti ČT a jejích zaměstnanců).

V dubnu 2016 jsem se rozhodl z České televize odejít, neboť jsem pochopil, že této instituci za stávajícího vedení nemohu být nijak prospěšný.

V květnu 2016 jsem založil vinné bistro NATUREL, Myslíkova 6, Praha 2 a stal se živnostníkem. Na vlastní kůži teď zažívám, jaké podmínky k práci vytváří živnostníkům nejen tato vláda, ale i místní samosprávy.

Vždycky jsem se zajímal o veřejné dění, zájem celku je pro mě nadřazený zájmům osobním. Protože cítím, že nastal čas, kdy v ústraní nadávat na politiku nestačí, že je třeba pokusit se věci ovlivnit aktivně, což jinak než vstupem do politiky nelze, rozhodl jsem se přijmout nabídku Klubu angažovaných nestraníků a kandidovat za tento pravicový politický subjekt do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na kandidátce TOP 09, což je strana, jejíž program zcela sdílím, zejména akcent na svobodu, prozápadní orientaci (EU a NATO), podporu středního stavu a státu jakožto služby občanům. 

51 živnostník, bývalý redaktor Kaliště KAN
20. Ing. Josef Vanžura

Ing. Josef Vanžura

60 let

podnikatel

Praha, TOP 09

60 podnikatel Praha TOP 09
21. MUDr. Kateřina Klímová, MBA

MUDr. Kateřina Klímová, MBA

53 let

lékařka

Praha, TOP 09

Cílem je prodloužit délku života ve zdraví

 

České zdravotnictví má řadu silných stránek. Je založeno na principu solidarity, na rovném přístupu ke zdravotní péči. Je výborná dostupnost zdravotní péče. Občan má právo si zvolit svého lékaře. Existuje pluralitní systém pojišťoven. České zdravotnictví se přímo rozdává. Máme nadprůměrný počet praktických lékařů, nadbytek akutních lůžek i lůžek dlouhodobé péče. Doba hospitalizace je u nás o dva dny delší, než je průměr v EU.  S počtem 13 návštěv patříme mezi země s nejvyšším průměrným počtem návštěv u lékaře na obyvatele za rok.   Obdobně máme vysoký počet prováděných neurochirurgických operací, ortopedických operací, genetických vyšetření v těhotenství. Máme vysoký počet prováděných vyšetření pomocí zobrazovacích technik (CT, magnetická rezonance, ultrazvuk, rentgen) a dalších vyšetření. Dalo by se očekávat, že při takové péči se dožijeme ve zdraví vyššího věku, než se dožívají lidé v ostatních zemích EU. Není tomu tak. Střední délka života v Česku je v evropském srovnání o dva roky kratší, 79 let vs 81 let. Máme téměř 900 000 diabetiků a trend výskytu cukrovky neustále vzrůstá. Nadváha představuje riziko onemocnění pro 50 % české populace středního věku. Celková úmrtnost na rakovinu v ČR je nad evropským průměrem o 10 %. Česká republika vykazuje nadprůměrnou úmrtnost na ischemické choroby srdeční (např. akutní infarkt myokardu). České zdravotnictví je tedy z hlediska zdraví obyvatel podprůměrné, ale na druhé straně je velmi nákladné. Nákladovost se stárnoucí populací a novými technologie neustále roste. Zásadní je však současné nastavení úhradových mechanismů, které motivuje lékaře provádět řadu nepotřebných výkonů a občany motivuje k častým návštěvám lékaře. Úhrady navíc nezohledňují, jak dobře, a s jakými náklady, je pacient léčen. Financování stojí převážně na veřejném zdravotním pojištění s příjmy ze ¾ od pracující a z ¼ od státu. Celkové výdaje na zdravotnictví v ČR jsou podprůměrné, představují 7 % hrubého domácí produktu (HDP), což je o 3 % méně, než je průměr zemí EU. Hluboce podprůměrný je podíl soukromých výdajů v ČR. Takto nastavený systém je z dlouhodobého hlediska finančně neudržitelný.

Cílem je především prodloužit délku života ve zdraví českých občanů a současně optimalizovat náklady na dosažení tohoto cíle.  To lze zajistit zejménasledováním indikátorů kvality zdravotní péče a indikátorů výkonu jednotlivých zdravotnických zařízení. Čím lepší výsledky bude zdravotnické zařízení mít, tím vyšší dostane úhradu od pojišťoven. Automaticky se tím vytvoří konkurenční prostředí, které povede ke zlepšení zdraví obyvatel.  Velkým potenciálem zlepšení zdraví je občan samotný. Ze strany zdravotníků stačí dobře komunikovat, vysvětlovat, informovat, vtáhnout pacienta do rozhodování. Občan se stane více odpovědný za své zdraví. 

Cílem je zajistit dlouhodobou finanční stabilitu systému diverzifikací financování i z jiných zdrojů, než jsou peníze z veřejného zdravotního pojištění a státního rozpočtu. Musí se navýšit podíl soukromých výdajů, který je jedním z nejnižších v Evropě. Na tom se shodují jak ministerstva zdravotnictví a financí, tak pojišťovny. Soukromé výdaje musí být předvídatelné se sociální ochranou pro potřebné a možností připojištění pro ostatní. K tomu je potřeba, aby pojišťovny byly politicky nezávislé. Vedle toho je třeba navyšovat rozpočet veřejného zdravotního pojištění, a to navýšením příjmů za státní pojištěnce, nikoliv dále daňově zatěžovat pracující. Zdravotní programy zásadního významu, jako je například očkování a screeningové programy na rakovinu by měly být hrazeny ze státního rozpočtu.

MUDr. Kateřina Klímová, MBA

TOP 09

https://www.facebook.com/katerinaklimova.cz

53 lékařka Praha TOP 09
22. Kateřina Dejmalová

Kateřina Dejmalová

68 let

literární historička

Praha, LES

Narozena 24. 3. 1949 v Praze. V roce 1983 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor bohemistika – romanistika.

S manželem Ivanem Dejmalem se v osmdesátých letech podílela na organizaci bytových seminářů v Praze, které probíhaly i v jejich bytě, pomáhala opisovat a vázat samizdaty.

V devadesátých letech přednášela a vedla semináře na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru česká a světová literatura, pak byla redaktorkou Literárních novin a pracovala na Úřadu vlády. Od roku 2006 do září 2014 byla ředitelkou Lauderových škol v Praze.

V rámci působení na Pedagogické fakultě vydala řadu čítanek pro základní školu a jako spoluautorka se podílela na vysokoškolské učebnici literatury pro děti a mládež. Podílela se také na tvorbě materiálů pro ekologickou výchovu – spolupracovala na metodické přípravě v mezinárodním projektu Tulipán (ekologická výchova pro 2. a 3. stupeň škol napříč předměty) a jako spoluautorka vydala ekologickou čítanku pro gymnázia.   

Publikovala řadu recenzí a překladů (knižně Hospodářská hrůza Vivian Forresterové, Kameny osudu Flavie Bujorové, účast na překladu Dějin náboženského myšlení M. Eliadeho).

V současné době překládá a pracuje jako externí redaktorka pro několik nakladatelství. 

68 literární historička Praha LES
23. Ing. Jan Kavalírek

Ing. Jan Kavalírek

25 let

ekonom, předseda TOP tým z.s.

Praha, TOP 09

25 ekonom, předseda TOP tým z.s. Praha TOP 09
24. Bc. Martin Damašek, M.A.

Bc. Martin Damašek, M.A.

36 let

učitel

Praha, TOP 09

Narodil jsem se v Praze v roce 1981.

V Praze jsem absolvoval středoškolská studia na obchodní akademii. Během středoškolských studií jsem koncem 90. let rok pobýval v USA, kde jsem studoval střední škole.

Po maturitě jsem studoval na Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze. Pražská vysokoškolská studia byla léty formování, neb jsem měl to štěstí, že mě společenské vědy učili lidé, kteří vyšli z generace disidentů a chartistů. Během pražských vysokoškolských studií jsem absolvoval půlroční studijní pobyt v Dánsku a procestoval jsem nejen západní Evropu, ale i takové kouty Evropy jako Albánii, Makedonii, Kosovo a Bělorusko.

Po ukončení studií v Praze jsem nastoupil na navazující magisterské studium na Vrije Universiteit v Amsterdamu. V Nizozemsku jsem žil více jak dva roky, bydlel v krušných předměstích Amsterdamu a kromě studia jsem si musel v letech hluboké hospodářské krise (2008 – 2010) vydělávat, pracoval jsem v restauraci rychlého občerstvení v centru Amsterdamu. Jako středoevropský gastarbaiter jsem v Amsterdamu na vlastní kůži a z první ruky zakusil positivní i negativní důsledky evropské integrace a života ve velkém městě západní Evropy.

Zkušenosti z Amsterdamu, určitý odstup a srovnání, mě vedly po návratu do Prahy v r. 2011 ke vstupu do politiky.

V Praze jsem pracoval jako učitel anglického jazyka a výchovy k občanství na základní škole.

V komunálních volbách v r. 2014 jsem byl zvolen zastupitelem Městské části Praha 5. Do letošního roku jsem zastával funkci předsedy Školského výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 a v březnu letošního roku jsem byl Zastupitelstvem zvolen členem Rady MČ Praha 5.

Mezi mé záliby patří cestování, historie, filosofie a křesťanská teologie a učitelská práce s dětmi. 

 

www.facebook.com

36 učitel Praha TOP 09
25. Mgr. Jan Stárek

Mgr. Jan Stárek

34 let

právník, zastupitel MČ Praha 11

Praha, TOP 09

Narodil jsem se v Praze na Jižním Městě v roce 1982. Prožil jsem zde své dětství i dospívání, žijí zde moji prarodiče, rodiče i přátelé. Základní vzdělání jsem nabyl na ZŠ Chodov. Po absolvování Gymnázia Na Vítězné pláni s vyznamenáním, jsem dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Současně se studiem jsem, již pracoval v telekomunikační společnosti UPC Česká republika, s.r.o., kde jsem měl v gesci zastupování společnosti v bagatelních sporech před soudy České republiky. Po ročním působení jako asistent radního HMP s dohledem nad procesem přípravy materiálů pro jednání Rady HMP jsem dostal nabídku na vedoucí pozici ve správě a provozu sportovišť na Praze 11. Díky své zálibě, kterou je cestování, jsem navštívil řadu cizích zemí. Jednou z nejzajímavějších zkušeností byl čtyřměsíční pobyt na exotickém Novém Zélandu, kde jsem kromě obdivování krásné přírody zdokonalil i svoji angličtinu. Mezi mé další záliby patří sport. Aktivně se dodnes věnuji futsalu a fitness. Pasivně pak sleduji zejména lední hokej, floorbal, hokejbal a fotbal.

Do politické strany TOP 09 jsem vstoupil již při jejím zrodu na podzim roku 2009.
Do té doby jsem nebyl politicky aktivní. Tento krok vnímám jako důsledek delšího procesu, během něhož jsem došel k poznání, že k pozitivnímu ovlivnění věcí společných nestačí pouze vhodit volební lístek do urny jednou za čtyři roky, ale je třeba se aktivně podílet na dění kolem sebe v našem nejbližším okolí. První politické ostruhy a zkušenosti jsem získal jako opoziční zastupitel v Zastupitelstvu městské části Praha 11, kam jsem nastoupil po komunálních volbách v roce 2010 a v této roli působil další čtyři roky. V roce 2014 jsem obhájil pozici zastupitele Městské části Praha 11 a působím v ní - pevně věřím, že ku prospěchu obyvatel Jižní Města - dodnes. Zároveň jsem po dobu cca 6 let vykonával funkci předsedy klubu zastupitelů TOP 09 na Praze 11. Letos jsem byl zároveň krajským sněmem TOP 09 Praha zvolen do krajského výboru Prahy.    

 

Mým prvořadým cílem je zlepšení image politiků a veřejné správy jako takové, a to nejen v našem obvodu, ale i v celé Praze, případně dostanu-li důvěru voličů i na celostátní úrovni v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Mým mottem je, ať je naše země pevně ukotvena na západě a je zejména místem, kde se potkávají všechny generace, kde je bohaté kulturní i společenské vyžití a kvalitní občanská vybavenost včetně profesionálního zdravotnictví, kvalitního vzdělávacího systému a nového systému sportovních dotací. Mám za to, že k výše uvedenému cíli nás mohou dovést pouze lidé s odbornými znalostmi a nezatížení minulostí. #nEUhnu

www.facebook.com 

 

 

34 právník, zastupitel MČ Praha 11 Praha TOP 09
26. Ing. Tomáš Slabihoudek

Ing. Tomáš Slabihoudek

39 let

ředitel společnosti, zastupitel MČ Praha 8

Praha, TOP 09

39 ředitel společnosti, zastupitel MČ Praha 8 Praha TOP 09
27. Mgr. Lucie Weitzová

Mgr. Lucie Weitzová

48 let

advokátka, zastupitelka MČ Praha 6

Praha, TOP 09

48 advokátka, zastupitelka MČ Praha 6 Praha TOP 09
28. JUDr. Petr Krátký

JUDr. Petr Krátký

42 let

právník, místopředseda KČ, místopředseda Sokol Chodov

Praha,

 

Rodina a osobní údaje 

 

Narodil se v Praze roku 1975, je ženatý, má 3 děti. 

 

Vzdělání a odborná praxe 

 

Má právní a ekonomické vzdělání. 2001: „Bachelor of Business Studies“ (BBS), Institute of Technology, Sligo, Irsko; 2003: „bakalář“ (Bc.), obor finance a daně, Evropský polytechnický institut, Kunovice; 2013: „doktor práv“ (JUDr.), Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

 

V profesním životě se jako právník specializuje na oblast regulace finančních institucí, v nichž dlouhodobě působil na odborných a řídících pozicích. Např. Česká pojišťovna (oblast obchodu), ING pojišťovna a penzijní fond (mj. řízení útvaru operačních rizik), Česká spořitelna (interní audit), GE Money Bank (Compliance – řízení útvaru kontroly obchodních míst) a AVANT investiční společnost (správa fondů kvalifikovaných investorů). V současnosti mj. působí jako člen legislativní sekce Asociace pro kapitálový trh ČR. 

 

Politika a veřejný život 

 

Jako místopředseda SOKOL CHODOV, z.s. se podílel na úspěšné transformaci TJ Sokol Chodov (navazující na činnost tělocvičné jednoty Sokol Chodov, založené r. 1908) z občanského sdružení na spolek, který pro obyvatele MČ Praha 11 (Chodov, Opatov, Jižní Město) zajišťuje celoroční přístup ke sportovním aktivitám (mj. volejbal, tenis, florbal, cvičení žáků a cvičení rodičů s dětmi). 

 

Z pozice předsedy NNO IUDICIUM PRIVATUM, z.s. se kromě jiného dlouhodobě angažuje v rehabilitaci nespravedlivě stíhaného a odsouzeného RNDr. Radima Špačka, který byl za své služby státu a zastavení tunelování veřejných prostředků v podivném procesu „odměněn“ nepodmíněným výkonem trestu a náhradou škody, která nikdy nevznikla. Causu přesvědčivě popisuje stať J. Urbana s názvem: Žaluji

 

Coby přesvědčený roajalista vstoupil r. 2006 do politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), jejímž cílem je obnova parlamentní monarchie v Království Českém, Markrabství Moravském a Vévodství Slezském v duchu historického státního práva a to demokratickou ústavní cestou. V letech 2006 – 2010 byl členem předsednictva KČ (od r. 2008 místopředsedou KČ). Po období, kdy se více věnoval rodině, studiu a zaměstnání se do předsednictva KČ opět vrátil r. 2014, kdy byl opět zvolen místopředsedou. 

 

V roli dlouholetého volebního koordinátora KČ byl (zejména z důvodu identifikace nebezpečí opuštění principů demokratického právního státu v naší zemi) iniciátorem a koordinátorem prohlášení VIRIBUS UNITIS (zn. „spojenými silami“), v němž se 3 politické subjekty: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků (KAN) rozhodly vyjádřit pro volby do Poslanecké sněmovny v r. 2017 podporu straně TOP 09 a nabídnout jí programovou i personální spolupráci. TOP 09 na výzvu reagovala vstřícně, když mj. akceptovala programovou připomínku KČ týkající se odkazu antiky, křesťanství a judaismu, coby jedinečného ideového zdroje evropských kulturních hodnot, které je třeba chránit. Personální spolupráce pak vyústila v dohodu, podle níž byli zástupci KČ zařazeni na kandidátky TOP 09 ve všech volebních krajích. K politické podpoře TOP 09 se následně přihlásily i další politické subjekty (především LES a část SNK ED).

https://www.facebook.com

42 právník, místopředseda KČ, místopředseda Sokol Chodov Praha
29. PhDr. Petr Exnar

PhDr. Petr Exnar

43 let

manažer prodeje

Praha, TOP 09

Narodil se 3. října 1974 v Praze. Je ženatý a má dvě dcery. Jako zásadní událost svého života vnímá Sametovou revoluci v roce 1989, které se aktivně zúčastnil. Vyučil se prodavačem a absolvoval maturitní obor Provoz obchodu. Studium na VŠE v devadesátých letech přerušil, ale na studium navázal později. Jeho bakalářská práce byla na téma vlivu vstupu České republiky do Evropské unie na rozšíření spolupráce se zahraničními partnery na příkladu českého podniku. Absolvoval magisterské studium na Metropolitní univerzitě v Praze, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. V diplomové práci se zabýval hodnocením nositelů Nobelových cen míru v kontextu mezinárodních vztahů. Do TOP 09 vstoupil po protiprávním obsazení Krymu Ruskem, kdy ucítil potřebu více se občansky angažovat. V současné době pracuje na rigorózní práci Využití politik deterrence
a appeasementu během ukrajinské krize v letech 2013-2015.                                                   

Mezi lety 1997-2016 pracoval ve firmě KOVOSLUŽBA OTS, a.s., kde se zabýval dovozem a prodejem zařízení pro čistírny a prádelny z Itálie, Německa a ze Španělska, vydáváním zpravodaje Cleanhit
a organizací oborových zájezdů a školení. V období 2008-2014 byl zvolen členem předsednictva Asociace prádelen a čistíren a v druhé části tohoto období byl zároveň zvolen viceprezidentem. V letech 2011-2014 byl předsedou Komise pro chemické čistírny a malé prádelny. Je spoluautorem publikace Čištění oděvů a textilií.

 Od roku 2016 je společně s manželkou vlastníkem společnosti Freebody a výhradním dovozcem německé značky bosobot leguano do České republiky a na Slovensko.  Je propagátorem zdravé chůze v bosobotách. Vydává newsletter leguanoviny. Ve volných chvílích běhá a hraje rekreačně fotbal. Je mnohonásobným účastníkem nejstaršího běžeckého závodu Běchovice-Praha a Velké Kunratické. V roce 2007 uběhl maratonskou trať v čase 3:59:58. V letech 2015-2017 proběhl v bosobotách všechny ulice v Praze 6. Postupně proběhl Bubenčí, Břevnovem, Dejvicemi, Libocí, Nebušicemi, Přední Kopaninou, Ruzyní, Sedlecem, Střešovicemi, Suchdolem, Veleslavínem, Vokovicemi, a částí Hradčan.

Od roku 2015 je místopředsedou Komise strategického rozvoje MČ Prahy 6 a od roku 2017 členem Dopravní komise. Od roku 2016 rovněž pracuje v regionálním výboru TOP 09 Prahy 6. V roce 2017 byl zvolen jeho místopředsedou. Je předsedou Společenství vlastníků jednotek v domě v Praze 6, kde od narození žije. Rodina je jeho středobodem vesmíru a Praha 6 v jeho srdci.

www.facebook.com

http://www.petr-exnar.cz/

 

43 manažer prodeje Praha TOP 09
30. PhDr. Petr Kučera

PhDr. Petr Kučera

33 let

PR manažer, zastupitel Prahy 4

Praha, TOP 09

 

O mně

Jsem člověk, který nedokáže sedět doma se založenýma rukama a nečinně čekat, že se věci v mém nejbližším okolí a v každodenním životě vyřeší samy. V Praze 4, kde žiji téměř svůj celý život, se proto snažím působit aktivně společensky i politicky.

Společensky - v místě bydliště, na jednom z největších sídlišť Prahy 4 spoluorganizuji společenské akce, jako jsou Slavnosti sousedů nebo Zažít Krč jinak. Na sociálních sítích spravuji oblíbenou komunitní stránku „Sídliště Krč a okolí“ a s dalšími spolupracovníky také Facebookovou a internetovou stránku „Pražská Čtyřka“ o aktuálním dění v našem okolí.

Politicky -  aktivní jsem od začátku roku 2010, kdy jsem vstoupil do TOP 09 a o rok později se jako první náhradník stal zastupitelem Prahy 4. Během tohoto období jsem jako opoziční zastupitel navrhl plán výstavby několika naučných stezek na území nejlidnatější městské části, z nichž dvě byly schváleny, ale dosud nerealizovány.
Po obhajobě mandátu v roce 2014 mi byl svěřen post radního pro životní prostředí, díky zkušenostem z předchozích zaměstnání a vědomí zanedbanosti zdejšího prostředí, avšak bohužel jen na čtyři měsíce.

Od roku 2011 také působím jako člen spolku TOP tým, mládežnické organizace TOP 09, kterému se úspěšně daří přibližovat politické dění mladým lidem.

Dosavadní život

Narodil jsem se v roce 1983 a vystudoval Gymnázium Ohradní (Elišky Krásnohorské) v Michli. Poté jsem vystudoval obor International Relations and European Studies na Metropolitní Univerzitě Praha, kde jsem úspěšně absolvoval rigorózní řízení. Během vysokoškolského studia jsem také pobýval v USA.

Poté jsem pracoval v tiskových odborech Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a zkušenosti jsem čerpal také v soukromých PR agenturách. Asi nejzajímavější pracovní i životní zkušeností byla pozice protokolisty Úřadu vlády, kde jsem měl na starosti přípravu denního pracovního harmonogramu v ČR a v zahraničí celkem tří předsedů vlád České republiky. V současné době pracuji jako krajský manažer TOP 09 Praha a od dubna jsem členem předsednictva celorepublikového TOP týmu a nově i předsedou TOP týmu Praha.

Jsem aktivním sportovcem, hraji futsal (dříve závodně fotbal), pravidelně běhám (dálkové běhy a půlmaratony), mám rád lyže a běžky. Rád také vyrážím do přírody a cestuji po Čechách i po světě.

Proč kandiduji a jaká je moje vize?

Myslím globálně, jednám lokálně - Chci Českou republiku konkurenceschopnou v Evropě a ve světě. Vzdělání proto vnímám jako nejlepší investici do budoucnosti naší země.

Česká zahraniční politika musí být dlouhodobě konzistentní  - Chci bezpečný rozvoj naší země, bez promyšlené a aktivní zahraniční politiky toho nedosáhneme.

 

Ekologie bez ideologie - Principy udržitelného rozvoje a přírody je možné skloubit s ekonomickým rozvojem a s odpovědností vůči budoucím generacím.

Méně státu, více odpovědnosti - Stát má nastavit jasná pravidla vytvořit spravedlivé prostředí a neobtěžovat odpovědné občany

Rodina je základní pilíř celé společnosti -  Chci usnadnit skloubení pracovního a rodinného života: částečnými úvazky, prací z domova, sdílenými pracovními místy nebo rozšířením služeb pro děti.

 

www.facebook.com

33 PR manažer, zastupitel Prahy 4 Praha TOP 09
31. Ing. Tomáš Pek, S.E.

Ing. Tomáš Pek, S.E.

53 let

místostarosta MČ Praha 10, OSVČ

Praha, TOP 09

Vystudoval ČVUT Fakultu stavební a postgraduální studia na IHE Delft, Holandsko. Učil na VŠE v Praze, nyní vyučuje na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli a dále je činný v památkovém poradenství. Z praxe uplatňuje technokratický tah na branku i ve své funkci místostarosty.  Je pro jednoduchý a srozumitelný stát sebevědomých a odpovědných občanů patřící do západní Evropy. Zabývá se historickými stavebními technologiemi a stavebními památkami, s vášní opravuje vlastní kulturní památku. Miluje lyžování, in-line bruslení a další sporty. Očekává druhého potomka, nejen pro jehož generaci si přeje efektivní a vstřícné fungování státu.

53 místostarosta MČ Praha 10, OSVČ Praha TOP 09
32. Mgr. Tomáš Tatranský

Mgr. Tomáš Tatranský

40 let

lektor a konzultant

Praha, TOP 09

Narodil se 19. 8. 1977 v Praze. Absolvoval česko-italské gymnázium Ústavní v Praze a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory filozofie a italianistika. V roce 2000 působil jako humanitární pracovník na Filipínách V letech 2002 - 2009 se věnoval především výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd, nejprve v Itálii v mezinárodním institutu Hnutí fokoláre Mystici corporis, později v Polsku na Institutu filozofie a sociologie Polské akademie věd.

 

Od roku 1995 pracuje jako překladatel, editor, publicista, lektor a konzultant. Spolupracoval zejména s časopisy Polish Sociological Review, Appraisal, Ethical Perspectives, Studia Phaenomenologica, Nuova Umanità, Città nuova, Nové město, Katolický týdeník, Teologické texty a Osmička; s nakladatelstvími Trinitas, Nové město, Argo, Lidové noviny a Karmelitánské nakladatelství; se vzdělávacími institucemi Naučmese s.r.o. a European School of Business & Management. V posledních letech se zaměřuje především na lektorování kurzů a konzultace v oblasti investování a finanční gramotnosti. Od května 2017 pracuje též pro spolek Rubikon Centrum na pozici senior dluhový poradce.

 

Nebyl členem žádné politické strany do roku 2012, kdy vstoupil do TOP 09. V komunálních volbách v říjnu 2014 byl zvolen zastupitelem městské části Praha 8. Od listopadu 2014 je členem krajského výboru TOP 09 Praha, od března 2017 je předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 8.


Hovoří plynně anglicky, italsky a polsky. Je ženatý, s manželkou Reenou má dvě děti. Svůj politický program rád shrnuje do výrazu "kapitalismus s lidskou tváří".

 

40 lektor a konzultant Praha TOP 09
33. Bc. Radek Lojda

Bc. Radek Lojda

37 let

místostarosta MČ Praha 10

Praha, TOP 09

37 místostarosta MČ Praha 10 Praha TOP 09
34. Ing. Jiří Veselý

Ing. Jiří Veselý

66 let

ekonom, podnikatel

Praha, TOP 09

Narodil jsem se ve znamení kozoroha v prosinci v roce 1950. Po základní škole jsem vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a logicky jsem se přihlásil ke studiu na ČVUT v Praze. Byl jsem sice přijat, ale bohužel krátce po maturitě jsem utrpěl vážný úraz oka a ke studiu jsem již nemohl nastoupit. Můj celý profesní život se spojil s oborem, který se nazývá petrochemie. Jde o obor, který je i v současné době velmi pestrý a dynamický a celý se točí kolem dopravy, motorismu a pohonných hmot. V roce 1971 jsem nastoupil do podniku Benzina a postupem času jsem zastával různé pozice technického a ekonomického směru. V průběhu zaměstnání jsem v letech 1978 až 1983 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1994 do roku 2002 jsem pracoval na pozici ředitele státního podniku Benzina. Po skončení této dlouhé a zajímavé kapitoly života jsem pracoval ještě dva roky ve společnosti Čepro, a.s. Po odchodu jsem se soustředil na podnikání opět v oboru, ve kterém jsem se pohyboval celý život nyní už jako OSVČ.

Od roku 1974 jsem občanem Prahy 1 a život v nejkrásnější části Prahy dokonce na Malé Straně je pro mne již 40 let „srdcovou záležitostí“. Nikdy jsem nebyl členem žádné strany. Až v roce 2009, tedy v roce jejího založení, jsem vstoupil do TOP 09 s cílem aktivně se podílet na pozitivních změnách v naší společnosti. Pracoval jsem v dopravní komisi regionální organizace TOP 09 na Praze 1. Když přišla nabídka kandidovat do zastupitelstva v Praze 1, nabídku jsem s potěšením přijal. Po zvolení v roce 2010 se mi tak otevřela možnost pracovat v oboru, který je mi blízký, tedy v dopravě. Stal jsem se členem rady a mněl jsem v kompetenci problematiku dopravy. Mohl jsem se tak přímo spolupodílet na konkrétních úkolech, které pomáhaly zlepšit náš společný život na území překrásné historické městské části. Jsem připraven všemi svými silami i zkušenostmi také v příštích letech intenzivně pomáhat zvelebit životní prostor kolem nás tak, abychom jej předali našim nástupcům ještě krásnější.

Také nyní se spolupodílím na veřejném politickém životě jako předseda Komise pro dopravu, jako místopředseda Kontrolního výboru a jako člen Komise životního prostředí, to vše na Městské části Praha 1.

Pokud budu zvolen do Poslanecké sněmovny PČR chci naplňovat jasné heslo, kterým je – hrdý národ, spravedlivá společnost, svobodný občan. 

66 ekonom, podnikatel Praha TOP 09
35. Mgr. Jana Totušková

Mgr. Jana Totušková

32 let

office managerka, místopředsedkyně TOP týmu

Praha, TOP 09

Pocházím z Kroměříže, odkud jsem po studiu na Arcibiskupském gymnáziu přišla do Prahy na Karlovu univerzitu a Praha již zůstala mým druhým domovem. Vystudovala jsem politologii, mezinárodní vztay a bezpečnostní studia na FSV UK. Měla jsem také možnost studovat i pracovat v zahraničí, a to v Nizozemsku a USA.

Ve veřejném životě jsem se začala angažovat v roce 2009 po vstupu do nově vzniklé strany TOP 09. Působila jsem také jako zastupitelka na MČ Praha 2, kde jsem nyní aktivní v komisích Rady MČ. V rámci TOP 09 působím jako předsedkyně regionální organizace TOP 09 Praha 2.

Od roku 2011 se také angažuji jako místopředsedkyně ve spolku TOP tým, což je mládežnická organizace podporující TOP 09. Věřím, že je důležité přivádět mladé lidi k politice a dát jim možnost se podílet na politických aktivitách, setkávat se s představiteli veřejného života, a tím si vytvářet názor na dění kolem sebe a také v budoucnu převzít odpovědnost za naši zemi a být zodpovědnými reprezentanty své generace.

Ve volném čase ráda cestuji a poznávám starobylé kultury. V poslední době mne oslovila zejména Gruize a mým plánem do budoucna je cesta do Íránu za perskou kulturou.

Dále ráda jezdím na kole a zpívám v chrámovém sboru Notre Dame při Týnském chrámu.

32 office managerka, místopředsedkyně TOP týmu Praha TOP 09
36. JUDr. Dominik Feri

JUDr. Dominik Feri

21 let

student

Teplice, TOP 09

Narozen 11. července 1996. Od dětství žil na Teplicku. Během studia na Gymnáziu Teplice se věnoval historii Teplic, přednášel o historických tématech, založil komunitní web Teplitz-Schönau. S přáteli vytvářel kulturní projekt Platforma B, v rámci nejž byly pořádany besedy, kulturní akce a festivaly pro mladé lidi. V roce 2015 odmaturoval a nastoupil na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 

Dlouhodobě se věnuje popularizaci politiky. Uspořádal besedy o politice na více než 100 školách po celé republice. 

Ve volném čase rád fotografuje, hraje jazz, čte poezii či právní literaturu a cestuje po republice.

www.facebook.com

21 student Teplice TOP 09

Knížka, co není pro starý
27. 9. 2017

Knížka, co není pro starý

Nevíte, jak volit, proč volit, jak a koho vybrat nebo si nejste jisti, jestli rozhodnutím jít k volbám něco vůbec můžete ovlivnit? Právě o tom je naše knížka.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme