× Staňte se našimi členy!

6. Životní prostředí

Životní prostředí se podařilo za posledních 25 let v mnoha směrech výrazně zlepšit. Některé problémy však přetrvávají a bohužel se v poslední době ještě prohlubují. Znečištěné ovzduší nadále ohrožuje lidské zdraví, stav české krajiny se zhoršuje a veřejná správa se málo snaží situaci zlepšit. Vláda a další instituce přitom musí být svým konkrétním jednáním vzorem pro ostatní občany.

Svou politiku v oblasti ochrany životního prostředí stavíme na třech základních pilířích:

Česká krajina

Krajina kolem nás je naším společným dědictvím. Škody je třeba napravit, kulturní i přírodní hodnoty je nutné obnovit a předat v pořádku příštím generacím. Velkým problémem dneška je hospodaření na neúměrně velkých lánech, čímž je půda extrémně poškozována a splachována vodní erozí. Je třeba lépe pečovat o lesy, chránit vodní zdroje, zvyšovat retenční schopnost krajiny a důsledně ochraňovat stále vzácnější přírodu a její biologické bohatství. Půda, která dává obživu, je národním bohatstvím, bez něhož je život nemyslitelný.

Za zásadní považujeme tato opatření:

  • zachovat úlohu obcí v územním plánování
  • změnit dotační tituly tak, aby vedly k šetrnému hospodaření v krajině, omezit pěstování energetických plodin, které podporují degradaci půd a erozi a omezují biologickou hodnotu krajiny
  • zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch, zejména živelnému rozšiřování průmyslových staveb do volné krajiny místo využití zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů)
  • klást důraz na obecnou ochranu přírody mimo vyhlášená chráněná území, zachování a rozšiřování zeleně v krajině
  • podporovat šetrné hospodaření v lesích, založené na pěstování smíšených lesů odolných proti patogenům i klimatickým vlivům

TOP 09 si je vědoma důležitosti využívání uhlí na výrobu elektřiny a tepla. Respektuje územní limity těžby uhlí. O jejich prolomení by bylo možné začít uvažovat pouze v případě vážného ohrožení energetické bezpečnosti státu. Toto rozhodnutí je uskutečnitelné v případě dohody na celostátní úrovni a zejména se souhlasem dotčených obcí a na základě individuálních souhlasů vlastníků nemovitostí.

Ochrana zdravého prostředí

Ke kvalitě života patří péče o čistotu ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem, zachování čistého a příjemného městského či vesnického prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými.

Potřebná opatření:

  • zlepšit kvalitu ovzduší zejména v mimořádně zatížených oblastech s cílem omezit emise škodlivin z průmyslových zdrojů, domácích topenišť a dopravy
  • zaměřit se na opatření proti znečišťování ovzduší vlivem dopravy a využít všechny nástroje na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy a budování záchytných parkovišť a obchvatů
  • zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav s cílem omezit používání nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích
  • zlepšit čistotu vody v tocích preventivními opatřeními u zdrojů znečištění, zvýšením kapacity stávajících čistíren a výstavbou nových a uplatněním přírodě blízkých způsobů čištění vod zejména v malých obcích
  • zvýšit podíl recyklace v celém systému nakládání s odpady

Česká republika v Evropě a ve světě

V ekologických opatřeních vidíme nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji. Zároveň se hlásíme ke svému podílu na odpovědnosti při řešení naléhavých globálních problémů, jako jsou ochrana biodiverzity, zmírnění dopadů změny klimatu, ochrana hydrologického cyklu a další. Zdůrazňujeme, že je třeba zachovat současné přírodní a kulturní hodnoty nejméně na současné úrovni bez ohledu na výkyvy hospodářských cyklů.

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme