TOP 09 respektuje rovnost občanů v oblasti práva, svobodu ve všech rovinách duchovních a solidaritu s těmi, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zastáváme názor, že na počátku řešení takové situace musí být vůle jednotlivce zmobilizovat vlastní síly, přirozeným zdrojem pomoci je rodina a okruh blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve posledním zdrojem záchrany zvnějšku je stát. Takto dodržovaný princip subsidiarity ochrání celou společnost před zneužíváním plošně přidělované státní podpory. S úctou k důstojnosti každého člověka pomůžeme těm, kteří pomoc prokazatelně potřebují. Zároveň však stojíme za přesvědčením, že každý člověk nese odpovědnost za vlastní zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a prozíravé zabezpečení na stáří.

Víc než polovinu státního rozpočtu vynakládá na sociální transfery stát, zejména na výplaty důchodů a sociálních dávek. V uplynulém období jsme provedli zásadní reformu sociálního systému, která přinesla na jedné straně přesnější zacílení pomoci státu sociálně potřebným, na straně druhé významnou úsporu veřejných prostředků odstraněním duplicitních dávek a zefektivněním systému vyplácení dávek.

Sociální oblast

„Odpovědnost začíná u každého z nás“

Naší prioritou je podpora rodiny. Odpovědná výchova dětí je základem budoucí prosperity společnosti a také základem mezigenerační solidarity. Rodinné dávky jsou jedním z důležitých faktorů v podpoře rodiny a jsou v naší zemi na nejvyšší úrovni ze všech zemí OECD.

Otevřeme diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky na finanční plnění ze sociálních systémů.

Budeme prosazovat, aby peněžitá pomoc v mateřství nebyla zastropována a odvíjela se od výdělku matky před nástupem na mateřskou dovolenou.

Budeme podporovat firemní školky a dětské skupiny prostřednictvím daňových zmírnění. Usnadníme rodičům práci na částečný úvazek s tím, že zkrácené pracovní úvazky podpoříme nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy. V oblasti zdravotního a sociálního pojištění zachováme významné zvýhodnění péče o děti v rodinném prostředí.

Reforma pěstounské péče přinesla zlepšení možností pro výchovu dětí v náhradní rodině tam, kde výchova v přirozené rodině není z objektivních důvodů možná. Budeme podporovat další rozšiřování služeb pro sociálně slabé rodiny i pro pěstouny.

Jednou z priorit sociálního systému je pomoc osobám se zdravotním postižením. Poté, co byl zjednodušen a zefektivněn systém podpory těchto osob, budeme prosazovat cílenou pomoc především v oblasti doprovodných služeb, které jim napomohou k plné sociální integraci.

Jednou z velkých bolestí naší společnosti je zadlužení části populace. Nechceme snímat zodpovědnost z dlužníků při plnění jejich závazků vůči věřitelům, zasadíme se však o výrazné snížení nákladů souvisejících s vymáháním dluhů a s tím souvisejících sociálních dopadů.

Zaměříme se na řešení sociálního bydlení. Při výplatě dávek na bydlení se bude důsledně posuzovat, zda společně posuzovaní příjemci dávek také bydlení skutečně užívají, a dávky na bydlení se budou vyplácet maximálně ve výši nájemného v místě obvyklého.

Zvláštní pozornost budeme spolu s resortem zdravotnictví věnovat potřebě dlouhodobé kombinované sociálně-zdravotní péče, která musí reagovat na demografické změny v populaci a na finanční možnosti občanů. Tato péče musí zahrnovat i posouzení zdravotního stavu a poskytnutí péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Tato péče bude poskytnuta těm, kteří se v důsledku poškození zdraví ocitnou v nepříznivé sociální situaci.

Podpoříme paliativní a hospicovou péči, kterou pokládáme za stejně důležitou jako jakoukoliv jinou zdravotní péči a která má značný dopad na sociální stav občana. Tato péče musí být dostupná ve všech regionech. Budeme podporovat vznik mobilních hospiců tak, aby se podařilo v největší možné míře přesunout lůžkovou nemocniční péči do péče domácí.

Zaměstnanost

„Normální je pracovat“

Nezaměstnané chceme více motivovat k práci. Nechceme se smířit se situací, kdy po nálezu Ústavního soudu je možné dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez vlastní aktivity nebo dokonce souběžně s prací na černo. Budeme v politické i odborné diskusi usilovně hledat ústavně konformní řešení, jak dávky provázat s povinností pracovat či vzdělávat se.

Rozvolníme zákoník práce a zjednodušíme ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec si bude moci zvolit, zda chce být zaměstnán po výpovědní dobu, nebo dostat odstupné. Povede to ke zvýšení flexibility zaměstnávání a ke snížení počtu dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smluv na dobu určitou. Pro stát to bude znamenat vyšší daňový výnos a méně administrativy.

Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a nadbytečných byrokratických požadavků na poli ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Tyto zásady budeme prosazovat i na evropské úrovni.

Penzijní reforma

„Mysleme na své stáří“

Reforma penzijního systému, realizovaná v uplynulém období, zajistila dlouhodobou udržitelnost průběžného pilíře a umožnila mladé generaci rozložit rizika hmotného zajištění na stáří.

Nadále chceme zachovat možnost rozdělení povinného sociálního pojištění na solidární odvod ostatním (I. pilíř) a spoření na vlastní účet (II. pilíř). Do poslední chvíle jsme usilovali a stále chceme usilovat o penzijní reformu pro všechny. Při všech úpravách budeme proto nadále navrhovat povinnou účast ve II. pilíři, který navrhujeme zatraktivnit prostřednictvím následujících opatření:

  • dědictví nebude vázáno na spoření ve II. pilíři, ale bude možné s ním nakládat libovolně
  • pro možnost čerpání prostředků bude dostatečné dosažení důchodového věku bez povinnosti setrvat 35 let v systému
  • dosavadní možnosti čerpání – doživotní výplata a výplata po dobu dvaceti let – chceme rozšířit o další možnost výplaty po dobu patnácti let.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme