Transparentní a efektivní veřejná správa

Chceme pokračovat ve snižování nákladů a zvyšování efektivity výkonů ve veřejné správě. Budeme proto prosazovat zrušení ministerstev dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. Vznikne ministerstvo hospodářství, které převezme většinu agend zrušených ministerstev. Vedle úspor přinese tento krok efektivnější řízení hospodářské politiky a ve vládě bude vytvořena optimální rovnováha mezi pozicemi odpovědnými za veřejné rozpočty a za rozvoj ekonomiky.

Občanům musí být zajištěna dostupnost a racionální fungování samospráv a státní správy. Zde prosazujeme co nejvyšší míru transparentnosti, např. povinným zveřejňováním veškeré rozpočtové dokumentace (rozklikávací rozpočty) a smluv ve veřejném sektoru (registr smluv). Zveřejnění bude podmínkou účinnosti smlouvy a veřejnost tak bude mít kontrolu nad hospodařením státu, obce či kraje. Maximální prioritu má boj proti korupci a zapojení občanů do kontroly hospodaření veřejného sektoru.

TOP 09 bude dále pokračovat v procesu, který vede k důslednému rozkrývání konečných vlastníků akciových společností vstupujících do veřejných zakázek a koncesních řízení. Bude prosazovat novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesního zákona tak, aby do těchto vztahů vstupovaly pouze korporace s průhlednou vlastnickou strukturou.

Uvědomujeme si nedostatky nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Po široké diskusi s regionálními politiky proto prosadíme jeho novelu.

Zavedeme možnost korespondenční volby a podpoříme přípravu elektronického hlasování. Prosazujeme přímou volbu starostů jako prostředek přímé demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejné záležitosti. Tento krok je však třeba zavést do příslušné legislativy promyšleně, aby kompetence a odpovědnosti starostů a zastupitelů byly vyvážené.

Prosazujeme rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu podle mezinárodních standardů tak, aby NKÚ mohl vykonávat nezávislou kontrolu v samosprávě, ve státních podnicích a v příspěvkových organizacích.

Budeme usilovat o přijetí takového zákona o státní službě, který by zajistil personální stabilitu a transparentní a kvalitní výběr zaměstnanců státních úřadů. Cílem přijetí tohoto zákona je výrazně omezit politický vliv na výkon státní správy. Vyšším jistotám státního úředníka musí odpovídat kvalifikovaný výkon a odpovědnost za výsledek práce. Způsobí-li úředník nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem občanovi škodu, kterou mu byl stát povinen nahradit, měl by mít stát povinnost, nikoli jen možnost, ji na tohoto úředníka přenést. Naším cílem je vybudování štíhlé, efektivní, odborné a odpovědné státní správy a snížení administrativní zátěže pro podnikatele i ostatní občany.

Při personálním obsazování orgánů společností s majetkovou účastí státu budeme důsledně dbát na to, aby nominace splňovaly obě klíčová kritéria, tj. kritérium odbornosti a kritérium důvěry těch, kteří nesou odpovědnost vlastníka. Budeme prosazovat schválení závazných metodik tohoto postupu platných pro celou veřejnou správu.

TOP 09 podpoří přijetí zákona o financování politických stran a podpoří všechny kroky, které povedou ke zvýšení veřejné kontroly financování provozu stran a jejich volebních kampaní.

Navrhneme rozšíření majetkových přiznání pro politiky, ústavní činitele a vysoké úředníky veřejné správy tak, aby odrážela stav jejich majetku při vstupu do funkce.

Prosadíme změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny tak, aby zamezila praxi legislativních přílepků a naopak zavedla povinné zdůvodňování pozměňovacích návrhů, hodnocení korupčních rizik (CIA) a dopadů na veřejné rozpočty.

Informační a komunikační technologie (ICT) – eGovernment

Informační technologie významně napomáhají větší transparentnosti veřejné správy.

Prostřednictvím eGovernmentu chceme rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu k občanům. Jsme přesvědčeni, že tomuto odvětví pomáhá maximální otevřenost a konkurence v zakázkách.

Sdílení dat ve státní správě musí být zajištěno proti zneužití. Občan by měl být motivován k využívání levnější elektronické komunikace, ale nesmí docházet k jeho diskriminaci ani nesmí být nucen k dalším výdajům. Bude prosazován takový přístup, aby občané nebyli rozdělováni na ty, kteří s počítači pracovat umějí, a na ty, kterým jsou tyto technologie vzdálenější nebo kterým v jejich používání brání nějaký handicap.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme