10. 6. 2013

Ve středu 12.6.2013 se bude konat 15. zasedání zastupitelstva městské části Praha 13. Níže přikládáme program plánovaného jednání s našimi komentáři.


1.       Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2013

Standardní materiál, jímž zastupitelstvo bere na vědomí způsob a rozsah čerpání rozpočtových prostředků, přičemž TOP dlouhodobě kritizuje způsob tvorby rozpočtu, jakož i jeho čerpání.

2.    Rozpočtové změny za měsíce duben a květen roku 2013

Materiál, jímž zastupitelstvo bere na vědomí navýšení rozpočtu o částku ve výši 59.945.400,- Kč realizované jednak na základě usnesení rady MČ a jednak na základě usnesení zastupitelstva MČ (zejména investiční akce Parkování v lokalitě Velká Ohrada, rekonstrukce objektu MŠ Husníkova, vybudování stanoviště záchranné služby na MČ Praha 13, rekonstrukce vnitrobloků, dětského hřiště a revitalizace prameniště Prokopského potoka) a dále na základě transferů mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami.

3.    Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.6.2013

Materiál, jímž se bere na vědomí změna finančního plánu MČ za zdaňovanou činnost (snížení u výnosů vzniklých prodejem bytů již v roce 2012 oproti plánu pro rok 2013 a navýšení nákladů o odpis neuhrazeného penále z účetní evidence a fakturace odměn správcovským firmám za zajištění prodejů bytových jednotek) a mírné navýšení nákladů o 45.000,- u správcovských firem.

4.       Informace o zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13

Materiál, jímž zastupitelstvo bere na vědomí zhodnocení volných finančních prostředků (u České spořitelny, a.s. 337,3 mil. Kč, Komerční banky, a.s. 499,1 mil. Kč, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 26,2 mil. Kč, PPF banka a.s. 399,8 mil. Kč).

5.    Průběžná zpráva za druhé zúčtovací období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 - zavedení energeticky úsporných opatření metodou Energy Performace  Contracting v základních a mateřských školách MČ Praha 13 a Dohoda o použití poskytnuté finanční prémie za úsporu danou nárůstem cen energií

6.    Výstavba domova pro seniory na území Prahy 13

Materiál informující o dosavadním jednání směřujícím k výstavbě Domova pro seniory mezi MČ a MHMP.

7.    Oznámení předběžných informací k významné nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce v otevřeném řízení s názvem "Pořízení DPS"

Materiál, jímž zastupitelstvo bere na vědomí záměr realizace nadlimitní veřejné zakázky Pořízení domu pro seniory, schvaluje odůvodnění této veřejné zakázky a schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 250 mil. Kč bez DPH, přičemž zamýšlená kapacita má být 188 lůžek, z toho 90 osob standardní domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 79 osob (určený pro seniory potřebující z důvodu chronického duševního onemocnění částečnou nebo úplnou péči) a tzv. odlehčovací péči pro 19 osob. Zamýšleným prostorem pro výstavbu byla nynější točna autobusů „Sídliště Stodůlky“ na níž existoval projekt i stavební povolení, z nynějších materiálů nic o místě, kde by DPS měl stavit, neplyne. Městská část nechce provozovat DPS na vlastní riziko; má zájem na provozovatele vypsat veřejnou zakázku. Materiál tudíž vůbec negarantuje přednostní využití DPS seniory z MČ. Z materiálu plyne, že je zájem koupit již postavenou budovu – oproti původnímu záměru by nestála na pozemku MČ nebo města, čímž by náklad na pořízení neadekvátně vzrostl.

8.    AGENDA MA 21

Tento materiál vychází jednak z výsledků veřejného fóra uskutečněného na radnici MČ 26.9.2012 za účasti 49 občanů MČ, kdy stanovil okruh 10 stěžejních témat, z nichž mezi nejzásadnějšími byla v pořadí od nejžádanějšího výstavba domu pro seniory, omezení zástavby na úkor zeleně, krizové bydlení pro sociálně slabé, zvýšení podpory grantů a řešení dopravy v klidu. Výsledky ankety na MČ významně předřazují omezení zástavby a následně omezení provozu heren a dopravy v klidu. Materiál seznamuje se stavem rozpracovanosti jednotlivých priorit.

9.    Poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Stodůlky a SK Motorlet Praha

Materiál má původ v usnesení ZHMP 22/3, jímž MČ obdržela účelovou dotaci ve výši 1,915 mil. Kč rovným dílem na a) podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ a b) na kulturu, zdravotnictví a soc. oblast. Prostředky jsou podílem odvodu z výherních automatů (VHP); městská část obdržela 2 žádosti o podporu ze strany TJ Sokol Stodůlky (působícího na území MČ) a SK Motorlet Praha (více než 63% hráčů z MČ Praha 13).

10.  Revokace usnesení ZMČ č. UZ 0164/2012 ze dne 25.04.2012 a ZMČ č. UZ 0187/2012 ze dne 20.06.2012

Revokací se de facto řeší odstoupení dvou BD od kupní smlouvy na předzahrádky.

11.  Žádost o finanční prostředky pro oblast školství regionu Praha 13 z prodeje bytových jednotek

Předmětem tohoto bohu je uvolnění prostředků v celkové výši 151.592.765,- Kč, z čehož 97.710.765,- Kč  má být určeno na rekonstrukci sociálních zařízení (SZ) na 15 mateřských školách (cena rekonstrukce SZ na 1 MŠ, zahrnující síťové rozvody SZ se pohybuje mezi 6,25 a 7,17 mil. Kč), investici do vnitřního vybavení MŠ Husníkova (3,78 mil. Kč), modernizaci audiovizuální techniky na všech ZŠ (7 mil., jedná se v podstatě o vybavení projektory a I-pady), participaci na případných dotacích z MFČR (13,5 mil, dotace z MF bude činit 20 mil. Kč), rekonstrukce šaten v 5 ZŠ (14,4 mil. Kč), oprava plotu a podezdívky u ZŠ Trávníčkova  (2,5 mil Kč). Materiál zejména neobsahuje žádnou dlouhodobou strategii investic do školství ani analýzu potřeb investic do uvedených oblastí. Není zde vyjádření ředitelů jednotlivých zařízení, absentuje odůvodnění výše stanovené ceny. Materiál v této podobě zcela nepostačující.

12.  Úplatné postoupení pohledávky a převzetí dluhu vzniklých neplacením nájemného a služeb

Jedná se o dva byty, přičemž u prvního došlo k vzniku dluhu po úmrtí nájemců a u druhého došlo k neplacení nájemného a služeb.

13.  Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

Klub TOP 09 vítá přistoupení MČ k principu nulové tolerance hracích automatů.

14.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k budově č.p. 1580 na pozemku parc. č. 1086/2 v k. ú. Stodůlky

Jde o věcné břemeno na trvalé umístění trafostanice PREDistribuce a.s. v objektu ZŠ Kuncova za jednorázovou úhradu 15.750,- Kč bez DPH.

15.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1853/2 a parc. č. 2131/42 v k.ú. Stodůlky

Materiál pojednává o zřízení věcného břemene na okrajích severní části Central parku v místech Kettnerova a Na Dolnici kvůli položení komunikačních kabelů společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

16.  Narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům v k.ú. Stodůlky – směna   pozemků

Cílem je vypořádání majetkových vztahu mezi vlastníky nemovitostí – fyzickými osobami formou směny pozemků, přičemž cena pozemků byla znalecky oceněna, oba pozemky mají obdobnou hodnotu a rozdíl se zavazuje fyzická osoba doplatit.

17.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku  parc.č. 2229/2 v k.ú. Stodůlky, za účelem uložení vodovodní přípojky

Předmětem je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uložení vodovodní přípojky pod místní komunikací.

18.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1456/1, 2229/2, 2685/1 a parc.č. 2685/16 v k.ú. Stodůlky, za účelem uložení STL plynovodu a přípojek.

Předmětem je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uložení přípojky plynu pod místní komunikací.

19.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení a provozování  plynovodu na pozemcích parc.č. 3120 a 3121 v k.ú. Stodůlky.

Předmětem je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uložení přípojky plynu pod místní komunikací. Vzbuzuje otázky kolem výstavby Metronom Business Centrum na ploše bývalých „Stříšek“ v bezprostředním sousedství polikliniky Lípa.

20.  Narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům v k.ú. Jinonice, v části Nová Ves - dohody o uznání vlastnického práva

Cílem je vypořádání majetkových vztahu mezi vlastníky nemovitostí (části bývalých polních cest) – fyzickými osobami formou uznání vlastnictví těchto osob.

21.  Vyřazení a následná likvidace movitého majetku škol a školských zařízení

22.  Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Odpis poškozeného a neupotřebitelného majetku, převážně kancelářské techniky a poškozeného, rozbitého vybavení školek a škol v celkové účetní hodnotě 4,462 mil. Kč.

23.  Dotazy a interpelace

24.  Různé

 

Jakub Lapáček

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme