Církve

TOP 09 bude vždy hájit náboženské svobody. Částečná náprava křivd, které bylo dosaženo majetkovým vyrovnáním s církvemi, otevřela cestu k novému vztahu mezi státem a církví. Namísto poručnictví a finančního zajišťování ze strany státu chceme uplatnit vztah vzájemně obohacující kooperace. Tradiční církve budou i v 21. století plnit nezastupitelnou roli jako garant kulturní kontinuity, pramen potřebného duchovního rozměru v životě společnosti a nositel staletími vyzkoušených modelů pomoci nejslabším sociálním skupinám.

Kultura

Co je kultura

Slovo kultura pochází od latinského slovesa „colere“ a má význam „pěstovat“, „zušlechťovat“, „vzdělávat“. Kultura tedy není jen účelová lidská aktivita, ale je to vše, co dělá člověka člověkem v jeho rozměru osobním, sociálním, mravním, ekonomickém, estetickém, filozofickém i právním. Každá společnost o sobě úrovní kultury v širším slova smyslu, tedy v oblasti vztahů, vzdělání i postojů k základním lidským hodnotám, vydává důležitou zprávu.

Kultura jako základ společnosti

Úrovní kultury jsou dány vztahy mezi jednotlivci i vztah jednotlivce ke společnosti. Kultivace těchto vztahů je předpokladem k předcházení krizím či k jejich úspěšnému překonání. Kultura proto není možnost, ale nutnost. Státní podpora kultury je tedy nepostradatelná. Přísluší jí stejná priorita, jakou přiřazujeme vzdělání, sociálnímu systému a bezpečnosti. Kultura malého národa, jako je náš, byla v minulosti – a je i dnes – základním znakem naší národní existence.

Kultura jako projev života

Pojetí kultury v životě společnosti je třeba změnit. Životní úroveň nespočívá totiž jen v materiálním zabezpečení, ale i v osobním svobodném přijímání sebe sama a v seberealizaci, tedy v neustálém zvyšování kulturnosti. Kultura je víc než jen umění, je to způsob pohledu na svět.

Základem kultury jsou etika a vzdělávání

Nezpochybnitelnou pravdu, že nezbytným předpokladem rozvoje demokratické společnosti je mravnost, nejlépe vyjadřuje citát T. G. Masaryka: „Psaná ústava, parlament, byrokracie, policie, vojsko ani průmysl a obchod nezabezpečují demokracii, a nezabezpečuje ji žádný stát, není-li mravní odpovědnosti občanů a souhlasu aspoň v hlavních názorech na svět a život.“ Pro TOP 09 není vzdělávání jen předávání informací, ale má roli socializační a sjednocující a především předává kulturní a mravní hodnoty, občanské ctnosti a osobnostní zralost.

Kultura jako cesta k obnově společnosti

Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme:

  • obnovu, udržování a rozvíjení místních tradic
  • podporu rozvoje kreativních míst v obcích a městech (např. knihoven, kulturních zařízení, škol)
  • úzkou spolupráci s výukovými programy na univerzitách
  • vznik místních občanských „muzeí“ vytvářených z iniciativy obyvatel
  • vícezdrojové a víceleté financování kultury
  • definování odpovědnosti a kompetence státní správy a samosprávy pro vytváření prostoru pro kulturní aktivity
  • zákon umožňující transformaci státních a obecních kulturních institucí na veřejnoprávní instituce (bez ztráty jejich právní kontinuity)

Kultura jako investice

Jsme přesvědčení, že kultura a umění mají významnou národohospodářskou roli, ať už v odvětvích hudebního, filmového a vydavatelského průmyslu nebo v dalších odvětvích takzvaných kulturních průmyslů. Kultura je velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru, je důležitým podněcovatelem prosperity měst či celých regionů, mimořádnou šancí pro novou ekonomiku.

Kultura tak umožní vytvořit otevřený prostor, kde se svobodně budou moci uplatnit kreativita a tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí – nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělání, služeb a drobného podnikání. Kreativní prostor je příležitost udělat z našich měst místa, kde se dobře žije, se kterými lidé ochotně a rádi spojí své profesionální i občanské životy a s nimiž se budou identifikovat. TOP 09 se proto zavazuje, že v následujících letech prosadí každoroční nárůst výdajů na kulturu, stejně jako se jí to v minulém období podařilo u vědy a výzkumu.

Národní kulturní poklad

Národním kulturním pokladem jsou nejen historické budovy, ale i odkaz minulých generací shromážděný v muzeích a galeriích a zachovaný i v tradicích špičkových a mezinárodně uznávaných těles, jako jsou např. Česká filharmonie či Národní divadlo.

K tomuto pokladu se chceme chovat jako odpovědní správci. Je naši povinností pečovat za pomoci veřejných zdrojů o svěřené hodnoty, citlivě je využívat a tím posilovat jejich finanční soběstačnost a svědomitě je doplňovat o to nejlepší ze současné kulturní tvorby.

Média

Postavme se za nezávislá a objektivní média

TOP 09 bude chránit a prosazovat svobodu slova, politickou a názorovou nezávislost rozhlasu a televize veřejné služby. Jejím záměrem je přesněji definovat roli a cíle médií veřejné služby v oblasti kultury. Primárním zájmem je udržet veřejnoprávní média. TOP 09 však bude požadovat jejich větší odpovědnost a objektivitu. Místa v radách chce TOP 09 obsazovat profesionály nezávislými na politických tlacích nebo zájmech. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zejména vymezení činnosti provozovatelů soukromých rozhlasových a televizních stanic, chce TOP 09 podrobit důkladné obsahové analýze. Po diskusi o cenách a jejich váze v rámci licenčního řízení je rozhodnuta přistoupit ke zpoplatnění licencí k provozování soukromého rozhlasového a televizního vysílání.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme