Životní prostředí se podařilo za posledních 25 let v mnoha směrech výrazně zlepšit. Některé problémy však přetrvávají a bohužel se v poslední době ještě prohlubují. Znečištěné ovzduší nadále ohrožuje lidské zdraví, stav české krajiny se zhoršuje a veřejná správa se málo snaží situaci zlepšit. Vláda a další instituce přitom musí být svým konkrétním jednáním vzorem pro ostatní občany.

Svou politiku v oblasti ochrany životního prostředí stavíme na třech základních pilířích:

Česká krajina

Krajina kolem nás je naším společným dědictvím. Škody je třeba napravit, kulturní i přírodní hodnoty je nutné obnovit a předat v pořádku příštím generacím. Velkým problémem dneška je hospodaření na neúměrně velkých lánech, čímž je půda extrémně poškozována a splachována vodní erozí. Je třeba lépe pečovat o lesy, chránit vodní zdroje, zvyšovat retenční schopnost krajiny a důsledně ochraňovat stále vzácnější přírodu a její biologické bohatství. Půda, která dává obživu, je národním bohatstvím, bez něhož je život nemyslitelný.

Za zásadní považujeme tato opatření:

  • zachovat úlohu obcí v územním plánování
  • změnit dotační tituly tak, aby vedly k šetrnému hospodaření v krajině, omezit pěstování energetických plodin, které podporují degradaci půd a erozi a omezují biologickou hodnotu krajiny
  • zabránit prudkému úbytku zemědělské půdy a přírodních ploch, zejména živelnému rozšiřování průmyslových staveb do volné krajiny místo využití zdevastovaných průmyslových areálů (brownfieldů)
  • klást důraz na obecnou ochranu přírody mimo vyhlášená chráněná území, zachování a rozšiřování zeleně v krajině
  • podporovat šetrné hospodaření v lesích, založené na pěstování smíšených lesů odolných proti patogenům i klimatickým vlivům

TOP 09 si je vědoma důležitosti využívání uhlí na výrobu elektřiny a tepla. Respektuje územní limity těžby uhlí. O jejich prolomení by bylo možné začít uvažovat pouze v případě vážného ohrožení energetické bezpečnosti státu. Toto rozhodnutí je uskutečnitelné v případě dohody na celostátní úrovni a zejména se souhlasem dotčených obcí a na základě individuálních souhlasů vlastníků nemovitostí.

Ochrana zdravého prostředí

Ke kvalitě života patří péče o čistotu ovzduší, potravin, vody, ochranu před hlukem, zachování čistého a příjemného městského či vesnického prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými.

Potřebná opatření:

  • zlepšit kvalitu ovzduší zejména v mimořádně zatížených oblastech s cílem omezit emise škodlivin z průmyslových zdrojů, domácích topenišť a dopravy
  • zaměřit se na opatření proti znečišťování ovzduší vlivem dopravy a využít všechny nástroje na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy a budování záchytných parkovišť a obchvatů
  • zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav s cílem omezit používání nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích
  • zlepšit čistotu vody v tocích preventivními opatřeními u zdrojů znečištění, zvýšením kapacity stávajících čistíren a výstavbou nových a uplatněním přírodě blízkých způsobů čištění vod zejména v malých obcích
  • zvýšit podíl recyklace v celém systému nakládání s odpady

Česká republika v Evropě a ve světě

V ekologických opatřeních vidíme nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji. Zároveň se hlásíme ke svému podílu na odpovědnosti při řešení naléhavých globálních problémů, jako jsou ochrana biodiverzity, zmírnění dopadů změny klimatu, ochrana hydrologického cyklu a další. Zdůrazňujeme, že je třeba zachovat současné přírodní a kulturní hodnoty nejméně na současné úrovni bez ohledu na výkyvy hospodářských cyklů.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme