Zahraniční politika

Za základní podmínku důstojného života v prosperující společnosti bezpečí považujeme mezinárodní stabilitu a mír. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu občanů ČR usilovat o posílení našeho hlasu v EU a směřovat v tomto integračním seskupení k jednotě, která vezme v úvahu i specifické zájmy naše. TOP 09 je přesvědčena, že české národní zájmy obhájíme mnohem lépe v těsném partnerství u společného evropského stolu než politikou, která se společné diskusi vzdaluje a má pro ni pouze slova kritiky.

Za stejně důležité považujeme udržování a rozvíjení euroatlantických vztahů jako zásadní podmínky bezpečnosti Evropy i celého světa. Dodržování závazků, které pro nás plynou ze členství v EU i ze členství v NATO pokládáme za samozřejmost, která garantuje především naši prosperitu a bezpečí.

TOP 09 podpoří postupné rozšiřování EU vždy tehdy a pouze tehdy, když kandidátské země splní bez výjimky všechny stanovené přístupové podmínky. Jsme však proti kladení podmínek dodatečných. Přístupové podmínky musí být jasné a neměnné od zahájení přístupových rozhovorů.

V bilaterálních vztazích klade TOP 09 na první místo udržování dobrých sousedských vztahů. Jsme si vědomi, že zejména se Slovenskem, ale i s ostatními sousedními zeměmi, nás pojí společná kultura i společné dějiny. V co nejširším měřítku budeme využívat všech možností regionálního spojenectví zemí Visegradu a usilovat o vzájemnou koordinaci postojů, zejména v jednáních týkajících se EU a evropské bezpečnosti.

Česká zahraničně politická aktivita v OSN má směřovat zejména k prosazování principů a vymahatelnosti mezinárodního práva. 

V oblasti západního Balkánu a v oblasti, kterou nazýváme východní Evropou, podpoříme kroky směřující k upevňování principů právního státu a demokracie. Jedině právně a demokraticky stabilní země mohou být nadějným prostorem pro české obchodní a ekonomické aktivity. Obecně podporujeme úsilí všech zemí západního Balkánu o vstup do EU.

Zvláštnímu zájmu diplomatické a obchodně ekonomické se musí těšit Ruská federace, která je potenciálně významným ekonomickým partnerem. Její politický režim se však vyznačuje určitými autoritativními rysy a ne zcela srozumitelným právním prostředím, což musí naši diplomacii vést ke zvýšené pozornosti. Významným prvkem našich vztahů k Ruské federaci musí být také schopnost porozumět důvodům, pro něž ruská veřejnost dává najevo svou snahu o posílení tamní demokracie.

Budeme podporovat uvážlivou rozvojovou pomoc zemím, které takovou pomoc potřebují. V rámci EU chceme podpořit omezování protekcionistických bariér, bránících dovozu produktů rozvojových zemí na evropský trh. Zároveň TOP 09 podpoří zintenzivnění našich diplomatických aktivit na africkém kontinentu a v Asii, zejména v zájmu rozvoje vzájemného obchodu.

Pro zvýšení efektivity české zahraniční politiky bude TOP 09 prosazovat jednotnou prezentaci zahraničně politických zájmů. Vysoká odbornost profesionálně dobře připravené diplomacie je důležitou podmínkou pro efektivní prosazování českých zájmů v zahraničí.

Nezbytnou součástí české zahraničněpolitické identity, diplomatické praxe a dnes již také tradice, vycházející z naší dějinné zkušenosti, je podpora demokracie a lidských práv v těch částech světa, kde jsou porušována.

Obranná politika

Obranná politika, jejímž cílem je efektivně čelit možnému ohrožení zájmů státu z vnějšku, je svou orientací na spojenectví v NATO a v EU neoddělitelná od politiky zahraniční. Směřuje k naplnění odpovědnosti vlády za vnější bezpečnost tak, jak to stanoví Ústava, zákony a závazky vůči spojencům.

Instrumentem naplňování obranné politiky jsou ozbrojené síly ČR. Podíleli jsme se na zpracování dokumentu Obranná strategie 2012. Nadále tento dokument podporujeme a budeme podporovat rozvoj ozbrojených sil tak, aby byl v souladu s tímto dokumentem a s proměnlivou mírou ohrožení českých zájmů.

TOP 09 bude usilovat o stabilizaci rozpočtů na obranu a stanovení jejich výše na takové úrovni, která zajistí faktickou a měřitelnou úroveň schopností. Dosavadní organizace ozbrojených sil vykazuje řadu nedostatků, mezi něž patří např. nevhodná autonomie jednotlivých částí, které postrádají jednotný systém řízení a velení. TOP 09 se zasadí o analýzu tohoto stavu a následující nápravu.

TOP 09 pokládá jak veterány druhé světové války, tak i veterány soudobých bojových operací za ty, kteří jsou symbolem občanské odpovědnosti za obranu našich bezpečnostních zájmů. Mnozí z nich jsou nepochybně hrdiny. Je proto naší povinností poskytovat jim na základě moderně formulovaného zákona účinnou pomoc v jejich životních situacích poté, co ukončí svou službu v ozbrojených silách.

TOP 09 bude podporovat též posilování Aktivních záloh AČR jako efektivního systému naplňování potřebných počtů vojenských jednotek v situacích růstu ohrožení. Tento systém zároveň zvýší zájem občanské společnosti o obranu země.

Ozbrojené síly musí být připraveny nabídnout vysoce odbornou pomoc při nejrůznějších možných katastrofách. Tuto povinnost je potřeba v platných zákonech flexibilněji upravit a rozšířit.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme