7. Venkov, regionální rozvoj a zemědělství

Problematiku venkova nezužujeme jen na problematiku zemědělství. Venkov chápeme jako přirozené místo pro život, jehož kvalita by rozhodně neměla být nižší než kvalita života ve velkých městských aglomeracích. Budeme proto věnovat stálou péči zajištění nezbytné sítě veřejných služeb včetně škol, dostupné zdravotní péče a přiměřené dopravní obslužnosti.

Respektujeme venkov jako historický prvek území, krajiny a tradičního výrobního prostředku zemědělství, lesnictví a rybníkářství. Budeme dbát o udržitelnou rovnováhu mezi bydlením, dopravní infrastrukturou, řešením odpadového hospodářství, likvidací starých ekologických zátěží a ochranou přírody.

Venkov bude prosperovat, budou-li na venkově rádi žít mladí a vzdělaní lidé. Chceme proto vytvářet podmínky pro propojení zaměstnavatelů a středních i vysokých škol na regionální úrovni. Chceme víc podpořit spolupráci místních podniků s regionálními univerzitami na poli vědy, výzkumu a vývoje a zavádění jejich výsledků do praxe. V uplynulém období jsme prosadili výrazné posílení příjmů malých a středních obcí, zmírnili jsme jejich diskriminaci a umožnili tak zajistit srovnatelnou kvalitu služeb a dlouhodobý rozvoj. Systém rozpočtového určení daní chceme dále modernizovat o dvě kritéria: 1. motivaci obcí ke vzájemné spolupráci při zajišťování veřejných služeb, která vede ke zvýšení jejich efektivity; 2. zajišťování nájemních sociálních bytů pro seniory a další sociálně ohrožené skupiny.

K zajištění prosperity venkova chceme prosazovat následující principy:

  • cestu k dosažení konkurenceschopnosti nevidíme ve zvyšování přímých dotací, ale v podpoře investic do infrastruktury, nových technologií, výzkumu, vzdělávání a inovací
  • podpoříme rozvoj výroby potravin s vyšší přidanou hodnotou a místní a regionální produkci
  • dotační politikou a podporou bezúročných půjček podpoříme rozvoj produkce mléka a chovu skotu v horských a podhorských oblastech
  • přímé platby z EU chceme poskytovat těm, kteří na půdě skutečně hospodaří

Jako konzervativní strana si uvědomujeme odpovědnost, kterou máme za stav krajiny vůči budoucím generacím. Krajině jsme povinni jí věnovat takovou péči, abychom ji předali pokud možno v lepším stavu, než v jakém jsme ji převzali. Budeme proto prosazovat následující priority:

  • podpoříme další budování protipovodňových opatření, včetně opatření přírodě blízkých (např. suchých poldrů)
  • zasadíme se o to, aby se pozemkové úpravy prováděly nejen s cílem narovnání vlastnických vztahů, ale také s ohledem na ochranu životního prostředí a zadržení vody v krajině
  • zasadíme se o stabilizaci lesů v České republice, systém hospodaření v lesích se nesmí stát krátkodobým zdrojem zisku

Místní kulturu, ochranu památek a navazování na přerušené tradice a vytváření nových tradic považujeme za základní prvek rozvoje moderního venkova.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme