Volby do krajských zastupitelstev 2012

Program pro krajské volby 2012

PRIORITY

1. TRANSPARENTNÍ A OTEVŘENÝ KRAJ

 2. DOPRAVA

3. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ VĚCI A NEZSIKOVÝ SEKTOR

4. ŠKOLSTVÍ

5. BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

6. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

7. ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

8. CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A MÍSTNÍ ROZVOJ

9.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

PREAMBULE

 

Náš kraj je jedním z mála, který se může pyšnit více než 160-letými TRADICEMI, spojenými s historií jeho vzniku.  Patříme v dnešní době mezi desítku investorsky nejatraktivnější regiony východní Evropy, což je příznivé pro naši současnou a budoucí PROSPERITU.

 

Máme ODPOVĚDNOST vůči sobě samým a našim dětem, kterým bychom měli zanechat ještě krásnější kraj, než jak ho vnímáme dnes.

 

To vše je pro TOP 09 a Starosty zavazující. Proto je naším cílem transparentní, vzdělaný a zdravý kraj. Do voleb vstupujeme s programem, který je nepopulistický, splnitelný a reálný, stejně jako program ve volbách do Poslanecké sněmovny. Šli jsme s cílem napravit nespravedlivé rozdělování peněz obcím, což jsme změnou Rozpočtového Určení Daní ve prospěch menších obcí splnili. Stejně tak chceme po krajských volbách zprůhlednit zadávání veřejných krajských zakázek. Řídíme se heslem „lepší kontrola = větší úspora“. Na základě tohoto hesla je nutné zkvalitnit páteř našeho kraje, kterou je doprava a dopravní obslužnost. Desetitisíce lidí, kteří pravidelně cestují veřejnou dopravou do zaměstnání, školy, za zábavou nebo sportem nejsou spokojeni po změnách, které nastaly. V duchu transparentnosti zavedeme dopravní systém, který je srozumitelný a založený na potřebách občanů celého kraje.

 

Cíl zdravého kraje nelze dosáhnout bez fungujícího a nezadluženého zdravotnictví. Proto ukončíme neprůhledné řízení nemocnic politiky a začneme spolupracovat s odborníky. Bez finanční stability nemocnic v celém kraji se neobejdeme, což je důvod proč budeme postupovat všude stejně. Žádná privilegia jedněch na úkor druhých.

Našim úkolem je uzdravení krajského školství. Vytvoříme koncepci dalšího rozvoje sítě středních škol, podpoříme řemeslné obory a celoživotní vzdělávání.

 

Máme dlouholeté zkušenosti s vedením obcí a měst. Díky těmto zkušenostem známe potřeby občanů, víme, co je trápí a co je potřeba zlepšit. Chápeme politiku jako službu veřejnosti, a tak k ní i přistupujeme. Proto je naším cílem transparentní, vzdělaný a zdravý kraj. Následující kapitoly popisují, jak bude Zastupitelstvo Pardubického kraje postupovat za účasti TOP 09 a Starostů.

 

 

  TRANSPARENTNÍ A OTEVŘENÝ KRAJ

 

Zasadíme se o to, aby vedení kraje s dostatečným předstihem informovalo své občany o svých záměrech, které mají významné rozpočtové dopady nebo zásadní vliv na fungování kraje a jejich život. Na webových stránkách bude vyvěšen krajský rozpočet i s doprovodným komentářem tak, aby mu rozuměli i laikové. Prosadíme, aby kraj postupoval dle vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, jenž bude přísnější než platný zákon o zadávání veřejných zakázek. Na krajském úřadu zřídíme institut „odpovědné osoby“, která bude ručit nejen za své rozhodnutí, ale i za to, že je vše v souladu se zákonem. Jméno této osoby bude zveřejněno.

 

Zastupitelstvo, rada a další orgány kraje

 • Budeme prosazovat přenos jednání zastupitelstva online a zveřejňování záznamu na webových stránkách kraje.
 • Stejným způsobem budeme zveřejňovat informace, jak kteří zastupitelé, radní a členové zřízených výborů a komisí hlasovali.
 • Chceme prosadit poskytování úplných a včasných informací o záměrech kraje, které mají významné rozpočtové dopady nebo zásadní vliv na jeho fungování.

 

Rozpočet kraje

 • Rozpočet kraje budeme zveřejňovat v uživatelsky přívětivé formě s doprovodným komentářem, pochopitelným i laické veřejnosti.
 • Přílohou rozpočtu bude i přehled všech závazků a pohledávek kraje.
 • Zveřejníme také seznam plánovaných investičních akcí, včetně předpokládaných vynaložených částek.

 

Veřejné zakázky

 • Budeme iniciovat vznik vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, který bude přísnější než platný zákon o zadávání veřejných zakázek. Přísnější postup budeme uplatňovat u všech veřejných zakázek s hodnotou plnění 50 000 Kč a vyšší.
 • Všechny výdaje kraje nad 50 000 Kč budou zveřejněny, včetně údajů o datu, příjemci, výši a důvodu platby.
 • Zveřejněny budou také všechny plněné smlouvy včetně příloh, dodatků, předávacích protokolů a zpráv z kontrol. Veřejná bude dokumentace celého „života“ zakázky.

 

 • Tyto principy transparentnosti uplatníme i ve všech organizacích zřizovaných krajem.

 

Odpovědnost

 • Na krajském úřadu vytvoříme institut „odpovědné osoby“, což znamená, že za každé rozhodnutí odpovídá konkrétní osoba, která ručí za to, že je v souladu se zákonem a není pro kraj nevýhodné. Jméno této osoby bude s každým rozhodnutím zveřejněno.
 • Opozice bude zastoupena ve všech dozorčích radách společností s rozhodujícím postavením kraje i v hodnotících a grantových komisích na úrovni kraje alespoň jedním členem.
 • Před každou investicí nad 500 000 Kč kraj provede analýzu její proveditelnosti, návratnosti a hospodárnosti. Nákladnost analýzy bude přiměřená výši zvažované investice.
 • Kraj zadá forenzní audit hospodaření v předchozím volebním období, a případně bude důsledným způsobem vymáhat náhradu škody.

 

 

 

 DOPRAVA

 

Doprava patří spolu s krajským zdravotnictvím, sociální péčí a školstvím k nejdůležitějším prioritám správy a rozvoje kraje. Cílem každého kraje v oblasti dopravy je zajistit a rozvíjet udržitelnou dopravní obslužnost jednotlivých částí území kraje. Doprava představuje významný nástroj pro snižování nezaměstnanosti a zvyšování pracovní flexibility obyvatel.

 

Zelená zrychlené dopravě, stop devastaci silnic nižších tříd a plýtvání penězi

 • Politika obchvatů, zklidnění průjezdů městy.
  Prosazujeme urychlení příprav k výstavbě rychlostní silnice R 35 mezi Opatovicemi a Mohelnicí tak, aby většina úseků měla vydané stavební povolení do konce roku 2016. Podpoříme přípravy rychlostní silnice R 43, obchvatů měst a obcí a odstranění úzkých míst na silnicích I. třídy, budované státem.
 • Stop devastaci silnic nižších tříd

Zmapujeme devastované úseky. Ve spolupráci se starosty obcí prošetříme, jaká doprava se na devastaci podílí, necháme posoudit konstrukce silnic a vymezíme jejich možné zatížení.

 • Pravidelná údržba oprav silnic 2. a 3. třídy
  Vytvoříme plán údržby silnic 2. a 3. třídy v majetku kraje v návaznosti na jejich zatížení. Údržba musí být prováděna takovými opatřeními, která při rozumných ekonomických nákladech zvýší bezpečnost provozu, a tak sníží množství dopravních nehod. Tuto údržbu kraj zajišťuje pomocí své správy a údržby silnic. Chceme stanovit jasná pravidla pro její řízení, kontrolovat kvalitu prováděné údržby a zamezit plýtvání krajskými penězi při rekonstrukcích či výstavbě silnic.
 • Pohodlná, rychlá a spolehlivá síť veřejné dopravy.
  Její hlavní páteří musí být železniční doprava, která je provázaná se všemi ostatními druhy veřejné dopravy. Sofistikovaně budovaný systém dopravy vrátí veřejné dopravě společenskou prestiž a nastartuje „zdravější“ rozvoj obcí, měst i celého regionu.  Podporujeme vybudování expresního železničního spojení mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a dobudování železničního koridoru mezi Chocní a Českou Třebovou
 • Efektivita investic
  Nastavíme takové procesy, které umožni otevřenou přípravu staveb, komunikaci o jejich trasování a projektovém řešení (obce – experti), transparentní výběrová řízení a následné odborné kontroly při předání.

 

 Veřejná dopravní obslužnost jako služba lidem

 • Dopravní systém má být pro cestujícího srozumitelný (např. jednoduchost tarifu, taktový provoz) a zejména musí mít řád založený na skutečných potřebách občanů. Zasadíme se o větší provázanost regionální a městské hromadné dopravy.
 • Prověříme a upravíme současné smlouvy se společností OREDO, která v našem kraji zajišťuje veřejnou autobusovou dopravu, s důrazem na odborné řízení.
 • Pro zajištění co možná nejvyšší provozní i finanční efektivnosti budeme pravidelně aktualizovat dopravní plány, aby odpovídaly faktickým potřebám cestujících (vypracovává organizátor dopravy), a na základě těchto plánů budeme dodavatele dopravy veřejně a transparentně soutěžit.
  • Podpoříme města v budování záchytných parkovišť pro automobily.

 

Stojíme o zkušenosti starostů i odborníků

 • Využijeme mnohaletých zkušeností starostů měst a obcí. V poskytování a plánování služeb v hromadné dopravě budeme dbát jejich podnětů.
 • Nastartujeme aktivní spolupráci s Ministerstvem dopravy. Smlouvou se zavážeme ke spolupráci s ŘSD a SŽDC na rozvoji a údržbě dopravních cest.
 • Budeme spolupracovat s Dopravní fakultou Jana Pernera na řešení krajské dopravní problematiky.

 

 

 

 ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ VĚCI A NEZSIKOVÝ SEKTOR

 

Kraj má poskytovat akutní lůžkovou péči bezpečně, odborně a také rovnoměrně, proto musí nemocnice řídit jednotně. Není možné rozvíjet jednotlivé obory dle momentálních sympatií politiků ve vedení kraje. Koalice TOP 09 a Starostové prosazuje model řízený odborníky. Ukončíme bezduché ,,nalévání“ peněz do černé díry! Nemocnice musí investovat do svého rozvoje. Jejich finanční stabilitu navrhuje Koalice TOP 09 a Starostové zajistit přeskupením oborů, centrálními nákupy léků a vybavení a vyjednáním výhodnějších smluvních podmínek se zdravotními pojišťovnami pro všechny.

 

Pardubický kraj se musí chovat jako majitel všech nemocnic bez rozdílu

 • Politici neumějí řídit nemocnice. Koalice TOP 09 a Starostové vytvoří model, který budou řídit odborníci – profesionálové a spolu s majitelem (krajem) budou tvořit „jednu hlavu“. K tomu zajistíme nezbytnou úzkou spolupráci se zdravotními pojišťovnami.

 

 • Finanční stabilitu nemocnic zajistíme přeskupením oborů, vyjednáním výhodnějších smluvních podmínek se zdravotními pojišťovnami pro všechna zařízení v kraji bez rozdílu, společnými nákupy a účelným využitím přístrojové techniky.

 

 

Akutní, neodkladná a ambulantní péče musí být dostupná v každá části kraje

 • Zdravotnická záchranná služba (ZZS) musí být dostupná ve všech částech kraje. Proto se zasadíme o dostatečné pokrytí kraje ZZS tak, aby byla neodkladná péče dostupná všem občanům v co nejkratším čase.
 • Ve spolupráci s obcemi a zdravotními pojišťovnami se postaráme o dostupnost základní ambulantní péče, zejména praktických lékařů a specialistů v okrajových částech kraje.

 

 

 

Posílíme zdravotně sociální systém

 • TOP 09 a Starostové má za to, že by mělo být základní a samozřejmou povinností mladší generace postarat se o generaci starší! Proto je naší prioritou zvýšení kvality a větší dostupnosti péče o naše seniory.
 • Podpoříme rozšíření sítě zařízení poskytujících sociální lůžka, služby pro dlouhodobě nemocné (lůžka následné péče) a péči o klienty v konečné fázi onemocnění v hospicích.

 

Přeměna kojeneckých ústavů na denní stacionáře

 • Důležitým faktorem ovlivňujícím správný vývoj dítěte je jeho výchova ve vlastní rodině. V případě, že to není možné, je nejvhodnější formou výchovy dítěte náhradní rodinná péče. Podporujeme proto osvojení (adopci) a pěstounskou péči.
 • Budeme inicializovat vznik denních stacionářů tak, aby jejich konzultační, zdravotní a sociální služby mohly využívat pěstounské rodiny a další rodiny poskytující péči těmto dětem.
 • Zachováme zdravotně sociální péči pro děti, které z důvodu svého těžkého onemocnění potřebují trvalou péči a nemohou být umístěny do rodin.

 

Neziskový sektor jako partner kraje

 • Zavedeme pravidelnou oboustranně prospěšnou spolupráci s neziskovými organizacemi zabývajícími se zdravotní péčí. Mottem je Neziskový sektor jako partner kraje.

 

 

 

 ŠKOLSTVÍ

 

Motto: „ Vzdělání je nejlepší a nejvýhodnější investice“

Kraj je zřizovatelem středních škol, některých speciálních a uměleckých škol. Vytvoříme jasnou koncepci rozvoje středního školství s ohledem na počty žáků. Naším záměrem je sladit roztříštěnou nabídku oborů na středních školách. Ve spolupráci s úřady práce budeme rozvíjet nedostatkové učební obory s tradičními českými řemesly. Postavíme se za zachování základních škol a podpoříme rozvoj Univerzity Pardubice.

 • Připravíme promyšlené a funkční slučování škol, které přinese úspory v systému financování sítě středních škol v kraji. Do diskuze nad další optimalizací jejich sítě zapojíme ředitele, odbornou veřejnost i místní samosprávu. S jejich názory budeme pracovat. Studium na osmiletých gymnáziích umožníme opravdu talentovaným žákům
 • Vytvoříme síť „páteřních škol“, které budou v odborném školství nabízet vzdělání v příbuzných oborech jednoho odvětví. Ukončíme tím roztříštěnost nabídky na středních školách a ušetřené peníze budeme směřovat do dalšího rozvoje škol.
 • Přijímací zkoušky na střední školy budeme organizovat ve spolupráci se sousedními kraji tak, abychom si vzájemně „neodváděli“ mladé studenty z regionu.
 • Při každé střední škole v kraji zařídíme Centrum celoživotního vzdělávání pro rekvalifikace, kurzy a školení.
 • Podpoříme vybudování nebo modernizaci víceúčelových sportovišť u středních škol zřizovaných krajem, aby mohly být využívány i v době mimoškolního vyučování. Podpoříme meziškolní sportovní a odborné soutěže.
 • Pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce budeme ve spolupráci s úřady práce rozvíjet nedostatkové učební obory s tradičními českými řemesly. Využijeme k tomu formu stávajícího systému stipendií a rozvineme spolupráci s průmyslovými podniky.
 • Podpoříme aktivity škol při čerpání peněz z fondů EU na takové projekty, které finančně zajistí zlepšení a modernizaci materiálního vybavení škol a umožní rozšíření vzdělávání pedagogů.

 

Zachováme základní školy, podpoříme alternativní školy a rozvoj Univerzity Pardubice

 • Postavíme se za zachování plně organizovaných základních škol s počtem žáků do 200. V případě nutnosti vytvoříme fond na jejich podporu.
 • Podpoříme vytvoření komunitních škol jako center podporujících sounáležitost občanů obce, dětí, pedagogů a rodičů, i jako center společenského setkávání a volnočasových aktivit.
 • Podpoříme rozvoj školství s alternativními vzdělávacími programy, rozvoj Univerzity Pardubice a konzultačních středisek s nabídkou bakalářského studia v dalších městech kraje.

 

 

 BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

 

Motto: „Bezpečí je základem pro zdravý rozvoj kraje!“

Pocit bezpečí je jedním z nejdůležitějších pocitů, které má člověk potřebu vnímat. Koalice TOP 09 a Starostové se v rámci kompetencí kraje bude snažit o jeho maximální naplnění. Naší prioritou je zefektivnění podpory hasičských záchranných sborů a širší posílení požární bezpečnosti, stejně jako výraznější podpora projektů prevence patologických jevů ve společnosti.

Budeme prosazovat projekty prevence kriminality a požární bezpečnosti

 • Budeme prosazovat rozvoj projektů neziskových organizací k prevenci kriminality, jejichž účelem je snížit výskyt sociálně patologických jevů v rodině.
 • Provedeme audit současných projektů. Zaměříme se na projekty finanční gramotnosti, včetně osvěty o způsobech řešení dluhové situace i na řádný přístup rodiny dítěte ke školní docházce.
 • Podpoříme projekty pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které povedou k potlačení poruch chování a k získávání základů společenských návyků, prohloubení sociálně právního povědomí dětí a spolupráce v kolektivu (mimoškolní aktivity – zájmové kroužky na ZŠ, letní tábory, …
 • Budeme prosazovat efektivní využití vynakládaných prostředků, a to důrazným působením na výrazné omezení řídících struktur v HZS a s důrazem na obnovení zásahové techniky při využití peněz z evropských fondů.
 • Zasadíme se o vyšší spoluúčast pojišťoven formou podílu na uchráněných hodnotách tak, jak je tomu ve většině sousedních států. Budeme podporovat naše zákonodárce v přijetí těchto pravidel.
 • Budeme aktualizovat pravidla pro poskytování dotací kraje v oblasti požární bezpečnosti.

 

 

PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

 

TOP 09 a Starostové kladou důraz na vyšší využití dobré základny většiny ekonomicky zdravých a stabilních firem, které mají velkou příležitost k růstu v nadcházejícím období hospodářského oživení. Pardubický kraj patří mezi TOP10 investorsky nejatraktivnějších regionů východní Evropy. Disponuje obrovským množstvím kvalifikovaných dělníků, techniků, konstruktérů, projektantů a manažerů. Budeme jim naslouchat a budeme se od nich učit. Výrobu firem, které je zaměstnávají, budeme systémově podporovat. Zapojíme se do nových projektů.

 

Využijeme stávající průmyslové zóny a brownfieldy, budeme spolupracovat se školami a odborníky

 • Budeme prosazovat obnovu zanedbaných části území, označovaných jako brownfields, které ztratily svoji funkci a jsou opuštěné, nebo málo využité. Naším cílem je vdechnout těmto objektům nový život a občanům dát další pracovní příležitosti.
 • Prosadíme opatření k vyššímu využití již zbudovaných průmyslových zón, které skýtají velké možnosti a mají velké rezervy. (např.:využití areálu bývalé Tesly Pardubice, obnova myšlenky technoparku s využitím stávajícího zázemí doplněného kvalitním podnikatelským záměrem).
 • Podpoříme zaměstnané i nezaměstnané v dalším vzdělávání pro jejich větší možnosti uplatnění v různých oborech. Budeme prosazovat spolupráci firem a podniků s učňovskými, středními a vysokými školami. Chceme intenzivněji spolupracovat s podnikatelskými svazy, Hospodářskou komorou a agenturou Czech Invest. Otevřená komunikace s nimi umožní lépe informovat o záměrech kraje a zapojit je do řešení.
 • Budeme prosazovat akčnější prezentace možností Pardubického kraje v zahraničí a spolupráci se zahraničními regiony
 • Podpoříme vznik průmyslových klastrů jako nástroje dalšího rozvoje průmyslu a spolupráce mezi podniky a školami.

 

 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

 

Motto: „Pardubický kraj je krajem se silným zemědělstvím a venkovem“

Cílem Koalice TOP 09 a Starostové je podpora tradičního venkova a návrat Pardubického kraje k tradici zemědělského regionu. Naši pěstitelé, chovatelé, zpracovatelé a farmáři jsou schopni svým obyvatelům dodat na stůl zdravé potraviny. Koalice TOP 09 a Starostové proto prosazují změnu podmínek, které domácí farmáře omezují v jejich činnosti a tím zvýhodňují zahraniční potravinové řetězce. Podporujeme venkovské trhy jako jednoduchou cestu zdravých potravin od pěstitele přímo ke spotřebiteli. Zvláštní pozornost budeme věnovat ochraně půdy a problematice včelstev!

 

Podporujeme produkci a prodejnost potravin v našem kraji

 • Podpoříme zakládání sadů s tradičními odrůdami ovoce a jeho zpracování na kvalitní produkty. Podpoříme zakládání vodních ploch pro chov a prodej ryb.
 • Budeme prosazovat rozvoj venkovských trhů ve větších městech, které jsou prostou a nejjednodušší cestou zdravých potravin z pole přímo ke spotřebiteli, a pomůžeme tak regionálním výrobcům zvýšit konkurenceschopnost jejich produktů vůči masivním dovozům potravinářských výrobků na domácí trh.

 

V popředí našeho zájmu je ochrana zemědělské půdy a ekologické zemědělství

 • Budeme prosazovat taková opatření, která povedou k zastavení devastace půdy a k zabránění její erozi a sesuvům.
 • Podpoříme zalesnění svažité půdy nevhodné pro zemědělské využití.
 • Uvedeme do života opatření, která povedou k zadržení vody v krajině a zakládání retenčních vodních ploch.
 • Vyvineme tlak na příslušné orgány, aby důsledněji prováděly kontrolu dodržování osevních postupů a kontrolu kvality obhospodařování půdy jednotlivými zemědělci.
 • Podpoříme zakládání včelstev, jejichž stav je v současné době kritický.

 

 

Nesouhlasíme s likvidací základních škol a pošt na venkově, podpoříme zaměstnanost a tradice

 • Koalice TOP 09 a Starostové jsou spoluautory novely zákona o Rozpočtovém určení daní, která uvedená do života přispěje k zajištění vyšších příjmů obcí. Peníze využije většina obcí na investice a na zlepšení životních podmínek obyvatel na venkově, na občanskou vybavenost a na zajištění kvalitních služeb. Vyšší příjmy obcí znamenají více investic, více příležitosti pro firmy a živnostníky, vyšší zaměstnanost a odlehčení Úřadům práce.
 • Podporujeme tradici a identitu vesnického prostředí, spojeného s krajinou a zemědělstvím. Zvýšíme podporu spolkům a neziskovým organizacím v této oblasti.
 • Podpoříme obnovu tradičních řemesel.
 • Koalice TOP 09 a Starostové budou i nadále sledovat potřeby i těch nejmenších obcí kraje a vhodnou podporu budeme prosazovat tam, kde jí bude nejvíce potřeba.

 

 

 

 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A MÍSTNÍ ROZVOJ

 

Motto: „Pardubický kraj má co nabídnout, víte o tom?“

 

Koalice TOP 09 a Starostové si kladou za cíl, aby oblast cestovního ruchu v Pardubickém kraji opustila poslední místa v míře návštěvnosti a jako kraj s bohatou historií a množstvím jedinečných kulturních a přírodních památek této skutečnosti výrazně využil. Budeme prosazovat opatření ke zvrácení dlouhodobé nízké návštěvnosti našeho kraje.

 

Cestovní ruch

Chceme prosadit společnou propagaci kraje a místních samospráv všech památek, zajímavostí, kulturních akcí a volnočasových aktivit v jednotlivých regionech.

 • Finančně podpoříme aktivní občany, občanská sdružení, iniciativy a zejména firmy terciární sféry navázané na cestovní ruch.
 • Budeme podporovat rozvoj infrastruktury, jako jsou stezky pro pěší, cyklostezky a hypostezky.
 • Rozšíříme nabídku kulturních projektů, a to zejména těch výjimečných a těch, jež přesahují regionální význam. Budeme iniciovat obnovu významných historických a kulturních památek i památek místního významu.
 • Zesílíme příhraniční spolupráci krajů i partnerských regionů a více podpoříme nástroje kulturní výměny a rozvojové projekty.
 • Budeme prosazovat maximální využití a čerpání dotačních titulů ministerstev ČR, evropských fondů i dalších mezinárodních, státních či soukromých fondů.
 • Využijeme veškeré komunikační možnosti k propagaci Pardubického kraje pro strávení dovolené a prožití zajímavých kulturních zážitků.
 • Stanovíme priority veřejné podpory destinačních společností, společných pro Pardubický i Královéhradecký kraj, jejíchž hlavní financování leží na bedrech našeho kraje, a takto nám nekoncepčně utíkají miliony korun.

 

 

  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Motto: „Naše životní prostředí není ani zelené, ani modré, ale křehké“.

Koalice TOP 09 a Starostové bude prosazovat další regulaci spalování odpadů v domácnostech a rozvíjet odpadové hospodářství. Klademe důraz na výstavbu dalších zařízení protipovodňové ochrany, abychom lépe zabezpečili životy lidí a jejich majetky. Budeme prosazovat výstavbu kanalizací a čističek odpadních vod i mimo chráněné oblasti. Podporujeme rozvoj ekologické dopravy včetně splavnění Labe a další modernizace železničního koridoru. Formou sdružených financí či poradenstvím podpoříme společné projekty veřejných i soukromých subjektů.

 

 

Naším cílem je další omezení spalování odpadu a ochrana před povodněmi

 • Budeme prosazovat regulaci spalování nekvalitních druhů paliv a odpadu v domácnostech.
 • Budeme rozvíjet systém sběrných dvorů v obcích, podpoříme společné investice souvisejících regionů do zařízení na likvidaci odpadu, kompostáren, zařízení na výrobu bioplynu a dalších.
 • Budeme pokračovat ve výstavbě protipovodňových zařízení, abychom lépe zabezpečili životy lidí a jejich majetky.
 • Budeme podporovat výstavbu kanalizací a čištění odpadních vod nejen v chráněných oblastech, ale i mimo ně.
 • Zasadíme se o dokončení likvidace starých ekologických zátěží.
 • Využijeme všech zákonných prostředků k zabránění spuštění spalovny toxického odpadu v Rybitví u Pardubic.

 

 

Podporujeme rozvoj ekologické dopravy a lepší propagaci chráněných území

 • Budeme prosazovat rozvoj ekologicky šetrné dopravy, například vybudování druhé koleje železnice mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a dokončení modernizace železničního koridoru.
 • Podpoříme zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny.
 • Podpoříme výstavbu záchytných parkovišť ruku v ruce se zlepšením obslužnosti MHD a rozvojem cest alternativní dopravy.  
 • Zasadíme se o vybudování plavebního stupně Přelouč v rámci splavnění Labe.
 • Zajistíme důsledný monitoring znečišťování vod, ovzduší, krajiny a znehodnocení půdy.
 • Zasadíme se o důslednou kontrolu dodržování podmínek, zakotvených v posudcích vlivu na životní prostředí, u všech akcí a staveb na území kraje.
 • Formou sdružených financí či poradenstvím podpoříme společné projekty obcí, soukromých osob i organizací, které směřují k lepšímu využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Budeme spolupracovat s ministerstvem životního prostředí při tvorbě programů evropských fondů na další období.

 

Skalický: Nejlepší diplomky oceňuji už řadu let
28. 6. 2016

Skalický: Nejlepší diplomky oceňuji už řadu let

Práce musí prokázat, že je student schopen využít získané znalosti a zpracovat odborné téma. A pokud má práce ještě něco navíc a přinese nové, důležité poznatky do oboru, stojí za uznání,“ vysvětluje Jiří Skalický.

Celý článek
TOP 09 a STAN: Finanční ústava ohlídá i hospodaření krajů
11. 10. 2012

TOP 09 a STAN: Finanční ústava ohlídá i hospodaření krajů

Vláda schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Finanční ústava mimo jiné stanoví maximální limit pro výši vládního dluhu a vznik Národní rozpočtové rady. TOP 09 a Starostové souhlasí a podporují tento návrh, protože zavádí principy odpovědného hospodaření také na krajích.

Celý článek
„Víkend s úsměvem“
9. 10. 2012

„Víkend s úsměvem“

Protože opakování je matkou moudrosti, naplánovali členové MO Chrudim, Slatiňany a Luže, pro své příznivce „Víkend s úsměvem“.

Celý článek
Znám dobře starosti a radosti lidí v Pardubickém kraji
3. 10. 2012

Znám dobře starosti a radosti lidí v Pardubickém kraji

Jaroslav Zedník, úspěšný starosta České Třebové a člen zastupitelstva Pardubického kraje. Politiku vnímá jako službu lidem. Za deset let v křesle starosty České Třebové se naučil vnímat problémy dlouhodobě, nikoli v rámci volebního období.  Proto dokázal Českou Třebovou proměnit v moderní kulturní a sportovní město. Nyní nabízí svou službu obyvatelům celého Pardubického kraje z pozice lídra kandidátky TOP09 a Starostové pro Pardubický kraj.

Celý článek
TOP 09 na oslavách 750 let města Vysokého Mýta
18. 9. 2012

TOP 09 na oslavách 750 let města Vysokého Mýta

V sobotu 8.9. jsme se zúčastnili oslav 750 let od založení města Vysokého Mýta. Kromě již osvědčených balonků, nafukovaných Janem Štanglem a malování na obličej, zaujala řemeslná zručnost. Žamberecký kandidát Stanislav Cukor předváděl svůj um na truhlářském soustruhu.

Celý článek
Grilování s kandidáty ve Svitavách
12. 9. 2012

Grilování s kandidáty ve Svitavách

Kontaktní kampaň TOP 09 a Starostů je v plném proudu. V neděli uspořádali členové MO Svitavy setkání s voliči spojené s grilováním.

Celý článek
Zdravá kandidátka chrudimské TOP 09
12. 9. 2012

Zdravá kandidátka chrudimské TOP 09

Chrudimská TOP 09 vysílá do boje o křesla krajských radních dvě sympatické dámy. Chrudim tak nejenom že zvyšuje počet žen- kandidátek do krajského zastupitelstva, který je bohužel na všech kandidátkách stran velmi nízký, ale také bojuje za zdraví našeho regionu.

Celý článek
Jaroslav Zedník u Moravce – politika je zodpovědná služba
11. 9. 2012

Jaroslav Zedník u Moravce – politika je zodpovědná služba

Byl klidný, hovořil plynule a k věci, oponoval levici i Václavu Moravcovi, nabízel konkrétní řešení. Takový byl Jaroslav Zedník ve studiu speciálu Otázek Václava Moravce v pardubickém Ideonu.

Celý článek
Pernštýnské náměstí se promění v TOP kino
10. 9. 2012

Pernštýnské náměstí se promění v TOP kino

zahájení volební kampaně

Nevšední akce zahájí předvolební kampaň Koalice TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj. Exkluzivní pardubická projekce pod širým nebem, která bude pro všechny přístupná zdarma, začne v sedm hodin večer. Zrestaurovaný film přijede na východ Čech osobně uvést ministryně kultury Alena Hanáková. Mezi čestnými hosty se objeví třeba poslanec Jiří Skalický nebo lídr pardubické kandidátky TOP 09 pro krajské volby Jaroslav Zedník.

Celý článek
TOPO9 na pouti v Žamberku
4. 9. 2012

TOPO9 na pouti v Žamberku

Volby do krajských zastupitelstev se rychle blíží. Strana TOP 09 se od jiných vládních stran odlišuje tím, že v krajských volbách kandiduje poprvé. Na své kandidátce představuje osobnosti, které mnohdy nejsou tolik známé, jako u jiných stran, které se na krajské scéně pohybují od samého počátku. 

Celý článek
1 2
Články 1 - 10 z 19
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme