× Staňte se našimi členy!

5. Sociální politika

TOP 09 respektuje rovnost občanů v oblasti práva, svobodu ve všech rovinách duchovních a solidaritu s těmi, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zastáváme názor, že na počátku řešení takové situace musí být vůle jednotlivce zmobilizovat vlastní síly, přirozeným zdrojem pomoci je rodina a okruh blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve posledním zdrojem záchrany zvnějšku je stát. Takto dodržovaný princip subsidiarity ochrání celou společnost před zneužíváním plošně přidělované státní podpory. S úctou k důstojnosti každého člověka pomůžeme těm, kteří pomoc prokazatelně potřebují. Zároveň však stojíme za přesvědčením, že každý člověk nese odpovědnost za vlastní zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a prozíravé zabezpečení na stáří.

Víc než polovinu státního rozpočtu vynakládá na sociální transfery stát, zejména na výplaty důchodů a sociálních dávek. V uplynulém období jsme provedli zásadní reformu sociálního systému, která přinesla na jedné straně přesnější zacílení pomoci státu sociálně potřebným, na straně druhé významnou úsporu veřejných prostředků odstraněním duplicitních dávek a zefektivněním systému vyplácení dávek.

Sociální oblast

„Odpovědnost začíná u každého z nás“

Naší prioritou je podpora rodiny. Odpovědná výchova dětí je základem budoucí prosperity společnosti a také základem mezigenerační solidarity. Rodinné dávky jsou jedním z důležitých faktorů v podpoře rodiny a jsou v naší zemi na nejvyšší úrovni ze všech zemí OECD.

Otevřeme diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky na finanční plnění ze sociálních systémů.

Budeme prosazovat, aby peněžitá pomoc v mateřství nebyla zastropována a odvíjela se od výdělku matky před nástupem na mateřskou dovolenou.

Budeme podporovat firemní školky a dětské skupiny prostřednictvím daňových zmírnění. Usnadníme rodičům práci na částečný úvazek s tím, že zkrácené pracovní úvazky podpoříme nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy. V oblasti zdravotního a sociálního pojištění zachováme významné zvýhodnění péče o děti v rodinném prostředí.

Reforma pěstounské péče přinesla zlepšení možností pro výchovu dětí v náhradní rodině tam, kde výchova v přirozené rodině není z objektivních důvodů možná. Budeme podporovat další rozšiřování služeb pro sociálně slabé rodiny i pro pěstouny.

Jednou z priorit sociálního systému je pomoc osobám se zdravotním postižením. Poté, co byl zjednodušen a zefektivněn systém podpory těchto osob, budeme prosazovat cílenou pomoc především v oblasti doprovodných služeb, které jim napomohou k plné sociální integraci.

Jednou z velkých bolestí naší společnosti je zadlužení části populace. Nechceme snímat zodpovědnost z dlužníků při plnění jejich závazků vůči věřitelům, zasadíme se však o výrazné snížení nákladů souvisejících s vymáháním dluhů a s tím souvisejících sociálních dopadů.

Zaměříme se na řešení sociálního bydlení. Při výplatě dávek na bydlení se bude důsledně posuzovat, zda společně posuzovaní příjemci dávek také bydlení skutečně užívají, a dávky na bydlení se budou vyplácet maximálně ve výši nájemného v místě obvyklého.

Zvláštní pozornost budeme spolu s resortem zdravotnictví věnovat potřebě dlouhodobé kombinované sociálně-zdravotní péče, která musí reagovat na demografické změny v populaci a na finanční možnosti občanů. Tato péče musí zahrnovat i posouzení zdravotního stavu a poskytnutí péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Tato péče bude poskytnuta těm, kteří se v důsledku poškození zdraví ocitnou v nepříznivé sociální situaci.

Podpoříme paliativní a hospicovou péči, kterou pokládáme za stejně důležitou jako jakoukoliv jinou zdravotní péči a která má značný dopad na sociální stav občana. Tato péče musí být dostupná ve všech regionech. Budeme podporovat vznik mobilních hospiců tak, aby se podařilo v největší možné míře přesunout lůžkovou nemocniční péči do péče domácí.

Zaměstnanost

„Normální je pracovat“

Nezaměstnané chceme více motivovat k práci. Nechceme se smířit se situací, kdy po nálezu Ústavního soudu je možné dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez vlastní aktivity nebo dokonce souběžně s prací na černo. Budeme v politické i odborné diskusi usilovně hledat ústavně konformní řešení, jak dávky provázat s povinností pracovat či vzdělávat se.

Rozvolníme zákoník práce a zjednodušíme ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec si bude moci zvolit, zda chce být zaměstnán po výpovědní dobu, nebo dostat odstupné. Povede to ke zvýšení flexibility zaměstnávání a ke snížení počtu dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smluv na dobu určitou. Pro stát to bude znamenat vyšší daňový výnos a méně administrativy.

Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a nadbytečných byrokratických požadavků na poli ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Tyto zásady budeme prosazovat i na evropské úrovni.

Penzijní reforma

„Mysleme na své stáří“

Reforma penzijního systému, realizovaná v uplynulém období, zajistila dlouhodobou udržitelnost průběžného pilíře a umožnila mladé generaci rozložit rizika hmotného zajištění na stáří.

Nadále chceme zachovat možnost rozdělení povinného sociálního pojištění na solidární odvod ostatním (I. pilíř) a spoření na vlastní účet (II. pilíř). Do poslední chvíle jsme usilovali a stále chceme usilovat o penzijní reformu pro všechny. Při všech úpravách budeme proto nadále navrhovat povinnou účast ve II. pilíři, který navrhujeme zatraktivnit prostřednictvím následujících opatření:

  • dědictví nebude vázáno na spoření ve II. pilíři, ale bude možné s ním nakládat libovolně
  • pro možnost čerpání prostředků bude dostatečné dosažení důchodového věku bez povinnosti setrvat 35 let v systému
  • dosavadní možnosti čerpání – doživotní výplata a výplata po dobu dvaceti let – chceme rozšířit o další možnost výplaty po dobu patnácti let.
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme