Náměstí v Hloubětíně se mění. A s ním i další veřejný prostor

26. 5. 2021

Aktuálně se v Praze 14 pokračuje v revitalizaci vnitrobloku Vybíralka 25, konečně začala dlouho očekávaná proměna jižního náměstí v Hloubětíně a připravuje se také představení koncepční studie na řešení stavu dopravního terminálu na Černém mostě. Koncem března začala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) s úpravou Jižního náměstí v Novém Hloubětíně.  V úseku mezi ulicemi Poděbradská, Soustružnická a Chvalská se už pilně pracuje, hotovo by mělo být koncem května příštího roku. Upravené náměstí bude lépe plnit funkci přirozeného centra této oblasti a prostoru pro setkávání lidí. K tomu přispěje i nové kruhové uspořádání, technické zázemí umožňující postavení stánků a další funkční prvky. Navržené řešení by zároveň mělo preventivně působit proti nežádoucím sociálním jevům. „O proměnu hloubětínského náměstí městská část usiluje dlouhé roky. Mám velkou radost, že se nyní zúročují. Děkujeme TSK a potažmo i hl. m. Praze, že projekt dovedly k realizaci. Jsem si jistá, že revitalizace této klíčové plochy čtvrti velmi prospěje a pomůže právě i z hlediska bezpečnosti,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, která se obnovou náměstí za městskou část dlouhodobě zabývá. 

Prostor pro stánky i pro fontánu 

Podle Ing. Jaroslava Beránka z firmy Gardenline, která revitalizaci náměstí provádí, aktuálně probíhají zemní a bourací práce. „Na ně naváže řešení areálové kanalizace. Přes léto pak budeme pracovat na přeložkách inženýrských sítí – plynovodu, vodovodu, elektřiny a optických rozvodů,“ vysvětlil Ing. Beránek. Brzy by také měla proběhnout demontáž plastiky Fuga, která dostane nový nátěr, a bude náměstí krášlit i nadále jako součást nového vodního prvku – fontány. Nové řešení inženýrských sítí umožní vybudování technického zázemí pro stánky, které by měly v teplých měsících dotvářet kruhový charakter náměstí. Náměstí čeká nejen rekonstrukce, ale i rozšíření zpevněné plochy. Jeho povrch budou tvořit různé materiály, mimo jiné také žulová dlažba. 

Přibude zeleň i voda 

Jak již bylo zmíněno, střed náměstí ozdobí nový prvek – fontána z betonu s kamenným žulovým obkladem na povrchu a třemi výškovými úrovněmi. Dominantou prvku bude stávající socha Fuga. Nedílnou součástí rekonstrukce je i obnova mobiliáře. Ten je v současnosti tvořen řadou nesourodých prvků, které jsou navíc ve špatném a zanedbaném stavu. Stávající mobiliář nahradí nový a přibydou i novinky – například stojany na kola, lavice se zelení či pítko. Všude, kde to dovolují prostorové možnosti, tedy dostatečné odstupy od budov, inženýrských sítí a stávajících dřevin, nechá TSK vysadit nové stromy a keře. Těch bude na místě nakonec víc než dřív. Celkem TSK plánuje výsadbu tří nových lip, třinácti javorů babyka a osmi dřezovců. V severovýchodní části náměstí vznikne nové oplocené hřiště s pěti herními prvky (balanční deska, windrider, houpadlo, přemostění a skluzavka) určené menším dětem. Součástí návrhu je také rekonstrukce schodišť, uprostřed náměstí vedle nového vodního prvku bude osazeno kotvení vánočního stromu a připraveno bude technické zázemí pro stánky. 

Opravené chodníky a bezpečnější zastávka 

Na jihovýchodní straně řešeného území v blízkosti sjezdu z Chvalské ulice přibude pět kolmých parkovacích stání. „Počítáme také s opravou chodníku spojujícího plochu náměstí s Chvalskou ulicí a chodníku v severní části stavby u autobusové zastávky Hloubětín pro autobusové linky 110, 141, 259 a 396. Tento druhý chodník bude z betonové dlažby přírodní barvy. Na nástupní hraně autobusové zastávky vznikne 30 centimetrů široký kontrastní pás, na nějž bude umístěn kolmý signální pás z betonových dlažebních tvarovek pro nevidomé – opět v kontrastní barvě k chodníku tak, aby byla odlišná struktura rozpoznatelná slepeckou holí nebo nášlapem,“ upřesnila další práce tisková mluvčí TSK Barbora Lišková. Co se týká omezení dopravy v průběhu stavby, nemělo by být příliš významné. „Jen v průběhu provádění přeložky inženýrských sítí (vodovod a plynovod), které záměrně plánujeme na letní měsíce (červenec a srpen 2021), kdy není doprava ve městě tak hustá, dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu komunikace Poděbradská,“ dodal Ing. Beránek z firmy Gardenline. 

Vybíralka 25 spěje do finále 

Vedle hloubětínského náměstí se nyní intenzivně pracuje i ve vnitrobloku Vybíralova na Černém Mostě. Městská část zde pokračuje v realizaci „své“ části projektu Vybíralka 25, v jehož rámci se postupně mění zejména areál ZŠ Vybíralova. „Aktuálně dokončujeme rekonstrukci atria základní školy, doplňujeme zeleň a osazujeme mobiliář,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadají investice městské části. S pracemi se začalo loni – v místě jsou již hotové nové cesty, vsakovací plochy a trávníky, vsakovací dlažba před školou, doplněné osvětlení a dokončené tak zvané pobytové schody, které slouží jako prostor pro posezení. Zároveň městská část začala s budováním gabionového plotu kolem sadu základní školy. „Tím v nejbližších měsících obeženeme i pozemek MŠ Vybíralova a Jahoda. Aby plot nezůstal holý a nepůsobil chladně, osázíme jej zelení,“ dodala místostarostka Kolmanová. Značná část projektu je podle ní věnovaná efektivnímu nakládání s dešťovou vodou – zasakovací povrchy vodu odvedou tam, kde je potřeba, aby měla zeleň vláhu i během teplejších období. Do letošního listopadu, kdy by měl být projekt městské části již kompletně hotový, budou mimo jiné vybudovány ještě mlatové cesty a pavilon na hřišti Jahoda. Ten poslouží jako zázemí pro návštěvníky hřiště. „Příprava projektu byla časově a organizačně náročná. I proto jsem moc ráda, že my jako Praha 14 si svůj díl úspěšně plníme. Pevně věřím, že se brzy dočkáme realizace také té části Vybíralky 25, kterou má na starosti Magistrát hl. m. Prahy. Jeho projekt řeší zejména rekonstrukce komunikací – konkrétně ul. Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryksova,“ doplnila místostarostka Kolmanová. Celkové náklady na dílčí projekt pod patronací Prahy 14 šplhají k 24 milionům korun, z toho bezmála 5 milionů korun pokrývá dotace ze Státního fondu životního prostředí a téměř devítimilionová dotace od hlavního města. Veškerým pracím, které ve vnitrobloku probíhají a ještě probíhat budou, předcházela série veřejných projednání, výstav, happeningů a dalších setkávání s obyvateli vnitrobloku organizovaná Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). 

U koncepční studie terminálu Černý Most (TČM) probíhá příprava mikrosimulace dopravy 

Dalším projektem, který by měl významně přispět ke zkulturnění veřejného prostoru v Praze 14, je dlouho plánovaná přeměna dopravního terminálu na Černém Mostě. V současné době probíhá sběr dopravních dat a jejich příprava pro počítačový mikrosimulační model dopravy, na kterém spolupracují odborníci z Fakulty dopravní ČVUT a architektonický ateliér re:architekti. Mikrosimulační model lokality by měl ověřit, k jakému zatížení konkrétních míst bude docházet a kde by případně mohly vznikat potíže mezi jednotlivými účastníky silničního provozu při novém návrhu dopravního uspořádání. Sběr dat potřebných pro modelování oblasti komplikuje současná pandemická situace, jež vykazuje výrazně nižší mobilitu – tedy nejen méně dopravních spojů, ale i menší pohyb chodců. Pro získání relevantních vstupních údajů bylo rovněž nutné provést na vybraných místech specifický průzkum počtu a směrovosti chodců v pětiminutových časových intervalech. „Dopravního průzkumu se účastnilo několik odborníků ČVUT v Praze Fakulty dopravní na celkem čtyřech stanovištích. Nyní následuje jeho zpracování a prognóza respektující příslušné technické podmínky a vycházející z omezení situace kolem covid-19. Po této fázi přejdeme k přiřazení získaných vstupů do mikrosimulačního modelu a do dalších fází zpracovaní projektu. Simulaci je v plánu navrhnout z důvodu relevance výsledků ve dvou simulačních prostředích. Výsledky budou vzájemně porovnávány a ověřovány s tím, že dostupné výstupy by měly být známy koncem letošního června,“ vysvětluje Ing. Jiří Růžička z ČVUT Fakulty dopravní.

 

Tento článek byl převzat z měsíčníku městské části Praha 14 „Čtrnáctka“.