2. Vzdělání, věda, výzkum a sport

"Vzdělání je klíčem k budoucnosti."

O budoucí prosperitě země se rozhoduje v našich školách už dnes. České školství má skvělou tradici a stále dobré předpoklady pro vysoce kvalitní vzdělávání. Školy i učitelé prošli během posledních dvaceti let řadou změn a pracovali v měnícím se a nepředvídatelném prostředí, ale stále chybí dlouhodobá strategie. Děti, které nastoupily letos do 1. třídy, budou opouštět školy mezi lety 2025 a 2030. Toto je horizont, který je třeba ve vzdělávání sledovat.

Otevřeme diskusi o roli státu v oblasti vzdělávání, která musí být jasně definovaná a musí zohledňovat následující principy:

 • transparentní financování vzdělávacích institucí
 • kvalita a dostupnost vzdělávání
 • podpora talentů a péče o znevýhodněné žáky
 • prostupnost a návaznost mezi jednotlivými stupni vzdělávání
 • standardy pro počáteční vzdělávání pedagogů a jejich kariérní rozvoj
 • strategie klíčových kroků vzdělávací politiky pro období 20-30 let

Předškolní vzdělání – snížení administrativních bariér pro zakládání mateřských škol

Nedostatečná síť předškolního vzdělávání je důsledkem nedostatečného strategického řízení. Připravíme právní normy, které usnadní zřizování mateřských škol a upraví neúměrnou zátěž pedagogů. Cílem následujícího období musí být dostupnost předškolního vzdělání pro všechny děti od 3 do 6 let.

Základní vzdělání – absolutní priorita vzdělávacího systému

Dobré základní vzdělání je vstupenkou do života, předpokladem dalšího rozvoje a prevencí před sociálním vyloučením.

Rozhodujícím prvkem systému jsou učitelé a jejich kvalita. Chceme posilovat prestiž a roli učitelů ve společnosti, a to ne pouze ekonomicky, ale i právně. Je nezbytné posílit postavení učitele a vyváženě rozložit odpovědnost mezi školu na straně jedné a rodiče na straně druhé. Rovněž pokládáme za potřebné postupně zvyšovat odpovědnost žáka s jeho věkem. Ve školách chceme snížit administrativu, aby pedagogové nebyli odváděni od své hlavní činnosti – výuky žáků.

Vytvoříme podmínky pro zachování škol i v malých obcích. Tam, kde je nedostatek dětí, mohou vzniknout společné třídy, sdílené svazkem obcí.

Prosadíme, aby školy skutečně obdržely finanční zdroje ze státního rozpočtu, určené normativy na žáka. Budeme motivovat školy ke zlepšení výuky matematiky a přírodovědných oborů. Jazykové znalosti žáků chceme podpořit vysíláním zahraničních filmů i v původním znění.

Zasadíme se, aby ve školách ubylo agrese a výskytu socio-patogenních jevů zefektivněním sítě poradenských služeb ve školství.

Součástí výchovného programu školy musí být i motivace ke zdravému životnímu stylu. Budeme prosazovat nahrazení automatů se slazenými minerálkami a sladkostmi produkty zdravé výživy. Posílíme fyzickou zdatnost dětí zvýšením hodinové dotace tělesné výchovy.

Chceme zachovat a rozvíjet ve světě ojedinělou síť základních uměleckých škol, které mají v naší zemi letitou tradici a kvalitu.

Rozvoj učňovského školství – spolupráce s praxí

Nedostatek kvalifikovaných technických řemeslníků citelně poznamenává průmyslovou výrobu. Rozvoj technických řemesel proto vyžaduje nejenom materiální podporu, ale i společenský respekt k řemeslům a manuálně pracujícím lidem. Budeme posilovat stavovskou hrdost řemeslníků. Chceme vyčlenit zdroje z evropských fondů pro rozvoj učňovského školství. Požadujeme vyšší zapojení soukromé sféry do spolupráce škol a zvýšení podílu praktické výuky. Chceme zohledňovat požadavky regionálních zaměstnavatelů a do programu zahraničních stáží více zahrnout i žáky učebních oborů.

Střední školy – výměnné pobyty pro středoškoláky

Nekoncepční rozvoj středního školství nás dostává do začarovaného kruhu. Maturita je velmi často vyžadována jako základní kvalifikační předpoklad pro uchazeče o zaměstnání, její masivní rozšíření však devalvuje její hodnotu. Chceme maturitu po roce 2015 koncipovat nově, budeme prosazovat elektronickou společnou část maturitní zkoušky ze tří předmětů od roku 2020. Zasadíme se o zlepšení počítačové gramotnosti kvalifikovanou výukou IT.

Chceme, aby podstatně větší část středoškoláků než dosud strávila alespoň jedno pololetí na zahraniční škole. Umožní to evropské fondy v novém programovacím období. Náš cíl – alespoň třetina vyjíždějících studentů.

Terciární vzdělání – zákon o finanční podpoře studentů

Hospodářskou politiku země je nezbytné promítat do podpory prioritních studijních oborů, tomu je třeba přizpůsobit koeficient, kterým je vysoká škola financována z veřejných rozpočtů.

Budeme motivovat pedagogy pro užší spolupráci s praxí. Připravíme zákon o finanční podpoře vysokoškoláků. Finanční spoluúčast studentů by měla být v kompetenci vysokých škol.

Zasadíme se o takovou změnu financování pedagogických studijních programů, aby mohly lépe připravovat budoucí učitele a v rámci studia jim umožnily i více praxe ve školách.

Chceme zabránit úniku našich nejlepších talentů ve vědě a výzkumu do zahraničí, a proto se zasadíme o podstatně lepší finanční ohodnocení doktorandů vázané na výsledky jejich práce.

Celoživotní vzdělávání – srovnat krok se světem

Oproti ekonomicky vyspělým zemím máme pouze třetinovou účast dospělých na celoživotním vzdělávání; volné pedagogické kapacity i prostory na školách přitom umožňují rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání – k tomu je možné využít i financování z evropských fondů. Rozšíření celoživotního vzdělávání bude mít příznivý vliv na kvalifikaci pracovních sil a naši konkurenceschopnost.

Nízká účast občanů na politickém dění představuje dlouhodobý problém. Budeme podporovat projekty takového vzdělávání, které posílí znalosti občanů o svých právech i odpovědnosti a zároveň napomohou individuálním občanským aktivitám ve veřejném dění. Upevňování postojů demokratickým hodnotám a občanským ctnostem je celoživotní proces.

Budeme podporovat zahraniční stáže pedagogů, přičemž úspěšné absolvování stáže bude jedním z předpokladů kariérního růstu.

Podpoříme vzdělávání seniorů jako důležitou hodnotu kvalitního života.

Věda, výzkum, inovace - podpora excelence

I v dobách výrazných úspor téměř všech druhů výdajů jsme vždy dbali o to, aby výdaje na vědu a výzkum vykazovaly meziroční růst. V tomto trendu jsme odhodláni pokračovat. Vedle explicitního řešení se však chceme soustředit i na řešení implicitní, tedy na výrazné zvyšování efektivity výdajů na vědu a výzkum. Nemůžeme připustit situaci, kdy všechna badatelská pracoviště mají nedostatek prostředků. Klíčovou zásadou pro nás je podpora excelence. Špičková pracoviště musí mít prostředků dostatek, pracoviště, která nedosahují příslušných standardů, se mohou ocitnout i bez prostředků. Podpoříme proto odbornou diskusi o měřitelnosti badatelských výstupů.

Posílíme spolupráci vysokých škol a vědeckých ústavů s podnikovou sférou.

Tělovýchova a sport

V tělovýchově a sportu vidíme veřejně prospěšnou činnost, která doplňuje výchovu a vzdělávání, udržuje duševní a fyzické zdraví občanů, má přímý vliv na nižší náklady ve zdravotnictví a na vyšší tvůrčí aktivity a potlačuje sociálně patologické jevy. Prosadili jsme do střednědobého výhledu stabilní výdaj ze státního rozpočtu a doplnili jsme ho změnou v loterijním zákoně, takže část odvodů z kurzových a loterijních her je poskytovaná přímo sportovním svazům. Pro možnost plánování činností sportovních svazů budeme prosazovat udržení stabilního střednědobého výhledu po dobu čtyř let, abychom respektovali olympijský cyklus. Dále pak jsme přesvědčeni o užitečnosti následujících opatření:

 • prosazení zákona o podpoře sportu, který stanoví systém koordinace a financování
 • stanovení průhledných kritérií pro rozdělování dotací jednotlivým sportovním odvětvím, která by měla zohlednit společenský přínos, finanční náročnost provozování, velikost členské základny a reprezentační úspěchy
 • zamezení diskvalifikace subjektů jen pro jejich velikost, pokud splňují některé z dalších kritérií
 • zajištění transparentního rozdělování dotací s tím, že budou zveřejněny všechny konkrétní položky
 • zlepšení zdravotního dohledu nad intenzivně sportující mládeží
 • prosazení principu odměňování dobrovolných trenérů a cvičitelů
 • standardizace minimální úrovně pohybové dovednosti a vštěpování fair-play ve školách, což naplňuje skutečné poslání tělesné výchovy
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme