× Pohněme s tím. Společně!

Praha 14 globálně odpovědná

4. 6. 2020

V červnu 2018 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14 usnesení, kterým se naše městská část připojila k tzv. Aalborgské chartě. Dokument, který již podepsalo více jak 2600 místních samospráv z 39 zemí, se zabývá ochranou životního prostředí směřující k trvalé udržitelnosti.

Podpora šetrného přístupu k životnímu prostředí je zakotvena i v mezinárodním programu místní Agenda 21 (MA21), který usiluje navíc i o zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a o rozvinutý komunitní život. „Do plnění programu MA21 se Praha 14 zapojila v roce 2009 a od té doby jsme dosáhli ohromného pokroku. Jako první městská část v republice jsme v rámci MA21 získali kategorii B – velmi pokročilý realizátor udržitelného rozvoje. Tuto kategorii jsme úspěšně obhájili v říjnu 2018. Do současnosti je Praha 14 jedinou městskou částí v celé republice, která této ‚stříbrné‘ kategorie dosáhla,” říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09), v jejíž gesci je mimo jiné strategické plánování a MA21. V rámci obhajoby plnění cílů MA21 byl vytvořen i soubor doporučení, jakým směrem se dále ubírat a jaké oblasti hlouběji rozpracovat. V návaznosti na tato doporučení aktuálně vzniká návrh Plánu rozvoje globální odpovědnosti, jehož součástí bude i Klimatický plán Prahy 14.

Začít sám u sebe může každý, včetně radnice

Prvním krokem k naplňování závazků v oblasti globální odpovědnosti bylo zřídit na úřadě pracovní skupinu, která zajišťuje rozvoj kapacit, koordinaci a organizaci všech programů týkajících se podpory tohoto tématu. Městská část doposud v této oblasti realizovala převážně aktivity spojené s osvětovými kampaněmi. Tradiční jsou Dny Země, Vítání cykloobčánků, semináře k udržitelnému rozvoji či fairtradové snídaně. Část aktivit k tématu globální odpovědnosti či udržitelnému rozvoji probíhá také na základních školách či v komunitních centrech v Praze 14, jako jsou Plechárna, KD Kyje a KC Kardašovská. Městská část se již řadu let účastní i celosvětových kampaní – například Ukliďme Česko, Evropského týdne mobility nebo Evropského týdne udržitelného rozvoje. Na všech akcích radnice spolupracuje s neziskovým sektorem, místními podnikateli, místními komunitami a samozřejmě s místními občany. Pokud se městská část snaží přesvědčit občany, aby se chovali zodpovědně, měla by začít u sebe. Proto v roce 2019 radnice přijala dobrovolný závazek, že sníží tvorbu odpadu v budovách ÚMČ Praha 14. Dokument je oficiálně zveřejněn na webových stránkách ČR 2030, které spravuje Ministerstvo životního prostředí a obsahuje tato opatření: „Součástí všech interních dokumentů, které jsou pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 závazné, stejně jako pro zaměstnance příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí, se postupně stávají zásady globální odpovědnosti, udržitelného rozvoje a zodpovědného hospodaření. Praha 14 vypracovala interní dokument, který zadává pravidla pro vyhlašování veřejných zakázek v souladu se společenskou odpovědností. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek platí také pro příspěvkové organizace zřizované městskou částí,” vysvětluje místostarostka Kolmanová.

Nové technologie a „vysloužilé materiály“ zároveň

Interními předpisy ovšem aktivity městské části nekončí. Praha 14 pořádá vzdělávací akce na témata příbuzná globální odpovědnosti a pravidelně spolupracuje na přípravě a realizaci setkání zástupců EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Chod úřadu, příspěvkových organizací městské části i komunitních center je nastaven tak, aby se zbytečně neplýtvalo zdroji, materiálem ani energiívynakládanou lidmi. „Maximálně využíváme technologie, komunikujeme převážně elektronicky a stále hledáme nové trendy, které vedou k úsporám a snížení produkce odpadu. Snažíme se také o to, aby se nakoupené prostředky daly, pokud to jde, využívat opakovaně,” doplňuje místostarostka Kolmanová. Městská část podle ní dbá i na to, aby při nakupování darů a odměn do soutěží vybírala jen smysluplné věci, ideálně z recyklovaných nebo rozložitelných materiálů. „Jako unikátní dárek mohou občané Prahy 14 dostat na různých akcích opakovaně použitelné sáčky na nákupy, které jsou vyráběny z padákoviny v chráněné dílně. S tímto nápadem přišla firma Saaczech, která v Praze 14 sídlí,” vysvětluje místostarostka Kolmanová.

Tento text byl převzat z měsíčníku městské části Praha 14 „Čtrnáctka“

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme