Působení TOP 09 ve zdravotnictví

Zahájili jsme principiální reformu, která bez poklesu kvality a dostupnosti péče zvýšila efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění, potlačila korupční příležitosti a snížila hospodářské ztráty. Byla upřesněna práva pacientů a byly definovány jejich nároky na rozsah služeb. Zřetelně se zvýšily platy lékařů.

Moderní veřejné zdravotnictví a zdravý způsob života

Moderní stát má povinnost vytvářet podmínky pro co nejvyšší úroveň zdraví populace, kterou zdaleka nezajišťuje jen poskytování zdravotní péče, ale také výchova ke zdraví, zdravý životní styl, různá preventivní a bezpečnostní opatření, zajišťování kvalitního životního a pracovního prostředí, boj proti úrazům apod. Péče o zdraví je tedy výrazně mezirezortní záležitostí, kterou musí podporovat celá vláda.

Nadále budeme potlačovat škodlivé vlivy kouření, konzumace alkoholu a přejídání, které se v naší zemi stávají stále většími zdravotními riziky. Těžiště těchto snah spatřujeme mnohem spíše v prevenci, než v represivních opatřeních.

Veřejné zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb

V důsledku rostoucího očekávání pacientů, zrychlujícího se technologického rozvoje a stárnutí populace jsou na poskytovatele zdravotních služeb kladeny zvyšující se požadavky. Našim cílem je zvýšení spokojenosti pacientů i zdravotníků a zvýšení efektivity systému.

Chceme zachování plurality a zákonem řízené konkurence poskytovatelů péče i zdravotních pojišťoven. Zlepšíme dostupnost, kvalitu a bezpečí služeb pro pacienty, zvýšíme spravedlnost a předvídatelnost úhrad poskytovatelům z povinného veřejného zdravotního pojištění a podpoříme snadnější pohyb pacientů mezi zdravotními pojišťovnami.

K dosažení těchto cílů budeme prosazovat následující konkrétní opatření a nástroje:

pro lepší péči o pacienty

 • zachování současné vynikající úrovně veřejného zdravotnictví, zrychlení přístupu k urgentním zdravotním službám v nemocnicích a další zvyšování dostupnosti nejdražší péče ve specializovaných centrech pro všechny, kdo ji potřebují
 • dořešení organizace a úhrad služeb na pomezí zdravotního a sociálního systému; záměrem je, aby dlouhodobá péče o seniory, osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné a péče v rodinném prostředí byla čerpána pružně a dle skutečné potřeby
 • posilování role ambulantní péče praktických lékařů i specialistů

pro zlepšení profesní pozice a vzdělávání zdravotníků

 • posilování kompetence sester a dalších nelékařských pracovníků, odpovídající jejich vzdělání; zvýšíme roli zdravotních asistentek tak, aby základní ošetřovatelské výkony prováděly bez přímého dohledu a nesly za ně odpovědnost
 • další zvyšování průměrné mzdy zdravotníků v souladu s růstem efektivity systému

pro lepší financování systému a využití zdrojů

 • dopracování legislativy pro definování nároku včetně nadstandardu, což by mělo přinést další zdroje pro péči a umožnit dobrovolné připojištění
 • sociálně citlivé zvyšování finanční spoluúčasti na zdravotních službách tak, aby bylo možno zachovat úroveň zdravotní péče bez zvyšování povinného zdravotního pojištění; zde je třeba připomenout, že Česká republika má jednu z nejnižších spoluúčastí ze zemí OECD

pro lepší vztahy zdravotních pojišťoven a poskytovatelů služeb

 • zpřísnění dohledu a podmínek hospodaření zdravotních pojišťoven a posílení konkurence mezi nimi, včetně postupného zavádění prvků nominálního pojistného
 • posílení rovnoprávnosti smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb; zavedeme povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat všechny smlouvy

pro další racionalizaci celého systému

 • zmocnění zdravotních pojišťoven k bonifikaci pojištěnců, kteří dodržují prevenci, zdravý způsob života nebo doporučený způsob čerpání dlouhodobé péče
 • rozhodování o financování nových diagnostických a léčebných metod na základě důkazů jejich vyšší medicínské účinnosti s možností nezávislého přezkoumání rozhodnutí
 • rozšíření funkčnosti elektronické zdravotnické dokumentace tak, aby ji v případě souhlasu pacienta mohli s patřičným zajištěním ochrany dat bez problémů sdílet poskytovatelé služeb, kteří o pacienta pečují
 • odstátnění ministerstvem přímo řízených nemocnic a léčeben do podoby neziskových organizací, fakultní nemocnice změníme na nemocnice univerzitní s vyrovnaným zastoupením státu a škol ve správních radách
 • omezení povinného členství v České lékařské komoře (ČLK) pouze na ty lékaře, kteří pracují jako samostatní poskytovatelé zdravotního služeb, či jako vedoucí zaměstnanci typu primářů; u ostatních bude povinné členství nahrazeno povinnou registrací bez poplatkové povinnosti
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme